Thursday, February 25, 2010

NWO:n sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmenemismuotoja Francesco Alberonin ajatusten avulla arvioituna - Osa 1

Jo viime vuonna mielessäni liikkui paljon aikeita lähteä tutkimaan tähän NWO -ongelmaan liittyviä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia aspekteja Francesco Alberonin ajatusten kautta. Nyt viimeisten parin kolmen kuukauden aikana osittain blogissani tapahtuneen lukijakommentoinnin takia ja toiselta osaltaan valveutumiseni edistymisen saavutettua uuden asteen tällä pitkällä matkalla olen valmis tarttumaan aiheeseen ja se tulee näyttelemään osaa jatkossakin esilletuomieni asioiden kanssa. Olemme huomanneet siis sen, että NWO -agenda on paljolti myös sosiaalinen ongelma, joka kattaa uskonnot, mielenkontrollin, psykologian jne. Juuri tähän ongelmavyyhtiin olen ajatuksissani jo havainnut avuksi juuri Francesco Alberonin, joka on jo vuosikymmeniä ollut tunnettu yhteiskunnallisten ja sosiaalisten ilmentymien tutkijana.

Hän on italialainen sosiologian professori, joka on kirjoittanut kirjan "Liike ja instituutio". Se käsittelee juuri sellaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia ongelmia - ilmentymiä, missä joukkoliike ja instituutio ovat keskeiset elementit. Näissä analyyseissäni en ota kuitenkaan esille sitä kirjaa, vaan hänen trilogiasarjastaan osan "Rakastuminen" (Trilogian muut osat ovat: "Ystävyys" ja "Erotiikka"). Se on minulle tuttu jo parinkymmenen vuoden takaa ja sen sisältö on itse asiassa hämmästyttävän vakuuttava jatke tuolle Liike ja instituutio -kirjalle.

Eli vaikka kirjassa paneudutaan ihmisten henkilökohtaiseksi kokemaan ns. rakastumiseen ja sen eri ominaisuuksiin, niin se sisältää myös perustavaa laatua olevan oivalluksensa takia mahdollisuuden tulkita yhteiskuntien poliittisia ja laajojakin sosiaalisia asioita erittäin tarkkanäköisesti, laajasti, syvällisesti ja ennakkoluulottoman rohkealla tavalla. Niinpä tämän kirjan sisällön läpikäyntiä kannattaa tehdä myös tutkittaessa NWO:n yhteiskunnallista ja sosiaalista luonnetta. Aloitankin heti runsaalla lainausmäärällä ko. kirjasta ja selitän niitä suhteessa NWO:n ongelmiin oman ajatustyöni havainnollistamana. Otan lainaukset kronologisessa järjestyksessä ja teen monta analyysiosaa tulevina kuukausina käyden kirjan koko sisällön melkoisen tarkkaan läpi.

Heti kirjan alussa Alberoni sanoo: "Mitä on rakastuminen? Se on kahden ihmisen muodostaman joukkoliikkeen syntyvaihe. Rakastuminen ei ole arkipäiväinen ilmiö, seksuaalisuuden sublimointia tai mielikuvituksen oikku. Mutta se ei ole liioin ilmiönä sui generis käsittämätön, jumalallinen tai diabolinen. Se on ilmiö, joka voidaan liittää jo tunnettujen ilmiöiden luokkaan - Joukkoliikkeisiin. Näiden joukossa rakastumisella on aivan oma erikoisluonteensa verrattuna muunlaisiin joukkoliikkeisiin kuten esimerkiksi uskonpuhdistukseen, opiskelijaliikkeeseen, David Lazzarettin liikkeeseen, feministiliikkeeseen tai Khomeinin islamilaiseen vallankumoukseen. Historian suurten joukkoliikkeiden ja rakastumisen välillä on selvä yhteys siinä mielessä, että voimat, jotka ne vapauttavat ja panevat liikkeelle, ovat samantyyppisiä; monet solidaarisuuden, elämänilon ja uudestisyntymisen elämykset ovat analogisia. Perusero on siinä, että suuret joukkoliikkeet koostuvat useista henkilöistä ja ne ovat avoinna monelle. Sen sijaan rakastuminen, vaikka onkin joukkoliike, käsittää vain kaksi ihmistä..."

---> Tämä on siis se suuri oivallus, joka mahdollistaa poliittisten ja yhteiskunnallisten ominaisuuksien tulkinnan ja analysoinnin rakastumisen ominaisuuksia tutkimalla. Joukkoliikkeet ovat puolestaan olleet oligarkkieliitin tärkeintä käyttövoimaa ja käsikassaramateriaalia NWO -palapeliään rakentaessaan ja ohjatessaan. Joukkoliikkeiden avulla on synnytetty esim. niin kommunismi kuin fasismikin kansojen keskuuteen, jotta niiden avulla on voitu hallita kansoja; eli eliitti on voinut hallita karjaansa. Siksi tämä Alberonin tutkimustyö on äärimmäisen paljastavaa ja hienolla tavalla avartavaa, kun pohdimme eliitin NWO -juonia meidän kansalaisten ja valtioidemme päänmenoksi. Opimme tällä tutkimusmatkalla mm. sen, miten niin monet ihmiset joutuvat joukkoliikkeiden valtaan ja tekevät eliitin tahdon mukaan asioita kuin transsissa. Eliitti pyörittää ihmisiä kuin pelinappuloita, kun he ovat joutuneet eliitin kontrolliin kaapatun joukkoliikkeen valtaan.

"Monet sosiologit mm. Durkheim, ovat jo tutkineet joukkoliikkeitä ja kuvanneet niissä esiintyvää erityislaatuista elämystä. Hän puhuu kollektiivisesta kiihkosta ja kirjoittaa: "Ihmisestä tuntuu, että hän on vieraiden voimien vallassa, voimien, jotka vievät hänet mukanaan, joita hän ei voi hallita... hänestä tuntuu että hän elää aivan eri maailmassa kuin tavallisessa yksityisessä elämässään. Maailmassa, jossa elämä ei ole vain intensiivisempää vaan myös laadultaan erilaista... hän menettää kiinnostuksensa itseensä, hän unohtaa itsensä, hän omistautuu kokonaan yhteiselle asialle... (Näiden voimien) on päästävä laajentumaan vapaasti, täysin rajoituksitta... Tällaisinä hetkinä tämä ylimaallinen elämä eletään niin intensiivisesti ja niin kertakaikkisesti, että se valtaa mielen täysin karkottaen siitä lähes tyystin itsekkäät ja jokapäiväiset huolet."

Kun Durkheim kirjoitti nämä sanat, hän ei ajatellut lainkaan rakastumista. Hänellä oli mielessään Ranskan vallankumous ja muut suuret kumoukselliset yhteiskunnalliset tapahtumat. Mutta elämys, jota hän kuvaa, on itse asiassa paljon tavallisempi. Tämä elämyksellinen piirre on kaikkien joukkoliikkeiden alkuvaiheessa, jota tästä lähtien kutsumme nimellä syntyvaihe. Ihmeellisintä on, että Durkheimin sanoja voidaan käyttää myös kuvaamaan rakastumista."

---> Juuri näin; ihmisten emotionaalinen ja tahtotoimintainen elämys olla joukkoliikkeessä voi olla niin pakottava, että se johtaa yksisilmäiseen fanaattisuuteen ko. joukkoliikkeessä olevan asian puolesta ja tämä voi olla oligarkkieliittiä palvelevaa, jos se on valjastettu heidän kontrolliinsa sopivasti. Asioita tutkittuani olen havainnut nykyään mm. seuraavat joukkoliikeaikeet, joissa on selvää vaaraa olla eliitin ohjaamia ja kontrolloimia NWO:n tukemiseksi; ilmastonmuutoshysteria, maailmanuskontoliike (Bahai, Maitreya), "New Age" -liikkeet (Zeitgeist -liike) ja muut mahdolliset poliittiset liikkeet. Käyn jatkossa eri kerralla tarkemmin läpi esim. noiden mainittujen suhteen epäilyjä ja havaintoja mahdollisista NWO -salajuonista niiden parissa.

"Toinen erimerkki on Max Weberin tutkimuksissa ilmiöstä, jossa luovuus, innostus ja usko esiintyvät koko voimassaan. Mutta hän on tarkastellut näitä ilmiöitä vallan muotona, siis sellaisena, joka riippuu karismaattisen johtajan ilmaantumisesta. Karismaattinen johtaja rikkoo perinteet, vie seuraajansa ylevään seikkailuun ja saa heidät kokemaan sisäisen uudestisyntymisen "metanoian", mielenmuutoksen Paavalin tapaan.

Karismaattisen johtajan johdatuksessa taloudelliset huolet väistyvät ja jättävät uskolle, ihanteellisuudelle, elämänilolle ja intohimolle tilaa vapaasti kehittyä. Weber liittää kaikki nämä asiat johtajaan, johtajan ominaisuuksiin. Hän tekee itse asiassa saman virheen kuin me kaikki ollessamme rakastuneita; arvelemme epätavanomaisen elämyksemme johtuvan rakastetun ominaisuuksista. Rakastettu ei kuitenkaan ole erilainen kuin muut, kuten emme mekään poikkea muista. Juuri meidän ja rakastettumme välille syntyneen suhteen erikoislaatu, juuri kokemamme epätavanomaiset elämykset saavat rakastetun näyttämään erilaiselta ja epätavanomaiselta, ja laajemmin, saa meidät molemmat näyttämään erilaisilta ja epätavanomaisilta.
"

---> Tämä on eräs erittäin tärkeä huomio tarkastellessamme NWO -ansoja! Etenkin 1900 -luvulla oli monta sellaista joukkoliikettä, joissa johtajana toimi juuri tuollainen "karismaattinen johtaja"; Adolf Hitler, Josif Stalin, Pol Pot jne. Ko. johtajakultit toimivat suoraan oligarkkieliitin hyväksi monessa tapauksessa, mutta esim. Hitlerin tapauksessa oli havaittavissa myös omapäisyyttä oligarkkieliittiä vastaan. Joka tapauksessa pointtina on siis se, että "karismaattisen johtajan" kultti on hyvin usein suoraan ja tahallaan manipuloimistarkoituksessa rakennettu ja manipuloimisteema voi olla melkein mitä vain yhteiskunnallisen elämän saralta. Mukaan liittyvät tässä tietenkin monet mielenhallinta-, propaganda- ja aivopesutaktiikat.

Nykyisessä NWO -tilanteessa on havaintoni ja lukijakommentoijieni mukaan vaaranpaikkoja, joissa "karismaattisen johtajan" -ansaa käytetään NWO:n tukemiseen, vaikka päältä päin ko. johtaja näyttää olevan NWO:n vastustaja. Eräs heistä on tämä maailmanopettaja Maitreya. Moisen uskonnollistyyppisen johtajan kultti on niin selvää pässinlihaa ko. manipuloimistarkoituksessa, että on ja tulee olemaan surullista havaita "hänen" pauloihinsa joutuvien määrää ja "huumaa". Miksi muuten moista ultramegalomaanista ja new age -hörhöistä johtajakulttia edes on rakennettu jo 1970 -luvulta saakka!? Jo kyseisen johtajakultin luonne ilmentää epäilyttävää agendaa; moiset johtajakultit ovat äärimmäisen harvoin oikeasti vilpittömiä ja irrallaan oligarkkieliitin kontrollista.

Sitten on koko joukko epäselviä tapauksia siinä mielessä, että emme helposti saa selvää heidän aikeistaan; ovatko he todella vilpittömällä asialla vai NWO - agendaa tukevia valejohtajia NWO:a vastustaessaan. Näitä ovat esim. Alex Jones, Lyndon LaRouche, Gerald Celente jne. Sitten on epäilyttäviä juonteita satanismiin ja new age -hörhöyteen omaavia johtajia; Jordan Maxwell, Acharya S., Peter Joseph jne. Heilläkin on tosin hyviä ideoita ja totuutta mukana teeseissään ja tutkimuksissaan. Onkin siis eräs tärkeä tilanne nyt alkaa vertailemaan ja tutkimaan näiden anti-NWO -johtajien piirteitä ja verrata esilletullutta siihen, mikä on NWO:a junailevan oligarkkieliitin tavoite! Tässä mielessä ehkä tärkein lähtökohta arvioida tilannetta on tämä: Eliitin ensimmäinen tavoite on tuhota - rapauttaa kansallisvaltiot ja niiden sisältämät instituutiot maailmanhallituksen alttarille --> Niinpä kaikki sitä edesauttavat asiat - joukkoliikkeet ovat epäilyn ja kyseenalaistamisen kohteita vilpittömyydessään olla anti-NWO.

"Tämä on siis lähtökohtamme. Historiassa, yhteiskuntaelämässä on tiettyjä ilmiöitä - joukkoliikkeet - joissa ihmisten väliset suhteet muuttuvat perusteellisesti, radikaalisti, joissa elämän ja elämyksen laatu muuttavat muotoaan, kirkastuvat. Näin tapahtuu silloin, kun syntyvät uudet uskonnot - kuten islam, kristinusko, uskonpuhdistus - mutta myös lahkot, harhaopit, ammattiyhdistys- ja opiskelijaliikkeet. Näihin on luettava myös ne liikkeet, joissa syntyvä uusi kollektiivinen "me" käsittää vain kaksi henkilöä, kuten rakastumisessa tapahtuu.

Kaikissa yhteiskuntarakenteissa liike erottaa sen mikä oli yhtä ja yhdistää sen mikä oli erillään muodostamalla uuden kollektiivisen subjektin "me", joka rakastumisen tapauksessa käsittää toisiaan rakastavan parin.

Annettu määritelmä - rakatuminen on kahden henkilön muodostaman joukkoliikkeen syntyvaihe - on luonut teoreettisen kehyksen, kategorian, johon voimme sijoittaa tämän mystisen ilmiön, rakastumisen; joukkoliikkeet. Mutta se oivallus, että rakastuminen on joukkoliike, tarjoaa meille puolestaan erinomaisen välineen näiden liikkeiden tutkimiseen. Voi olla että ihminen ei kertaakaan elämässään ole joukkoliikkeessä mukana tai on vain kerran. Sitä paitsi alkeellistenkin joukkoliikkeiden mekanismien tutkiminen on varsin vaikeata, koska niissä on mukana tuhansia tai miljoonia ihmisiä, taloudelliset ja luokkaintressit ovat mitä erilaisimmat, samoin heidän ideologiset arvostuksensa. Mutta rakastumisen ovat kaikki kokeneet - siitä voi kertoa ja siitä voi puhua. Tutkimalla rakastumista opimme paremmin ymmärtämään suunnattoman paljon monimutkaisempia ja vaikeammin käsitettäviä ilmiöitä kuin yksityisen ihmisen kokemukset.
"

---> Eli tuossa Alberonin tähdennys asiasta vielä kerran!

Tämä riittäköön tällä kertaa tästä aiheesta, mutta palaan taas piakkoin sen äärelle toisessa osassa. Tähän loppuun laitan nimimerkki Markun hyvän tähän aiheeseen liittyvän kommentin NWO -sanastokirjoituksessani; Helvetti vai Renessanssi?! - Päätössarja; termejä ja käsitteitä O - R -->

"Onko tässä mahdollisesti syy miksi eliitti osaa ennakoida, kuinka ihmiset toimii yhteisönä ja kuinka he voivat ennustaa ihmisten toimintaa?

http://www.youtube.com/watch?v=-Xpt0ykZqP4

Ehkä tämä on yksi niistä vapaamuurareiden saloista, joita ovat hyödyntäneet ties kuinka kauan jo.".

Huomaamme tuosta linkistä siis sen, että oligarkkieliitin eli Illuminatin menetelmiin kuuluu sosiaalisten prosessien tuntemisen ja hyödyntämisen lisäksi matemaattisten mallien hallitseminen kaikissa yhteiskuntaelämään sovellettavissa asioissa meitä rivikansalaisia ohjatessaan ja kontrolloidessaan. Emme saa kuitenkaan luulla, että heillä olisi siksi täydellinen valta kaiken ylitse absoluuttisesti ja tasaisesti. Huomaammehan nyt senkin, että me "alammaiset" voimme opetella havaitsemaan ja ymmärtämään eliitin menetelmiä ja varautumaan niihin sen mukaan, mikä kulloinkin ilmenee esille. Löydämme enemmän aseita vastustaa ja kritisoida NWO:a sen ansiosta sekä parantaa maailmaa NWO:n kynsistä pois.

Paljon on kuitenkin edelleen epäselviä tilanteita mm. juuri siinä, miten maailmaa pitäisi parantaa. Esim. viime aikoina on syntynyt paljon kiistaa siitä, että onko Zeitgeist -liike oikeasti ja vilpittömästi hyvä vaiko vain eliitin salajuoni hyvyyden kaapuun puettuna... Tutkimus siis jatkukoon avoimena, monipuolisena ja ennakkoluulottomana!

14 comments:

Antti Arah said...

Hyvä kirjoitus jälleen! Nuo kirjat vaikutti erittäin mielenkiintoisilta ja päätyvät ehdottomasti lukulistalleni :)

Mikä NWO:sta oikeastaan tekee pahan? Itse näkisin, että ihmisten orjuuttaminen sekä rahajärjestelmä,joissa molemmissa elämme jo. En vain käsitä miksi zeitgeist-liike olisi pahuutta edustava taho kertoessaan näiden tahojen haitallisuudesta.

2000 luvulla 1% omisti 40% maapallon varallisuudesta. Eli me olemme jo tilanteessa, jossa meitä hallitaan. Miksi zeitgeist liike olisi "paha" kertoessaan järjestelmämme haitallisuudesta? Mikäli poistamme tämän epätasapainon ja jaamme runsautta kaikille, onko kellään mitään motivaatiota tehdä "pahuuksia" yhteyskunnassa jossa ei ole niukkuutta?

NWO ei ole ihmisen geeneissä, vaan se on ympäristön tulosta. Jos tarkastelet mitkä asiat ympäristössämme saavat meidät käyttäytymään tällä tavoin en löydä yhtään syytä miksi eliitti porukka kertoisi ihmismassoille näitä syitä. Näitähän ovat rahataloudessä hyvin esilletulevat kilpailu, korruptio sekä ahneus. Myös syytä pohtia miksi vapaan energian kertominen massoille olisi hyödyllistä elitistelle jotka omistavat mm. maapallon öljyvarat.

Käytännössä tilanne on se, että olemme antaneet maapallon resurssit suurten korporaatioiden haltuun. Meillä ei ole enää oikeutta näihin resursseihin. Tämä on järjetöntä! Resurssit kuuluvat kaikille, eikä vain siihen muutaman prosentin eliitti porukalle.

Lisäksi asia jota itse olen aiheesta pohtinut on se, että meidän rikas eliittimme on monopoli asemassa elokuva alalla. Zeitgeist liike kertoo teknologian olevan erittäin hyvä työkalu vapauttaa ihmiset itsestään toistavista töistä, sekä kohottaa elämänlaatua. Elokuvat järestään luovat meille kuvan jossa teknologia jotenkin karkaa meidän lapasesta ja muuttuu uhkaksi meille itsellemme, vaikka tämä väite on itseasiassa hyvin virheellinen.

Kuinka ihmisten elintaso onkaan noussut teknologian ansiosta. Teknologia on taas jättikorporaatioiden hallussa, näin heillä on taas valta. Teknologia ei myöskään täysin pääse kehittymään sillä järjestelmä perustuu kilpailulle.

Monet loistavat teknologiset keksinnöt menevät suoraan sotateollisuudelle. Sota taas ei ole mitään muuta kuin resurssien riisto. Mikäli resurssit olisivat vapaassa käytössä kaikille ei olisi mitään syytä sotia.

Odotan mielenkiinnolla tulevaan merkintääsi aiheesta :)

Anonymous said...

Kuten olen täällä aikaisemmin jo kommentoinut. Eliitille on ihan sama mikä järjestelmä on kyseessä. Kommunismi, kapitalismi vai tämä Zeitgeistin resurssitalous. Aina joku jollain menetelmällä kontrolloisi resursseja ja jakelisi niitä ihmisille.

Aina on joku jossain ylhäällä päättämässä kuka saa mitäkin ja mikä on hinta. Ihmiset hyväksyy sen tässä kapitalismissa niin miksi he eivät hyväksyisi sitä myös resurssitaloudessa? Eikä teknologia tuo mitään hyvää, Zeitgeistin teknologian valjastaminen ihmisten tarkoitukseen on vain sen asian hyväksymistä, että ihmisiä kontrolloitaisiin tekniikan avulla aivan mielettömyyksiin asti. Joka paikassa olisi tekniikka vahtimassa, ettei ihmiset pystyisi rikkomaan mitään sääntöjä. Silloinhan ei tarvittaisi sääntöjä, kun mitään ei pystyisi tekemään väärin tekniikan estäessä sen kaiken. Ulkopuolisen silmissä se näyttäisi kyllä kovin kummalliselta diktatuurilta. Ihmiset eivät saisi poistua tekniikan ulkopuolella, koska siellähän ei olisi tekniikkaa vahtimassa heitä. Hehän voisivat tehdä väärin. Ei voisi mennä kaupungin ulkopuolelle. Siellähän voisi tehdä rikoksen, koska tekniikka ei olisi vahtimassa. Tiedettäisiin kyllä kuka teki rikoksen, kun kaikilla olisi gps-laite pakollisena aina mukana. Missä olisi ihmisten vapaus lähteä vaikka Lappiin vaeltamaan ihan nimettömänä ihmisenä. Ilman, että järjestelmä koko ajan tietäisi kuka siellä on? Zeitgeist on aika nerokas tieteellinen diktatuuri. Ihmiset näkisivät sen hyvänä, mutta ulkopuolisen silmissä se olisi diktatuuri.

Kapitalismin tehtävänä on todennäköisesti saada vain järjestelmä sekaisin ja kriisiin. Sitten voidaan romahduksen jälkeen esitellä mukamas parempi järjestelmä. Tietenkin se pitää tehdä niin ovelasti, että se uusi järjestelmän idea tulisi muka kansan keskuudesta eikä eliitiltä itseltään. Näin kansa näkisi sen pelastuksena ja ottaisivat sen paremmin vastaan.

Ei sillä ole mitään merkitystä eliitille mikä on se järjestelmä. Nykyään se on monessa maassa kapitalismi, mutta Zeitgeistin mukaan se olisi tulevaisuudessa resurssitalous. Eliitti ei kuitenkaan poistuisi mihinkään. He olisivat yhä siellä ylhäällä jakamassa viisaina miehinä/naisina näitä maapallon resursseja.

Täytyyhän jonkun kuitenkin olla se viisas mies/nainen. Siksi meille ollaan esittelemässä tätä Maailman Opettajaa (Maitreya). Joka olisi se viisas mies.

Onhan tällä Raj Patel herralla mielenkiintoinen teema. Resurssien jakaminen joka kuulostaa hyvin paljon juuri Zeitgeist-liikkeen sanomalta.

Eliitti on etukäteen luultavasti harkinnut tämän Zeitgeist-liikkeen perustamisen sen Zeitgeist-elokuvan avulla. Siinä elokuvassa on nyt ainakin niin paljon virheitä ainakin koskien uskontoja, että en yhtään ihmettelisi sen olevan eliitin käsialaa.

Varsinkin, kun osa niistä väitteistä perustuu täysin New Age-liikkeen opettajien oppeihin, jotka tunnetusti ovat eliitin aseita kristinuskoa vastaan.

Ei pidä aliarvioida vastustajaa. He ovat ovelia pirulaisia. Turha kuvitella, että Zeitgeist-liike saisi olla rauhassa, jos se jotenkin muka haittaisi oikeasti eliitin suunnitelmia. Sen halutaan vaan saada näyttämään siltä, että se olisi jotain hyvää.

Paha ei tule paketissa jossa lukee paha päällä. Paha tulee aina paketissa, jossa lukee hyvä päällä.

Hyvä ei tule paketissa. Se on jo jossain nurkissa pyörimässä eikä kukaan huomaa sitä, koska sitä ei paketoida hienosti.

Viime aikaisissa ihmettelyissä olen myös huomannut mielenkiintoisia asioita koskien Islamin uskoa. Varsinkin kun lukee koraania ja raamattua rinta rinnan koskien lopun ajan ennustuksia. Suosittelen tekemään sen niin huomaa hyvin mielenkiintoisia asioita. Asiasta on myös Youtube-videoita ja nettisivuja. Voi hyvinkin olla, että tuskin Bahai-uskonto on se, johon ihmiset yritetään kaikki käännyttää lopuksi. Islamin uskonto voi hyvinkin olla suuri kandinaatti, koska kristinusko on eliitin mielestä se mikä pitää poistaa. Se on myös ainoa uskonto, joka varoittaa meitä tulevaisuuden uhasta, joka NWO on.

Löytöretken voi aloittaa tästä:
http://www.youtube.com/watch?v=tCAffMSWSzY

Anonymous said...

Eliitti ymmärtää kuinka me toimimme, koska he koko ajan tutkivat meitä ja käyttäytymistämme.

He osaavat laskea erilaisilla kaavoilla, kuin käyttäydymme. Sen näimme jo siitä vanhasta dokumentista, joka on täälläkin jo käsitelty: Silent Weapons for Quiet Wars.

http://www.lawfulpath.com/ref/sw4qw/

He keräävät yhä tätä informaatiota koko ajan meistä. Työkaluina on vain nykyään muuttuneet: Facebook, Google jne.

Facebookin CIA-yhteyksistä on myöskin spekuloitu.

http://www.youtube.com/watch?v=ZMWz3G_gPhU

On myös spekuloitu netissä siitä, että CIA:lla olisi koko maapallon tunnetusta väestöstä virtuuaalitodellisuus serverillään.

GMail myös skannaa ihmisten lähettämät sähköpostit, mukamas mainostarkoituksessa. Valtiot skannaavat tietoverkkokaapelien liikennettä mukamas terrorismitarkoituksessa. Kaikki on naamioitu hyvän kaapuun.

Koko ajan tuota virtuaalitodellisuuden Markkua täydennettäisiin netistä löydettävällä tiedolla. Syntyy profiili, jonka tietoa täydennetään, jotta ennustaminen parantuu. Näin tuolla Eliitin kopiomaailmassa voitaisiin simuloida reaalimaailman tapahtumia. Voitaisiin tehdä testejä ja kaavojen avulla testata miten ihmiset reagoi tilanteisiin. Niitä kaavoja voidaan juuri nähdä tuossa Silent Weapons for Quiet Wars -dokumentissa.

Ne olivat vielä vanhoja kaavoja. Kaavat ovat vain parantuneet ajan kanssa. Psykologinen tietämys on myöskin tehnyt harppauksia. Heillä on hallussaan tieto, jonka avulla voidaan luoda tieteellinen diktatuuri.

Kuinka helppoa onkaan nykyään supertietokoneaikana tehdä nuo kaikki laskutoimitukset. Tarvitaan vain aineistoa, ja sitähän ihmiset koko ajan tuottavat itsestään nettiin. Jos kasvojen tunnistustekniikka tulee Googleen niin aineiston löytäminen netistä eliitille helpottuu entisestään.

Näin eliitin on helppo kokeilla erilaisia tilanteita ja saada niistä haluamansa tulokset ulos.

Täytyy muistaa, että eliitillä on loppumattomat resurssit tähän. Koska asiat ovat myöskin salaisia niin niistä ei tarvitse kertoa kenellekään. Pikkuisen aina pääsee lipsahtamaan julkisuuteen, mutta nehän voidaan aina kieltää.

Tällaisen virtuualimaailman lipsahtaminen olisi myöskin helppo kieltää ja nauraa päälle. Eihän tavallinen pulliainen ymmärtäisi mihinkä sellaista tarvittaisiin! Eihän hän ymmärrä myöskään tuon Silent Weapons for Quiet Wars- dokumentin merkitystä, jos hän ei herää tajuamaan tätä maailmanmenoa.

Mika said...

Kiitos Hope ja Markku kommenteistanne!

On erittäin hyvä juttu, kun esittämänne näkemykset ovat lähes peilikuvamaisesti vastakkaisia keskenään samasta aiheesta. Se tarjoaa hyvän tarkastelupesäkkeen paitsi tässä Zeitgeist-ongelmassa, niin myös laajemmin arvioidessamme tätä NWO:n kokonaisluonnetta. Taidankin käyttää kommenttejanne osana tulevaa kirjoitustani Zeitgeist -liikkeestä...

Ja Markku; Hyvä, kun toit uudestaan esille tuon Silent Weapons for Quiet Wars -manuaalin!Olen ajatellut ottaa siitä osia uuteen käsittelyyn, jotta sen avulla voisimme paremmin ymmärtää hyvyyden ja pahuuden kontrasteja keskenään.

Kuten olen jo sanonut, niin tuosta manuaalista voitaisiin käyttää sisältöjä (Vaikka ne vanhentuneita ovatkin) hahmottamaan niille antiteesejä hyvyyden käyttöön. Olen ajatuksissani jo miettinyt, että sellaistakin lähestymistapaa on syytä alkaa kokeilemaan...

Antti Arah said...

Kiitos Markulle dokkari vinkistä!

Teknologiaa voidaan käyttää aina joko pahaan tai hyvään. Se voi olla siunaus tai kirous. Tällä hetkellä se on meille enemmän kirous, sillä suurimmat teknologiset innovaatiot päätyvät lähes aina sotateollisuudelle.

Itse näkisin että eliitti on rahataloudesta johtuva seuraus. Joku globaali diktatuuri on suorastaan väistämätöntä rahatalous järjestelmässä. Voimme tietenkin syyttää näitä elitistejä, mutta itse näkisin että he ovat täysin samalla tavalla ympäristönsä muokkaamia yksilöitä kuin mekin. He ovat omaksuneet käyttäytymis mallinsa ympäristöstä. Korjaamalla ympäristöstä vialliseen käyttäytymiseen johtavia tekiöitä korjaisimme ongelmia.

Tietenkin meitä profiloidaan! Miksi on se kysymys, mitä meidän tulisi miettiä? Koska se on kannattavaa. Onko vika elitisteissä, jota tekevät jotain mikä on kaikin puolin kannattavaa, vai sairaassa yhteiskunnassa joka kannustaa tähän?

Markun kertoma skenaario totaalisesta kontrollista jossa teknologia valvoo meitä kertoo rahatalousjärjestelmästä. Ei zeitgeist liikkeen kannattamasta resurssiin perustuvasta taloudesta.

Mainitsit lait. Miksi tulevaisuudessa tarvitsisi olla lakeja? Mitä lait edes ovat? Laki on surkea ratkaisu korjata ongelma ilman, että ongelmaa edes oikeasti korjataan. Ongelma on vaikka turvavöiden vähäinen käyttö. Siihen nykyisessä ytteiskunnassa määrätään laki. Onko ongelma poistunut mihinkään? Ei! Viisaampaa olisi tehdä se teknologian avulla siten, että auto ei käynnisty ennen kuin turvavyöt on kytketty.

Poliitikot tekevät nämä lait. Mutta mitä poliitikot oikeasti tietää asiasta? Esim. nyt poliitikot päättävät energia asioista, kuten lisä-ydinvoiman rakennus. Mitä poliitikot tietävät ydinvoimasta? Eikö olisi viisaampaa, että kysyisimme asiaa vaikka ydinfyysikolta?

Mainitsemasi tegnologian valvonta on rahatalousjärjestelmän ongelma, ei resurssiin perustuvan järjestelmän. Miksi kukaan haluaisi valvoa ketään? Ei ole markkina koneistoa yrittäen myydä kaikkea ja keräten tietoa. Jos joku käyttäytyy virheellisesti hän on pikemminkin sairas, kuin rikollinen. Rikokset ovat suoraan verrattavissa resurssien niukkuuteen. Poistamalla niukkuuden poistamme itseasiassa suuren määrän ongelmia samalla. Lisäksi miksi kukaan olisi ahne, kun ympäristö on täynnä yltäkylläisyyttä? Ajatellaan inhimillisiä heikkouksiamme kuten ahneus, vihamielisyys tai kateus ne ei ole mitään muuta kuin huonon yhteiskunta järjestelmän seurausta!

Antti Arah said...

Kuten jo sanoin teknologiaa voidaan käyttää pahaan tai hyvään. Miksi käytämme sitä jatkuvsti pahaan johtuu täysin siitä, että se on kannattavaa! Nykyinen järjestelmämme kannustaa käyttämään resursseja esim. sotiin. On väärin pitää teknologiaa uhkana. Järjestelmä jossa elämme on se todellinen uhka ja teknologia sen työkalu. Mikäli vaihtaisimme järjestelmän sellaiseksi joka kannustaisi resurssien käyttämäisen järkeviin asioihin kuten hyvät elinolot kaikille ja ympäristön huomioon ottaminen, ei olisi mitään syytä käyttää teknologiaa pahaan. Esim miksi riistää resurssit toiselta sodan avulla kun kaikki tarvitsemamme resurssit ovat saatavilla ilmankin? Jos vastauksesi on ahneus tahdon muistuttaa, että ahneus on myös niukkuuteen perustuvan ympäristön tulosta.

Voimme myös nähdä tuon ihmisten profiloinninkin hyvänä tai huonona. Tässä järjestelmässä se tietenkin on huono, mutta se ei tarkoita, että ihmisten profilointi olisi paha asia. Mielestäni mitä enemmän ihmiset saavat kerättyä tietoa sitä ememmän me myös kehitymme. Tämä nykyinen järjestelmämme pitää kyllä huolen siitä, että meidän oma kehitys tulee olemaan meidän oma kadotuksemme. Jälleen vika ei ole kehityksessä, eikä ratkaisu ole jarruttaa kehitystä esim. lain avulla.

Zeitgeist the movie (ensimmäinen elokuva, jossa on se uskonto hommakin) ei liity itse liikkeen sanomaan mitenkään. Addendum on se, jonka mukaan koko zeitgeist liike on tehty.

Itse en pidä eliittiä minään ongelmana. Pidän järjestelmää vakavana ongelmana joka luo elitistejä sekä kannustaa sortoon. Onko viisain ratkaisu nyt sitten poistaa eliitti vai muokata yhteiskunta sellaiseksi joka ei kannusta enää luomaan elitistejä? Zeitgeist liikehän tavoittelee nyt massa heräämistä aiheeseen, joten en voi ymmärtää miksi mikään eliitti tahtoisi ihmisten tiedostavan nämä ongelmat? On suorastaan hullua ajatella että zeitgeist liike edustaisi jotain "pahuutta". Rahataluteen perustuva järjestelmä on se ongelma, ei sen ongelman tiedottaminen.

Mika said...

Kiitokset Hope taas ajatuksistasi! Palaan tosiaan myöhemmin arvioimaan tätä juopaa suhtautumisessa Zeitgeist -liikkeeseen. Ajatuksia minulla muhii jo, mutta en tuo niitä vielä keskeneräisinä esille tässä.

Anonymous said...

Voin vain antaa näitä linkkejä:

Zeitgeist addendum is NWO propaganda (1 of 2)
http://www.youtube.com/watch?v=8CE79M3-Qs4

Zeitgeist addendum is NWO propaganda (2of 2)
http://www.youtube.com/watch?v=GdKMZd2AIKs

Minä näen Zeitgeist-liikkeen lävitse ja näen sen pahuuden. En pysty sitä tietenkään keneltäkään kieltämään uskomasta siihen.

Kaikilla on uskonvapaus. Jos joku minulta kieltää kristinuskon tai lyttää sitä niin tiedän että sen takana on PAHUUS. Ihmiset ovat hyvin hyvin sokeita pahuudelle. Saatanan palvonnan ydin on: tee mitä tahdot.

Sydän on hyvin petollinen ja se halajaa tarpeettomia asioita. Sydän on se joka tekee ihmisestä itsekkään ja ahneen. Tämän takia raamatussa Jeesus varoittaa luottamasta sydämeen. Hän kehoittaa käyttämään järkeä!

Moni asia maailmassa on tarpeeton, jos sitä ajattelee järjellä. Moni vain tässä maailmassa tuppaa ajattelemaan sydämellä. Sen takia New Age -uskonnot niin paljon kehoittaa rakastamaan tätä maailmaa ja avaamaan jonkun "sydänchakran". Se on harhautusta ja pyrkii vain saamaan ihmisen siihen itsekkääseen ja ahneeseen tilaan. Siksi niin monissa elokuvissa ja musiikkibiiseissä kehoitetaan luottamaan sydämeen jollain sanamuodolla.

Jokainen tekee oman valintansa. Minä olen valinnut uskoni ja se on kristinusko. Ainoa usko joka kertoo miten asiat maailmassa päättyy ennen uutta alkua ja antaa minulle toivon oikeasti paremmasta maailmasta. Raamatusta löytyy toinen maailmansota, ufot jne. Kun niitä osaa sieltä etsiä. Se vaatii työtä, sillä niitä ei kerrota siellä suoraan. Tämän takia niin moni hylkää sen turhana kirjana. Ei viitsitä tutkia sitä, kun se uusin hittileffa on mielenkiintoisempi.

Tänään kävin katsomassa juuri uuden Hollywood-elokuvan teatterissa. Aina kun Jeesus mainittiin niin hänen nimeään käytettiin kirosanana. Kerran näytettiin Jeesuksen kuvaa selkään tatuoituna. Ja se kuva oli tietenkin se kuva, jossa Jeesus mukamas muistuttaisi enemmän tätä herraa:

http://www.ukcolumn.org/2009/10/12/david-de-rothschild-jesus/

Raamatussa on muuten vihje siitä, että oikealla Jeesuksella oli lyhyet hiukset.

Ja kun elokuvassa puhuttiin Jumalasta niin sen näki suoraan lävitse, että siinä puhuttiin oikeasti Saatanasta. Elokuvassa sanottiin, että Jumala rakastaa väkivaltaa, sen takia meillä on täällä maanpäällä niin paljon sotia.

Kyllähän se rakastaa, jos pitää Jumalana Saatanaa.

Kieroa ohjelmointia noissa Hollywood-propagandalaitoksen tuotoksissa. Onneksi nykyään näen sen lävitse. :)

Antti Arah said...

Kaikella kunnioituksella Markku!

Argumentit kuten näen sen läpi tai se on pahuutta ovat mielestäni erittäin huonoja argumentteja!

Jos ei asiaa osaa perustella kannattaisiko pohtia onko asian suhteen väärässä, tai opiskella asiaa niin, että voit puhua muustakin kuin siitä mihin uskot. En myöskään kovin pidä siitä, että jos ei osaa itse argumentoida asiaa niin vaatii toista katsomaan 20min videon. Minulla ei ole kohta enää aikaa kommentoida näitä blogeja!

Uskohan ei ole mitään muuta, kuin olettamus jostakin asiasta. Olettamus ei ole täysin varmaa. Emme voi rakentaa yhteiskuntaamme minkään uskomusten tai oletusten varaan! Vaadin tietoa!

Lähdetään siitä liikkeelle että mikä ylipäänsä on pahuus? Pahuushan on vain sana, joka ei tarkoita mitään. Se pitäisi ensin määritellä jotta sitä voit käyttää. Väitit, että zeitgeist on paha. Mitkä ovat argumentit? Tavoite parantaa elinoloja? Poistaa kurjuus? Poistaa nälkä? Poistaa epätasa-arvo?

Mikäli videosi oli se jossa kerrotaan zeitgeistin yhteyksistä vapaamuurareihin (en voi tällä koneella katsoa videoita). Mikäli perustat argumentin tälle väitteelle niin vedit maton oman jalkasi alta, sillä olet kristitty ja on taivaantosi, että vapaamuurarit ovat soluttautuneet kristinuskoon jo ennen kuin se rantautui edes suomeen!

Itse uskon ykseyden lakiin ja tämä onkin jo jossain määrin kvanttifysiikassa todistettukin. Eli olemme kaikki yhtä sekä olemme kaikki. Olemme maailmankaikkeus ja jumala. Jumala josta kristinusko puhuu on miehen tekemä jumala! Itseasiassa kaikissa uskonnoissa puhutaan tuosta ykseydestä jossain määrin. Jeesushan mm. kehoittaa kohtelemaan muita kuin itseäsi.

En möskään allekirjoita argumenttiasi zeitgeistin pahuudesta koska raamatussa varoitetaan tulevaisuudesta. Mistä tiedetään onko tämä nyt niitä relevantteja asioita. Kuten homouden vastustus monilla vielä on, mutta sitten ei hyväksytä samasta mooseksen kirjasta muita vaatimuksia kuten polttouhrit jumalalle. Raamatussa on paljon virheitä, suurin osa raamatun tekstistä on vertauskuvaa, joita kukaan kristitty ei edes osaa tulkita! Tahtoisin itsekkin tietää kuinka 2000 vuotta vanhoja vertauskuvia tulkitaan.

Sanoit chakroja pahuudeksi! En kommentoi tähän mitään, mutta suosittelen tutkimaan asiaa ennenkuin kirjoittelet sitä totuutena!

Muista myös se, että Jeesus puhuu raamatussa koron olevan erittäin paha. Nyt tässä korkoon perustuvassa järjestelmässä on kirkkokin mukana. Zeitgeist taas perustuu pahuuteen poistaessaan tätä asiaa!? Kerroit myös, että eliitille on aivan sama mikä järjestelmä on kyseessä, mutta tähän mennessä ei ole ollut kuin rahatalouteen perustuvia järjestelmiä. Mihin edes perustat väitteesi, että ylipäänsä olisi mitään eliittiä resurssipohjaisessa taloudessa. Eliittihän on rahatalouden ja niukkuuden tulosta!

Tahdon että ajattelet jos olisi kaksi planeettaa joista toinen olisi ilman ihmisiä. Millaiseksi tekisit tuon uuden maailman? Tekisitkö siitä samanlaisen kuin tämän vai vaikka zeitgeistin ehdottaman järjestelmän vai jonkin aivan muun? Kai ymmärrät sen, että meillä ei ole toista planeettaa ja ilman jotain mullistavaa muutosta (esim. rahatalousjärjestemään) meillä ei ole kohta enää tätäkään planeettaa.

En enää jaksa käyttää aikaana kanssasi keskusteluun. On aivan sama mitä sinulle sanon, sillä haluat elää nykyisissä uskomuksissasi vaikka mikä olisi. En siis voi mitään tehdä. Kerron mielummin ihmisille, jotka ovat kaipaavat tietoani.

Mika said...

OSA 1

Kiitos Hope ja Markku; teidän vasta-argumentointi on ollut avartavaa ja joka tapauksessa kiinnostavaa! Ymmärrän kyllä teidän molempien pointteja tässä vastakkainasettelussa ja ne tavallaan rikastuttavat kokonaiskuvaa ja antavat mahdollisuuden havainnoida yhä pidemmälle NWO:n olemusta ja sen sijalle vaadittavia maailmanparantamiskeinoja. Ei siis kummankaan teistä kannata olla pahoillaan toinen toisensa ajatusten kyseenalaistamisesta! Eikö niin?!

Zeitgeist -liikkeellä on toki noita hyviä humaaneita aikeita (Tasa-arvo, tyrannisoivan rahajärjestelmän korvaaminen, kansalaislähtöinen toiminta ilman eliittijohtajia jne.). Se mitä Markku näyttää aiheellisesti pelkäävän on syntyneen omankin näkemykseni mukaan se, että Zeitgeist -liike voi olla vaarassa tulla kaapatuksi eliitin käsikassaraksi - vesityskohteeksi tai olla jo näin kaapattukin... Tässä vaiheessa emme näytä saavan siitä vielä kovin paljoa todisteita muuten kuin tuon "kristinuskon vs. satanismin" kautta arvioituna.

Katson siis tässä vaiheessa asiaa niin, että Zeitgeist -liikkeen ideoita voidaan toki ryhtyä monessa tapauksessa ajamaan, mutta on koko ajan oltava varuillaan petoksen mahdollisuudesta; mihinkään ei pidä luottaa liian sinisilmäisesti, vaikka ko. asia näyttäisi "ensi- ja sadannenkin näkemältä" vesiselvän loogiselta ja ymmärrettävältä.

Hyvää Zeitgeist -liikkeessä on toki se, että se on tarkoitettu ihmisten omaksi liikkeeksi ilman eliittiä. Siinä pitää kuitenkin olla tarkkana, sillä tällainen ihmisten oma liikekin voidaan kaapata eliitin haltuun juuri siten, että vaikutetaan ihmisten mieliin ja kaappaus tapahtuu näin ihmisten mielten kautta eikä niinkään sen ns. liikkeen karismaattisen johtajan kautta, joka sanelisi teesejä.

Maailmanparantamisasioitakin on verrattava keskenään eri tilanteissa ja eri entiteettien kanssa tässä maailman tilanteessa todella paljon! Jos joku yksi tarjoaa mielestään yhtä ainoaa oikeaa ratkaisumallia, on oltava skeptinen moisen väitteen kanssa. Toisaalta on toki oltava rohkeutta lopulta toimia oikeaksi havaitsemansa asian kanssa eikä jäädä liikaa epäröimään. Rapatessa tulee varmaankin joka tapauksessa ns. roiskumaan.

Verratkaamme tuossa vastakkainasettelutarkastelun mielessä keskenään Zeitgeist -liikkeen agendoja esim. Lyndon LaRouchen porukoiden teeseihin. Tämä tarjoaan erään hyvän näköalan NWO -tilanteen arvioimiseen. Molempien näkemyksissä näet suurin osa maailman tilanteen kuvasta näyttää perustuvan hyvin paljon samoihin alkuhavaintoihin oligarkkieliitin aiheuttamista ongelmista ja ihmiskunnan omasta huonontuneesta tilasta, mutta sitten osa ongelmien ratkaisumalleista on heillä täysin erilaisia keskenään. Molemmat antavat silti ymmärtää, että vain heidän ratkaisut voivat poistaa ongelmat. Voi tietenkin hyvin olla, että molemmilla tavoilla on hyvätkin puolensa tässä asiassa, vaikka eri menetelmiä ovatkin.

Mika said...

OSA 2

Näiden kahden tahon menetelmien erilaisuus ilmenee silti hämmästyttävän tarkasti juuri tässä: Lyndon LaRouchen porukka tähdentää suvereenin kansallisvaltioyksikön parantamista ja kehittämistä pois eliitin imperialistisen vallan alta ja Zeitgeist -liike puolestaan korostaa kansallisvaltioyksikön tuhoamista ja korvaamista pois imperialistisen vallan alta uuteen kansallisvaltiottomaan globaaliin maailmaan.

Eli saman asian parantamiskeinot ovat vastakkaiset --> Ensimmäisen mukaan ongelma poistuu, kun poistetaan kaappaaja kaapatusta entiteetistä ja aletaan sitten käyttää ko. entiteettiä oikein ihmiskunnan hyväksi ja toisen mukaan ongelma poistuu, kun poistetaan koko kaapattu entiteetti, jotta kaappaaja ei voi sitä enää käyttää ollenkaan ja perustetaan siksi kokonaan uusi järjestelmä ihmiskunnan hyväksi. Kysymys kuuluukin; kumpi olisi parempi ratkaisu?... Voi olla, että tässä ei kannata ottaa asennetta "joko tai"...

Sekä Zeitgeist -liikkeen että Lyndonin tapauksissa on hyvä muistaa, että molemmissa ratkaistu ongelma voi ilmetä uudestaan uudessa muodossa eikä kumpikaan ole siten täydellisen vedenpitävä ratkaisu, vaikka kumpikin toimisi hyvinkin pitkään hienosti.

Kuten huomaatte Markku ja Hope sekä kaikki muutkin, niin tällä tavalla käännellen ja väännelle pitää tätä maailman tilannetta tarkastella. Siksi katsonkin, että on onnekasta, kun te Markku ja Hope olette nyt omilla tavoillanne luoneet sellaista tarkastelua varten kontrastisen näkemysparin tässä blogissani väittelemällä aiheesta. Juuri tällaista blogini onkin osaltaan kaivannut ja näin omakin kirjoittamiseni ja ajatusteni esilletuonti paranee ja viestin sisällön muotokieli sekä tehostuu että monipuolistuu.

Te Markku ja Hope olette kuitenkin tuoneet nyt hyvin vaikean dilemman esille, joka konkretisoituu esim. juuri tässä kristinusko vs. Zeitgeist -asetelmassa. Olen tavallaan nyt kahden vaiheilla mielipiteeni suhteen tässä kohdassa, mutta toisaalta ei tosiaan olekaan varmaan tarkoitus asettua "joko tai" -maailmankuvaan.

Tuossakaan asetelmassa ei liene kuitenkaan täydellistä poissulkevuutta, vaan toinen toisiaan täydentäviäkin kohtia voi etsiä. Lisää ajatuksiani haluan kuitenkin tähänkin liittyen tuoda vielä eri kerroilla esille...

Pahuudesta voin itse laittaa tähän loppuun ainakin sellaisen määritelmän, että pahuutta on erilaisin aste-eroin kaikki se, mikä toimii vastoin ihmisen ja ympäristön loogista / luonnollista kehitystä ja rakentumista. Kaikki se on pahuutta, joka poikkeaa universumissa esiintyvän luomisen virrasta aiheuttaen siihen epäjärjestystä ja kaaosta, haittaa ns. kasvua, kehitystä ja olemista.

Pahuus arvioidaan tässä mielessä tietenkin ihmisen kannalta maapallolla; pahuus ilmenee niissä teoissa ja kehityslinjoissa, missä ne suoraan tai välillisesti aiheuttavat ihmisen oman olemuksen ja oman elinympäristönsä huonontumista.

Hankalaa on tietenkin se, että on paljon myös häilyvän epäselviä tilanteita eri katsantokantojen mukaan siitä, miten tuolla tavalla määritelty pahuus ilmenee...

Antti Arah said...

Tahdon vielä täydentää asiaa, jotta minut ymmärrettäisiin oikein. Kunnioitan syvästi teitä molempia!

En myöskään sano, että kukaan olisi väärässä. Ainoastaan jos jotain kantaansa ei voi perustella kunnollisesti se ei ole tietoa, vaan mielipidettä. Tilanne voi mennä esim näin: Väitetään että maapallo on litteä. Toinen väittää sen olevan pyöreä, perustaen väitteensä merenkulkuun, sekä nasan valokuviin. Eli ymmärrätte, että tiedolla ja uskomuksella on ero. Uskomuksia voi kumota tiedolla mutta tietoa ei uskomuksilla!

Mitä tahdon tuolla mielipiteiden argumentoinella esittää on se, että mikäli heitämme keskustelussamme hyviä ja päteviä argumentteja mielipiteistämme (tietoihin perustuvavsta) saamme todella rakentavan ja sivistävän keskustelun.

En suinkaan hauku raamattua, mielestäni raamattu on hieno kirja! Moitin mielummin uskontoja. Siinä on iättömiä viisauksia, mutta tekstit ovat hyvin tulkinnanvaraisia sekä ne eivät siltikään todista mitään. Pitää myös muistaa, että raamatussa on jopa sairaita asioita joita kehoitetaan tekemään emmekä poimi näitä tekstejä sitten sinä "totuutena" ollenkaan. Raamatusta tahdon myös kertoa sen pointin että tekstit ovat vuosien saatossa muuttuneet tahattomasti sekä tahattomasti! Vapaamuurarit todellakin soluttautui uskontoihin aikoinaan ja tietenkin ensitöikeen polttivat n. 9/10 raamatusta (raamattuhan on useita kirjoja). He myös muuntelivat raamatusta todennäköisesti erittäin relevantteja kohtia ja korvasivat niitä omillaan. Tietysti kansanhallinta tässä tullut myös kysymykseen.

Mielestäni raamattu ei todista mitään, koska tekstiä voi tulkita täysin mielivaltaisesti. Tuota logiikkaa käyttäen voisin yhtälailla kaivella relevantteja kohtia vaikka uusimmasta Harry Potter kirjasta. :) (huumoria osittain)

Z-liikkeeseen vielä: Tällä hetkellä yritämme saada ihmisiä tiedostamaan yhteiskuntamme ongelmat. Tämä varmasti jo kasvattaa ihmisiä sen verran, että se tekee vallankaappauksen erittäin vaikeaksi! Teknologia on muutenkin meillä jo käytössä, mutta ehdotamme vain, että käyttäisimme sitä voiton sijaan tehokkaasti. Esim. Käytät mieluusti ruuvimeisseliä jos työsi on ruuvata ruuveja. Et halua käyttää sähköistä ruuviväännintä koska silloin menetät osittain työsi. Näin tapahtuu joka asiassa! Meillä olisi uskomaton teknologia tehdä vaikka mitä, mutta tekniikka ei ikinä päädy sinne minne sen pitäisi!

Tekniikka voisi poistaa niukkuuden. AINUT NIUKKUUS ON KEINOTEKOINEN RAHALLA TOTEUTETTU NIUKKUUS! Valjastamalla tekniikan oikein ei olis mikään ongelma esim. poistaa nälänhätää. On mielestäni suorastaan sadismia vastustaa tätä ideaa ilman syvällistä tutkimusta perustaen väitteensä 2000 vuotta vanhaan kirjaan ja siitä tehtyihin tulkintoihin.

Niin vielä pahuus: Mika määrittelit hyvin pahuuden, mutta pahuudella on lähde! Se ei ole meidän geeneissämme, tämä on melko hyvin jo todistettu. Mistä sinä olet oppinut mm. Käyttäytymisesi, Kielesi, Uskontosi, Isänmaalisuutesi tai vaikka Asenteesi? Voisiko olla mitenkään mahdollista että pahuuden lähde on ympäristöstä omaksutut tavat? Mitä käy jos poistamme kilpailun, niukkuuden, ahneuden, eriarvoisuuden ja sorron? Olen aivan varma että löydät myös raamatusta zeitgeis liikkeen kannattamaa ajatusta. Rahatalous on suurin ihmiskunnan kehityksen (henkisen ja fyysisen) jarru.

Kunnioituksella ja kiitollisuudella kaikki tämä! En tahdo provota enkä ajaa väkisin mitään ajatuksia, toivon vain rakentavaa keskustelua ja lisää tietoa :)

Mika said...

OSA 1

Kiitokset Hope hyvistä perusteluistasi! Hyviä pointteja sinullakin on ja koko tästä keskustelusta havaitsemme siis sen, että asiat eivät välttämättä ole itsestään selviä hyvin paljon sellaiselta vaikuttavissakaan tilanteissa.

Toki on selvää, että tämä nykyinen länsimainen poliittinen ja talousjärjestelmä on sekä kestämätön että orjuuttava; toisin sanoen pahuutta ilmentävä. Siinä mielessä kyllä Zeitgeist -liike on oikeilla jäljillä halutessaan poistaa moisen ja synnyttää paremman tilalle.

Ihmisiä pitäisi kuitenkin opettaa hyvin pitkään ja hartaasti Zeitgeist -liikkeen ajatuksiin, ennenkuin laajamittainen ymmärrys tulee ja sen myötä esim. tässä keskustelussa ilmi tulleiden kaltaiset ristiriitatilanteet on käyty jokaisen omassa mielessä läpi ja on sitten ko. ongelmien ratkaisutilanteista käsin saavutettu se kuuluisa yhteisymmärrys.

On huomioitava myös se, että Zeitgeist -liikkeen lisäksi on kilpaileviakin maailmanparannusteesejä, kuten esim. Lyndon LaRouchen teesit. Ne ovat saavuttaneet itse asiassa viime aikoina paljon tuulta alleen! Siksikin ne täytyy jo huomioida varteenotettavalla tavalla.

Itse olen perehtynyt eniten noihin Lyndon LaRouchen maailmanpelastusteeseihin; niissäkin on paljon hyviä ideoita, kun ajattelemme tämän nykyisen järjestelmän korvaamista paremmalla. Kuten edellä huomautin, niin kuitenkin lähtöhavainnot maailman ja ihmisyyden tilasta ovat hänellä paljon samat kuin Zeitgeist -liikkeessäkin.

Lisäksi Lyndonilla tärkeä huomio on se, että oligarkkieliitin imperialistisen vallan "vastavoimaksi" on jo tehty eräs ratkaisu; kansallisvaltio. Sitä vain pitää alkaa käyttämään oikein eli kansalaisten hyväksi ja paras malli maailmassa siitä on tähän mennessä ollut Yhdysvallat. Se maa on vain ollut tällä hetkellä kaapattuna oligarkkien / Illuminatin valtaan.

Yhdysvaltain perustuslaki on kuitenkin määrätty nimenomaan ko. oligarkkivallan eliminoijaksi; sen mukaan kaikki yksityiset keskuspankit ovat perustuslain vastaisia, yksityisen vallan osallistuminen valtiollisiin päätöksiin on kiellettyä, ulkomaisten entiteettien vaikuttaminen valtiollisiin päätöksiin on rikos jne. Eli kaikkia noita vastaan USA:ssa rikotaan koko ajan räikeästi.

Sen onkin sitten pulmallisempi kohta pohtia, että miten oikein käytetyn kansallisvaltion ideat ja Zeitgeist -liikkeen ideat vertautuisivat keskenään. Se on nähdäkseni tärkeä tutkimisen paikka tässä vaiheessa. Ajattelin pohtia sitä ongelmaa myöhemmin muualla kuin tässä, mutta esittelen alla lähtöaineistoksi erään hyvän huomion -->

Mika said...

OSA 2

Tuo ympäristön vaikutus omaksuttuihin pahoihin tapoihin on hyvä huomio Zeitgeist -liikkeessä. Itse asiassa Lyndon LaRouche on tehnyt tästä paljon hyviä huomioita itsekin ja esim. hänen nimeään kantava radioshow Executive Intelligence Review -sivustolla havainnollistaa tätä ympäristön vaikutuspiirrettä osaltaan erinomaisesti viimeisimmässä showssaan; Unlike Mathematicians, the Universe Is Creative.

Eli johtopäätöspointti siinä on se, että oligarkkien / Illuminatin maailmankuva on liannut meidän kaikkien maailmankuvan ja siksi koko systeemi vaikuttaa meihin kaikkiin huonolla tavalla; eli opimme huonoja ajattelumalleja ja toimintatapoja ko. systeemin sisällä ollessamme. Ja "kaikki" tarkoittaa siis myös Illuminatia.

Tuossa showssa keskeinen havainto tässä mielessä on esitetty termodynamiikan toisen pääsäännön avulla; "Eristetyn systeemin prosessi etenee kohti suurinta todennäköisyyttä eli suuntaan jossa entropia kasvaa".

Oligarkkieliitti on LaRouche PAC -porukoiden mukaan omaksunut maailmankuvansa juuri tämän pääsäännön mukaan; entropian kasvu on huono asia ja sitä kasvua on hallittava taloudessa ja politiikassa niin, että pitää luoda järjestelmä, joka lukitsee kehityksen paikalleen muuttumattomaan tilaan ja ehkäisee entropian kasvun.

Käytännössä on siis muodostettava maailmanlaajuinen totalitarismi, joka estää liiat luomisprosessit ja yllätykset ja tämä olisi oligarkkieliitin mielestä ainoa tie kestävään rauhaan maapallolla; siksi he osaltaan puuhaavat koko NWO -projektia.

Tämä on LaRouche PAC -porukoiden mukaan yksi suurimmista ihmiskunnan päälle lyödyistä valheista, kun sitä lisäksi sovelletaan noin. Heidän mukaansa entropia ei itse asiassa kasva tuon säännön mukaan, vaan universumissa on luonteenomaista kaiken materian järjestyminen ajan kuluessa yhä korkeammiksi ja hienostuneemmiksi kokonaisuuksiksi ja entiteeteiksi eli vallitsee päinvastoin antientropia.

Entropian kasvu on siis valetta ja se näkemys universumista on saastuttanut koko maailmankuvamme ja systeemimme, missä elämme. Entropian kasvuun uskominen on siis pahuutta ja antientropian mukainen näkemys on hyvyyttä.

LaRouche PAC -porukoiden mukaan maailma kehittyy siis antientropian mukaisesti kaikkialla universumissa, mihin kuuluvat sekä maapallo että ihmismieli kaikkineen. Sen mukaan yhteiskuntajärjestelmää pitää muodostaa niin, että se tukee antientrooppista kehitystä. Pitää siis luoda edellytykset mahdollisimman vapaasti kehittyvälle luovuudelle ja siksi oligarkkieliitin kaavailema entropian hallintaan perustuva totalitarismi eli NWO on sille suurinta mahdollista myrkkyä - Ja siis lisäksi törkeään valheeseen perustuva.

Tuo antientrooppinen lähestymistapa maailman järjestämiseen alkaisi toimimaan LaRouche PAC -porukoiden mukaan parhaiten kansallisvaltioyksiköistä käsin, jotka sopivat kansainvälisesti toimenpiteet ja teesit sitä varten. Ko. antientrooppiselle luovuudelle pitää siis asettaa kuitenkin turvalliset pelikentät, jotta oligarkkieliitin entropian hallintaan perustuvat aikeet eivät pääse vapaasti vaikuttamaan. Kansallisvaltio on ikään kuin palomuuri Illuminatia vastaan. Vahinko ja vääryys on tällä hetkellä kuitenkin juuri se, että Illuminati on valloittanut sen palomuurinkin.

Näin ensinäkemältä tässä katsannossa minusta vaikuttaa siltä, että onnistuessaan tuo Zeitgeist -liikkeen idea voisi hyvinkin olla juuri tuollainen antientrooppinen mahdollisuus vapaaseen ja luovaan yhteiskuntaan, mutta epäonnistuessaan kävisi päinvastoin; tulisi se entropian hallintaan perustuva totalitarismi.

Siinä onkin Zeitgeist -porukoilla paljon tiedossa ns. kielen pitämistä keskellä suuta. Siksi ymmärrän sen, että antientrooppinen lähestymistapa yhteiskuntaelämämme uudelleenjärjestämiseksi olisi aloitettava varovasti kansallisvaltioyksiköiden palomuuriturvan kera.