Saturday, July 31, 2010

NWO:n sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmenemismuotoja Francesco Alberonin ajatusten avulla arvioituna - Osa 2

Jatketaanpa pitkästä aikaa tämän teemani parissa, jonka aloitin jo viime talvena helmikuussa. Voittekin heti alkuun käydä lukemassa tuosta alla olevasta linkistä, mitä silloin viimeksi analysoin ja mistä tässä kirjoitussarjassa on kysymys. Tiivistettynä haluan tässä siis havainnollistaa italialaisen sosiologi Francesco Alberonin analyysien ja huomioiden avulla yhteiskunnallista laajempaa rakennetta ja luonnetta länsimaiden osalta, missä tämän ns. NWO:n olemuksen tutkinta saa rikkaampaa lihaa ja verta ylleen. Siinä päädymme vähitellen ymmärtämään entistä paremmin sekä Illuminatia ja heidän kätyriarmeijaansa (Niin vakaauskoisen tarkoitukselliset agenttinsa kuin hyväuskoisen sokeat hyväksikäytetyt nukkensa) että meitä ns. "alammaisia" eli "rahvasta karjaa". Ja tietenkin havahdumme havaitsemaan ja ymmärtämään yhä konkreettisemmin sitä, että meidän ei ole pakko olla niitä alistettuja ja tyrannisoituja alammaisia ja rahvasta karjaa, joiksi meitä yritetään enemmän ja enemmän pakottaa NWO -juonissa!

Havainnollistan kaikkea tuota siis Alberonin kirjan "Rakastuminen" avulla poimimalla siitä lainauksia vihreällä arviointiini ja tässä on ko. kirjoitussarjani ensimmäinen osa: NWO:n sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmenemismuotoja Francesco Alberonin ajatusten avulla arvioituna - Osa 1.


Tässä on tämän osan analyysejä --->

"Se mikä muotoutuu kaikissa liikkeissä ja siis myös rakastumisessa, muotoutuu vastoin yleisiä etuja ja instituutioita, ja jotta näin voisi käydä, jotta siihen olisi "oikeus", on päästävä samanvertaiselle arvojen alueelle. Rakastuminen on instituutioille haaste niiden omalla perusarvojen alueella. Rakastumisen olemus on juuri tämä, se ei siis ole pelkkä halu tai henkilökohtainen oikku, vaan suunnitelmallinen instituutioita luova voima"

---> Olemme nähneet NWO -tutkimuksen parissa erittäin pitkäjänteisen ja tarkan tieteellisesti kokoonpantavan suunnitelmallisuuden, joka kattaa osaltaan useita sukupolvia satojen vuosien ajalta. Osa ko. maailmanhallitussuunnitelmista on peräisin toisaalta vasta viimeisen 100 -vuoden ajalta ja sitä nuorempiakin osasuunnitelmia on olemassa riippuen kokonaissuunnitelman elämisestä tilanteiden mukaan. Yhteistä kaikille niille on kuitenkin vahvasti se, että niiden kautta toteutettava NWO -projekti on eräänlaisen äärimmäisen instituution pystytysyritys.

Siinä Alberonin kielen avulla havaitsemme heti alkuun seuraavaa: Illuminati haluaa luoda ko. uuden instituution välittämättä vanhalla perustalla olevista "yleisistä eduista ja instituutioista", vaikka ne osittain jo sisältävätkin NWO -ainesta kaukaa historiasta, mutta varsinkin koska ne sisältävät myös anti-NWO -haittaa eliitin näkökulmasta. Siitä seuraa konfliktisarja "uuden" ja "vanhan" välillä. Uusi tarkoittaa NWO -agendaa ja vanha anti-NWO -haitta etenkin kansallisvaltioita ja niiden parissa ns. hyvinvointivaltiokonseptia; molemmat ovat päässeet syntymään pitkälti Illuminatin vaikutuksen ulkopuolella ja heidän agendoja vastaan ja siksi he ovat aikeissa ajaa ne alas osana NWO -projektia. Jatkossa tämän kirjoitussarjani ja Alberonin ajatusten avulla tätä uusi vs. vanha -konfliktisarjaa voidaan valottaa yhä lisää, mutta tyytykäämme tässä vaiheessa huomioimaan vain tässä sanottu.

...Jatkakaamme siis: Jotta "vanhasta" olisi johdonmukainen ja riittävän rasitteeton pääsy "uuteen", on eliitin yhtäältä pyrittävä muokkaamaan "yleisiä etuja" ja "arvoja" niin, että tie tasoittuisi "uuteen" eli NWO -projektin tuottamaan maailmanhallitukseen. Tuo "samanvertainen arvojen alue" on siis se, mitä Illuminati pyrkii istuttamaan tähän vanhalla perustalla olevaan systeemiimme, jotta se kypsyisi heidän maailmanhallitusfantasialleen otolliseksi kasvu- ja pystytysalustaksi. Tätä manipulaatiota on tehty erityisen aktiivisesti viimeiset n. 50 vuotta, missä pääosassa on ollut mm. valtavirtamedian kaikkinainen tätä tukeva materiaali; uutiset, populaarikulttuuri, tiede jne.

Ko. materiaalin sisältönä varsin paljon oleva länsikulttuurin tyhmentävyys, sekularisoiminen, uusliberalisoiminen ja dekadenttiuttaminen ovat keskeisiä aseita ko. manipulaation perusvoimina. Ko. perusvoimaparvi on samalla pyritty pukemaan ihanteelliseen ulkoasuun (Länsimainen vapaus ja demokratia), jotta sen istutus onnistuisi mahdollisimman paljon huijaamalla ja viekkaalla salaisuudella --> Lopulta tyhmä, sekulaari, uusliberaalinen ja dekadentti kansa / kansat olisi kumulatiivisesti yhä helpommin täten manipuloitavissa Illuminatin tahtoon.

Ko. eliitin tahtoman maailmanhallituksen maailmankuvassa ei ole sijaa kansojen viisaudelle - antisekulaarille ja antidekadentille liberaalin ja konservatiivisen hallitulle balanssille eli renessanssisen humaanille inhimillisyydelle juuri siksi, koska muutoin eliitti ei pystyisi hallitsemaan niin totaalisesti kuin heillä on pyrkimys. Heidän maailmankuvaansa tukee toki myös se, että me alammaiset omaksuisimme siitä ainakin ne osat, jotka sopivat johdettavalle karjalle --> karjan osana ole hedonistisen tyhmää lammasmassaa ja johtajana ole itsekäs ja ahne tyranni. Ylimpään eliittiin sinulla ei kuitenkaan ole asiaa isona johtajanakaan. Kansan alistaminen näin kulttuurillisestikin on siis oleellista Illuminatin maailmanhallitusta varten ja tätä tukee myös samaan aikaan tapahtuva kansallisvaltioiden eli ns. hyvinvointivaltioiden alasajaminen, missä lait ja esteet Illuminatin maailmankuvan kasvualustalle poistuvat.

Alberoni puhuu siis rakastumisesta tarkoittaen ns. syntyvaiheessa olevaa joukkoliikettä, jonka päätavoite dynamiikkakentässä on aina uuden instituution (NWO:n maailmanhallitus) luominen vanhan rakenteen päälle ja sen tarjoamista aineksista. Tässä katsannossa joukkoliike tarkoittaa Illuminatin monipuolista asetta: Eliitti pyrkii luomaan olosuhteita maailman geopolitiikkaan niin, että tietyt halutut kansat ja / tai kansanosat ns. "ostaisivat" heitä varten räätälöityjä joukkoliikkeitä, joilla on Illuminatin tavoitteita edesauttavia sisältöjä eli aineksia NWO:a tukeviin "joukkoliikkeestä instituutioon" tai "vanhan instituution hajottamiseen joukkoliikkeen avulla" tyyppisiin prosesseihin tarpeen mukaan. Näitä ovatkin olleet viime aikoina esim. Ukrainan oranssi vallankumous (Nyttemmin varsin paljon epäonnistunut eliitin näkökulmasta katsottuna, kun ns. länsimielisyys on Ukrainan hallinnossa vähentynyt) ja Iranin (toistaiseksi) epäonnistunut ns. vihreä vallankumous. Näiksi voidaan laskea myös 1900 -luvun merkittävimmät joukkoliikkeet: fasismi ja kommunismi. Ne ovatkin olleet kaikkein parhaimmat esimerkit siitä, kuinka Illuminatin orkestroima ja kätyriensä edesauttama geopolitiikka on edennyt tuhoisan pitkälle.

Joka tapauksessa Illuminati pyrkii pitämään käsissään näitä geopoliittisia joukkoliikeaseita hallitusti ja suunnitellusti, mutta tiedämme jo mm. näistä Alberonin ajatuksista, että joukkoliikkeet ovat aina enemmän tai vähemmän hallitsemattomia - yllätyksellisiä ja tästä kumpuavasta ymmärryksestä voimme saada oivallista vasta-asemateriaalia NWO -agendaa vastaan. Koska "rakastuminen on haaste instituutioille niiden omalla perusarvojen alueella", joudumme joukkoliiketilanteessa aina kohdakkain tuon konfliktisarjan kanssa ja se voi ilmetä yllättävinä ja suunnittelemattomina skenarioina käytännön toteutumisessa. Joukkoliike kohtaa siis aina sekä sisäisiä että ulkoisia haasteita ja esteitä. Tässä mielessä Illuminatin kokonaissuunnitelma pyrkii etenemään myös tyrannian ja poliisivaltiokeinoin, koska niiden avulla kriittisiä esteitä vähennetään NWO:n tieltä. Toisaalta liian avoin ja suorasukainen eteneminen tässä mielessä on virhe ja siksi NWO -agendaa on pyritty pitämään samalla mahdollisimman paljon piilevänä prosessina. NWO -agenda kokonaisuudessaan ei siis ole niinkään joukkoliike, vaan eräänlainen instituution pakkorakentaminen ilman "luonnollista" ja ilmiasuista kehityssarjaa.

Vaikka tuo kulttuurillinen manipulaatio olisikin länsimaissa jo hyvin pahaa ja pitkälle mennyttä NWO -agendan paikalleen laittamisessa, niin on myös huomattava, että ns. vastajoukkoliikkeet NWO -agendan kumoamiseksi voivat samalla saada jalansijaa. Joukkoliikkeiden perustana olevat olosuhteet nimenomaan kumpuavat mm. alistettuna ja tyrannisoituna olemisesta, mitä NWO -prosessi osaltaan aiheuttaa kansojen pariin. Se voi olla Illuminatin tarkoituskin juonikkaana manipulaationa, mutta osaltaan siinä voi olla myös yllättäviä suuntia aitoihin anti-NWO -tyyppisiin joukkoliikkeisiin.

Anti-NWO -joukkoliike (tai -liikkeet) voi olla oma vaaranpaikkansa ja meidän on ymmärrettävä tässä kirjoitussarjassa sellaisenkin olemusta, jossa anti-NWO -sisältö voi kääntyä itseään vastaan. Voimme toki siksi havaita esim. Lyndon LaRouchen, Alex Jonesin ja David Icken anti-NWO -palopuheissa sellaista sävyä, jossa tämä vaaranpaikka on nähtävissä aidon anti-NWO sisällön lomassa. Heidänkin sisältönsä tutkimista on siksi jatkettava. On tietenkin äärimmäisen vaikea tehtävä erotella tässä katsannossa aito anti-NWO -sisältö itseään vastaan toteutuvasta anti-NWO -sisällöstä, jopa Illuminatia hyödyttävästä anti-NWO -sisällöstä. On kuitenkin tehtävä töitä ko. ratkaisujen löytämiseksi globaalista geopolitiikasta yksityisen ihmisen mittakaavaan saakka!

"Kaikki joukkoliikkeet erottavat jotain sellaista, joka on ollut yhdistynyttä, ja yhdistävät jotakin sellaista, mikä on ollut erillään (Aina tradition, tapojen tai instituutioiden vuoksi). Alkukristillisyys erottaa juutalaiset kansallisesta uskostaan, Rooman kansalaiset keisarikultistaan ja yhdistää juutalaiset ja pakanat. Islaminusko erottaa egyptiläiset heidän kuningaskultistaan, persialaiset Zarathustrasta ja yhdistää arabit, persialaiset ja egyptiläiset uudella tavalla. Myös rakastuminen silloin kun se esiintyy länsimaisessa historiassa, ilmenee raatelevana ja erottavana. Joukkoliikkeiden perustana olevat olosuhteet ovat aina seuraavat: toisaalta meillä on yhä olemassa sääntöjen ja instituutioiden systeemi, toisaalta yhteiskunnassa on tapahtunut muutoksia, on syntynyt uusia luokkia, uusia voimia, uusia mahdollisuuksia. Tämä pätee myös rakastumiseen. Feodaaliyhteiskunnassa, sukulaissuhteiden rakenne on yhä olemassa mutta jossa samaan aikaan syntyy uusi porvaristo ja uusi sivistyneistö, rakkaus saattaa syttyä kahden ihmisen välillä, jotka kuuluvat kahteen erilliseen ja yhteensovittamattomaan systeemiin. Rakastavaiset etsivät toisiaan ja yhtyvät rikkomalla suku- tai luokkasysteemin endogaamisia sääntöjä."

---> Tässä Alberonin ajatuksessa kiteytyy tuo yllä sanottu: Illuminatin käsissä joukkoliikease on heillä juuri tuota; Joukkoliikemanipulaatioilla halutaan tuhota vanhasta rakenteesta Illuminatia haittaavat elementit ja ko. joukkoliikkeen dynaamiset voimat toimivat siinä alkuunlaittajina ja halutun sisällön toteuttajina. Niinpä etenkin ko. joukkoliikkeen valtaan joutuvat kansalaiset eivät kykene siinä havaitsemaan ko. dynamiikan taakse kätkeytyvää salaista taka-ajatusta. Aivan kuten rakastuminen (Eli kahden ihmisen muodostama ydinjoukkoliike) on sokea niin myös useamman ihmisen muodostama kollektiivinen ryhmän joukkoliike voi hyvinkin olla sokea ja voi joutua siksi kokemaan äärimmäisenkin karvaasti sen sisällön toteutumisessa vastaantulevat ongelmat ja konfliktisarjan tuhot. Edelleen; mitkä olisivatkaan paremmat esimerkit tästä kuin jälleen kerran fasismi ja kommunismi.

Tuossa Alberonin ajatuksessa on myös kuvattu juuri tällaisia skenarioita, jotka ovat historiassa auttaneet NWO -eliittiä: "Alkukristillisyys erottaa juutalaiset kansallisesta uskostaan, Rooman kansalaiset keisarikultistaan ja yhdistää juutalaiset ja pakanat" --> Tästä havaitsemme juuri sen, kuinka tuolloinen "Illuminati" (Ei tunnettu vielä tuolla nimellä silloin) pyrki manipuloimaan maailman geopolitiikkaa siten, että alkukristillinen joukkoliike otettiin ns. Illuminatiaseeksi, missä sen avulla pyrittiin tuhoamaan juutalaisten alkuperäinen maailmankuva ja mustamaalaamaan se lopulta eteen tulleita 1900 -luvun tarpeita varten.

Samalla Rooman imperiumin rapautuessa eliitin pahuudentoimien takia pyrkimys oli myös yhdistää tuhoutuvan imperiuminsa tilalle uudella tavalla uskonnollisgeopoliittinen kenttä; juutalaisten ja pakanoiden tuosta ns. yhteenliittymästä muodostettiin vähitellen perustat uskonnollisille diktatuureille, jotka varsinkin hallitsivat keskiajalla feodaaliyhteiskunnissa ja toimivat myös kätevinä käsikassaroina sotia varten eli silloisen eliitin geopoliittisten pelien ja valta-agendojen nappuloina ---> Eri uskonnot / pakanuus vs. uskonnot ja niiden väliset ristiriidat olivat toki erinomainen tekosyy aloittaa sota noina aikoina. Näin silloinen "Illuminati" onnistui manipuloimaan maailman geopolitiikan valtaansa varsin onnistuneesti ja alistamaan kansat tahtoonsa lähes täydellisesti. Meidän on tässä muistettava, että tämä nykyinen eliitti nimenomaan Brittiläisen imperiumin perinteestä ponnistaneena polveutuu hyvinkin suoraan niistä eliiteistä, jotka hallitsivat myös antiikin Rooman silloista imperiumia.

Mutta kuten Alberoninkin toteamuksesta voimme havaita, niin ihmisen luonteeseen kuuluu se, että hän on hyvin vahvasti mielikuvien(sa) johdateltavissa ja tunne- sekä tahtotoiminnot näyttelevät siinä merkittävää osaansa. Biologiaamme kuuluu se, että ajattelukykymme kasvettua olemme ns. joutuneet kokemaan maailmaa ja olemistamme erittäin voimakkaasti ja tarkoitushakuisestikin. Me olemme kuin aistikoneistomme meille syöttämien tietojen varassa ylikierroksilla eläviä tulkintatietokoneita (Vaikkakaan emme pelkästään sellaisia, mikä on tärkeä pointti!). Illuminati ja heitä edeltäneet eliitit antiikin ajoista (Ja itse asiassa paljon kauempaakin) saakka ovat tämän havainneet ja pyrkineet sen avulla manipuloimaan massoja omien agendojensa ja valtansa pönkittämiseksi syöttämällä "alempitasoisille" ko. tulkintatietokoneille sopivia impulsseja ja sisältöjä.

Siksi Kreikan ja Rooman antiikin ajoilta peräisin oleva länsimainen kulttuurimme on erityisen vahvasti sellaisen ajattelu- ja käsitejärjestelmän vallassa, missä ihmiset ovat kollektiivisesti sisäistäneet varsin pitkälle omaan yksityiseen ajatteluunsa ja olemiseensa saakka myös näitä haitallisia Illuminatin saastuttamia elementtejä. Meidän täytyy nimittäin havaita tässä se, että antiikin ajoista saakka toteutuneet instituutiomme olivat paljon olleet jo silloisten eliittien rakentamia ja edesauttamia ja vain vähäisiä - kohtalaisia määriä anti-NWO -tyyppistä sisältöä renessanssisen humaaniin kulttuurin kehittämiseen on päässyt sekaan historian mittaan; esim. 1500 -luvun renessanssi, 1700 -luvun valistusaika ja 1900 -luvun hyvinvointivaltioiden muodostuminen.

Jo lähtökohtaisesti instituutioiden sisäänrakennettuun luonteeseen kuuluu myös se, että sen piirissä oleva ihminen omaksuu ko. instituution ajattelu- ja käsitejärjestelmän osana kollektiivista "totuutta" ja käytännön olemista varsin helposti ja kyseenalaistamatta huolimatta siinä piilevistä mahdollisesti hyvinkin rajuista puutteista, vioista ja vääryyksistä ihmiskuntaa vastaan. Systemaattisimmillaan tällaisen institutionaalisen ajatusmaailman istuttaminen on ollut etenkin nykyään median ja koulutusjärjestelmän rakennuttua vahvasti sitä tukemaan. Se on sitä joukkoliikkeetöntä ja vaivihkaista NWO -agendan ujuttamista systeemiin; vanhan ja Illuminatin jo hyväksymän olemisen osan säilyttämistä ja jatkamista.

Toki kaikki instituutiot eivät ole rakentuneet ko. haitallisella tavalla tai sisällä pelkästään negatiivista pahuutta, mutta Illuminatin vaikutusta on tullut kaukaa historiasta nykyiseenkin vakiintuneeseen systeemiin mukaan hyvin paljon, mikä toimii meitä kansalaisia ja ihmeen kaupalla saavutettuja hyvinvointiyhteiskunnallisia kansallisvaltioita vastaan tälläkin hetkellä, vaikkemme laskisi mukaan uusia NWO -suunnitelmia ja niiden parissa mahdollisesti tapahtuvia joukkoliikemuutoksia. Siksi olenkin valmis havaitsemaan erääksi aseeksi NWO -agendaa vastaan sen, että osaisimme kunnolla ja oikealla tavalla haastaa nykyisten länsimaisten instituutioiden perustana olevia ajatus- ja käsitejärjestelmiä. Se on ymmärrettävästi monipolvinen ja kauan kestävä prosessi, missä kunnolla hedelmällisten vaihtoehtojen kunnollista paikalleen asettamista NWO:n sijaan on syytä varautua odottamaan ehkä useita vuosikymmeniäkin joissakin tapauksissa.

Joka tapauksessa tämä nykyinen ilmennyt anti-NWO -sisältö ja -aktivismi on osaltaan juuri tätä uuden ajattelu- ja käsitejärjestelmän etsimistä ja kokeilemista, missä kaikenlaisia sisältöjä on tarkasteltava potentiaalisena ehdokkaana aidoksi anti-NWO -sisällöksi ja laajemmin uudeksi tavaksi elää ja olla Illuminati-vapaassa ajattelu- ja käsitejärjestelmässä. Olisi siis löydettävä esim. jonkinlainen rakentava ja mahdollisimman vähän konfliktinen joukkoliiketie kohti anti-NWO -instituutioita, missä Illuminatin haitalliset vaikutukset on lopulta minimoitu, ehkäisty ja kielletty sille tasolle, missä he ja ne eivät pääse haittaamaan ihmisyyden parhaiden puolien esilletulemista suhteessa itseemme ja maapalloomme, jopa koko universumiin nähden.

Itse asiassa on jopa pyrittävä haastamaan juuri se ajatusmalli, että uutta institutionaalista ja käsitejärjestelmällistä olemista renessanssihengessä voisi luoda vain rajujen joukkoliikkeiden kautta. On pyrittävä löytämään tie kumota sekä "vanha" haitallinen että "uusi" haitallinen siten, että joukkoliikkeiden epävarmuudessa ilmenevä yllätyksellisyys ja vaarallisuus ei toteutuisi ihmisten kollektiivisen nykytilanteen kautta --> Anti-NWO -sisältöinen uuteen renessanssiin ja humaaniin hyvyyteen perustuva instituutiojärjestelmä on rakennettava tai uusittava ilman joukkoliikevaihetta tai mahdollisimman sujuvan ja haitattoman joukkoliikkeen / joukkoliikeparven kautta.

Tässä rapautuneessa kulttuurin nykytilanteessa ihmiset pyrkivät havaintoni mukaan vielä liian helposti kuvittelemaan olemistaan ja pyrkimyksiään uuteen parempaan olotilaan sekä alistavien ja tyrannisoivien olosuhteiden poistamista sitä varten Illuminati-saastuneen ajattelu- ja käsitejärjestelmän puitteissa tapahtuvien tunne- ja tahtotoimintojensa kautta. Siinä on juuri se joukkoliikevaara joutua helposti ojasta allikkoon ja jokaisen olisi pyrittävä siis ponnistelemaan ymmärtääkseen sekä oman itsensä että kollektiivisen me -subjektin käyttäytymis- ja olemiskaavoja ko. kokonaisuudessa ja pyrkimään sitten tarpeellisilta osiltaan pois ainakin niistä haitallisimmista ja asettamaan tilalle aivan uusia käyttäytymis- ja olemismalleja aidon anti-NWO -sisällön puitteiden ja toteutumisen hyväksi. Näin voitaisiin ainakin heti alkuun eliminoida se seikka, missä Illuminati pyrkii käyttämään joukkoliikkeitä geopoliittisina aseinaan. Meidän yksi tehtävä on siksi mitätöidä ko. aseenkäyttömahdollisuus --> Emme osallistu haitallisiin, epäilyttäviin ja vaarallisiin joukkoliikkeisiin!

"Kun Shakespeare monta vuosisataa myöhemmin kuvaa Romeon ja Julian rakkautta, hän esittää vastaavanlaisen tilanteen: on kaksi toisilleen vihamielistä sukua, joiden välillä avioliitto on kielletty. Tässäkin tapauksessa rakkaus on transgressiota. Se erottaa sen, mikä on ollut yhdistynyttä (Julian perheestään ja Romeon omastaan), ja yhdistää sen, mikä on ollut erillään (kaksi vihollista). ei ole liikettä ilman vastakohtaisuutta, ei rakastumista ilman vastakohtasuhteen ylittämistä. Kyseessä voi olla mikä tahansa vastakohtaisuus ja mikä tahansa transgressio. Se mikä erottaa ja mikä ylitetään on joka kerta eri."

---> Tässä on yksityisen ihmisen näkökulmasta esitettynä rakastumiseen (Joukkoliikkeeseen) kuuluva dilemma eli se, että joukkoliikkeen dynaaminen voima ja sisältövaatimus luoda uutta järjestelmää ja olemista (Instituutiota) haastaa aina enemmän tai vähemmän vaarallisella tavalla vanhan totutun järjestelmän ja olemisen. Myös geopoliittisella tasolla tämän dilemman luonne on joka kerta eri ja moninaisten yksilöeroavaisuuksien ollessa ryhmän joukkoliikkeeseen osallistuvien tajunnassa ja käyttäytymisessä, on asetelma aina äärimmäisen vaikeasti analysoitavissa ja tulkittavissa näissä kollektiivisissa ja ryhmän tapauksissa.

Siksi osaltaan NWO -agendakin on niin vaikea tutkittava ja havainnollistettava ja siksi niin moni pitää sellaisen tutkimista ja havainnollistamista helpon tulkinnan tarpeessaan vain ns. hörhöisenä "salaliittoteoretisointina". NWO -tutkintaa ei voida kuitenkaan tehdä, jos tyytyy vain helppoihin, sovinnaisiin ja luutuneisiin tulkintoihin. Harhaisena salaliittoteoretisointina NWO -tutkintaa ja -kritisointia pidetäänkin myös juuri siksi, kun ollaan niin lukkiutuneita tähän Illuminati-vaikutteiseen ja siksi rapautuneeseen - vioittuneeseen ajattelu- ja käsitejärjestelmään sekä sitä kautta instituutiojärjestelmään, että sen sisältä käsin ei kyetä näkemään laajempaan ja syy-seuraussuhteiltaan näkyvämpään todellisuuteen ja ymmärrykseen.

Joukkoliikkeet anti-NWO -sisältöä vastaan esim. juuri Illuminatin hyväksi toimivat samalla tavalla ko. ymmärryksen häivyttämiseksi ko. joukkoliikkeen pauloissa olevan ihmisen / ihmisten mielestä seurauksena mielen asettaminen pitämään muiden seikkojen lisäksi anti-NWO -sisältöä hörhöisenä salaliittoteoretisointina. Havaitsemme nykyään pyrkimyksiä juuri tällaiseenkin Illuminatin aseenkäyttöön ymmärrettävistä syistä, kun anti-NWO -aktivismi on monin eri tavoin kyseenalaistamisten ja lyttäämisten kohteena valtavirtamediassa; esim. Yhdysvalloissa monet anti-NWO -sisältöiset liikkeet (Tea Party -liike, We Are Change -liike, 9/11 Truth- liike, ns. Birther -liike jne.) pyritään mustamaalaamaan terroristi-, rasisti- ja hörhösisältöisiksi marginaali-ilmiöiksi tai vaihtoehtoisesti jopa rikollisluonteisiksi yhteiskunnan vihollisuuksiksi. Toisaalta on tässäkin huomioitava juuri se, että ovatko tuollaiset liikkeet mahdollisesti raaka-ainetta Illuminatin kaappaamalle joukkoliikemanipulaatiolle...? Huolimatta niiden alkuperäistarkoituksen ns. puhtaudesta ja vilpittömyydestä. Onhan nimittäin esitetty jo arvioita siitä, kuinka tuo Tea Party -liike olisi jo kaapattu ainakin osittain Illuminatin hallintaan...

Yllä mainitun valossa on ollut ja tulee edelleen olemaan myös hyvin vaikeaa erotella ja luonnehtia esim. juuri fasismin ja kommunismin eroja ja luonteita sekä yksityisellä että kollektiivisella tasolla. Osaltaan siksi tällaiset "ismit" ovatkin toimineet niin erinomaisella tavalla Illuminatin joukkoliikeaseina, missä kansalaisten ymmärryskyvyn puute syvällisellä geopoliittissosiologisella kentällä ja joukkoliikkeessä olon sokeuttavuus ovat estäneet näkemästä niiden haitallista geopoliittisena aseena olemista, missä kansat joutuvat lopulta ko. "ismin" sisäänrakennetun / sisäänpäästetyn ihmisvihollisuuden alle --> Aate kääntyy itseään vastaan. Siksi olen alkanut epäillä esim. Suomen antifasistisen komitean mielekkyyttä yhä enemmän. Yhtäältä ymmärrän kyllä heidän puitteissaan havainnollistettuja epäkohtien esilletuomisia (Joista monista kiitos!), mutta havaitsen jo tuon komitean nimenkin perusteella (antifasismi) liikaa aineksia ja vaaraa olla joutumassa (Tahallisesti tai tahattomasti, sillä ei lopulta ole väliä, kun maitolasi on jo kaatunut) haitalliseksi joukkoliikkeeksi tämän em. valossa.

Kysymys siis kuuluu; voiko nykyisen länsimaisen tilanteemme kuvata siten, että se on joutumassa fasismin kouriin yhä enemmän ja ainoa kunnon vastalääke sille olisi antifasismi?! Mielestäni tässä on olemassa juuri se olemiseemme ja tähän länsimaiseen ajattelu- ja käsitejärjestelmäämme kuuluva virhepäätelmä --> Ymmärryskykyni mukaan tätä länsimaista tilannettamme ei voida kaventaa siten, että siinä on vastakkain vain kaksi "ismiä"; fasismi vs. antifasismi! Olemme nähneet sen, kuinka Illuminati on käyttänyt hyväkseen tällaisia dikotomisia vastakkainasetteluja ja yllä sen sosiologisfilosofiset perusteet on hyvin havainnollistettu. NWO -agedan juonteesta poispääsy edellyttää juuri siksi tällaisten dikotomioiden välttämistä, koska siinä on muutoin vaara joutua Illuminatin junaileman haitallisen joukkoliikkeen valtaan ihan tahtomattaankin.

Sisällöllisestikään ei ole mielestäni riittävän perusteltua asettaa länsimaiden tilannetta tällaiseen "ismi" -vastakkainastetteluun, koska esim. niin fasismi kuin kommunismikin ovat olleet aikoinaan "vain" kokeiluja kehittää geopoliittisia aseita meitä kansoja vastaan ja länsieliitin hyväksi. Siinä mielessä esim. Panu Höglundin viljelemän kaltainen russofobia (Voiko Venäjän naapurina elää?) on suorastaan aivan yhtä yksisilmäisesti dikotomista tätä joukkoliikevaaraa ilmennettäessä; ei ole aina hedelmällistä hyväuskoisenakaan toteuttaa vastakkainasettelun voimistamista / jatkamista poimimalla asetelmasta liikaa vain sitä tukevia pintapuoliseikkoja tai harhaanjohtavia uskomuksia tai ideologispainotteisia argumentteja, kuten asetelmissa länsi vs. itä, fasismi vs. kommunismi, työväki vs. porvaristo, Venäjä vs. länsimaat, fasismi vs. antifasismi jne. voi aivan liian helposti käydä.

On huomattava jo lähtökohtaisesti, että nykyinen NWO -agenda ei ole pelkästään vain yhtä "ismiä" tai ideologiaa tai edes "ismi" -vastakkainasettelua eli oletetulla tavalla länsimaiden tukala tilanne olisi vain fasismia ja sen vyörytystä. Sen sijaan se on sekoitus noista aikaisemmista "ismi"-kokeiluista, joiden perusteella eliitti pyrkii nyt kokonaiskeitoksena vyöryttämään eräänlaista hybridi-ismiä maailmanhallituksen pystyttämistä varten. Antifasismi pyrkii tässä katsannossa siis vain koko keitoksen yhden ainesosan vastavoimaksi, joka voi olla aivan riittämätöntä tai voi johtaa ojasta allikkoon.

Ojasta allikkoon -tie näkyy tässä mielessä mm. juuri tuona ilmiönä, missä tällaista dikotomia-näkemystä vastaan nousee toisenlaista yksisilmäistä vastustamista ja siitä voi syntyä olosuhteet toisiaan vastaan nouseville joukkoliikkeille, jotka voidaan kaapata Illuminatin hallintaan aseiksi meitä kansalaisia vastaan. Toisaalta täytyy kyllä sanoa se, että sekä tässä fasismi vs. antifasismi- että russofiili vs. russofoobikko -asetelmassa hyvänä puolena on näiden toinen toisensa kohdatessa syntyvän kontrastin paljastamat uudet hyvät havainnot geopoliittisesta maailmastamme. Siinä mielessä olenkin mielenkiinnolla tarkkaillut tätä ottelullista tilannetta "Johan Bäckman" vs. "Panu Höglund" ja toivon sen jatkuvan kummankin osalta samanlaisena, kunhan mitään vaarallista ei konkretisoidu käytäntöön...

On kyllä ymmärrettävää sekin, että antifasismi voi tuoda tällaisen vastakkainasettelutarkastelunsa avulla uutta tietoa esille juuri fasismin haitallisesta pahuudesta ja siitä kiitos Johan Bäckmanille ja kumppaneille! Ei pidä kuitenkaan ryhtyä siihen, että antifasismi olisi eräänlainen synonyymi kommunismille tms. vapaasti Illuminatin invaasion käytettävissä olevalle / mahdollistavalle "ismille", koska ojasta allikkoon -tie on vaarana siinä, missä ottaa liikaa osaa Illuminatin aikoinaan junailemiin joukkoliikemuotoihin tai sellaisiin uusiinkin joukkoliikemuotoihin, jotka ovat muotoiltavissa aidon anti-NWO -sisällön ja anti-Illuminati -tarpeen haitoiksi ja jopa kumoamisiksi saakka.

" ...Rakastumisessa on siis aina kyse jonkin uuden rakentamisesta kahden erillisen rakenteen pohjalta."

---> Uuden rakentaminen kahden erillisen rakenteen pohjalta joukkoliikkeessä on helpoimmin ymmärrettävissä juuri kahden ihmisen muodostaman joukkoliikkeen (rakastumisen) kohdalla, mutta usean ihmisen muodostamien ryhmän joukkoliikemuotojen kohdalla nuo lähtökohtina olevat rakenteet voivat olla hyvinkin monimutkaisia alkuperäisiltä olemuksiltaan ja tarpeiltaan. Nähdäkseni ym. "ismit" ovatkin olleet eräs työkalu yksinkertaistaa olemisen ja toteutumisen kenttää kulloiseenkin "ismiin" perustuvan joukkoliikkeen toiminnalle ja etenemiselle sekä lopulta niistä hedelmänä muodostuvien instituutioiden säilyttämiselle. Siinäkin kohtaa joudutaan "ismien" vaarallisille hetteiköille, koska minkä vain joukkoliikkeen dynamiikan ja sisällön yksinkertaistaminen reaalimaailmatoiminnassa sen henkisenä sisältönä olevan ideologian vaatimana aiheuttaa sekä joukkoliikkeen sisällä oleville ihmisille että ko. joukkoliikettä vastaan tuleville ja ko. liikkeen syrjäyttämäksi joutuville vanhoille systeemeille tarpeetonta hallaa --> Ideologia kaventaa ja murskaa elämän käytännön ilmenemismuotojen ja tarpeiden toteutumista.

Toisaalta ideologian kannalta katsottuna on ymmärrettävää se, että kulloisenkin ideologian mukaisen toiminnan tehostaminen vaatii aina tiettyä ko. joukkoliikkeen käytännön yksinkertaistamista tarvittavan dynamiikan ja toteutumisen saavuttamiseksi sujuvalle ja loppuun menevälle tasolle tavoitteena vanhan korvaava uusi instituutio. Tässä voidaan lopulta kysyä juuri sitä, että onko juuri jokin "ideologia" tarpeen NWO:n vastustamisessa?
Onhan NWO:n vastustaminenkin toisaalta luokilteltavissa eräänlaiseksi ideologiaksi etenkin juuri siinä tapauksessa, missä se ottaisi joukkoliikkeen muodon. Voiko siis NWO -agendaa tosiaan vastustaa niin, että se ei muodostu tällaiseksi haitalliseksi joukkoliikkeeksi ja / tai reaalielämää tuhoavasti kaventavaksi ideologiaksi? Onko muunlainen tie mahdollista?... Varmaankin muita teitä on, mutta miettikäämme näitäkin asioita yhä lisää, kun jatkamme taas seuraavalla kerralla tätä Alberoni-tutkielmaa!

Friday, July 30, 2010

Asta -ukkosmyrskyn tuhouutisten kokoelma 30.7.2010

Tämän päivän aikana on käynyt ilmi, että viime yönä puolenyön jälkeen Itä-Suomesta Keski-Suomen yli länteen saakka (Etenkin Savossa ja Pohjois-Karjalan eteläosissa ja siitä aina Pohjanmaalle saakka yhtenä nauhana) riehunut ukkosmyrsky on aiheuttanut historiallisen suuria tuhoja ja täten myrsky liittyy Suomen kuuluisimpien ukkosmyrskyjen joukkoon, joita ovat olleet viimeisen reilun 50 vuoden ajalta mm. vuoden 1961 Maire-myrsky, vuoden 1985 Sanna-myrsky ja vuoden 2002 Unto-myrsky --> (Suomen myrskyjen historiaa). Nytkin suurimmat tuhon aiheuttajat olivat erittäin rajuiksi yltyneet syöksyvirtaukset eli kansanomaisemmin ukkospuuskat.

Täten päätin tehdä oman merkinnän tästä Astaksi nimetystä ukkosmyrskystä ja kerään siitä tähän kaikki löytämäni uutiset kokoelmaksi. Sääbriefing -blogin juttu Asta -ukkosesta ja kaikkien aikojen lämpöennätyksestä on nyt tullut ja on päivitetty tähän linkkinä lauantaina 31.7.2010 klo. 12:10! Ko. jutussa on mm. hieno sadetutka-animaatio Asta -ukkosen etenemisestä. Myrskyvaroitus -sivustolla on myös juttu: Asta-rajuilma niitti yöllä metsää maan keskiosassa. Tässä on Ilmatieteen laitoksen tiedote ukkosesta ja osin tuosta helteestäkin.

Helsingin Sanomien uutiset: Tuuli puhalsi lähes 30 metriä sekunnissa, puuskat kesän rajuimmat, Myrsky pimensi koko Joroisten kunnan, Metsätuhoja raivataan talveen saakka, Rataosuuksia saatu liikennöitävään kuntoon, Kännykkäyhteyksissä häiriöitä ympäri maata myrskytuhojen takia, Asta-myrskystä aiheutuu vakuutusyhtiöille miljoonavahingot, Asta-myrsky katkaisi sähköt luultua useammalta ja Vesihuolto vaarassa Etelä-Savossa.

Iltasanomien uutiset: Raju ukkosmyrsky moukaroinut Itä-Suomea - katso kuvat, Näin myrsky iski Savonlinnan torille - "kaaos", Satoja hehtaareja kaatunut - metsätuhoja raivataan talveen saakka, Myrsky pimensi koko Joroisten kunnan, Myrsky rikkoi kattoja Etelä-Karjalassa, Kymmeniätuhansia puita nurin Sulkavalla, Ukkosmyrsky tuhosi Klamydian keikan Kotkassa, Raju ukkosmyrsky riehui Savonlinnassa - "kuin elokuvista", Ukkosmyrsky peruu useita junavuoroja, Asta-myrsky väistyi Suomessa - pimeys jäi, Asta-myrskystä aiheutuu vakuutusyhtiöille miljoonavahingot, Ukkosmyrsky tappoi kuusi Pietarin lähellä, Video: Savonlinnan sairaalan pihassa raivataan myrskytuhoja, KUVAGALLERIA: Hurjat tuhot Savonlinnassa ja keskustelu: Jouduitko myrskyn keskelle?.

Yle:n uutiset: Raju ukkosmyrsky koetteli Etelä-Savoa - sähköt poikki 9 000 taloudelta (Sisältää hämmästyttävän videon laajoista metsätuhoista kuvattuna helikopterista! Tässä jutussa on myös linkkejä muihin otsikoihin, jotka eivät kuitenkaan toimi) ja Myrskytuhot sotkevat junaliikennettä.

MTV3:n uutiset: Ilmatieteen laitos: Myrsky ei täysin poikkeuksellinen, Itä-Suomessa raivataan ukkostuhoja, Imatra-Parikkala -liikenne poikki jopa päiviä, Vesihuolto vaarassa Etelä-Savossa, Sähköt poikki Joroisissa edelleen ja Asta-myrskystä vakuutusyhtiöille miljoonavahingot.

Nelosen uutiset: Kesän kovimmat puuskat - metsätuhoja raivataan talveen ja Asta-myrsky murjoi Itä- ja Keski-Suomea.

Maaseudun Tulevaisuus -lehden juttu; "Asta-myrskyn muistavat kaikki - pitkään".

Etelä-Suomen Sanomat -lehden juttu (Uutisessa linkit myös muihin aiheen juttuihin).

Savon Sanomat -lehden juttu (Uutisessa linkit myös muihin aiheen juttuihin) ja Kuvasarja ukkostuhoista.

Iltalehden juttu (Uutisessa linkit myös muihin aiheen juttuihin).

Thursday, July 29, 2010

Varoitus poikkeuksellisesta ja vaarallisesta säästä sekä kesän 2010 ukkosseuranta; torstai 29.7. (Kylmä rintama etelästä)!

Tänään on tunnetun historian merkittävimpiin kuuluva sääpäivä! Ensinnäkin ns. kaikkien aikojen helle-ennätys menee todennäköisesti rikki, kun vuodelta 1914 peräisin oleva ennätys +35,9 astetta voi hyvinkin ylittyä. Parhaimmat mahdollisuudet ko. ylitykselle on itä- ja keskiosissa maatamme (Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja ehkä Kymenlaakso ja Pohjanmaakin). Myös eteläisimmissä osissa on vielä erittäin kuumaa yli +30 asteen lukemineen, mutta etelästä nouseva kylmä rintama lisää pilvisyyttä ja ukkosriskiä, mikä vaikuttaa kuumimpien lukemien leikkautumiseen pois. Joka tapauksessa yli +35 asteen lukemat alkavat olemaan terveydelle erittäin vaarallisia ns. riskiryhmien kohdalla!

Toinen vaaraa aiheuttava säätekijä tänään on tuon kylmän rintaman tuomat ukkoset! Itämerelle ja Etelä-Skandinaviaan etelästä-kaakosta liikkuva voimistuva matalapaine lisää niiden voimaa entisestään, kun kylmän rintaman takana tuleva tätä helleilmamassaa paljon viileämpi lounaisvirtaus voimistuu ja tuuliväänteet rintaman tienoillakin ovat ns. herkulliset. Tässä on Myrskyvaroitus.com -sivuston meteorologinen analyysi ukkostilanteesta. Voimme havaita siitä, että jopa n. 30 m/s riepotteleville ukkospuuskille on olemassa potentiaalia, mikä kohdalle osuessaan voisi aikaansaada pahoja puustotuhoja ja vaurioita rakennuksille kattotuhoineen. Myös sademäärät voivat kohota merkittäviksi (Paikoin useita kymmeniä millimetrejä) ja siten huomattaviakin tulvia aiheuttaviksi sekä taajamien kaduilla ja tunneleissa että ojissa, puroissa ja pienissä vesijärjestelmissä maaseudulla. Myös kellarit ja alavien alueiden kiinteistötilat ovat vaaravyöhykkeessä.

Niinpä tänään teen ukkosseurantaa ja tässä on ensimmäinen merkintä siihen liittyen klo. 9:45 täältä Espoon Tapiolasta: Lämpötila oli läpi yön +23 asteen vaiheilla ja on jo nyt kohonnut hellelukemiin +27 asteen paikkeille. Taivaalla on ollut aamun mittaan eteläkaakosta tulleita kokkareisia hahtuvapilvilauttoja hajanaisena ja ilma on sekä kosteudesta johtuvasta udusta että Venäjän metsäpalojen savusta sameana. Kaakkois-itätuuli on kohtalaista.

Päivitys klo. 11:45: Ukkosseurantaan tarjoan taas tutut linkit: Ilmatieteenlaitoksen sadetutka ja Testbedin Etelä-Suomeen rajoittuva sadetutka. Kelikamerat ja Vaskinetin salamatutka. Tuo Testbed-tutka on kuitenkin ollut reistaileva viime aikoina, missä se saattaa välillä jäädä päivittymättä jopa yli tunniksi, missä ajassa tapahtuu jo paljon. Ennätyshelteeseen liittyen on myös tullut esille hassuja eläinuutisia, joista laitan Iltasanomien linkit tähän myös mausteeksi: Jopa orava uupui iltapäivän helteeseen - katso kuva!, Oravat chillaavat helteessä! Jo toinen tapaus: Laviassa orava makaa lintulaudan päällä ja Päivä, jona jänökin hyytyi - katso uuvuttava kuva!. Tässä on vielä uudestaan myrskyhistoriikkisivusto ja eräs toinenkin, joissa kannattaa kiinnittää huomio tätä päivää vastaaviin samanlaisiin säätilanteisiin ja niistä aiheutuneisiin valtaviin ukkostuhoihin: 1.-2. 8. 1961 Ukkosmyrsky Maire ja 11.-12.8.1985 Ukkosmyrsky Sanna. Myös vuoden 2005 Yleisurheilun MM -kisoissa Helsingissä sattunut raju ukkonen syntyi vastaavanlaisen säätilanteen mukana.

Päivitys klo. 13:20: Nyt pääkaupunkiseudun taivaalle on levinnyt laaja harso- ja verhopilvikansi kylmän rintaman etupuolella kaakosta - etelästä. Se on jo ehkäissyt lämpötilojen kohoamista niin, että lämpötila on jäänyt pyörimään "vain" +26 ja +27 asteen kieppeille (Tuolla kuumimmalla alueella on jo selvästi yli +30 asteen lukemia). Kaakkoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Ukkossolukkoa ei ole vieläkään syntynyt edes Viroon, mutta esim. Ilmatieteenlaitoksen sadetutkan ennusteen perusteella ukkosen riski olisi suurimmillaan vasta illalla klo. 18 ja 21 välillä täällä päin Suomea... Ahvenanmaan yli itä-kaakosta on tosin liikkunut jo ukkostava kuurorypäs ja viime yönä Pohjanmaalla sekä Etelä-Lapissa ukkosti varsin rivakasti.

Päivitys klo. 16:05: Nyt on rikottu kaikkien aikojen lämpöennätys; Joensuussa alustavien tietojen mukaan +37,0 astetta klo. 16:00! HURJAA!! Samalla ukkostoiminta näyttää alkavan muodostua Virossa ja siitä kaakkoon eli kohtapuoliin voi alkaa odottelemaan jytinää etelärannikolle...

Päivitys klo. 16:30: Lämpötila sen kuin kohoaa Joensuussa: Nyt ennätys on jo +37,2 astetta klo. 16:20!! PS.: Tämä Joensuun lentoaseman mittauspiste on Liperin kunnassa.

Päivitys klo. 18:20: Nyt on Tapiolan etelätaivaalla vähän näkyvissä lähestyviä kuurosateiden kukkakaalimuotoja, mutta vielä varsin vaisuna. Kovimmat ukkostavat kuuroryppäät ovatkin olleet vielä vasta Etelä-Virossa. Toisaalta ukkostavaa kuurojonoa on jo rantautumassa itäisellä Suomenlahdella. Lämpötila on vaihdellut Tapiolassa koko päivän "vain" +27 asteen vaiheilla ja hahtuvapilvilautat verho- ja harsopilvien kera ovat vallinneet runsaahkoina. Kaakkoistuuli on ollut viime tunteina melko heikkoa.

Päivitys klo. 19:45: Nyt etelätaivaalla näkyy koko taivaan peittävien verhopilvilauttojen seassa selvästi ukkospilvien yläosia vaaleina. Virossa ukkostaakin edelleen reippaasti. Heikompia ukkosalueita on jo myös tullut Suomen mantereelle eteläkaakosta kaukana lännessä ja idässä pääkaupunkiseudusta nähden. Itäisempi on jopa jo ohittanut Lahden itäkautta. Lämpötila on +26 astetta ja tuuli on tyyntynyt kokonaan.

Päivitys klo. 20:30: Nyt Virosta tulossa oleva ukkosalue on rantautumassa pian pääkaupunkiseudullekin ja etelätaivaalla näkymät ovatkin jo olleet hienot; ukkostorneja, kukkakaaleja yms. ja kaukaista jyrinääkin jo kuuluu. Lämpötila on +25 astetta ja kaakkoistuuli on taas vähän voimistunut. Seuraava päivitys saattaa tulla vasta ukkosen jälkeen, koska keskityn nyt omaan bongailuun ja kovimman ukkosen aikana tietokoneeni on muutenkin kiinni. Mahdollisesti tuleva sähkökatkos (Tuhoisien ukkospuuskien takia) saattaa siirtää päivittämistä jopa useilla tunneilla pahimmassa tapauksessa...

Päivitys klo. 21:10: Jaahas, tämä ensimmäinen ukkosaalto meneekin sitten pääkaupunkiseudun länsipuolitse ohi. Pilvet olivat tosin äsken täällä Tapiolassa mahtavia hylly- ja seinäpilvimuotoineen ja jyrinääkin on kuulunut, mutta selvästi ohi menee... Lämpötila on +24 astetta ja kaakkoistuuli on ollut ajoittain navakan puuskaista. Näillä hetkillä alkaa satelemaan, mutta kovimmat sateet menevät siis länsikautta ohi Lohjan seudun yli pohjoisluoteeseen. Myös Salon seutu näyttää saavan kunnon kaatosateita.

Päivitys klo. 22:15: Ensimmäinen ukkosalue on jo hyvän matkaa menossa Porin seudulle, mutta kaakosta Itä-Viron tienoilta on liikkeessä kohti etelärannikkoa vielä uutta kuurosolukkoa, josta ukkostakin voitaisiin vielä saada pääkaupunkiseudullekin yön aikana... Lämpötila on laskenut +21 asteeseen ja taivaalla on sekalaisesti untuva-, harso- ja verhopilviä; idässä raitoina taivaanrannassa. Tuuli on kohtalaista - heikkoa ja kääntynyt kaakosta enemmän etelään. Ilman sameus on myös vähentynyt eli Venäjän metsäpalojen savut ovat vähentymässä; Hesarin juttu tästä savutilanteesta.

Päivitys perjantaina 30.7.2010 klo. 00:35: Toinen ukkosaalto on nyt rantautunut etelästä-kaakosta, mutta näyttää siltä, että se menee tosiaan selvästi pääkaupunkiseudun itäpuolitse ohi. Ukkostelua on siis lähitunteina lähinnä Kymenlaaksosta ja Karjalan Kannakselta kohti Jyväskylää ulottuvalla linjalla ja varsin laaja ukkostava sadealue onkin siinä liikkeellä... Täällä Espoon Tapiolassa lämpötila on nyt +20 astetta, etelätuuli on heikkoa ja hahtuva-verhopilvilauttailu on runsasta sallien ajoittain kuun pilkahtelun.

Ukkonen jäi siis torsoksi ties kuinka monennen kerran täällä pääkaupunkiseudulla ja ihmetyttääkin moinen; onko täällä joku ukkostorjuin... Lisäksi harmittaa luonnon kohtalo, kun sateet jäivät tuosta ensimmäisestä ukkosalueesta täällä vain muutamaan tippaan eli kuivuus jatkuu, kun lähipäivinäkään ei sitten ilmeisesti ole kunnon sateita tiedossa...

Tämä ollee viimeinen päivitys tähän merkintään, ellei mitään erikoista vielä täällä tapahdu. Ukkostuhoista saatan laittaa uutislinkkejä aamulla herättyäni...

Päivitys perjantaina 30.7.2010 klo. 9:25: Niinhän siinä sitten kävi, että tuo Karjalan Kannakselta luoteeseen liikkunut iso ukkospilvijärjestelmä aiheutti ne kovimmat tuhot. Kyse on ollut mitä ilmeisimmin ns. syöksyvirtausparvesta eli derecho -nimisestä tilanteesta, jonka tuhoalue kattaa jopa n. 400 km:n matkan. Pahoja tuulituhoja syntyi mm. Savonlinnassa, mutta tuosta ensimmäisestäkin ukkosaallosta syntyi myös tuhoja mm. Lohjan tienoolle. Tässä on ukkostuhouutisia eri medioista: Hesarin juttu 1, juttu 2 ja juttu 3. Iltasanomien juttu 1 ja juttu 2. Iltalehden juttu 1, juttu 2 ja juttu 3. Tässä on myös Myrskyvaroitus -sivuston juttu aiheesta: Tuulinen ukkospilvijärjestelmä niitti yöllä metsää maan keskiosassa. Täällä Tapiolassa viileähkö lounaisvirtaus on jo vallannut alueen ja ukkostilanne on auttamatta ohi eikä yölläkään tullut enää yhtään mitään "äksöniä". Tähän lopuksi vielä Hesarin juttu Tukholman ja lähiseudun tulvatilanteesta, kun siellä oli eilen to jatkuvia kaatosateita.

Päivitys perjantaina 30.7.2010 klo. 10:50: Uutisten tullessa tuolta Itä-Suomen ukkostuhoalueelta on sen vakavuus käymässä ilmi hurjana! Ilmeisesti tilanne on todella paha ja esim. pelkästään Sulkavan seudulla Etelä-Savossa puhutaan kymmenistätuhansista kaatuneista puista ja Itä-Suomen alueella sähköttä joutuu elämään vielä koko vuorokauden 15 000 taloutta! Tässä on vielä lisää ukkostuhouutisia kuvineen: Ylen juttu 1, juttu 2 ja juttu 3.

Monday, July 26, 2010

Kesän 2010 kuumin päivä - Osa 2

Tälle seurantasarjalle on syytä tehdä vielä jatkoa, kun erittäin voimakas helleaalto on palannut Etelä-Suomeen. Parisen viikkoa sitten edellisen superhelteen seuranta näytti tältä: Kesän 2010 kuumin päivä - Osa 1. Tämän hetkinen helleaalto on edellistä ukkosherkempi ja painottuu enemmän itäosiin (Lännessä säärintama rajaa helteen), jolloin kuumimmat lukemat tulevat olemaan lähinnä kaakkoisen ja itäisen Suomen asiaa. Se havaitaankin ko. seurantapaikkakunnista alla. Tuttuun tapaan poimin päivän ylimmät lämpötilat Ilmatieteen laitoksen Paikallissääsivuston lämpötilakuvaajista noilta paikkakunnilta. Päivityksiä tähän kirjoitukseen teen ainakin torstaihin asti.

Maanantain 26.7.2010 korkeimmat päivälämpötilat: Maarianhamina +23 astetta, Turku +27 astetta, Salo +27 astetta, Pori +28 astetta, Hämeenlinna +31 astetta, Tampere +30 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +28 astetta, Vantaa +32 astetta, Hyvinkää +32 astetta, Lahti +33 astetta, Kouvola +32 astetta, Porvoo +30 astetta, Lappeenranta +32 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +26 astetta, Mikkeli +30 astetta, Jyväskylä +29 astetta, Savonlinna +30 astetta, Joensuu +30 astetta ja Ilomantsi +31 astetta. Sääbriefing -blogin mukaan tänään korkeimmat lukemat olivat tarkalleen Lahden ja Heinolan +32,7 astetta. Tässä on myös jutut tämän päivän ukkosten tekemistä tuhoista (Pahimmat tuhot Kaustisella Keski-Pohjanmaalla syöksyvirtauksesta); Hesarin juttu, Iltasanomien juttu ja Iltalehden juttu.

Tiistain 27.7.2010 korkeimmat päivälämpötilat (Päivitys 27.7.2010 klo. 22:20): Maarianhamina +21 astetta, Turku +24 astetta, Salo +25 astetta, Pori +22 astetta, Hämeenlinna +28 astetta, Tampere +27 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +25 astetta, Vantaa +28 astetta, Hyvinkää +29 astetta, Lahti +30 astetta, Kouvola +30 astetta, Porvoo +27 astetta, Lappeenranta +30 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +25 astetta, Mikkeli +29 astetta, Jyväskylä +28 astetta, Savonlinna +30 astetta, Joensuu +30 astetta ja Ilomantsi +31 astetta. Kuten tästä nähdään, niin tänään kuumin helle kaikkosi hieman pois Suomesta Venäjän puolelle, mutta ke ja to on odotettavissa uusi annos jopa ennätyksellisen kuumaa ilmaa kaakosta... Myös ukkoset olivat tänään poissa Etelä-Suomesta ja lähinnä Pohjois-Suomen asiaa, missä esim. Keski-Lapissa on räiskynyt kiitettävästi iltapäivällä ja illalla.

Keskiviikon 28.7.2010 korkeimmat päivälämpötilat (Päivitys 28.7.2010 klo. 21:10): Maarianhamina +23 astetta, Turku +26 astetta, Salo +30 astetta, Pori +23 astetta, Hämeenlinna +34 astetta, Tampere +29 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +29 astetta, Vantaa +34 astetta, Hyvinkää +34 astetta, Lahti +35 astetta, Kouvola +35 astetta, Porvoo +32 astetta, Lappeenranta +35 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +28 astetta, Mikkeli +32 astetta, Jyväskylä +30 astetta, Savonlinna +32 astetta, Joensuu +32 astetta ja Ilomantsi +33 astetta.

Tästä päivästä tuli sitten kesän kuumin, mutta itse asiassa huomiseksi odotellaan vielä korkeampia lukemia, mikä voi hyvinkin tietää kaikkien aikojen lämpöennätyksen rikkoontumista (+35,9 astetta mitattuna Turussa heinäkuussa 1914)! Tänään tuo kaikkein kuumin ilmamassa keskittyi Uudenmaan, Etelä-Hämeen ja Kymenlaakson sisämaahan ja korkein lukema oli Lahden tasan +35,0 astetta. Huomenna kuumin alue ollee Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen tienoolla, jossa jopa +36 ... +37 asteen lukemat saattavat olla mahdollisia!! Laajasti muuallakin Etelä-Suomessa on silti edelleen reilusti yli +30 astetta. Myös ensi yö saattaa hyvinkin olla kaikkien aikojen lämpimin; paikoin lämpötila saattaa jäädä alimmillaankin +25 asteen tienoille! Päivitän aamulla alimmat lukemat myös noilta paikkakunnilta... Tämän päiväisestä lämpöennätyksestä: Hesarin juttu ja Iltasanomien juttu.

Ukkoset ovat olleet tänään heikkoja Etelä-Suomessa lukuun ottamatta viime yön ja aamun ukkoskuurorypästä (Ns. mesoskaalan konvektiivinen järjestelmä eli MCS, Mesoscale Convective System), joka liikkui Länsi-Virosta pohjoiseen Varsinais-Suomen ja Satakunnan yli. Ensi yönä vastaavanlainen saattaisi tulla Virosta itäisempää reittiä, mutta ei kovin lupaavalta näytä tässä vaiheessa...

Keskiviikon 28.7. ja torstain 29.7.2010 välisen yön alimmat lämpötilat (Päivitys 29.7.2010 klo. 9:50): Maarianhamina +18 astetta, Turku +20 astetta, Salo +21 astetta, Pori +19 astetta, Hämeenlinna +22 astetta, Tampere +20 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +21 astetta, Vantaa +21 astetta, Hyvinkää +20 astetta, Lahti +20 astetta, Kouvola +23 astetta, Porvoo +21 astetta, Lappeenranta +24 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +21 astetta, Mikkeli +20 astetta, Jyväskylä +19 astetta, Savonlinna +20 astetta, Joensuu +19 astetta ja Ilomantsi +20 astetta. Kuten nähdään, niin vain hyvin paikallisesti oltiin lähellä +25 astetta ja muuten yleisesti n. +20 asteen lukemat olivat tyypillisiä. Tässäkin tilanteessa täytyy muistaa, että illalla etelästä saapuva viileämpi ilmamassa laskee lämpötiloja puoleenyöhön mennessä siten, että tämän vuorokauden alimmat lukemat tulevat vasta myöhään illalla etenkin lounaassa ja etelässä.

Torstain 29.7.2010 korkeimmat päivälämpötilat (Päivitys 29.7.2010 klo. 23:00): Maarianhamina +21 astetta, Turku +28 astetta, Salo +28 astetta, Pori +33 astetta, Hämeenlinna +31 astetta, Tampere +33 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +27 astetta, Vantaa +29 astetta, Hyvinkää +30 astetta, Lahti +32 astetta, Kouvola +32 astetta, Porvoo +28 astetta, Lappeenranta +33 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +26 astetta, Mikkeli +31 astetta, Jyväskylä +35 astetta, Savonlinna +32 astetta, Joensuu +37 astetta ja Ilomantsi +35 astetta.

Kuten noista lukemista havaitaan, niin kaikkien aikojen ennätys saavutettiin reilusti ja tarkalleen se mitattiin Liperin kunnan alueella olleella Joensuun lentokentällä ja maksimilämpötilaksi saatiin +37,2 astetta! Myös monilla muillakin Itä-Suomen paikkakunnilla mitattiin n. +35 ja vähän sen yli olleita lukemia Tässä on uutisjutut tästä historiallisesta tapauksesta: Hesarin juttu, Iltasanomien juttu ja Iltalehden juttu. Noista lukemista havaitaan myös se, kuinka lounaassa ja etelärannikolla oli jo viilentynyt eilisestä, mutta ovelasti Poriin saakka oli päässyt kuumaa ilmaa. Myös muualla Keski-Suomessa, Pohjanmaalla ja jopa Oulussa saakka saavutettiin +31 ja +35 asteen välisiä hurjia lukemia.

Tässä on myös suora lainaus Ilmatieteen laitoksen helle-ennätystä koskevasta lyhyestä tiedotteesta: "Klo 21 kerättyjen alustavien maksimilämpötilahavaintojen mukaan Suomen uusi lämpöennätys on Joensuun lentoasemalla mitattu +37,2C. Seuraavaksi korkeimmat lukemat olivat: Joensuun Linnunlahti +36,8C Rautavaara Ylä-Luosta +35,6C Kuopio Ritoniemi +35,5C Tohmajärvi Kemie +35,4C Lieksa Lampela +35,4C".

Tänään illalla etelästä noussut kylmä rintama on tuonut ukkosia Etelä-Suomeen, mutta ne ovat osoittautuneet ennustettua heikommiksi. Sen sijaan ukkoset tuoneeseen matalapaineeseen liittyen (Sijoittunut nyt Etelä-Skandinaviaan) erittäinkin sateista on ollut Etelä-Ruotsissa, missä etenkin Tukholmassa ja siitä länteen on saatu ankaria tulvia aiheuttaneita jatkuvia kaatosateita ja sademäärät ovat olleet siellä paikoin jopa 50 ja 100 mm:n välillä tänä vuorokautena! Tässä SVT:n juttu.

Tämä on tämän ennätysmerkinnän viimeinen päivitys, sillä huomisesta alkaen sää palaa normaaliuomiinsa. Ainakin toistaiseksi... :)

Sunday, July 25, 2010

Paluu ankaraan helteeseen ajoittain ukkostavana; viikon lopussa mahdollinen epävakaisen runsassateinen viileneminen... (Päivitys!)Viljelysääennuste sisältää tällä kertaa taas uuden annoksen jopa ennätyksellisen kuumaa hellettä. Tämän päättyvän viikon aikana Etelä-Suomessa helle oli edellistä superhellettä miedompaa päivälämpötilojen oltua vain vähän yli +25 astetta ja torstain huipennuksessakin saavutettiin vain paikoin +30 asteen lukemia. Yöt olivat kuitenkin varsin lämpimiä etenkin etelärannikolla, missä poikkeuksellisen korkeisiin lämpötilalukemiin lämmennyt Suomenlahti lämmitti; yö olivat pääasiassa +15 ja +20 asteen lämpöisiä ja vain ajoittain sisämaassa vähän vajaat +15 astetta.

Tilapäinen viilennys tuli pe ja la aikana, jolloin alkuviikolla Suomen eteläpuolella vallinnut korkeapaine joutui väistymään itään lännen matalapainetoiminnan takia; myrskyisäksi voimistuneen pienen matalapaineen keskus liikkui nopeasti lounaasta Lapin yli Jäämerelle tuoden Lappiin jopa hetkeksi lumisadetta ja Etelä-Suomeen saakka viileää polaari-ilmamassaa. Viilennys huipentui eilen la, kun ko. alue jäi kaakkoon jääneen helleilmamassan rajaaman rintamasysteemin viileämmälle ja runsaspilviselle puolelle ja päivälämpötilat jäivät jopa vain +15 ja +20 asteen välille. Samalla olisi pitänyt tulla runsaastikin sateita, kun helleilmamassa alkoi työntyä uudestaan kaakosta paikalle, mutta sateet jäivät ennustettua vähäisemmäksi. Viime yönä tosin Etelä-Suomessa ukkosti monin paikoin komeasti etelästä-lounaasta tulleessa konvektiivisessa järjestelmässä helleilmamassan työntyessä paikalle.

Tuo kuva on otettu tänään sunnuntaina 25.7.2010 Hämeenlinnassa ja siinä nähdään viime yön ukkossateesta jälkeen jäänyttä vesilätäkköä, josta heijastuu vieressä olevan Anttilan tavaratalon kyltti. Tämä olikin pitkästä aikaa kunnon vesisadetilanne, josta luonto otti heti apuja kuivuuden lieventämiseksi, vaikka sademäärä jäi arvioilta 5 ja 10 mm:n välille ukkosen nopean ylityksen takia. Paahteisten paikkojen nurmikot ja perennaistutukset ovat kuitenkin olleet tänään heti selvästi virkeämpiä kuin ennen sadetta. Etelärannikolle jäi kuitenkin katvealue ukkossateelta ja kuivuus jatkuu siellä vielä.

Tänään tuo helleilmamassa on siis saapunut uudestaan Etelä-Suomeen matalapaineen ollessa lounaassa ja korkeapaineen idässä-koillisessa, jolloin kaakkoisvirtaus on mahdollistunut ja sen myötä jo tänään saavutetaan etenkin kaakossa yli +30 asteen päivälämpötiloja. Viime yönä alimmat lukemat olivat vielä vähän alle +15 astetta, mutta jatkossa yötkin lämpenevät huippulukemiin. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että ankara helletilanne jatkuu suunnilleen samanlaisena etenkin itäpainotteisesti ainakin to asti, jolloin korkeapaine on idässä ja matalapaine on lounais-länsipainotteista; siinä päivittäinen sää on sen verran epävakaista, että iltapäiväukkoskuuroihin on riskiä ja ne voivat elää yölle saakka paikoin. Päivälämpötilat ovat yleensä huikeissa reilun +30 asteen lukemissa (Tämän kesän lämpöennätys +34,2 astetta vielä vaarassa...) ja yöt ovat n. +20 asteen lämpöisiä ja paikoin jopa selvästi ylikin.

Keskiviikkona hellettä ylläpitänyt painekentän jakauma hajoaisi jonkin verran niin, että kaakkoistuuli tyrehtyy. Ilmamassa jää kuitenkin seisomaan paikalleen, jolloin helle jatkuu entisenlaisena ja ukkoskuuroriskiä voi yhä olla. Torstaiksi Suomen eteläpuolelle muodostuvan uuden matalapaineen ansiosta kaakkoistuulitilanne palautuu vielä uudestaan, mutta tässä vaiheessa näyttääkin siltä, että perjantain tienoilla ko. matalapaine tulisikin suoraan Etelä-Suomen päälle voimistuvana, jolloin helleilmamassan syrjäytyminen idemmäksi ankarien ukkosten ja runsaiden sateiden myötä olisi mahdollista; hellettä vielä ehkä itäisimmissä osissa.

Pe jälkeen ko. matalapaineen painopiste näyttäisi kuitenkin siirtyvän Suomen länsipuolelle, mutta vallitsevana olisi silti aikaisempaa viileämmät lounaisvirtaukset, missä epävakaisen kuurosateisessa (Yhä myös ukkosta) säässä päivälämpötilat jäisivät +20 ja +25 asteen välille (Sateisimmilla hetkillä jopa vähän alle +20 astetta) ja yölämpötilat pyörisivät vähän +15 asteen molemmin puolin; lämpimintä etelärannikolla. Seuraavan viikon alussakin jatkuisi tällainen epävakainen ja normaalilämpoinen loppukesään kääntyvä säätyyppi...

Etelä-Suomen kasvillisuus on siis kärsinyt jo monin paikoin kuivuudesta ukkossateilta katveeseen jääneillä alueilla, josta kellastuneet nurmikot ja kallioisilla rinteillä näkyvät kellastuneet puut ja taimet kertovat. Toisin paikoin ukkossateet ovat kuitenkin pitäneet kuivuuden kurissa. Jatkossa lisää rajujakin ukkossateita (Useita kymmeniä millimetrejä) saattaa tulla myös niillekin alueille, joilla kuivuus on pahinta. Toisaalta sateilta katveeseen saattaa yhä jäädä alueita. Kunnolla sateiden valtaan Etelä-Suomi olisi jäämässä kuitenkin vasta tuon pe tienoolla tulevan matalapaineen ansiosta, jolloin kuivuus viimeistään olisi päättymässä kaikilla alueilla.

Kasvukauden eteneminen on ollut huippulämmössä joka tapauksessa erittäin nopeaa ja etumatka tavanomaiseen kasvun vaiheeseen nähden on jo 2 - 3 viikkoa; näkyy mm. loppuun puutuneina puuvartisten lajien tämän kesän oksina, maitohorsman (Epilobium angustifolium) siemenvillavaiheen alkamisena ja elokuun perennakukkijoiden runsaana kukintana jo nyt. Alkavan viikon helle edelleen jatkaa huikeaa kasvukauden etenemistä, mitä ei kuitenkaan enää havaita niin selvästi, kun kasvutilanteet ovat monilla lajeilla edenneet ns. loppuun (Kuten tuo versojen puutuminen). Peltoviljelyssä on kuitenkin nähtävissä vielä nopeaa kehitystä, kun rukiin lisäksi ohrat ja vehnät ovat tuleentumassa kypsän ruskeiksi ripeään tahtiin. Myös kesäomenat, herukat ym. ensimmäiset tutut hedelmäsadot ovat kypsymässä paljon etuajassa.

Vesistöjen pintavesien lämpötilojen suhteen tänään on itse asiassa vanhan kansan viisauksien perusteella se viilenemisen alkamisen päivä (Jaakko heittää kylmän kiven veteen). Tämän uuden helleaallon ansiosta lämpötilat ovat vesistöissäkin siitä huolimatta kohoamassa uudestaan jopa lähelle +25 astetta (Paikoin ylikin) ja eivät ne ole edes Suomenlahdellakaan kerenneet viiletä tuon pe-la kohdan viileän säävaiheen takia alle +20 asteen. Seuraava selvempi viileneminen voi alkaa vasta tuosta pe tienoolta alkavasta mahdollisesta viileämmästä sääjaksosta johtuen. Jokien virtaamat ovat olleet kuivuuden edettyä jo melko alhaalla ukkossateiden oltua vain kovin paikallisia. Alkavalla viikolla ukkossateet voivat kuitenkin aiheuttaa ainakin taajamatulvia, mutta kunnon jokivirtaamien vuolaantuminen olisi alkamassa vasta tuon pe mahdollisen matalapaineen myötä...

Päivitys maanantaina 26.7.2010 klo. 14:50: Uusimpien säätietojen mukaan tuon viikon loppupuolen viilenemisen aiheuttavan matalapaineen tulo on varhentunut aikaisempaan arvioon verrattuna. Jo keskiviikkona ko. matalapaine on muodostumassa Suomen eteläpuolella ja siitä se jatkaa pohjoiseen Suomen länsireunalle niin, että torstaina etelän kautta kiertyen matalapaine tuo viileämmän ilmamassan ko. illan aikana. Tilanne näyttää klassiselta toisinnolta vuoden 1985 elokuun 10. ja 11. päivän välisen ajan ankaralta ukkostilanteelta, missä silloisena markka-aikana syntyi kymmenien miljoonien markkojen edestä tuhoja ukkosalueen vyöryttyä Kaakkois-Suomesta Oulun seudulle; Itsekin muistan tuon tilanteen yhtenä parhaana ukkoskokemuksenani Mäntsälässä oltuani ja silloin illan taivas oli yhtä tulimerta salamoiden leiskuttua joka sekunnille monta kertaa. Saas nähdä, mitä tällä kertaa syntyy: Juuri tällaiset etelästä tulevat helleilmamassan syrjäyttämismatalapaineet ovat nimittäin niitä, jotka tyypillisesti helpoimmin aiheuttavat rajuimmat ukkoset, mitä Suomessa on mahdollista syntyä... Tässä on Suomen myrskyhistoriasta kiinnostava kokoelma, mistä löytyy mm. tuo vuoden 1985 Sannaksi nimetty ukkostilanne.

Joka tapauksessa sitten to jälkeen matalapaine näyttää jäävän useaksi päiväksi Suomen länsireunalle osakeskuksineen niin, että Etelä-Suomessa vallitsee aikaisempaa paljon viileämpi ja runsaita kuurosateita tuova lounaisvirtaus pitkälle seuraavaan viikkoon; päivälämpötilat sateisuuden mukaan vähän +20 asteen molemmin puolin. Eli torstai tuo tullessaan pysyvämmän säänmuutoksen; mistään syksyisestä tilanteesta ei ole silti vielä kyse, vaikka ko. normaalilämpöön laskevat lämpötilat saattavat joistakin tuntua näiden kuumien helteiden jälkeen koleilta.

Saturday, July 24, 2010

Monetarismin kuolinprosessi NWO -projektissa ja valtavirtamedian harhauttava talouspropaganda

Eilen julkistettiin länsimaiden pankeille tehdyt ns. stressitestit, joiden piti paljastaa ko. pankeissa piilevät mahdolliset "likaisuudet" ja palauttaa se kuuluisa luottamus ns. "markkinoille" (Kuten tiedämme, niin nämä "markkinat" ovat hyvin paljon yhtäkuin Lontoon Cityn ja Wall Streetin kautta toteutuvat Illuminati-eliitin yksityiset ja diktatuurilliset pankkiiri- ja korporaatiokartellit ylikansallisena rahan valtaan perustuvana imperiumina, jonka perusta ja sisältö periytyy suoraan Brittiläisen imperiumin koko vuosisataisesta olemuksesta). Oikeasti ko. monetarismi on kuolinprosessissaan (Ja vaaranpaikka sen totaaliromahtamiselle on yhä olemassa!!), missä länsieliitti yrittää tuoda sen avulla ja sen tilalle uuden totaalisen pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin, jota myös Uudeksi maailman järjestykseksikin (New World Order) kutsutaan.

Tässä on valtavirtamedian juttuja ko. stressitestauksesta: Hesarin juttuja (Usean pankin ennustetaan reputtavan EU:n stressitesteissä, EU-maissa odotettiin pankkien stressitestituloksia hermostuneena, Epäilyt stressitestien luotettavuudesta laskivat euroa, Testaajat vakuuttivat stressitestien luotettavuutta, Suomen pankkisektori läpäisi stressitestit ongelmitta ja Nordean Granvik: Stressitestit palauttavat luottamuksen) ja Taloussanomien juttuja (Suomalaiset pankit läpäisivät EU:n stressitestit ja Nämä pankit eivät selviytyneet testeistä).

Tämän kirjoituksen tarkoitus on olla kokoelma vertailuun laitettavia lainauksia yhtäältä noista ym. valtavirtamediasisällöistä ja niiden kontrastiksi tulee toisaalta asioita ymmärtävien lukijoiden kommentteja sekä tietysti ekonomiaa vakuuttavasti ymmärtävän LaRouche PAC -sivuston sisältöjä ko. maailman tilasta myös laajemmin kuin vain taloustilanteeseen liittyen. Siksi en tässä juurikaan kommentoi ko. sisältöjä (LaRouche PAC -lainauksiin olen tosin tehnyt suomenkieliset luonnehdinnat), vaan ns. jätän areenan tällä kertaa muille sekä asioiden pohtimisen ja havainnoinnin tässä mielessä teidän lukijoiden tehtäväksi annetun materiaalin pohjalta. Lisää omaa arviointiani maailman tilasta voitte lukea tämän oheismateriaalina vaikkapa tästä kirjoituksestani (Lyndon LaRouchen webcast -seminaari 26.6.2010 ja laaja oheisaineisto maailmamme tilasta), johon olen nyt viimein lisännyt omaa kommentointiani ja arviointiani. Seuraavaksi ko. lainaussikermä:

Ryhmä 1 (Lainauksia Hesarin jutuista): Näkymä valheelliseen maailman tilaan NWO - projektia edesauttavan propagandan suodattamana ja harhauttamana --->

"Pankkiiriliike Goldman Sachs ennustaa, että kymmenen eurooppalaispankkia reputtaa stressitestin. Arvio perustuu yhtiön sijoittajille tekemään kyselyyn."

"Käytännössä testitulokset kertovat, kuinka hyvin pankit selviytyvät erilaisissa taloudellisissa tilanteissa.

Huomio kiinnittyy siihen, kuinka paljon pääomaa ja huonoja saatavia 91 testattavalla pankilla on. Sijoittajia kiinnostaa etenkin valtioiden velkakirjojen osuus ja laatu pankkien saatavissa.
"


"Testitulokset tulevat julkisiksi pörssien sulkeuduttua noin kello 19 Suomen aikaa. Näin EU:n jäsenvaltiot saavat miettiä viikonlopun yli, kuinka ongelmapankeille löydetään lisää pääomaa.
Ensisijainen keino on kerätä lisää rahaa markkinoilta. Sen jälkeen pankki voi turvautua kansallisiin vakausrahastoihin.


Kolmas ja viimeinen keino on, että jäsenmaa turvautuu EU:n rahoihin tai jäsenmaiden keskinäisiin takausjärjestelyihin.
"


"Euron arvo laski kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla perjantaina EU:n julkistettua pankkisektorin stressitestien tulokset. Sijoittajien luottamus euroa kohtaan ei lisääntynyt, vaikka testien tulos oli odotetun mukainen. Sijoittajia epäilytti etenkin testien luotettavuus ja se, olivatko käytetyt kriteerit riittävän tiukkoja."

" "Tämä (testit) on ollut virstanpylväs finanssikriisin hoidossa. Uskomme, että luottamus palautuu markkinoille", EU-komission talousosaston johtaja Marco Buti sanoi toimittajille CEBS:n päämajassa Lontoon Cityssä.

Jäsenmaiden pitää tehdä nyt reputtaneille pankeille pelastussuunnitelma. Lisää pääomaa haetaan ensisijaisesti markkinoilta.
"


"Suomen pankkisektori selvisi ongelmitta EU:n perjantaina julkaisemista stressitesteistä, kertoo Finanssivalvonta Fiva.

Ainoana suomalaispankkina testeissä oli mukana OP-Pohjola. Pohjoismaiseen Nordea-konserniin kuuluva Nordea ja tanskalaiseen Danske Bank -konserniin kuuluva Sampo pankki osallistuivat testiin emoyhtiöidensä kautta.

Fivan mukaan OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus ylitti stressitestin kriteerit selvästi. Myös Nordean ja Dansken vakavaraisuus arvioitiin vahvaksi.

Stressitestien tulosten perusteella Suomessa ei ole Fivan mukaan syytä ryhtyä toimenpiteisiin pankkisektorin vakauden turvaamiseksi."


"Granvikin mukaan oleellista on, että kaikki Euroopan rahoitusmarkkinoiden kannalta "tärkeät pankit" menivät läpi. Ne ovat pankkeja, jotka toimivat interbank-markkinoilla eli lainaavat toisilleen rahaa. Se taas on tärkeää luottamuksen ylläpitämiseksi.

"Testissä negatiivisen arvion saaneet pankit taas eivät ole mukana interbank-markkinoilla, vaan hankkivat rahoituksensa muuten. Siksi nämä reputukset eivät ole markkinoiden luottamuksen kannalta ongelma", Granvik uskoo.
"


Ryhmä 2 (Lainauksia Hesarin ja Taloussanomien juttujen lukijakommenteista): NWO -propagandan vaikutuksesta poispäässeiden orastanutta NWO:n vastaista ymmärrystä maailman tilan oikeasta näkymästä --->

"Siis mitä? Mikä on testien luonne? Onko CEBS konsultoinut markkina-auguuria, joka on katsonut pankkien kunnon neitseellisen pankkiirin sisälmyksistä? Jotta tämä "testi" ei olisi silkkaa magiaa, voisiko toimitus huomaavaisesti jotenkin avata mitä testataan ja miten?

Goldman Sachs:n viimeaikainen maine olisi kenties syytä mainita aina kun heitä käytetään arvovaltaisena lähteenä missään..."

"Siis Goldman Sachs ennustaa?! Hello! Hehän ovat olleet monen konkurssin takana ja kaikenlaisissa velkaselkkauksisssa mukana."

"Siis hetkinen? Sijoittajilta on kysytty, että minkä pankkien he arvioivat tarvitsevan rahallista tukea ja kuinka paljon? Eli toisin sanoen, kuinka paljon he haluavat kansallisia verovaroja siirrettävän pankeille, jotta heidän sijoituksensa arvo ei lähtisi laskemaan.

Jo on aikoihin eletty. Jättimäisiä tulonsiirtoja rikkaille perustellaan kansallisella hyvinvoinnilla ja samaan aikaan pienituloisten ihmisten sosiaalimenojen leikkausten väitetään olevan väistämättömiä, jotta voidaan pitää kilpailukykyä yllä. Heikompiosaisten tulonsiirrot halutaan siirtää rikkaille ja maailmanlaajuista talouskriisiä käytetään tässä "shokkihoitona".

On jokseenkin kummallista, että "hyvinvoinnin" (vaurauden) kasvaessa meillä on kuulemma varaa harvempiin sosiaalietuuksiin kuin useita kymmeniä vuosia takaperin."

"Vaikkei sun viestissä ollutkaan järin paljoa järkeä, niin vastataan nyt lyhyesti kuitenkin. Noista testeistä ei voi kertoa mitään sen tarkempaa, kun niistä ei ole annettu mitään tietoja ja näyttää myös sitlä ettei tulla välttämättä antamaankaan. Odotukset kun on, että EU-poliitikot olettavat "hyvän" uutisen riittävän ja hoitavan kaikki ongelmat pois. Toi kun on niiden normaali toimintatapa."

"Hyvin suomalaista. Yksi pankki pantiin osallistumaan ja muut emoyhtiöidensä kautta!!!!! Siis, filunkia vaiko arkuutta?

Olisin mielelläni nähnyt, että Suomi asettaa KAIKKI pankinsa testiin niin kuin Espanja on tehnyt. Siis KAIKKI. Nyt elämöidän miten muualla on huonosti ja meillä hyvin??? Jäi kaivaamaan minua ekonomina miten olisi ollut jos ... Espanja ainakin asetti koko pankkilaitoksensa testiin. Niin kuin olisi olettanut kaikkien muidenkin tehtävän."

"Arvelen että Suomen pankit Stubbeloidaan selvitystilaan ennen vaaleja. Kannattaa tyhjätä tilit jo nyt. Muistakaa leikkiä yllättynyttä jos veronmaksajilta pyydetään pian vaikka 50 miljardia pankkitukea kun pääomat karkas. 22.07.2010

Puolustusministeri Jyri Häkämies (kok.) ei ole huolissaan uudesta Iskander-ohjusjärjestelmästä, jonka Venäjä on sijoittanut Pietarin tuntumaan Suomen lähistölle.23.07.2010

Hangon edustalla purjehtimassa olleen helsinkiläispariskunnan kiikariin osui outo näky torstai-iltapäivänä.

Horisonttiin ilmestyi sukellusvene, joka liikkui pinnalla kolmen laivan saattueessa länteen päin."

"Suomalaiset veronmaksajat maksoivat 90-luvulla oman pankkikriisinsä vuoksi 15 vuotta joka-ainoasta tilistään lyhentäen tätä useiden miljardien markkojen summaa, jonka Suomen valtio antoi Suomen pankeille, jotta ne selviäisivät ahneuksissaan tehdyistä lainasitoumuksistaan yms.

Kuvottavaa maksattaa veronmaksajilla valtavat rahat, kun syylliset löytyivät isoista pankeista. Ketään ei tuomittu, ei edes syytetty. Ainoa pankki joka hävitettiin syntipukkina oli SKOP. Sekin niin, että muut pankit siavat siitä parhaat palat. Kaikki muut luikkivat rahoineen pankkeihinsa naureskelemaan, kyllä kansa maksaa. Kuvottavaa.

Pienyrittäjät ajettiin konkurssiin kyselemättä, tällä valtion rahalla oli hyvä määrätä ja mällätä.

Suomi sitoutui toukokuussa maksamaan osuutensa Saksan ja Ranskan isojen ja ahneiden pankkien ns. kreikkalainojen lunastamiseksi, ne kun lankesivat maksuun ja valtion kassa on tyhjä.

Näin Saksan ja Ranskan pankit saivat omansa, kun Kreikka saattoi tällä rahalla maksaa ne vanhimmat, nyt erääntyneet lainat pois.

Kuvottavaa, kun Suomen täytyi laittaa riihikuivaa rahaa tähän, nimenomaan veronmaksajien rahoja. Kataisen käskystä.

Suomi sitoutui kesäkuussa mm. Saksan ja Ranskan isojen ja ahneiden pankkien tulevien roskalainojen maksumieheksi aina 8000 miljardin edestä uuteen perustettavaan rahastoon. Pikkuasiana on huomioitava, että Saksa velvoitti myös pankkinsa pienellä osuudella mukaan, Suomen pankkeja ei velvoitettu, ei edes kysytty.

Kataisen käskystä näin tehtiin ja pidettiin vielä epäisänmaallisena, jos asiaa kritisoi.

Kuvottava johto suomella, edelleen."

"Kun tämä eräs sanoi, pankin taseet kunnossa, siis tase. Onkohan kukaan tarkastanut mitä ne pankit on kirjanneet näihin kohtiin, joka esim. taseessa näkyy nimenä vastaavaa. Eräänä vuonna yksi pankki mainostii itseään tallettajan pankkina. kun tarkisti laskemalla kaikki pankit , niin tällä tallettajan pankilla oli talletukset liiketoiminnasta kaikkein pienimmät. Kumminkin "taseesta" puhuvat pitivät pankin puheita oikeina, siis tarkastajat eivät tarkista niiden numerotietojen oikeellisuuta."

"Rahoitusmarkkinoilla on seuraavanlainen ongelma: ristiinkustut rahastoinnit / sijoitukset / valuuttapuuhastelut ja ties mitkä johdannaispuuhat.

Aavistelen tämänhetkisen tilanteen olevan sellainen, että jos yksikin pankki ei läpäise stressitestiä niin käytännössä koko rahoitussektori luhistuu. Rahoitusmarkkinoilla ja päättäjillä (hallituksilla, keskuspankkien eliittiporukalla) ei ole kuin yksi vaihtoehto ja Granvik sen tässä sanoo.

En yllättyisi jos tuloksena olisi "kaikki pankit läpäisivät stressitestin. Joitain pankkeja kehoitetaan tekemään muutoksia toimintaansa varotoimenpiteenä".. ja jos tulos on tuo, niin pitää sanoa, että stressitestit ovat yhtä merkityksettömiä kuin tämä minun, 'mattimeikäläisenä' (lue: maallikkona, rahoituskiemuroita tietämättömänä urpona) tekemä arvaus rahoitusmarkkinoiden tilanteesta ja stressitestien luotettavuuden kohottamisesta."

"Stressitesti suunniteltiin niin, että lopputuloksena syntyy vääjäämättä hallittu tulos: muutama pieni pankki reputtaa.

Malli on kopioitu Italian yliopistolaitoksesta. Italialaisen juristiystäväni mukaan keskiluokka ostaa tenttikysymykset ja harjoittelee vastauksia itse, kun taas varakkaat ostavat mallivastauksetkin.

Stressitesti on tätä jälkimmäistä modus operandia.

Testi ei tule vakuuttamaan markkinoita, koska he ovat olleet testissä mukana."

"Asiakaskunta voisi tehdä oman stressitestinsä pankille nostamalla kaikki talletukset käteiseksi yhdeksi päiväksi.Jos jokainen asiakas saa varansa käteiseksi pankki läpäisee testin."

"Miten minusta tuntuukin, että omat omiaan kaiveli. Ei tutkimus ole häävi, jos tutkija on jäävi."

"Epäterve rahoitusjärjestelmä jatkaa kurjistaen kansalaisten oloja.Epäterve pankkisektori uhkaa reaalitaloutta."

"Tietysti suomalaiset ja Suomessa toimivat pankit läpäisee kaikki testit koska niillä on aina 100 %:n veronmaksajain tuki. Sanoihan edellisen (1990) laman aikaan pääministeri Aho jotakuinkin : "pankkijärjestelmä pelastetaan kaikissa olosuhteissa". Tämä lienee lyhytmuistisilta unohtunut ja odottavat testien tuloksia turhaan."

"Melkoinen ihme!!!Hahhhaaahha EU:n testit ovat pelleilyä. Uskooko joku tosissaan näihin testeihin. Nää tehtiin juuri sellaiseksi, että ihmiset taas uskois että kaikki on kunnossa. Tyhmät uskoo, rikkaat rahastaa..."

"Euroopan unionin pankkivalvontaviranomaiset eivät selviytyneet luottamustestistä."

"Tilaustyö luottamuksen palauttamiseksi, joten lopputulos on odotetun mukainen."

"Lapsellinen vitsi koko " testi ".

Mitä seuraavaksi taloussirkuksessa ? Trichet konkkatrapetsilla ilman turvaverkkoa ja helikopteri - Ben jonglööraa arvottomilla bondinipuilla ?"

"Se miksi jotkut meistä ovat realisteja (eli suhtautuvat kyseenalaistavasti pankkisektorin tressitestiin) johtuu siitä, että olemme oppineet rahan historista yhtä jos sun toista ja olemme nimen omaan oppineet, että suurluokan pankkitoimintaan liittyy suuren luokan kusetusta (esim FED). Onko muka oikein, että tyhjästä rahaa tekevät tahot saavat isot virheensä tavallisten ihmisten maksettavaksi. Se kaikki lisä maksu mitä tavallinen tallaaja joutuu maksamaan on pois heidän energista. energia - työ - raha - velkojen maksu = ?".

LaRouche PAC -sivuston sisältöjä viimeisen parin-kolmen viikon ajalta: IMF Spells out Schachtian Conditionalities--For U.S.A., Is A Chicago Fire-Type Conflagration in the Cards for an American City?, Diseases and Disease Vectors Spread in the USA Amidst Economic Collapse, U.S. Hospital System Disintegrates While Obama Hails Medical "Reform", British Empire Wants Genocide Worse Than Hitler Imagined, It's Continuing to Happen!, Dazed Congress Passes Wall Street Bill, Bowles: Britain's Regime Should Be Our Model for Austerity, Frank-Dudd Bill Will Increase the Derivatives Cancer—As Intended, Will Thousands of Police Layoffs Unleash Chaos and Anarchy Across America?, Glass-Steagall and the Removal of Obama, or a 14th-Century-Style New Dark Age, Discussion of Glass-Steagall is Everywhere, Cameron Meets Obama: Hello, Sucker!, "Everybody Must Go": White House Demands Tens of Thousands of Small Business Lay-Offs, Obama Flunks Education: Teachers Laid Off By the Hundreds of Thousands, British Expose Themselves; Time to Dump Obama Is Now!, Real Economy Builders Making Themselves Heard In Russia ja Obama's Policies As Insane as Hitler's, and Equally Genocidal.

Lainauksia ko. teksteistä: Suurta ymmärrystä ilmentävä näkymä maailman oikeaan tilaan NWO -projektia henkeen ja vereen vastustavasta näkökulmasta --->

"With the full approval of the Obama Administration, the IMF just completed a mission to the United States, and produced a June 21st report, promoting murderous Schachtian austerity measures. It is clear that the so-called Simpson-Bowles austerity commission, created by an Obama Executive Order earlier this year, is nothing but a PR front for policies already written at the IMF. The 13-page IMF report not only spelled out deep new cuts, targeting social safety net programs. It also called for significant measures to boost government revenue—ie. tax increases." --> IMF on osa NWO -apparaattia kansallisvaltioiden tuhoamisessa, jossa kansojen niskaan pyritään kaatamaan eliitin pahuuden takia syntyneiden virheiden ja rikollisten tuhojen seuraukset ja korjaaminen niin tietoisesti, että se on tarkkaan suunniteltua!

"Diseases and disease vectors are spreading in the U.S., under conditions of the lack of standard public health measures, and economic collapse. Exemplifying this, are the outbreaks of whooping cough (pertussis), encephalitis, and new cases of dengue. In recent years, the rate of infectious diseases started slowing rising again in the United States—after nine decades of decline. This resurgence is consistent with the downgrading of the physical economy for the past 40 years. Now, the rate of disease resurgence can be expected to take off, unless the Obama Administration is set aside. Moreover, these diseases, which have serious consequences, do not even involve new or exotic microbes." --> Hyvinvointivaltioiden alasajo NWO:n mukaisesti johtaa terveydenhuollon romahtamiseen ja sairauksien räjähtämiseen silmille!

"The current disintegration of the U.S. hospital system exposes the killer intent behind Pres. Obama's health care measures, as he brags about "reform." The physical means don't exist to take care of people. The delivery system for health care in the U.S. is being downsized and closed at a crisis rate—hospitals, clinics, equipment, staff, and public health capacity." --> Obaman hallinnon luoma natsiterveydenhuoltoreformi alkaa vaikuttamaan tappavasti NWO:n edellyttämällä tavalla!

"The Royal Consort, Prince "deadly virus" Philip and the hare-brained heir apparent, Prince Charles, have long advocated the reduction of the world's population from its present 6.8 billion to less than 2 billion uncouth peasants to maintain the British Empire's control of the world. Now, the British Royal Society has started a policy group entitled "Population And The Planet" that will advocate radical genocide similar to that of Prince Philip's WWF and Prince Charles." --> Britannian kuningashuone on pääpukari NWO -projektin edellyttämän eugeniikan ja väestönvähennyssatanismin toteuttamisessa!

"Prince Philip, who founded the WWF with ex-Nazi intelligence officer Prince Bernard of the Netherlands, is fully in favor of euthanasia and other forms of genocide. He advocates destroying the economy of the U.S., through British puppet President NerObama, and by no later than the end of September, plunging the world into something worse than the 14th Century "Dark Age" and committing genocide undreamed of by Hitler to reduce the world population to 2 billion peasants." --> Barack Obama on työkalu lännen eliitille (Ko. kuningashuoneet, Illuminati, oligarkit) toteuttaa NWO -projektin tuhoisa hyvinvointivaltioeliminointi!

"Yesterday's developments emphatically underscore Lyndon LaRouche's call for the ouster of Obama some time between the end of July and the end of September, in order to clear the way for the implementation of Glass-Steagall and an international fixed exchange rate among the United States, Russia, China, and India, as the starting point for the replacement of the bankrupt British monetary system by a American System-style credit system. The alternative is fascist austerity and the reduction of the world's population to the level advocated by Prince Philip and Prince Charles, of 2 billion or less.

Yesterday the Barney Frankendudd "financial reform" bill was passed by a vote of 60-39. The bill was immediately trumpeted by the criminals who have temporarily blocked the reinstatement of Glass-Steagall — Bernanke, Geithner, and the whole crew of British Empire-loving traitors who constitute the NerObama economic team.


And to celebrate this piece of crud, the SEC announced that it had made a deal with Goldman Sucks. Instead of the top management going to jail as would have happened if there had been a Pecora Committee hearing, Goldman merely has to pay a $300 million fine and $250 million in restitution, for a total of $550 million, which they will probably write off as a business expense. All they had to do otherwise was to admit that they had made a "mistake." Presumably, the mistake they made was that they got caught.
" --> Yhdysvalloissa äskettäin hyväksytty talouslakiuudistus (Juurikin ilman Glass-Steagall -standardia) toimii osana NWO -projektin asearsenaalia kansallisvaltioita vastaan ensisijaisena tavoitteena sekä USA:n tuhoaminen että sitten kaikkien maailman valtioiden alistaminen pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin alle täydellisesti ja lopullisesti!


"White House Fiscal Commission leader Erskine Bowles praised the plan of the new British government of Tory Party Prime Minister David Cameron for drastically cutting the population's living standards, as the model we should implement here.

Bowles, appointed by Obama as the commission's Democratic co-chairman, told a July 14 New York forum of the U.S. Chamber of Commerce, "I'd like to see us do something the Brits just did, taking 75 percent out of spending and 25 percent out of revenue" to reduce the deficit. His Republican fellow Fiscal Commission member, New Hamshire Sen. Judd Greg, praised Bowles for bowing to the Brits: "When [Bowles] said 75 percent [of cuts] should be spending, and 25 percent should be on the revenue side, he really set them on the right track.".


Chiming in, London's Financial Times ran a July 15 column titled "Obama Can Take a Leaf from Cameron's Book":


The FT lectured, "it may be time for America to ... follow the lead of the UK.... Within weeks of taking office, [Prime Minister Cameron] announced a plan to cut back the budget to fight the deficit.... Mr Obama would do well to watch closely the Cameron experiments because they are in areas in which the US could use strong and innovative action."
" --> Toukokuussa Britannian johtoon parlamenttivaaleissa valittu uusi pääministeri David Cameron jatkaa säntillisesti Lontoon Cityn NWO -projektin teesejä, kuten tässä esimerkissä havainnollistettua hyvinvointivaltioiden alasajoprosessia! Alasajo perustellaan sitä tarkoitusta varten rikollisesti luodulla talousromahduksella!


"Forget all the malarkey you are hearing and reading about "regulation" and "financial reform"—good, bad, or indifferent. The real-world result of the Frank-Dudd bill passed by the Senate Thursday will be to open the floodgates for the bankrupt banks to further increase their cancerous derivatives bubble, which is responsible for blowing out the world financial system. "The ugly truth is this bill will make our system more vulnerable, not less," former SEC Chairman Harvey Pitt wrote in the July 14 Daily Beast.

Just such a free rein to frothing-at-the-mouth speculation was of course precisely the bill's intention, once Glass-Steagall had been read out of consideration, as Lyndon LaRouche repeatedly warned." --> Ko. talouslakiuudistus tehtiin myös täydellisesti Lontoon Cityn ja Wall Streetin tarpeita varten kansalaisten kustannuksella ja tavoitteena NWO -prosessin häiriintymättömyys!

"Major banks such as JP Morgan and Goldman Sachs have been preparing for the new bill and retooling for months. JP Morgan has 90 project teams that meet daily to review the rules, the New York Times reported July 15, and they and others are "building up their derivatives brokerage operations. Their goal is to make up any lost profits—and perhaps make even more money than before—by becoming matchmakers in the vast market for these instruments... [They] will turn derivatives trading from a highly profitable niche into a more volume-based business."

The combination of the passage of Frank-Dudd and the SEC tap on the wrist (it didn't even qualify as a slap) for Goldman Sachs, added up to a banner day for the City of London and Wall Street. "Brokers cheered the bill in the financial district pubs," Germany's Handelsblatt reported, while the Financial Times smugly noted that the "financial services sector...should now feel mightily relieved."
" --> Kansainvälisten suurpankkien ohjailussa ja itse asiassa keskinäisessä symbioosissa ko. pankkien kanssa olevat Lontoon City ja Wall Street ovat oleellinen osa NWO -projektin ekonomisen osan toteuttamisessa. Esim. JP Morgan oli alunperin brittiläinen pankki, joka otti aikoinaan valtaansa Wall Streetin ja siten Yhdysvallat ja siten USA juurikin on Brittiläisen imperiumin haltuunsa ottama! USA ei ole siis ongelmien alkukoti tässä, vaan Britannian Lontoon City eli Brittiläinen imperiumi!


"The American people — indeed, the world — have a clear choice before them as we proceed through this decisive July-September period of imminent financial and economic breakdown. On the one side, is the post-Obama era, punctuated by the immediate re-imposition of the Glass-Steagall law, and the launching of an actual physical economic recovery. On the other side, is the British program of destruction of the nation state, which will usher in an era of depopulation only rivalled by the collapse in the 14th century New Dark Age." --> Valinta on tehtävä niin, että NWO -projekti tuhotaan ja tilalle laitetaan parempi suunnitelma maailman varalle!

"There is a perceptible, if shadowy, trend emerging toward the first alternative, whose program has been launched with a clarion call by LaRouche and LPAC. Increasingly, even the most unlikely people — such as authors of blogs on futures trading — are acknowledging the fact that the abandonment of Glass-Steagall has created the crisis, and are discussing the fact that the Obama Administration has sabotaged its return. What is becoming evident is that more people are beginning to calculate that the Obama Administration is finished. While Lyn's name is not yet being openly discussed, more people are thinking in his direction." --> Lyndon LaRouchen palopuheet ja aktivismi ovat tuottamassa tulosta vaihtoehtona NWO -satanismille!

"The psychotic Obama himself appears to be aware of this trend, as reflected in the fact that he is fearful of any unscripted contact with the press, or others. In his press conference on unemployment insurance today, he wouldn't even let the unemployed people he invited speak — as if afraid of what they would have to say.

Obama is ripe to be removed from office, and replaced by a combination which would bring LaRouche's ideas into fruition, the only ones to save the planet.
" --> Mieleltään vaarallinen Barack Obama on vajoamassa vainoharhaisuuteen puolustaessaan ja toteuttaessaan isäntiensä (Illuminati; Lontoon Cityn & Wall Streetin oligarkit, Euroopan kuningashuoneet, Vatikaani jne.) vaatimaa NWO -projektin pystytystä!


"But, should British puppet Obama remain in place, the future is a horrifying replica of the 14th century, or worse. This reality was brought to the fore Monday, with the announcement by British Prime Minister David Cameron of his "Big Society" program, a program for devolving the nation-state into small communities scrambling for their survival — in sum, a new feudalism dominated by a central fascist state. Cameron's program, which you will see elaborated below, follows the prescription of one Phillip Blond, an avowed devotee of the Catholic fascists G.K. Chesterton and Hilaire Belloc, who once penned an article extolling the virtues of the return to medieval life. Blond's influence in the new Tory government is conduited through Chancellor of the Exchequer George Osborne, and Cameron himself." --> David Cameron on osoittautumassa maailman vaarallisimpien johtajien joukkoon kuuluvaksi nukkehallitsijaksi ja hän pistää ns. haisemaan NWO -projektin pystyttämisessä tavoitteena tieteellisen tarkka uusfeodaalinen diktatuuri globaalisti!

"In typical British fashion, Cameron is coming to the United States, today, to meet with President Obama, and others, and push his "model," much as the Blair regime did with the Nazi health care program. His program, of course, is a fraud; the massive budget cuts announced by Osborne a couple weeks ago are going to cut the local services for population by fiat, not be reorganized under local control as a gesture to communitarianism. Similarly, the deconstruction of the basic social safety net, including fire and police, in the United States, is being implemented from the top, by the failure of the government to adopt Glass-Steagall reforms. But the new feudalism — with the depopulation that goes with it — is the name of the British game." --> Kansallisvaltioiden pirtaan kuuluneen hyvinvointivaltiokonseptin tuhoaminen vaatii paljon vaivaa länsieliitiltä, jotta tuho voidaan toteuttaa ns. vaivihkaa ja perustella muka lamaleikkauksilla ja uuden "elpymisen" varjolla ilman todellista pohjaa! Todellisuudessa peliä pelataan uusfeodalismin vyöryttämiselle länsimaisen kulttuurin ja elon tuhoksi!

"Cameron has run into a complication with this plan, however. Once again, after the public relations operation of the last few days, the BP situation has blown up, and Cameron is going to have to face the wrath of Americans who are enraged at the devastation that modern East India company has visited upon our country. He's not going to be happy, and that's good." --> BP -yhtiön toilailut saattavat tosiaan olla hyvä esimerkki ja siten rako vastustaa ja havainnollistaa NWO -projektin pahuutta ja haitallisuutta!

"But, keep the broader historic task in mind. Our job is to lead the war to destroy the British Empire, the most murderous empire ever to rule the world.

76 years ago today, resistance fighters in the German military carried out an unsuccessful attempt to assassinate Adolf Hitler, in hopes of saving the honor of their nation, and saving millions of lives. They failed in their short-term mission, but earned the eternal gratitude of all those who fought, and fight, against the fascist assault on mankind. We honor them, and millions of others today, by waging a war we can win, against the same British Empire that put Hitler into power. And we have the power of history on our side, if we would but use it — in time.
" --> Maailma ilman oligarkkieliittiä eli laajemmin Illuminatia on varmasti paljon parempi paikka verrattuna heidän nykyiseen pahuuteen perustuvaan NWO -projektiinsa! Ko. eliitti-imperiumin kontolla on jo niin paljon rikollista pahuutta saatanallisen megalomaanisella tavalla vuosisatojen ajalta, että toivotan koska tahansa mokoman sairauden pois ihmiskunnasta alimpaan helvettiin!


"Contrary to those who might think that the passage of the Dudd-Frank bill has closed the question, the issue of the need for an immediate Glass-Steagall reform is hotter than ever, as people realize that it represents the only hope for getting out of looming disaster. In addition to the discussion the LaRouche Congressional campaigns and LPAC supporters are initiating, this is even seeping through unlikely places in the financial community. This could only be happening as a result of LaRouche's activity—and, to advance it, will take more of our leadership.

Take, for example, July 19 entry in FuturesMag.com, an internet publication aimed at giving advice on speculation—hardly an area where you might expect an impassioned appeal on Glass-Steagall. Yet, before getting to his business at hand, author John L. Caiazzo begin with a four paragraph rant against Alan Greenspan, who, he said, has the nerve to continue to advise Congress on tax policy. Greenspan, Caiazzo notes, was the guy who pushed through the abandonment of Glass-Steagall, whose repeal was "the most damaging action we feel is responsible for the entire current global financial 'meltdown.'"
" --> Glass-Steagall -lain luonteen ymmärrettyään ei voi olla havaitsematta sen tarpeellisuutta blokkaamassa ko. eliitti-imperiumin pahuuden pois päiviltä! Siksi sen toteuttaminen käytäntöön on ensihätäämme tarpeellisin mahdollinen poliittinen teko globaalisti mahdollisimman pian!


"British Prime Minister David Cameron held a joint press conference with an evidently dazed President Obama after a meeting in the White House.

Cameron claimed that with Obama sticking to the British economic policies and global intrigues which are destroying the United States, Britain and America "stand shoulder to shoulder" with "closely aligned interests." By pushing ahead with London's catastrophic global casino finance system, "our destination is a strong and stable growth, a sustained economic recovery, and a reformed financial system that will never again be open to the abuses of the past."


Obama played his assigned role: "Mr. Prime Minister, we can never say it enough. The United States and the United Kingdom enjoy a truly special relationship. We celebrate a common heritage. We cherish common values. And we speak a common language.... We honor the sacrifices of our brave men and women in uniform who have served together...our alliance thrives because it advances our common interests. In short, the United States has no closer ally and no stronger partner than Great Britain. And I appreciate the opportunity to renew our relationship with my partner, Prime Minister Cameron."
" --> Tässä on hyvä esimerkki valtavirtamedian levitystä varten toteutetusta isännän (Cameron) ja rengin (Obama) vuoropuhelusta eli lavastetusta showsta hämäämään kansalaisia, jotka eivät vielä tajua / osaa / uskalla havaita maailman oikeaa tilaa! Todellisuudessa Yhdysvallat on lähtökohtaisesti ollut Brittiläistä imperialismia vastaan ja tuo keskustelu ei voisi olla kauempana todellisuudesta nykyisestäkin tilanteesta katsottuna!


"We have received the report below from a leading member of British Prime Minister David Cameron's delegation to Washington. When you read this latest piece of British perfidy, it will be immediately clear that all serious American patriots must act, immediately, to force the removal of President Barack Obama from office. The British policy is to sink the United States, and Obama is fully sympathetic to that British objective. Therefore, we have to get Obama out of office now.

In a candid presentation to a group of Americans on Tuesday night, the Cameron spokesman delivered a blunt message: The Anglo-American special relationship is over, the United States is going down, and Britain is making plans for a post-U.S.A. world. The new British relationships will be anchored in Brazil and India, with the prospect that the Commonwealth headquarters may itself be moved to India. Britain will impose harsh austerity, including a significant scaleback in military operations around the globe, but will launch a Hamiltonian policy shift. Like Turkey, Britain will distance itself from continental Europe.

The operating concept behind his stark message from London is that the British puppet Obama has so destroyed the United States, culminating a more than 40-year process, that the British are now flaunting their own endgame — the end of the United States as we know it.

Is there any question that Obama's immediate removal from office is the top priority for all true American patriots?" --> Tämä puolestaan paljastaa kulissien takana tapahtuvan todellisen tilanteen, jossa Brittiläisen imperiumin valtaansa kaappaama Yhdysvallat ei ole enää kuin heidän käsikassaransa, jotta NWO -projekti toteutuisi; USA:n kohtalona on näytellä siinä roolia pahiksena, joka tuhosi maailmaa ja tuhoutui lopulta itse olemaan vain alusmaa globaalissa Illuminatidiktatuurissa!

"Those in the Russian leadership who want to build the real national economy have been making themselves heard recently on the need to build infrastructure to combat the economic crisis, and government's essential role. This contrasts with the IT-nanotechnology-financial services emphasis, promoted all year by Rosnano CEO Anatoli Chubais and other "Pirates of the Caribbean" as the guts of Russia's modernization policy. Besides Prime Minister Vladimir Putin's July 19 confirmation of funding for construction of the new Cosmodrome Vostochny space launch site in the Far East, Russian Railways (RZhD) president Vladimir Yakunin and others are insisting on modernization which is very different from emulating Silicon Valley." --> Venäjällä näyttää edelleen olevan kaikesta huolimatta myös NWO:n vastaista mentaliteettia. Alunperinhän Illuminati pyrki alistamaan, tuhoamaan ja mustamaalaamaan Venäjää monella tavalla viimeisen reilun 100 vuoden aikana tavoitteena sen saaminen valtaansa; keinoina mm. kommunismin luominen (Lenin on tunnistettu Illuminatin agentiksi) ja sitten sen vaiheen loputtua perestroika-politiikka (Gorbatshov on tunnistettu Illuminatin agentiksi) ja Neuvostoliiton lakkauttaminen, joka salli länsieliitin talousagenttien pääsyn Venäjälle tekemään tihutöitään. Nykyään Illuminatin vallan osuus on epäselvää Venäjän hallinnossa, mutta ilmeisesti pääministeri Putin ja presidentti Medvedev eivät ole täysin puhtaita pulmusiakaan... Toisaalta länsieliittiä kiinnostaa edelleen Venäjän tuhoaminen sotkemalla sitä mm. sotasuunnitelmiin ja -skenarioihin; esim. vuoden 2008 lavastettu Georgian sotatapaus.

"The statement, already posted on the LPAC website, is not just indicative of Obama's Jim Crow racism. The Sherrod incident is further evidence that Obama has gone totally off the deep end, and he must be removed from office before Labor Day, if the country is to survive. We have gotten reactions from all over the place, that the sheer irrationalism of the firing of Sherrod is the first, really flagrant public demonstration of just how insane the President has become. He is no longer Nerobama. He is living out the last days in the bunker of Hitler himself. And, as the new LPAC posting, Obama White House on a Jim Crow Binge, makes clear, Obama's policies are as insane as those of Hitler, and equally as genocidal!" --> Barack Obaman hallinnon sekopäisyys on manifestoitumassa esille mm. hätäisten potkujen jakelemisena (Myös Afganistanin sotajoukkojen komentaja Stanley A. McChrystal erotettiin kovin kepein perustein), mikä kielii diktatuuria pystyttävän hallinnon vainoharhaisuudesta, kun tavallaan tietävät tekevänsä rikollista pahuutta.

"Just look at the AIDS/HIV policy, announced by Ezekiel Emanuel last week. Millions of people, particularly in the Third World, are doomed to die because Obama has decided that the money is not there to provide the very AIDS medicines that save lives. While EZ-Kill was pronouncing a death sentence on perhaps as many as 10-15 million people with HIV, who are not now receiving treatment, and who will be now denied the medicine (which costs $200/year), a new study, presented at the AIDS conference in Vienna, actually calls for administering the AIDS drugs the instant that the HIV disease has been detected—as both the best treatment approach, and as the best way to prevent the spread of the disease! If millions are condemned to die because of austerity demands, how is that any different than the economic policies of Schacht and Hitler?" --> Obaman hallinnossa toimii monta seinähullua NWO -projektin toteuttamista edesauttavaa neuvonantajaa ja virkamiestä ja tämä esimerkkipahis Ezekiel on siitä eniten esillä olleesta päästä! Muita ovat mm. Rahm Emanuel, John P. Holdren, Cass Sunstein, Peter Orszag, Larry Summers, jne. Jopa vanhat kävyt Alan Greenspan, Henry Kissinger ja Zbigniew Brzezinski tekevät edelleen tihutöitään tässä hallinnossa NWO:n hyväksi!

"So don't, in LaRouche's words, "get practical." Go for the jugular to force Obama's ouster. Use irony, which he can't stand. Obama is already in the mode of making serious blunders, because he has lost it. He can't stand the pressure. Our job is to make sure his departure is soon, Constitutional, and safe. For both moral and political reasons, his safe departure is paramount." --> Obaman hallinnon pahuusvyörytys on tuleva kaatumaan heidän omaan niskaansa huolimatta kaikesta heidän vainoharhaisesta varovaisuudesta ja tarkkuudesta peitellä asiaa! Puhumattakaan niin kovin sairaan ylimielisyyden ja ahneuden kääntymisestä itseään vastaan ennemmin tai myöhemmin! Olosuhteet tässä valossa ovat vain valitettavasti joka tapauksessa vaaralliset!