Wednesday, November 28, 2007

Kasvukauden lopun määrittämisestä ilmastonmuutoksen edetessä - About a definition of the growing season's end as the climate change proceeds

Helsingin Puistolan sääaseman lokakuun 2007 tilasto on vihdoin julkaistu muutama päivä sitten. Siitä havaitaan jälleen kerran hyvin leudot olosuhteet; ko. paikalla terminen syksy alkoi 7.10., mikä oli yli kaksi viikkoa tavanomaista myöhemmin. Kasvukauden päättyminen määritelmän mukaan (vuorokauden keskilämpötilat vähintään 5 vuorokautta peräkkäin alle +5 astetta; päättymispäivä on sarjan ensimmäinen päivä, kun kuudes päivä on tapahtunut) oli katkolla 14. - 15. päivinä, mutta se ei toteutunut kunnolla. Määritelmä toteutui 19. päivänä, mutta sitten 25. päivästä lähtien kuun loppuun asti vallinnut erittäin leuto jakso aiheutti yli 5 päivän ajan yli +5 asteen vuorokausikeskilämpötiloja.

Tämä on juuri se mielenkiintoinen ongelma kasvukauden päättymisen määrittämisessä, kun hyvin leutoja jaksoja sattuu ns. varsinaisen kasvukauden jälkeen. Kasvukausi jatkuu tavallaan uudestaan. Viime joulukuussa kävi juuri näin (jopa 22 päivää pitkä jakso marraskuun 24. päivästä lähtien ennen näkemättömällä tavalla), mutta silloin kasvillisuus oli vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta aloittanut lepotilan myös viljeltyjen lajien osalta. Nyt lokakuun lopussa oli runsaasti kasveja ruskassa ja jopa vasta ruskan alussa - kesäasussa ja aikaisemmin olleet yöpakkaset olivat vaurioittaneet vain vähän lehtiä. Näin ollen olisi syytä kuvata tuota kuun lopun tilannetta edelleen kasvukautena. Tilanteelle voitaisiin määritellä esim. alatermi "jälkikasvukausi", jotta se eroaa varsinaisesta kasvukaudesta. Koska näitä kesäasuisia - ruskaisia lajeja on loppusyksyllä etenkin viljellyissä lajeissa, niin ko. ilmiö on havaittavissa etenkin taajamissa. Siitä voisi johtaa alatermin kaupunki- / taajamakasvukausi. Jälkikasvukausi lisättäisiin varsinaisen kasvukauden perään, jolloin varsinaisen kasvukauden päättymispäivä siirtyy jälkikasvukauden päättymispäivään.

Ilmastonmuutoksen edetessä tällainen jatkettu kasvukauden tilanne voi toistua jo lähitulevaisuudessa jopa useita vuosia peräkkäin ja aiheuttaa runsasta kasvillisuuden eloa vielä marraskuussakin. Kuten tiedämme, niin myös ruskan eteneminen on kasvien elintoimintaa eli tavallaan kasvua. Kasvukausi ei ole kunnolla ohi, ennenkuin viljellytkin lajit ovat kokonaan - lähes kokonaan lepotilassa. Tälläkin metodilla kasvukauden päättyminen eri tapauksissa aiheuttaa kuitenkin sen, että kasvukauden päättyessä puut ja pensaat ovat eri tavalla ruskassa eri vuosina.

Jossakin vaiheessa marraskuuta tätä jälkikasvukauden määritelmää voitaisiin säätää tuon (viljellyn) kasvillisuuden käyttäytymisen mukaan. Kun vain hyvin vähän lajeja on enää osittaisesti lehdessä tai lähes kaikki lehdet ovat tuhoutuneet aikaisemmissa pakkasissa, niin tuollaisen lämpöjakson aiheuttama "kasvukausi" pitäisi määritellä silloin toisella tavalla. Tällöin termi "talvikasvukausi" olisi sopiva ja sitä ei lisättäisi varsinaisen kasvukauden loppuun. Siinä tilanteessa kasvua ja elintoimintoja tapahtuu lähinnä vain ruohovartisten kasvien kohdalla (nurmikot, yksivuotiset rikkaruohot..); lähes kaikki puuvartiset lajit "älyävät" olla silloin lepotilassa. Tulevaisuudessa tällainenkin voi tapahtua mihin tahansa aikaan kesken ns. talvikauden (joulu - helmikuu). Helmi - maaliskuussa tulee sitten se aika, kun koittaa varsinaisen kasvukauden alku, jos silloin sattuu erikoisen voimakas ja pitkä lämpöaalto. Viime maaliskuussa oli esimerkki juuri siitä, kun kasvukausi alkoi paljon tavanomaista aikaisemmin ennätyslämmön ansiosta. Siihen liittyvistä ongelmista kirjoitin silloin toukokuussa.

Kuten nähdään, niin sekä kasvukauden alkamisen että loppumisen määrittämiset voivat muuttua ilmastonmuutoksen edetessä etenkin Etelä-Suomessa ongelmallisiksi, jos pitäydytään vain vanhoissa määritelmätavoissa. Myös kasvukauden lopulla uusilla, tarkentavilla ja kasveille paremmin sopivilla määritelmillä kuvataan tulevaisuuden muuttuvia olosuhteita paremmin esim. kasvien koristeviljelyssä.The weather chart of October 2007 from the weather station of Puistola district in Helsinki has finally been published a few days ago. From that we can observe once again the very mild conditions; the thermal autumn started at the place in question at the 7th of October, which was more than two weeks later than usually. The ending of the growing season according to the definition (the daily average temperatures at least 5 days in a row under +5 C; the ending day is the first day of the series, as the sixth day has happened) was in decline around the 14th - 15th days, but it didn't come true properly. The definition came true at the 19th day, but then from the 25th day onwards the very mild period prevailing to the end of the month caused above +5 C daily average temperatures during more than 5 days.

Just this is that interesting problem in the definition of the growing season's ending, as very mild periods are happening after so called actual growing season. The growing season continues in a way again. During last December it happened just in this way (even 22 days long period from the 24th of November onwards in the way never seen before), but then the vegetation had been started dormancy also in the cases of cultivated species not counted for minor exceptions. Now in the end of October there were a lot of plants with fall colours and even only at the start of fall colours - in summer foliage and the previous frosts had been damaged only little of leaves. In this regard there would be a reason for describing the situation at the end of the month as further a growing season. The situation would be defined for example as with a subterm "after growing season", in order it to be separated from the actual growing season. Because these fall colour bearing - summer foliage plants are found in the late autumn especially within the cultivated species, then the phenomenon can be observed especially at build areas. From there one could deduce a subterm city / build area growing season. The after growing season would be added to the end of the actual growing season, where the ending day of the actual growing season will be removed to the ending day of the after growing season.

As the climate change will proceed, this kind of extended growing season situation can be repeating allready in the near future even several years in a row and can be causing a plenty of life within the vegetation yet even during November. As we know, the proceeding of fall colours is vegetation's life processes, in other words growing in a way. The growing season isn't properly over, before cultivated species as well are completely - allmost completely in dormancy. However, when using this method as well the ending of the growing season in different cases will cause the fact, that at the time of the growing season's end trees and shrubs are bearing fall colours differently in different years.

At some point during November this definition of after growing season could be adjusted according to that behaviour of the (cultivated) vegetation. As there are only very few species partly in leaf anymore or allmost all leaves have been destroyed by earlier frosts, then that kind of warm period causing a "growing season" should be defined in an other way. In this case a suitable term would be "winter growing season" and that wouldn't be added to the end of the actual growing season. In that situation growth and life's processes are happening mainly just in the cases of herbal plants (lawns, annual weeds..); allmost all woody plants are then "realizing" to be in dormancy. In the future this kind as well can be happening at any point in the middle of the so called winter period (December - February). Then in February - March there will come the time for the start of the actual growing season, if there will be happening a peculiarly strong and long warm period. During last March there was the example of just that, as the growing season started much earlier than usually thanks to the record warmth. I wrote then in May about the problems associating with that.

As we can see, definitions of both the starting and the ending of the growing season could turn problematic especially in southern Finland as the climate change proceeds, if one holds on only to the old definging methods. Also at the end of the growing season with the new, sharpening and better to plants suíted definitions one describes the changing circumstances of the future better for example in the case of an ornamental plant cultivation.

Monday, November 26, 2007

Blogitrilogiakuvia Flickr - sivuilla ja talvinen sääennuste - Blog trilogy photos on the Flickr pages and a wintry weather forecast

Marraskuun 2007 blogitrilogia on nyt päivitetty eiliseen iltaan asti Flickr -sivuillani. Tässä ovat linkit: blogi 1, blogi 2 ja blogi 3.

Säästä tässä vaiheessa, että tästä päivästä lähtien talvi näyttää saapuvan melko tukevasti jo Etelä-Suomeenkin. Sää kylmenee torstaihin asti koko ajan vaikuttavan pohjoistuulen takia ja lämpötilat ovat alimmillaan silloin myös etelärannikolla -5 ja -10 asteen välillä. Lunta ei tulekaan alkuviikon aikana runsaasti, mutta perjantain - lauantain tienoilla lounaasta lähestyvä matalapaineen osakeskus voi tuoda runsastakin lumisadetta Etelä-Suomeen. Samalla sää kuitenkin lauhtuu ja ainakin etelärannikolla päästään vähän nollan yläpuolelle...

Lopuksi; Ilmatieteenlaitoksen sadetutkakuvat ovat muuttuneet tänään tunnin välein päivittyviksi. Tästä lähtien esim. tämän päiväisiä lumikuuroalueita on hienoa seurata monen tunnin ajalta.


The blog trilogy of November 2007 is now updated up to the yesterday evening on my Flickr pages. Here are the links: the blog 1, the blog 2 and the blog 3.

About the weather at this phase, that from this day onwards winter seems to be arriving rather firmly allready to southern Finland as well. The weather will get colder up to thursday due to the all the time influencing northerly wind and temperatures are then at the lowest also by the southern coast between -5 C and -10 C. After all there won't come snow profusely during the early week, but around friday - saturday a low pressure subcenter approaching from the southwest may bring even a lot of snow into southern Finland. However, at the same time the weather will get milder and at least by the southern coast temperatures will rise a bit above zero C...

To the end; The weather radar pictures of Finnish Meteorological Institute have changed today to be updated in one hour interwalls. From now on for example today's snowshower areas are finely to be observed within several hours long time period.

Sunday, November 25, 2007

Hyvän ja huonon kasvillisuuden hoidon ero (kasviestetiikka) - The difference between a good and a bad vegetation maintenance (the plant esthetics)Säilytetyt syyshortensian (Hydrangea paniculata "Grandiflora") kukintovarret. Kuvattu Espoon Tapiolan Leimuniityllä 4.11.2007 - Retained flowerstems of Panicle Hydrangea (Hydrangea paniculata "Grandiflora"). Photographed at the Leimuniitty meadow in the district of Tapiola in Espoo at the 4th of November 2007.


Katkaistut syyshortensian (Hydrangea paniculata "Grandiflora") kukintovarret. Taustalla japaninmarjakuusi (Taxus cuspidata). Kuvattu Espoon Pohjois-Tapiolassa 4.11.2007 - Cut flowerstems of Panicle Hydrangea (Hydrangea paniculata "Grandiflora"). Japanese Yew (Taxus cuspidata) in the background. Photographed in the district of Northern Tapiola in Espoo at the 4th of November 2007.


Yllä olevan kuvaparin avulla kirjoitan teille kasvillisuuden hoidosta kahdesta eri näkökulmasta, jotka erottavat hyvää puutarhan ja puiston hoitoa huonosta. Eräs juonne tähän pohditaan syntyi äskettäisestä Jokelan koulun massamurhasta. Ennen sitä tapausta minulla oli jo mielessäni tämä aihe, mutta nyt tuo yhteiskunnallinen kuhmu sai minut pohtimaan viheralueiden merkitystä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta yhä enemmän liittyen myös tämän merkinnän aiheeseen.

Miellyttävällä ympäristöllä on huomattava merkitys ihmisten mielenterveyteen ja kaikenlaisilla viheralueilla on siinä aina omat vaikutuksensa; esteettiset arvot ja ominaisuudet ovat siinä keskeisellä sijalla ja se, kuinka niitä tuodaan esille ja mitä ne kertovat ko. kulttuurista yleensä. Niinpä hyvällä viheralueiden esteettisellä olemuksella on ehkäisevää merkitystä myös äärimmäisiin tekoihin johtavissa yksittäistapauksissa (Jokela). Puistot ja puutarhat ovat ylipäätään kunkin kulttuurin tärkeitä käyntikortteja etenkin urbaaneilla alueilla, missä ne kertovat monia asioita ko. kulttuurista ja siinä elävistä ihmisistä. Ja lisää asioita ilmenee vertaamalla viheralueita muuhun rakennettuun ympäristöön ja rakennettuja viheralueita luontaisiin viheralueisiin (nämä ovat jo oma tarinansa).

Puistojen ja puutarhojen kasvillisuuden tehtävänä on mm. luoda esteettisesti miellyttäviä ja kiinnostavia kokonaisuuksia ja yksityiskohtia. Kasvillisuuden hoidon tavoitteena on siinä kasvien näyttämän esteettisyyden maksimointi ja säilyttäminen. Se on ohjenuorana sellaisiin hoitomenetelmiin, jotka tukevat elinvoimaista, kaunista ja monipuolista puisto - puutarhakulttuuria. Sen sijaan esteettisyyden vähentäminen on kasvillisuuden yhteydessä aina huonoa hoitoa, koska puistojen ja puutarhojen oikein oivallettuun olemukseen eivät kuulu kasvillisuuden kauniiden ja kiinnostavien piirteiden eliminointi tai piilottaminen. Eliminointi ja piilottaminen ovat antikulttuurillista toimintaa, mikäli ei ymmärretä mitä tärkeää ollaan eliminoimassa ja piilottamassa. Kauneuden poistaminen on aina yhtäkuin rumuuden lisääminen, vaikka itse rumuutta ei laitettaisi erikseen tilalle. Pienikin toimenpide voi olla merkittävä psykologisessa mielessä.

Puistoissakin eräs osa hyvää hoitoa on toki siisteys, mutta se tulee käsittää vain sellaisena siisteytenä, joka tarkoittaa roskattomuutta tai puutarhataiteellista eheyttä (mm. barokkipuistot). Siisteys jo käsitteenäkin istuu kasveille huonosti, koska kasvit ovat lähtökohtaisesti ominaisuuksiltaan vastoin suoraviivaisuutta, yksinkertaisuutta ja hallittavaa; kasvu on aina villiä ja arvaamatonta jossain määrin, mutta se sisältää aineksia elämän - kauneuden olemuksen visuaaliseen kokemiseen ja ymmärtämiseen. Siisteys on tällöin kasviestetiikan ja koko elämän olemuksen vihollinen ja siistiminen on silloin ylitehokasta väkivaltaa paitsi kasvin olemusta, mutta myös ko. kulttuurin puutarhataiteellista ilmenemistä kohtaan ja sen myötä ihmisten terveyden kannalta miellyttävää ympäristöä kohtaan.

Elämän olemukseen kuuluvat syntyminen, kasvu ja kuolema, joita kasvit erinomaisella tavalla kuvastavat tässä ilmastossa. Jos ko. kulttuuri sijaitsee tällaisella ilmastoalueella, niin tähän liittyvän potentiaalin tajuaminen on tärkeää ja oleellista kasviestetiikan mahdollisuuksien toteuttamisessa. Hyvät hoitotavat auttavat näiden mahdollisuuksien toteutumista, näkymistä ja kokemista. Näin ne lisäävät myös puutarhataiteellista - kulttuurillista sisältöä ja se on aina ko. koko kulttuurissa etu.

Kuihtuneet kukinnot ja hedelmät ovat täten vain hyvin harvoin ns. roskia pensaassa ja puussa ollessaan. Ne ovat tärkeitä tietyn vuodenajan symbolisia elementtejä (kuolema kuuluu osaksi elämänkiertoa kasveillakin) ja omalla tavallaan graafisia koristeita. Tämä on tärkeää tähän vuodenaikaan, kun kasvillisuus tarjoaa muutoin vähän esteettisiä nautintoja. Jo kaksi vuotta sitten olen tässä blogissa tähdentänyt tätä koskemaan myös perennoja. Niillä kuihtuneet varret toimivat monesti hienoina ns. talventörröttäjinä. Siisteyden lisääminen on vain harvoin aiheellista kasveilla; kuolleet osat kasvukaudella ja graafisesti vääristyneet vanhat kukinnot - hedelmistöt ja varret.

Alimmassa kuvassa nähdään tätä huonoa hoitotapaa, jossa tällainen esteettinen elementti on poistettu tarpeettomasti. Ylimmässä kuvassa nähdään juuri se, mikä on poistettaessa menetetty. Etenkin alkutalvella näiden "kukintojen" pysyessä vielä hyvinä, tämä kuihtunut kukkaterttuvaihe on syyshortensialla yksi vuoden tärkeimmistä koristetilanteista. Sen eliminoiminen jo loka - marraskuussa osoittaa ko. huonoa makua ja estetiikan tajun puutetta räikeimmillään. Siksi tämä laji oli helppo valinta tähän aiheeseen.

Tuota eroa hoitotavoissa voidaan ajatella siis myös laajemmin yhteiskunnan tilaa kuvaavana ilmiönä. Alempi kuva osoittaa osaltaan sellaista suomalaista tehokkuutta ja käytännöllisyyttä, jotka ovat ylimitoitettuja, tarpeettomia ja jotka ahdasmielisesti kaventavat ihmimillisen elämän nautinnollisuutta, terveyden kannalta edistyksellisiä ominaisuuksia ja näiden monipuolista kokemista. Juuri tämä on ollut enenevässä määrin nykyisen markkinatalouden hallitseman kulttuurin ydintä. Se on pesiytynyt jopa moniin jokapäiväisiin elämän kerroksiin kaventaen tervettä ja nautinnollista tapaa olla ja kokea ympäristössä. Vertaamalla näitä kahta kuvaa tulemme siihen johtopäätökseen, että ainoa tie kohti inhmillistä ja kauneusarvoja ymmärtävää (elämän)käsitystä, on suosia ylemmän kuvan esittämää tapaa / olemusta.

Alimman kuvan tapa puutarha- ja puistokulttuurissa on siis antikulttuurillista, ahdasmielistä ja väärällä tavalla tehokasta. Olen pahoillani, että sellainen on tänä vuonna yleistynyt esim. Espoon Pohjois-Tapiolassa. Tehokkuus ja käytännöllisyys omaavat nykyään jo termeinäkin niin paljon nykyisen yhteiskunnan epäinhimillistä ja luonnonvastaista piirrettä, että niiden käyttöä on sovellettava hyvin harkiten kasvien suhteen; pitää tyytyä tekemään vain välttämättömin alueiden käytettävyyden kannalta ja muutoin pitää keskittyä estetiikan maksimointiin ja säilyttämiseen.

Roskien poistoon tehokkuutta ja käytännöllisyyttä joudutaan kuitenkin soveltamaan paljon. Paradoksaalisesti roskien poisto ja roskaamisen ehkäiseminen ovat vieneet viime vuosina yhä enemmän energiaa ja aikaa julkisten puistojen ja puutarhojen kehittämiseen tähtääviltä hoito-, suunnittelu- ja rakentamistoimilta, estetiikan maksimoimiselta. Suomen puutarha- ja puistokulttuuria on kehitettävä pois näistä mainituista epäkohdista yhä enemmän. Mutta, miten se onnistuu vallitsevan yhteiskunnan vaikutuksen alla...?

Nykyisen kulttuurin runsaiden huonojen puolien lääkkeeksi urbaanit viheralueet tulisi nostaa paljon tärkeämpään osaan ja niiden visuaalisuutta pitäisi muuttaa korostamaan voimakkaasti iloisuutta, värikkyyttä ja monipuolisuutta. Ahdasmielisessä ja synkässä Suomessa tämä on tulevaisuuden haaste viheralueille ilmastonmuutoksen ohella. Puistojen ja puutarhojen ei pidä kuvastaa kansan huonoja puolia.With the help of the upper pair of photos I write to you about a vegetation maintenance from two different points of view, which are separating a good garden and park maintenance from a bad. One path into this deliberation was born from the recent mass murder of the Jokela school. Before that incident I allready had this issue in my mind, but now that social bump got me thinking about the meaning of green areas furthermore in the light of citizens wellfare associating also with the matter of this post.

A pleasent environment has a significant meaning to the psychological health of people and every kinds of green areas have there allways influences of their own; esthetic values and properties are in the cruicial place in there and the fact, how they are portrayed and what they are telling generally about the culture in question. Therefore a good esthetic being of green areas has a preventive meaning also in the single cases leading into extreme actions (Jokela). Parks and gardens are in general important cards of every culture especially in urban areas, where they tell many things about the culture in question and the people living in it. And more matters will appear when comparing the green areas to the other build environment and the build green areas to the natural green areas (these are allready their own stories).

The purpose of the park and garden vegetation is amongst others to create esthetically pleasent and interesting wholes and details. The goal of the vegetation maintenance in there is to maximize and retain the esthetics plants are displaying. That is a guiding line for such maintenance methods, which are supporting a vital, beautiful and versitale park - garden culture. As opposed to that a decreasing of esthetics associating with the vegetation is always a bad maintenance, because to the rightly recognized being of parks and gardens there isn't to belong eliminating and hiding beautifull and interesting features of the vegetation. Eliminating and hiding are an anticultural activity, if one doesn't understand what important are being eliminated and hidden. Removing of beauty equals always adding of uglyness, allthough the uglyness itself wouldn't be placed in return separately. Even a small action can be significant in a psychological sense.

In parks as well tidyness is do a part of a good maintenance, but that must be comprehended only as such tidyness, which means no-litters or a garden artful wholeness (for example baroque gardens). Tidyness even as a concept as well sits unwell onto plants, because plants are basically as their properties against straightforwardness, simplification and control; growth is always wild and incalculable in some extent, but it contains matters for experience and understand life's - beauty's being visually. Tidyness is therefore an enemy of the plant esthetics and the whole being of life and tidying up is then an over-efficient violence not only against the being of a plant, but also against the garden artful appearance of the culture in question and due to that against a pleasent environment in regard of peoples health.

The being of life consists of being born, living and death, which the plants are visualizing in an excellent way in this climate. If the culture in question is situated in this kind of climate area, then the potential associating with this is important and cruicial in the realizing of the possibilities of plant esthetics. Good maintenance methods add realizing, appearing and experiencing of these possibilities. In this way that increases also a garden artful - cultural substance and that is allways an advantage in the whole culture in question.

Withered flowerheads and fruits are therefore only very seldom so called litters when being on a shrub and a tree. They are important symbolic elements of the certain season (death is a part of life's circle in the cases of plants as well) and graphical ornaments in their own way. This is important in this time of the year, when plants are offering otherwise so little esthetic pleasures. Allready two years ago I have pointed out in this blog (not yet in english) this case to be concerned also perennials. In their cases withered stems are acting many times as fine so called "winter stouters". Adding tidyness is only seldom necessary with plants; dead parts during the growing season and graphically distorted old flowerheads - fruits and stems.

In the lowest photo we see this bad maintenance, where this kind of esthetic element is removed unnecessarily. In the topmost photo we see just that, what has been lost. Especially in the early winter as these "flowerheads" are remaining yet good, this withered flowerhead phase is in the case of Panicle Hydrangea one of the most important ornamental situations of the year. Eliminating that allready at October - November is pointing out the bad taste and the lack of esthetic sense in question in its most glaring way. Therefore this species was easy to choose into this issue.

So, that difference in the maintenance methods can be thought also wider as a phenomenon describing a state of society. The lower photo points out in its part that kind of finnish efficiency and practicality, which are overdimensionary, unnecessary and which are narrowmindedly narrowing human life's enjoyments, properties progressive in the light of health and experiencing these in a versitale way. Just this has been in growing numbers the core of the present culture controlled by the market economy. That has nested even into many everyday life's layers as narrowing healthy and pleasureable ways of being and experiencing in an environment. When comparing these two pictures we come to the conclusion, that the only way towards human and beauty values comprehending (life) view is to favour the method / being of the upmost photo.

So, the method of the lowest photo in the garden and park culture is anticultural, narrowminded and efficient in the wrong way. I am sorry, that its kind has become more common during this year for example in the district of Northern Tapiola in Espoo. Efficiency and practicality have today even as terms so much inhuman and against nature feature of the present society, that using of them must be applied with very carefull thoughts concerning plants; one must be content with doing only the most essential in regard of the area usability and otherwise one must be concentrating to the maximazing and retaining esthetics.

However, one is forced to apply efficiency and practicality a lot to the removing of litter. Paradoxically the removing of litter and preventing littering has been taken during last years furthermore energy and time from the maintenance, planning / designing and building tasks aiming for developing public parks and gardens, from maximizing esthetics. The garden and park culture of Finland must be developed away from these mentioned faults furthermore. But, how's that going to succeed under the influence of the prevailing society...?

Urban green areas should be placed into a much more important role as for a medicine against present culture's profuse bad sides and their visuality should be changed to point out strongly cheerfulness, colourfulness and versitality. In narrowminded and gloomy Finland this is a challenge of the future to the green areas along with the climate change. Parks and gardens mustn't be displaying bad sides of the nation.

Friday, November 23, 2007

Pysyvä talven alkaminen...? - A permanent beginning of the winter...?

Tänä iltana leuto sää on vielä huipentumassa lämpötilojen ollessa parin lähimmän tunnin aikana jopa +6 asteen tienoilla eteläisimmässä Suomessa. Kylmä rintama etenee kuitenkin jo puoleen yöhön mennessä Suomen eteläpuolelle ja sitä seuraavan korkeapaineen selänteen selkeä sää saa lämpötilat laskemaan ensi yönä -5 asteen vaiheille. Näin mahdollisuus tehdä viikonloppuna istutustöitä poistuu täpärästi maan jäätyessä uudelleen.

Huomisen jälkeen vähän nollan yli päästään vielä sunnuntain sadealueen yhteydessä, mutta jo silloin saadaan etenkin sisämaassa enemmän lumi- kuin vesisadetta. Ensi viikolla talvinen sää näyttää vahvistuvan ja epävakaisena pysyvä sää saattaa tietää etelärannikollekin useita senttejä lunta; alkuviikolla Etelä-Suomeen ulottuu sadealueita lämpötilojen pysyessä enimmäkseen pakkasen puolella...

Viime vuodesta poiketen talvi olisi alkamassa nyt melko tavanomaiseen tapaan pysyvästi ja puisto - puutarhatöille jouduttaisiin jättämään hyvästit ensi kevääseen asti. En silti nytkään ihmettele, jos esim. sydäntalvella (tammikuussa) tulisi usean viikon mittainen erittäin leuto jakso, jolloin maakin sulaisi kokonaan - lähes kokonaan. Ilmastonmuutoksen edetessä ankarakin talvi saattaa missä vaiheessa tahansa ns. talvikautta muuttua pitkäksi syksyksi / kevääksi.

Päivitys klo. 20:50; Tuo tämän iltainen kylmeneminen on ollut erittäin nopeaa. Lämpötilat putosivat kylmän rintaman ylityksen jälkeen vain n. kahdessa tunnissa yli +5 asteesta jopa pakkaselle. Esim. nämä kolme Ilmatieteenlaitoksen linkkiä A B C osoittavat tämän hyvin (tilanne näkyy vain huomiseen iltaan asti). Sateet muuttuivat samassa yhteydessä vedestä lumeksi kuin taikaiskusta. Kelikameroista sen voi havaita katsomalla tämän illan kuvia parin tunnin ajalta (ne kuvat säilyvät vain n. puoleen yöhön asti); katso esim. Hämeenlinna klo. 18:00 eteenpäin.During this evening the mild weather is yet peaking as temperatures are even around +6 C during the nearest couple of hours in southernmost Finland. However, a cold front will proceed allready until the midnight to the southern side of Finland and the clear weather of a ridge of high pressure will cause the temperatures to drop around -5 C during the next night. Therefore the possibility to do planting tasks during the weekend will narrowly be moved away as the soil will freez again.

After tomorrow temperatures will rise a bit over zero C along with the sunday's precipitation area, but allready then especially in inland areas there will come more snowing than rain. During the next week the wintry weather appears to be strengthening and the weather remaining unstable might mean several centimetres of snow also to the southern coast; at the early part of the week there will reach precipitation areas into southern Finland as temperatures will remain mostly freezing...

As opposed to the last winter, now the winter would be starting now in a rather typical way permanently and we would have to say goodbye to the park - garden tasks until the next spring. Though, I won't wonder even now about the fact, if there would come for example in the middle of winter (in January) a several weeks long very mild period, where the soil as well would melt completely - allmost completely. As the climate change is proceeding, even a severe winter might turn at any point of a so called winter season into a long autumn / spring.

Update at 8:50 PM; That cooling of this evening has been very fast. Temperatures dropped after the cold front crossing only during about two hours from over +5 C to even freezing. For example these three links A B C of the Finnish Meteorological Insitute are showing that well (the situation will be seen only until tomorrow evening). The precipitation turned at the same time from rain to snow as by a magic touch. We can observe that from the weather cameras by looking pictures of this evening in the time period of few hours (those pictures will be available only until about midnight); look for example Hämeenlinna from 6.00 PM onwards.

Monday, November 19, 2007

Marraskuun 2007 Flickr -kuvia ja leuto sääraportti - Flickr photos of November 2007 and a mild weather report

Marraskuun 2007 Flickr kuvasarjat täydentyvät viime viikon kuvilla. Tässä ovat linkit; blogi 1, blogi 2 ja blogi 3.

Tässä samalla sääraporttia. Viime viikolla Etelä-Suomeen saatiin tähän mennessä voimakkain maistiainen talvesta. Pakkasta oli muutamana päivänä -5 ja -10 asteen välillä. Lunta satoi vähän heti alkuviikosta, mutta n. 1 cm:ä enempää ei koko viikon aikana tullut esim. pääkaupunkiseudulla. Eilen alkoi leuto jakso ja viime yönä lämpötila kävi +5 asteen tienoilla etelärannikolla. Ensi yönä ja tiistaina päivällä on tilapäisesti heikkoa pakkasta korkeapaineen selänteen takia, mutta sen jälkeen seuraavasta yöstä lähtien lämpötilat ovat etenkin rannikolla koko ajan muutaman asteen plussalla; ajoittain jopa +5 asteen ylitykset ovat mahdollisia. Lauantain tienoilla tapahtuisi taas jonkin verran kylmenemistä, mutta sen voimakkuus ja kesto ovat vielä epäselviä...

Kaikki vähäiset lumet sulivat jo viime yön aikana laajasti myös sisämaa-alueilta, mutta maa on vielä melko paljon jäässä. Saattaa olla, että tiistain jälkeisen leudon sään ja ajoittaisten vesisateiden ansiosta lähes kaikki maa ehtii sulaa ennen viikonlopun mahdollista kylmenemistä. Ehkä näin ainakin rannikolla voi avautua savimaita lukuun ottamatta mahdollisuus tehdä vuoden viimeisiä istutuksia viikonloppuna.The Flickr photo sets of November 2007 are added with the photos of the last week. Here are the links; the blog 1, the blog 2 and the blog 3.

Here at the same time a weather report. During last week southern Finland got the strongest taster so far of the winter. There was frost during few days between -5 C and -10 C. It snowed a bit immediately at the start of the week, but for example around the capital city area there didn't come any more snow than about 1 cm during the whole week. Yesterday started a mild period and last night temperatures peaked at around +5 C by the southern coast. During the next night and at tuesday in the afternoon there will be temporarily weak frost due to a ridge of high pressure, but after that from the next night onwards temperatures will be all the time a few degrees over zero C especially by the coast; occasionally even warmer readings than +5 C are possible. Around saturday there would happen somewhat cooling again, but its strength and duration are yet unclear...

All minor snow covers melted allready during the last night widely also in the inland areas, but the soil is yet rather much frozen. It might be a case, that thanks to the mild weather after tuesday and the occasional rains allmost all of the soil will have time to melt before the possible cooling at the weekend. Perhaps in this way at least by the coast not counted for clay grounds there may come a possibility to do last plantings of the year at the weekend.

Friday, November 16, 2007

Tilannetiedotuksia - Reports of the situation

Kasvukauden päättyminen tietää tästä lähtien muutoksia toimiini ja samalla on alkamassa taas uusi vaihe bloggaamisessani.

Huomenna menen tämän vuoden osalta viimeisen kerran Helsingin Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan tekemään kasvivalokuvausprojektiani. Siellä on vielä yksittäisillä lajeilla lehtiä jäljellä. Valokuvaaminen vähenee tämän jälkeen ja voin alkaa valmistautumaan kasvivalokuvieni julkaisuun. Ensi vuonna puiden ja pensaiden osalta teen vielä ns. paikkaavaa valokuvausta ja harkitsen perennoiden ottamista tarkempaan kuvausohjelmaan.

Blogitrilogiani on joutunut edelleen mietinnän alle. Edelleen jatkuvan valokuvausinnostukseni vuoksi valokuvamateriaalia on syntynyt runsaasti. Niinpä se on aiheuttanut ongelmia blogieni päivityksiin. Tuon edelleen Flickr -sivuilleni uusia kuvia reaaliajassa, mutta blogit ovat nyt vähän aikaa päivittymättä ratkaistessani niille helpommin päivitettävän muodon. Tulen laittamaan myöhemmin kuviani myös eri Flickr -ryhmiin.

Vanhojen merkintöjen kielenkääntö tässä blogissa tapahtuu jossakin vaiheessa talvella. Pidän silloin pitkän tauon kaikesta muusta bloggaamisesta ko. työn ajan. Päivitystahtini on talven ajan hitaampi muutenkin kuin aikaisemmin, mutta tarvittaessa teen edelleen mm. sääraportteja. Siirrän painoa idealististen - kriittisten kirjoitusten tekoon; sekä uusia aiheita että niitä, jotka jäivät kesken viime keväänä - alkukesällä. Kasvikuvajulkaisuihin liittyviä asioita laitan tänne jo tämän vuoden puolella.

Arboretumprojektissani on tiedossa vielä tämän vuoden aikana siementen esikäsittelyyn laittoa ja torjunta-ainekäsittelyjä. Niistä seuraa ajallaan mainintoja.

Päivitys 18.11.2007 klo. 18:05: Kävin Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa valokuvaamassa vasta tänään, kun eilinen meni sen verran toipuessa työnantajani pikkujouluista. Kuvatessa havaitsin nyt, että vielä jopa lähes kesäasussa olivat kastanjaköynnös (Akebia quinata), silkkiviini (Periploca graeca), aitalikusteri (Ligustrum vulgare) ja hopeapensaslaji (Elaeagnus umbellata). Osa lehdistä oli vaurioutunut tämän viikon pakkasissa. Tämän lisäksi ruska oli parhaimmillaan muutamilla atsalealajeilla (Rhododendron sp.); paljon ruskehtavan oranssia - punaista. Näitä päätin käydä tarkistamassa vielä 1 - 2 kertaa loppuvuoden aikana, jotta saan selville niiden lehtien lopulliset varisemisajat ja -tyylit.The ending of the growing season will mean changes to my activities from now on and at the same time there will start again a new phase in my blogging.

Tomorrow I will go for the last time this year to the botanical garden of Kaisaniemi in Helsinki to do my plant photography project. There are leaves left yet on single species. The photographing will decrease after this and I can start prepairing for the publishing of my plant photos. During next year I will do yet a so called patching up photography in the cases of trees and shrubs and I will consider taking perennials into a more precise photographing programme.

My blog trilogy is forced once again under consideration. Due to my further ongoing photography enthusiasm there has been created a lot of photo material. Therefore it has been causing problems into the updating of the blogs. I will further put new photos into my Flickr pages in real time, but the blogs are now for a while without updates as I will be resolving an easier shape of updating for them. I will put later my photos into different Flickr groups as well.

The translation of the old posts in this blog will happen at some time during the winter. I will then have a long pause from all other blogging during the work in question. My updating pace will be otherwise as well slower than earlier, but I will do further for example weather reports when needed. I will place weight into making of idealistic - critical writings; both new issues and those, which were unfinished last spring - early summer. I will place here matters associating with the plant photo publishing allready during this year.

In my arboretum project there will be yet time during this year for putting seeds into pre-treatments and making pesticide treatments. There will be mentions about them in time.

Update at the 18th of November at 6:05 PM: I visited photographing at the botanical garden of Kaisaniemi in Helsinki only today, because yesterday went so much recovering from the pikkujoulu (little christmas) party of my employer. During the photographing I noticed now, that species yet with even allmost full summer foliage were Five Leaf Akebia (Akebia quinata), Silk Wine (Periploca graeca), European Privet (Ligustrum vulgare) and Autumn Olive (Elaeagnus umbellata). A part of the leaves were damaged in this week's frosts. In addition to this fall colours were in their peak on some azalea species (Rhododendron sp.); a lot of brownish orange - red. I decided to check these out yet for 1 - 2 times during the end of the year, so that I will discover final shedding times and shedding styles of their leaves.

Monday, November 12, 2007

Mustan viikon blogitrilogiakuvia - Blog trilogy photos of the black week

Nyt olen päivittänyt viime viikon blogitrilogiavalokuvat Flickr -sivuilleni. Tässä ovat linkit; blogi 1, blogi 2 ja blogi 3. Viime viikko oli täällä dramaattinen Jokelan koulun massamurhan takia. Sain vangittua erääseen (tai jopa moniin...) kuvaan siihen liittyvää tunnelmaa. Viime viikolla älysin kokeilla helppoa tapaa kuvata pimeässä jopa ilman jalustaa. Siihen liittyviä kokeiluja on kaikissa kuvasarjoissa. Kuvat on valittu huolellisesti ja kerron joskus ko. blogeissa (tai voitte kysyä jo nyt vastausten toivossa) tarkemmin näistä kuvista. Tästä lähtien otan myös pimeitä blogitrilogiakuvia.

Now I have updated the blog trilogy photos of the last week onto my Flickr pages. Here are the links; the blog 1, the blog 2 and the blog 3. The last week was dramatic here due to the mass murder of Jokela school. I was able to capture an atmosphere associating with that into one photo (or even into many...). During the last week I realized to experiment with an easy way of photographing in the dark even without a tripod. There are experiments associating with that in every photo set. The photos are selected carefully and I will tell you sometimes in the blogs in question (or you can ask allready now in the wish for answers) about these photos. From now on I will take also dark blog trilogy photos.

Sunday, November 11, 2007

Märkä taimisto talven tullessa - The wet nursery as winter arrivesPtelea - Stinking Ash / Hoptree (Ptelea trifoliata)


Ptelean (Ptelea trifoliata) lehtiruoteja ja niiden keskellä amurinkorkkipuu (Phellodendron amurense) - Leafstalks of Stinking Ash / Hoptree (Ptelea trifoliata) and among them Amur Corktree (Phellodendron amurense).


Punamarjakanukka - Cornelian Cherry (Cornus mas)


Tuoksusumakki - Fragrant Sumac (Rhus aromatica)


Vasemmalla kuriilienlehtikuusi (Larix gmelinii var. japonica), oikealla siperianlehtikuusi (Larix sibirica) ja edessä kynäkataja (Juniperus virginiana) - On the left Hybrid Larch (Larix gmelinii var. japonica), on the right Siberian Larch (Larix sibirica) and in the front Eastern Redcedar (Juniperus virginiana).


Tulviva taimisto - The flooding nursery


Eilen kävin tarkistamassa viimeisen kerran taimistoni tilanteita ennen pysyvää talvea, joka voi alkaa täällä etelärannikolla ehkä jo huomisesta lähtien. Kuvasin samalla yllä olevan kuvasarjan. Siinä nähdään viimeisenä lehtiä ja hedelmiä kantavia lajeja. Alimmassa kuvassa nähdään edellisenä päivänä alkaneen sateen vaikutus; taimipurkit uivat paikoin vedessä, mutta nyt sateiden tauottua vesi on imeytynyt maahan. Joka tapauksessa erittäin märkä maa jäätyy huomisesta lähtien kovaksi kuin betoni.

Tyhjensin taimistossa muutamia taimilaatikoita vanhasta mullasta ja otin laatikot talteen tulevia kylvöjä varten. Samalla siirsin muutamia taimia liian märistä olosuhteista kuivemmille kohdille. Jos talvi alkaa pysyvästi tästä lähtien, niin mm. aikaisemmin mainittu taimien siirto arboretumalueelle ei enää ole mahdollista tänä vuonna. Viimeisenä syystyönä ajattelen tehdä vielä lähiaikoina joidenkin taimien käsittelyä torjunta-aineella peltomyyriä (Microtus agrestis) vastaan. Sitten talven mittaan saatan käydä silloin tällöin tarkistamassa taimiston tilanteita ja silloin saatan ottaa lisää kuvia...Yesterday I visited the last time my nursery to check out conditions before the permanent winter, which may start here by the southern coast perhaps allready from tomorrow onwards. I photographed at the same time the photo series above. We see in there the species bearing leaves and fruits the last. In the lowest photo we see the influence of the rain started the day before; the plant containers swimmed locally in the water, but now as the rains have a pause the water has absorbed into the ground. In any case the very wet soil will freeze hard as a concrete from tomorrow onwards.

I emptied some plant boxes from an old compost and I took the boxes in store for the coming sowings. At the same time I removed some plants away from too wet circumstances to drier spots. If the winter will start permanently from now on, then for example the earlier mentioned removing of plants to the arboretum area isn't possible anymore this year. Yet in the near future as the last autumn task I am thinking about doing a pestiside treatment to some plants against Field Voles (Microtus agrestis). Then during the winter I might visit the nursery from time to time to check out situations and then I might take more photos...

Saturday, November 10, 2007

Harmaa sää muuttumassa taas talviseksi - The grey weather turning again wintry

Viime aikaiset tapahtumat (Jokelan koulun murhat Tuusulassa viime keskiviikkona) täällä Suomessa ovat osaltaan aiheuttaneet taukoa bloggaamiseeni. Tauko on tehnyt hyvää, sillä aina on välillä hyvä pysähtyä ja hiljentyä joka tapauksessa. Tuo tapaus on aiheuttanut myös paljon keskustelua - väittelyä ja minullakin olisi sanottavaa sen takia ympäristöasioihin liittyen. En kuitenkaan nyt kykene kirjoittamaan niitä ajatuksiani.

Tässä vaiheessa palaan kertomaan viljelysäästä. Tällä viikolla sää on ollut Etelä-Suomessa (yleensä koskee Helsinki - Hämeenlinna akselia) sateista, mutta sen verran lauhaa, että sateet ovat tulleet etelärannikolla vain vetenä ja sisämaassa lähinnä idässä vain ajoittain vähän aikaa räntänä ja lumena. Maahan on jäänyt lunta vain vähän ja se on yleensä ehtinyt sulaa pois. Eilen ja tänään vettä on satanut etenkin rannikolla runsaasti ja se on aiheuttanut paikoin jopa tulvimista. Vesisateet ja vähän nollan yläpuolella olleet lämpötilat ovat auttaneet sulattamaan myös alkaneen roudan kokonaan ainakin rannikolta. Myös pienten vesistöjen ensimmäiset jäät ovat sulaneet kokonaan.

Sää alkaa tästä päivästä lähtien muuttua, kun Mustaltamereltä kohti Suomea liikkuva uusi ja voimakas matalapaine jää alkavalla viikolla Suomen eteläpuolelle ja se kääntää tuulet vähitellen itään - koilliseen. Se tietää huomattavasti kylmenevää. Kylmeneminen alkaa huomisesta lähtien hitaasti ja samalla sateet muuttuvat koko Etelä-Suomessa lumeksi. Lunta tulee vain ohut kerros huomisen ja maanantain aikana. Etelärannikolla sen sijaan ilmenee suhteellisen lämpimän meren vaikutus pakkasilmassa; aluksi kaakosta käyvä tuuli voi tuoda mereltä sankkoja lumikuuroja ja etelärannikko voi saada paksujakin lumipeitteitä paikallisesti. Kylmintä on keskiviikon - torstain aikana; päivällä on etelärannikollakin muutama aste pakkasta ja sisämaassa kylmempää kuin -5 astetta. Jos yöllä on selkeää, niin sisämaassa voi olla pakkasta -10 ja -15 asteen välillä. Torstaina näyttää alkavan taas uusi lauha jakso, mutta ehkä vain tilapäisesti...

Tuo kylmeneminen tietää edellistä kylmää jaksoa enemmän maan ja pienten vesistöjen jäätymistä. Iso vesistöt (kuten Suomenlahti) alkavat jäätymään vasta sisälahtien rannoilta. Nyt maan ollessa sulana huominen voi viimein olla se viimeinen mahdollisuus tehdä istutustöitä; mm. sipulikasvit. Tässä vaiheessa vuotta tuollainen pakkasjakso voi olla edelleen vain varoitus talvesta ja etenkin rannikolla pitkä lauha jakso voi vielä sulattaa kaiken jäätyneen. Viime vuodesta opimme, että niin voi käydä myös laajalti Etelä- ja Keski-Suomen sisämaassa. Normaalisti "vanhan ilmaston" aikana sulamista ei olisi tapahtunut enää kokonaan etelärannikollakaan.

Ruska on tässä vaiheessa kokonaan ohi lukuun ottamatta yksittäisiä poikkeuksia. Tämän merkinnän alla löytyy merkintä ruskan tilanteesta 2.11. perjantaina. Siinä mainituista lajieista; lumimarja (Symphoricarpos rivularis), villaheisi (Viburnum lantana), monet atsaleat (Rhododendron sp.), monet pensashanhikkilajikkeet (Potentilla fruticosa) ja kuusamat (Lonicera sp.), poppelit (Populus sp.), lehtikuuset (Larix sp.), kultasade (Laburnum alpinum), norjanangervo (Spiraea "Grefsheim"), lännenhopeapensas (Elaeagnus commutata), lännenheisiangervo (Physocarpus opulifolius), monet jasmikkeet (Philadelphus sp.), jotkut euroopanpähkinäpensaat (Corylus avellana), monet ruusut (Rosa sp.), vesipaju (Salix "Aquatica") ja harvinaisista jalokastanja (Castanea sativa), euroopanpyökki (Fagus sylvatica), euroopanvalkopyökki (Carpinus betulus), vuorivaahtera (Acer pseudoplatanus), niverävaahtera (Acer campestre), toisusu (Toisusu urbaniana), peruukkipensas (Cotinus coggygria), kerria (Kerria japonica), neillia (Neillia sinensis), kesälaakeri (Ilex verticillata), höyhenpensas (Fothergilla major) ja kiiltoheisi (Viburnum lentago) nuo tummennetut varistivat eniten lehtiään; ovat nyt kokonaan - lähes alastomia.

Osittain lehdekkäitä lajeja ovat olleet vielä myös salava (Salix fragilis), koripaju (Salix viminalis), hopeapaju "nykyään hopeasalava" (Salix alba "Sibirica"), japanintaikapähkinä (Hamamelis japonica), aitalikusteri (Ligustrum vulgare), punamarjakanukka (Cornus mas), suosypressi (Taxodium distichum) ja kiinanpunapuu (Metasequoia glyptostroboides). Jäljellä olevat lehdet eivät ole enää kyenneet ruskaantumaan kunnolla ja tuleva pakkasjakso kuivattaa niitä lisää ja ne varisevat sitten vähitellen seuraavan leudon jakson aikana harmaiksi - ruskeiksi kuolleina.The recent happenings (the Jokela school murders in Tuusula at last wednesday) here in Finland have partially caused a pause in my blogging. The pause has done good, because it is always good to stop and be silent from time to time in any case. That incident has caused also a lot of discussion - debate and I would also have things to say due to that associating with environmental matters. However, I am not able to write these thoughts down now.

At this phase I return to tell about the cultivation weather. During this week the weather has been rainy in southern Finland (usually concerns the area between Helsinki and Hämeenlinna), but so much mild, that the precipitation have been coming in the form of just rain by the southern coast and in inland areas mainly in the east only occasionally in the form of sleet and snow for a short periods of time. There have remained only little of snow on the ground and it has usually had time to melt away. During yesterday and today there have rained a lot especially by the southern coast and that has caused even a local flooding. Rains and the temperatures a bit over zero C have been helping to melt the started soil frost completely at least by the coast. Also the first ice layers of small water areas have been melted completely.

The weather will start to change from this day onwards, as a new and strong low pressure moving towards Finland from the Black Sea will remain in the southern side of Finland during the starting week and it will turn winds cradually to the east - northeast. That will mean significantly colder weather. The cooling will start slowly from tomorrow onwards and at the same time precipitation will change into snow in whole southern Finland. There will come only a thin layer of snow during tomorrow and monday. As opposed to that in the frosty weather there will appear the influence of the relatively warm sea by the southern coast; winds blowing at first from the southeast may bring dense snowshowers from the sea and the southern coast may receive thick layers of snow locally. It will be the coldest during wednesday - thursday; in the afternoon there will be couple of degrees frost by the southern coast and in inland areas colder than -5 C. If there will be clear at night, then there will be frost between -10 C and -15 C in inland areas. At thursday there seems to be starting again a new mild period, but perhaps only temporarily...

That cold period will mean freezing of the soil and small water areas more than during the previous cold period. Large water areas (like The Gulf Of Finland) will start to freez only at the inlet shores. Now as the soil is yet unfrozen tomorrow may finally be that last change to do planting tasks; for example bulbous plants. At this phase of the year that kind of frosty period may be further just a warning of the winter and especially by the southern coast a long mild period may yet melt all which is frozen. We learned from the last year, that it can happen also in a wide inland area of southern and central Finland. Normally during the time of "the old climate" there wouldn't been happened complete melting anymore even by the southern coast.

Fall colours are completely over at this phase not counted for single exceptions. Below this post there can be found the post telling the condition of fall colours at the 2nd of November in friday. From the species mentioned in there; Common Snowberry (Symphoricarpos rivularis), Wayfaringtree (Viburnum lantana), many Azaleas (Rhododendron sp.), Shrubby Potentilla / Shrubby Cinquefoil cultivars (Potentilla fruticosa) and many Honeysuckles (Lonicera sp.), Poplars / Cottonwoods (Populus sp.), Larches (Larix sp.), Scotch Laburnum (Laburnum alpinum), Grefsheim Spiraea (Spiraea "Grefsheim"), American Silverberry / Wolf-willow (Elaeagnus commutata), Common Ninebark (Physocarpus opulifolius), many Mock Oranges (Philadelphus sp.), some European Hazels (Corylus avellana), many Roses (Rosa sp.), a Willow species (Salix "Aquatica") and from the rare ones (in Finland) Sweet Chesnut / European Chesnut (Castanea sativa), European Beech (Fagus sylvatica), European Hornbeam (Carpinus betulus), Sycamore Maple (Acer pseudoplatanus), Field Maple (Acer campestre), Toisusu (Toisusu urbaniana), European Smoketree (Cotinus coggygria), Japanese Kerria (Kerria japonica), Chinese Neillia (Neillia sinensis), Common Winterberry / Winterberry Holly (Ilex verticillata), Witch-alder / Large Fothergilla (Fothergilla major) and Nannyberry / Sheepberry / Sweet Viburnum (Viburnum lentago) those bolded ones dropped leaves the most; are now completely - allmost naked.

Yet partially leafed species have also been Crack Willow (Salix fragilis), Common Osier / Basket Willow (Salix viminalis), White Willow (Salix alba "Sibirica"), Japanese Witchhazel (Hamamelis japonica), European Privet (Ligustrum vulgare), Cornelian Cherry (Cornus mas), Bald Cypress (Taxodium distichum) ja Dawn Redwood (Metasequoia glyptostroboides). The remaining leaves haven't been able to get fall colours properly anymore and the coming frosty period will dry them more and they will then fall cradually during a next mild period as turned deadly grey - brown.

Monday, November 05, 2007

Marraskuun 2007 Flickr -kuvia - Flickr photos of November 2007

Marraskuu on alkanut ja sen myötä laitoin ensimmäiset blogitrilogian kuvat kuun neljältä ensimmäiseltä päivältä Flickr -sivuilleni. Tässä ovat linkit; blogi 1, blogi 2 ja blogi 3.

Tässä on vielä huomautus; talven lähestyessä Suomen merialueiden jäätilanteita on jälleen alettu päivittämään Suomen Merentutkimuslaitoksen sivuilla. Kuten nähdään, niin jäätä ei silti ole vielä ollut. Merivesi on myös tavanomaista lämpimämpää.November has started and due to that I placed the first blog trilogy photos of the first four days of the month onto my Flickr pages. Here are the links; the blog 1, the blog 2 and the blog 3.

Here is yet a note; as the winter is nearing the ice conditions of the Finland's sea areas have again been started to update on the pages of Finnish Marine Research Institute (this page is not in english). As we can see, there haven't been ice yet though. The sea water is also warmer than usually.

Sunday, November 04, 2007

Talven tulo hidastelee vähän - The arrival of winter is slowing down a bitEiliset lumisateet jäivät ennustettua selvästi vähäisemmiksi; Etelä-Suomen alueella pääasiassa vain 1 - 3 cm ja rannikolla ei sitäkään; idässä ei edes satanut. Kuvassa nähdään Hämeenlinnassa sataneen lumen määrä. Kuva on otettu launantaina sateen jälkeen ja siinä on tyypillisesti kesäkukkien tilalle talveksi istutettuja syyskellokanervia (Erica gracilis). Tänään selkeässä säässä lumet ovat sulaneet aurinkoisilta paikoilta, mutta maa on ollut edelleen jo ohuesti roudassa. Ensi yö on hyvin kylmä (lämpötilat etelärannikolla -5 ja -10 asteen välillä ja sisämaassa paikoin jopa -10 ja -15 asteen välillä - lännessä pakkanen on heikkoa) ja sen myötä maa jäätyy entistä enemmän. Pienet vesistöt (lähinnä lammet ja pienet järvet) saavat myös ensimmäisen ohuen jääpeitteensä. Tyyni ja selkeä sää aiheuttaa yöllä myös sen, että lämpötilaerot muodostuvat paikallisesti erittäin vaihteleviksi; laaksoissa ja painanteissa on kylmintä.

Viimeisimmät säätiedot (saan tiedot sivun oikean laidan säälinkeistä) kertovat matalapaineiden pysyvän pääasiassa Suomen länsipuolella alkavalla viikolla, mutta niiden myötä sää muuttuu huomisesta alkaen epävakaiseksi. Maanantaista lähtien lämpötilat pysyvät yötä päivää nollan tienoilla ja ajoittain vähän sen yläpuolella, selvimmin rannikolla. Sateet eivät olisi kovin runsaita ja ne tulisivat rannikolla lähinnä vetenä ja vain sisämaassa olisi mahdollisuutta kunnon lumipeitteen muodostumiselle. Sulamistakin tapahtuu ajoittain, joten lumipeitteen muodostuminen ei ole varmaa... Jos runsasta suojalunta on tiedossa, niin onneksi tulevan yön pakkanen auttaa viimeisiä lehtiä varisemaan tehokkaasti pois ennen sitä, kun tiistaina näyttää olevan myös erittäin tuulista. Ensi yön pakkanen jäädyttää maan niin paljon, että alkavan viikon vain vähän nollan yläpuolella olevat lämpötilat eivät jaksa sulattaa kaikkea routaa pois; vaikuttaa edelleen siltä, että talvitauko olisi alkamassa lopullisesti puutarha- ja puistotöissä (koskee etenkin istutustöitä) ainakin sisämaassa...Yesterday's snowing remained much weaker than forecasted; in the area of southern Finland only 1 - 3 centimetres and by the southern coast not even that; it didn't even snow in the east. In the photo we see the amount of snow fallen in Hämeenlinna. The photo is taken in saturday after the snowfall and there is typically Heathers (Erica gracilis) planted to replace the seasonal summer flowers (it's a common tradition in Finland) for the winter. Today in the clear weather snow has been melted on sunny places, but the soil has been further thinly freezed up allready. The next night is very cold (temperatures by the southern coast between -5 C and -10 C and in inland areas locally even -10 C to -15 C - in the west the frost will be weak) and due to that the soil will freez up even more. Small water areas (mainly ponds and small lakes) will get their first thin layers of ice as well. The calm and clear weather will cause at night also the fact, that differences in temperatures will be locally very variable; it will be the coldest in valleys and in depressions.

The latest weather information (I get the information from the weather links on the page's right side) tells that, low pressures will remain mainly in the western side of Finland during the starting week, but due to them the weather will turn unstable from tomorrow onwards. From monday onwards temperatures will be night and day around zero C and occasionally a bit over that, the most clearly by the coast. The precipitation wouldn't be especially profuse and it would be coming mainly as rain by the coast and only in inland areas there would be a chance for a proper snow cover to form. There will happen melting as well occasionally, so the forming of a snow cover won't be certain... If there will be coming a lot of wet thaw snow, fortunately the next night's frost will then help the last leaves to fall effectively away before that, as there seems to be very windy as well during tuesday. The next night's frost will freeze the soil so much, that the starting week's temperatures only little over zero C won't be able to melt all of the soil frost away; it seems like the winter pause would be starting now for good in garden and park tasks (concerns especially planting tasks) at least in inland areas...

Friday, November 02, 2007

Ruskan tilanne juuri ennen märkää talvisäätä - The situation of fall colours just before the wet winter weather

Huomenna Etelä-Suomeenkin tulee talvinen sää, joka näyttää jatkuvan myös ensi viikolla ainakin ajoittain ja etenkin sisämaassa. Niinpä nyt on hyvä katsoa ruskan tilannetta ennen sitä. Kriittinen tapahtuma on tässä asiassa lumen kertyminen vielä runsaassa lehdessä olevien lajien oksille ja näin mahdollisesti syntyvät lumituhot. Pahin tilanne syntyisi, jos suojalunta sataisi runsaasti (jopa yli 10 cm). Huomenna sille on ensimmäinen mahdollisuus ja ensi viikolla näin voi tapahtua lisää. Ensi viikolla lännestä ja luoteesta saapuu Suomeen matalapaineita ilmamassan säilyessä melko kylmänä. Ajoittain on plusasteita ja sataneet lumet sulavat osittain, mutta esim. loppuviikolla näyttäisi Etelä-Suomen lähelle asettuvan voimakas matalapaine osakeskuksineen. Sen sateista etenkin sisämaassa voisi kertyä paljon lisää suojalunta, kun lämpötilat olisivat sen verran lähellä nollaa...

Tämän viikon aikana lehdet ovat onneksi varisseet erittäin hyvin ja nyt jo etelärannikonkin taajamissa lähes kaikki lehtipuut ja -pensaat ovat alastomia. Yksittäisiä viljeltyjä lajeja on kuitenkin edelleen runsaassa lehdessä ja jopa osittain kesäasussa etenkin etelärannikolla. Näitä ovat esim. lumimarja (Symphoricarpos rivularis), villaheisi (Viburnum lantana), monet atsaleat (Rhododendron sp.), monet pensashanhikkilajikkeet (Potentilla fruticosa) ja kuusamat (Lonicera sp.). Kyseessä ovat siis lähinnä pensaat. Puista jotkin poppelit (Populus sp.) ja lehtikuuset (Larix sp.) ovat vielä kohtalaisesti - runsaasti lehdessä. Nämä lajit voivat varistaa vielä runsaastikin lehtiä viikonloppuna alkavien pakkasten auttamana, mutta ainakin osa niistä voi olla vaarassa kerätä päällensä liian raskaita lumikuormia ehkä jo huomenna ja uudestaan ensi viikolla. Tämä ei ole poikkeuksellista, vaan se on tyypillistä Etelä-Suomen loppusyksyssä.

Muutaman sentin verran suojalunta ei vielä häiritse ja se on ainoastaan koristeellista ja siten säilytettävää; suojalumi myös tarttuu helposti mihin vain pintaan. Tilannetta täytyy kuitenkin tarkkailla ja jossakin vaiheessa pensaiden päältä on pudotettava lunta pois. Ei ole mitään tarkkaa nyrkkisääntöä, vaan esim. oksien taipumisesta ja lumen painosta täytyy tapauskohtaisesti tehdä päätelmiä varistamistoimenpiteitä varten. Pensas voi revetä lumen painon alla helposti, jos ko. yksilössä on jyrkkiä oksakulmia tai lehtiä on jäljellä etenkin oksien latvaosissa. Helpoiten lunta keräävät pensaat ovat myös vaarassa muita enemmän. Ne ovat niitä, joissa lehdet ovat isoja ja / tai ne ovat vielä tiheästi oksilla. Näitä pensaita on enemmän rehevillä kuin karuilla kasvupaikoilla ja tuulensuojassa olevat pensaat säilyttvät lumikuormansa helpoiten. Pitkäversoiset ja korkeat pensaat ovat lumituhoherkempiä kuin lyhytversoiset ja matalat.

Päivitys klo. 18:10: Runsaasti lehtiä tässä vaiheessa sisältävät myös; kultasade (Laburnum alpinum), norjanangervo (Spiraea "Grefsheim"), lännenhopeapensas (Elaeagnus commutata), lännenheisiangervo (Physocarpus opulifolius), jasmikkeet (Philadelphus sp.), jotkut euroopanpähkinäpensaat (Corylus avellana), monet ruusut (Rosa sp.), vesipaju (Salix "Aquatica") ja harvinaisista jalokastanja (Castanea sativa), euroopanpyökki (Fagus sylvatica), euroopanvalkopyökki (Carpinus betulus), vuorivaahtera (Acer pseudoplatanus), niverävaahtera (Acer campestre), toisusu (Toisusu urbaniana), peruukkipensas (Cotinus coggygria), kerria (Kerria japonica), neillia (Neillia sinensis), kesälaakeri (Ilex verticillata), höyhenpensas (Fothergilla major) ja kiiltoheisi (Viburnum lentago).Tomorrow there will come a wintry weather also to southern Finland and it seems to be continuing also during the next week at least occasionally and especially in inland areas. Therefore it is good to check out now the situation of the fall colours before that. A critical happening in this matter here is the snow accumulation on the branches of species yet with profuse leaves and in this way possibly forming snow damages. The worst situation would be happening, if there would fall a plenty of wet thaw snow (even more than 10 cm); wet thaw snow is much more heavier than dry frosty snow. Tomorrow there will be the first possibility for that and during the next week that may happen more. During the next week there will arrive low pressures from the west and northwest as the air mass will remain rather cold. Temperatures will be occasionally above zero C and fallen snow covers will melt partially, but for example at the end of the week there seems to be settling a strong low pressure near southern Finland with its subcentres. From its precipitation there would accumulate a lot of wet thaw snow especially in inland areas, as temperatures would be so near zero C...

During this week leaves have fortunately been shed very well and now allready at build areas of the southern coast as well allmost all broadleave trees and shrubs are naked. However, single cultivated species are further rather profusely in leaf and partially even having summer foliage especially by the southern coast. These are for example Common Snowberry (Symphoricarpos rivularis), Wayfaringtree (Viburnum lantana), many Azaleas (Rhododendron sp.), Shrubby Potentilla / Shrubby Cinquefoil cultivars (Potentilla fruticosa) and many Honeysuckles (Lonicera sp.). So, in the question here are mainly shrubs. From the trees some Poplars / Cottonwoods (Populus sp.) and Larches (Larix sp.) are yet moderately - profusely in leaf. These species may shed leaves yet profusely as well as helped by the frosts starting at the weekend, but at least a part of them may be in danger to gather too heavy snow loads on top of themselves perhaps allready tomorrow and again during the next week. This isn't unusual, but it is typical during southern Finland's late autumn.

A few centimetres of wet thaw snow doesn't cause harm yet and it is only ornamental and therefore to be kept; wet snow also grabs easily to any surface. However, one must observe the condition and at some point there must be dropped snow away from the top of the shrubs. There isn't any precise rule of thump, but one has to make conclusions for example from the bending of twigs and the weight of snow in case-by-case fashion for the shedding tasks. The shrub can break under the snow's weight easily, if the specimen has sharp twig angles or there are leaves especially on the top ends of the shoots. The shubs gathering snow the easiest are also in danger more than the others. They are those, which leaves are big and / or they are yet densely on the branches. These shrubs appear more on fertile than poor localitys and the shrubs in wind sheltered places keep their snow loads the easiest. The long shoot and tall shrubs are more snow damage sensitive than the short shoot and low shrubs.

Update at 6:10 PM: Profuse amouts of leaves have at this phase also; Scotch Laburnum (Laburnum alpinum), Grefsheim Spiraea (Spiraea "Grefsheim"), American Silverberry / Wolf-willow (Elaeagnus commutata), Common Ninebark (Physocarpus opulifolius), Mock Oranges (Philadelphus sp.), some European Hazels (Corylus avellana), many Roses (Rosa sp.), a Willow species (Salix "Aquatica") and from the rare ones (in Finland) Sweet Chesnut / European Chesnut (Castanea sativa), European Beech (Fagus sylvatica), European Hornbeam (Carpinus betulus), Sycamore Maple (Acer pseudoplatanus), Field Maple (Acer campestre), Toisusu (Toisusu urbaniana), European Smoketree (Cotinus coggygria), Japanese Kerria (Kerria japonica), Chinese Neillia (Neillia sinensis), Common Winterberry / Winterberry Holly (Ilex verticillata), Witch-alder / Large Fothergilla (Fothergilla major) and Nannyberry / Sheepberry / Sweet Viburnum (Viburnum lentago).

Thursday, November 01, 2007

Blogitrilogian lokakuu 2007 on kokonainen - October 2007 of the blog trilogy is complete

Olen nyt päivittänyt lokakuun 2007 blogitrilogian kuvasarjat kokonaan loppuun Flickr -sivuillani. Päivitetty jakso alkaa 22. päivästä. Tässä ovat linkit; blogi 1, blogi 2 ja blogi 3.

I have now updated the blog trilogy photo sets of October 2007 completely to the end on my Flickr pages. The updated period starts from the 22nd day. Here are the links; the blog 1, the blog 2 and the blog 3.