Thursday, July 12, 2007Peruukkipensas - European Smoketree (Cotinus coggygria).

No comments: