Monday, September 26, 2016

USA:n presidentinvaalit 2016 ja yhteiskuntaprosessin jakautuminen eliitin globalisaatioon ja väestön hyväksi oleviin kansallisvaltioperiaatteisiin - Pohdintaa verrannossa; 1960 - JFK vs. Nixon ja 2016 - Trump vs. Hillary

USA:n presidentivaalien tv-väittelyistä puheen ollen tämän hetken "Trump vs. Hillary" -tilanteessa on erittäin oleellista syytä ottaa esille tarkasteluun ja vertailuun historian ensimmäinen vaaliehdokkaiden tv-väittely, jossa olivat vuonna 1960 vastakkain demokraattien John F. Kennedy ja republikaanien Richard Nixon USA:n silloiseksi presidentiksi.

Tässä videossa (TNC:172 Kennedy-Nixon First Presidential Debate, 1960) havaitaan varsin selkeästi silloisen yhteiskuntatilanteen luonne ja JFK:n jopa ylivoimainen paremmuus Nixoniin verrattuna > JFK paljastui tuon väittelyn aikana erittäin perehtyneeksi ja valistuneeksi ehdokkaaksi, joka mm. nimen omaan osasi nähdä yhteishyvän ja reaalitalouden prosessit keskeisimpinä kehittämisen ja parantamisen kohteina yhteisön parhaaksi.

Hän mm. ymmärsi tämänkin väittelyn perusteella oikein hyvin, kuinka reaalitalouden-yhteiskunnan prosessien ja elementtien väleillä vallitsee oleellisia vuorovaikutussuhteita, ja kuinka niitä on ohjattava yhteisön parhaaksi valtion taholta eikä rahataloudellisten intressien mukaan > Esim. videon kohdassa 21 - 24 minuuttia Kennedyn selityksessä kysymykseen tämä ilmenee hyvin.

Richard Nixon sen sijaan jäi JFK:n ylivertaisen tuollaisen perehtyneisyyden varjoon, jossa hän yritti yhtäältä peesata sillä tavalla sopivasti, ettei nolaisi itseään aivan suoralta kädeltä Kennedyyn verrattuna. Toisaalta hän yritti harjoittaa JFK:n näkemysten kyseenalaistusta, jotta mustamaalaisi riittävästi JFK:n ehdokkuuden > Nixon siis oli kyyninen ja katala peluri.

Ja kaikissa tuollaisissa pelaamisissaan hän epäonnistuikin eikä sellainen jäänyt silloiselta Yhdysvaltain kansalta huomaamatta, koska väestö oli silloin sen verran valistunutta kansallisvaltioperiaatteiden huomassa ylläpidettävistä kulttuurillisista ominaisuuksista ja systeemeistä > JFK valittiin selkeästi presidentiksi.

Lisäksi Nixon vaikutti ihan persoonaa myöten kuin vastakohdalta Kennedyyn verrattuna: Nixon oli jäyhä sekä tylyn ja vanhoillisen oloinen JFK:n oltua puolestaan vireän energeettinen, edistyksellinen ja ihmisläheisesti sosiaalinen.

Ja länsieliitin missioihin perehtyneenä huomaan nyt, kuinka Nixon oli selvästi elitistinen ja silloisen rahatalousvallan hyväksi työskennellyt agentti, jonka myöhempi presidenttiys vuosina 1969-74 sitten aloittikin todella voimalla talouseliitin ja rikkaimmain 1%:n junaileman "uusliberalismin" ja globalisaation toteuttamisen länsimaihin osana imperialistisia ja taloususkonnollisia mielihalujaan.

JFK oli tuon väittelyn aikaankin juuri tällaista kehitystä vastaan, ja ehdottoman tarkkaan kansallisvaltioperiaatteiden kehittämisen puolella - Hän oli eliitin parista noussut käännynnäinen, eli havahtunut toimimaan enemmän tavallisen kansan hyväksi kuin rikkaimman eliitin lobbarina.

Tuolloisissa vaaleissa tällainen hyvyys onneksi voittikin, mutta koko maailmanhistorian kannalta tunnetusti ja erittäin valitettavasti eliitille ei sellainen hyvyys kelvannut, vaan JFK otettiin kolmen vuoden kuluttua brutaalisti pelistä pois häiritsemästä rahatalousdiktatuurin ja imperialismin suunnittelua ja toteutusta.

Niinpä tässä nykyisessä "Trump vs. Hillary" -tilanteessa vertailukohtia tuolloiseen tilanteeseen nähden tulee esille erittäin merkittävästi! > Nykyasetelmassahan Trump on profiloitunut vaalikampanjansa myötä kansan ja kansallisvaltioperiaatteiden puolella olevaksi toimijaksi, ja samalla Clinton on jämähtänyt Nixonin kaltaiseksi eliitin ja globalisaation lobbariksi, mutta erilaisen aivopesun kera.

Hyvin mielenkiintosia eroja onkin näiden kahden eri aikakauden vastakkainasetteluja vertailtaessa > Nixon vs. JFK -vastakkainasetelmassa se hyvyys kansan parhaaksi tuli demokraattien puolelta, mutta nykyvastakkainasetelmassa on päin vastoin, kun demokraatit on valjastettu etenkin Obaman valtakauden myötä edelleen hyvin vahvasti rikkaimman eliitin imperiaalimission toteuttajaksi.

Osittain tuollaisista eri aikakausien välisistä eroista johtuu se, kuinka USA:n (länsimaiden) nykyväestöillä on hyvin vaikeaa hahmottaa väestöjen parhaaksi tehtävää politiikkaa, koska demokraatteihin nykyään iskostettua uusliberalismia ja "edistyksellisyyttä" (the progressives) pidetään valtamedia-aivopesun tuloksena "hyvyytenä", kun samalla republikaaneihin on leimautunut sellaista konservatiivisuutta ja nationalismia, jota saman aivopesun myötä pidetään "pahuutena" - Kansallisvaltioperiaatteiden kansan hyväksi toimivaa prosessia ei enää osata nähdä saati käsitellä yhtä hyvin kuin 1960-luvun alussa.

Tosin näiden eri aikakausien "hyviksinä" profiloituneiden JFK:n ja Donald Trumpin väleillä on kuitenkin eroja, joka toki osaltaan juontaa juurensa näiden eri puolueiden sisältöihin > JFK oli aikanaan tuon em. perehtyneisyytensä lisäksi myös hyvin kultturelli ja sivistynyt persoona, mikä sopi demokraattien pirtaan. Samaa ei kuitenkaan voida sanoa Trumpista, joka on nykydemokraattien käsissä aseena republikaanien ja etenkin kansallisvaltioperiaatteiden mustamaalaamiseen.

Vaikka Trump on selvästi perehtynyt kansallisvaltioperiaatteiden uudelleen käyttöön nostamisen tärkeyteen, niin hänen syvällinen ymmärtämisensä kulttuurin ja ihmisyyden parhaista puolista on huonompaa kuin se oli JFK:n tapauksessa.

Tämä puolestaan osaltaan kertoo yleisestikin siitä, kuinka kulttuurirappio on edennyt länsimaissa ja on tuottanut esim. 1960-luvun alkuun verrattuna myös huonompaa johtaja-ainesta - Siinä esim. emme voi olla täysin varmoja Trumpin hyvistä aikeista osana republikaaneja, ja petoksen vaaraa on enemmän kuin oli JFK:n aikana demokraattien puolelta.

Tässä nykytilanteessa on kuitenkin tärkeää huomata, kuinka Trump-ilmiöön liittyvä kansannousu on osa juuri sellaista valveutumisprosessia, joka on alkanut näkemään länsieliitin ko. globalisaatiomission yhteisöjen tuhoksi tapahtuvana pahuutena, ja tunnistaa sen sijalle otettavien kansallisvaltioperiaatteiden tärkeyden parempaan maailmaan > Siksi nykyasetelman epäoptimaalisuudesta huolimatta Trump on selvästi parempi ehdokas kuin Hillary Clinton!

Clintonin presidenttiys tietäisi vain saman globalisaatiomission jatkumista varmasti yhä pahemmaksi ja yhä katastrofaalisemmin kansallisvaltioperiaatteet murhaavaksi prosessiksi, mutta Trumpin presidenttiys olisi edes jarru tai kääntämisen yritys siitä pois paremmille vesille.

Selvää kuitenkin on se, että vaikka Trump osoittautuisikin sanojensa mittaiseksi ja hyväksi kansallisvaltioperiaatteiden uustoteuttajaksi, niin silti länsieliitin globalisaatiota puuhaava valtaliitto yrittäisi sitten jatkossa kaikella tapaa sabotoida Trumpin presidenttiyden joko epäonnistuvaan katastrofiin tai taivuttaa sen "ruotuun" jollakin tavalla....

Katalimmissa skenaarioissa voisi olla jopa niin, että Trumpin presidenttiys olisi tarkoituksellisesti kansallisvaltioperiaatteet "huonoiksi" leimaava psykologinen operaatio, jonka perusteella globalisaatiota puuhaava eliitti pääsisi muka osoittamaan, ettei "nationalismilla" olisi enää mitään sijaa - Näinkin humaanit ja edistykselliset kansallisvaltioperiaatteet mustamaalattaisiin lopullisesti eliitin imperiaalimission (NWO:n) hyväksi...

Trumpin mahdollinen vaalivoitto ei siis vielä takaa mitään siinäkään mielessä!

Toisaalta Trumpin vaalivoitto olisi kuitenkin siis merkki nousevan valistumisen ottamisesta vakavana ja tarpeellisena yhteiskuntavoimana! - Galluppienkin perustella vaikuttaa siltä, että Trumpin voitto olisi joka tapauksessa hyvinkin todennäköinen....

Nämä eri aikakausien erot eri puolueiden piirissä tapahtuvissa "globalisaatio vs. kansallisvaltioperiaatteet" - taisteluissa on se mielenkiintoinen pointti, jossa nähdään kulissien takaisten eliitti- ja rahatalousvoimien (globalisaatio) käyttäneen JFK:n jälkeen eri puolueita ja eri ismejä eri aikoina eri tavalla hyväkseen.

JFK oli siis 1960-luvun alussa se presidentti, joka onnistui edes hetkeksi ja edes osaksi irrottamaan demokraattipuolueen ko. eliitti-intresseistä hyvyyden ja kansan palvelukseen.

Sitten olemme nähneet molempien USA:n valtapuolueiden kaappaamisen takaisin hyvinkin totaalisesti eliitin globalisaatio- ja taloususkontointressien palveluun, jossa vuoroillaan sekä demokraatit että republikaanit ovat olleet sen vallan käytännön vetojuhtina presidenttien(kin) suhteen.

Tässä mielessä on syytä havaita ja muistaa, kuinka Obamaa edeltäneet molempien George Bushien presidenttiydet toimivat juuri em. mukaan tuon vetojuhtaroolinsa lisäksi republikaanipuolueen ryvettämiseksi ja mustamaalaamiseksi sellaiseksi huonoksi "konservatiivisuudeksi ja nationalismiksi", jonka sijalle aivopestiin "vastareaktiona" demokraattipuolueen presidenttiys Obaman kausien "edistyksellisyytenä ja humaaniutena".

Paradoksaalisesti Barack Obama on siis kuitenkin ollut em. puitteissa aivan päin vastainen presidentti kuin JFK oli aikoinaan! - Obamaan liittynyt tämä valhe-petos olikin meille jo viime vuosikymmenellä valveutuneille selvää, koska Obaman jo ensimmäisten vaaliprosessien aikana tuohon demokraattipuolueen (vasemmiston) "edistys- ja humaaniuspuheeseen" ei kuitenkaan liittynyt kunnolla mitään eliitin ja rahatalouden kyseenalaistusta.

Vasemmisto (demokraattipuolue) on siis osoittautunut ns. valevasemmistoksi, joka JFK:n kansallisvaltioperiaatteisiin nähden ja sijaan on pukenut eliitin globalisaation-imperialismin vain pinnallisesti hyvältä näyttäväksi "progressiivisuudeksi" uusliberalismin rajaamana ja muokkaamana.

Trumpin vaalikampanjassa on ollut kuitenkin siihen verrattuna aivan selvää eliitin ja rahatalouden kyseenalaistusta, joka on toki merkki hyvistä aikeista joka tapauksessa! - Nyt valveutuneiden piirissä Donald Trumpilta odotetaankin samanlaista eliitin intresseistä irtiottoa kuin minkä JFK pystyi varsin hyvin edes vähän aikaa tekemään 1960-luvun alussa demokraattina.

Nyt on aivan luonnollista, että sellainen irtiotto tapahtuisi juuri republikaanien puolelta, koska demokraatit ovat olleet eliitin keskeisen mission tärkein pelikenttä viime vuosina ja republikaaneilla on kuitenkin sellaistakin konservatiivisuutta ja nationalistista asennetta, joka osaltaan sopii tähän globalisaation ja valevasemmiston kyseenalaistamiseen ja eliminoimiseen.

Jotta sellainen ei kääntyisi itseään ja jopa kansaa vastaan, niin siihen täytyisi kuitenkin saada enemmän mukaan myös sellaista kultturellia ja humaania sivistystä, jollainen toimi JFK:n aikaisen demokraattipuolueen parista varsin hyvin > Valevasemmiston siis täytyisi tunnistaa oma harhaan joutunut roolinsa transatlanttisen eliitin imperialismin edistäjänä, ja tehdä iso korjausliike....

Em. epävarmuudet ja vaaran paikat ovat siis loppujohtopäätöksenä kuitenkin olemassa Trumpin mahdollisen presidenttiyden piirissä, mutta Trumpin vaalikampanjan eliittivastaisuus ja nationalismi on kuitenkin paljastanut irvokkaasti esille länsieliitin globalisaatiomission antihumaanisuuksineen ja demokraattipuolueen (valevasemmiston) aivopestyn roolin siinä!

Lopuksi >>  Tänään (tai pikemminkin Suomen aikaa huomisen tiistain puolella) Trump ja Clinton ottavat siis yhteen ensimmäisessä tv-väittelyssään. Siitä taitaa tulla historian dramaattisimpia ja mielenkiintoisimpia...

Tästä linkistä (Full Hillary vs Trump Debate Posted » Alex Jones' Infowars: There's a war on for your mind!) pääsee Infowars-median tekemään perinpohjaiseen seurantaan ja analyysiin ko. väittelystä.

Mainitsen vielä, että olen parhaillaan valmistelemassa blogiini toistakin USA:n tämän hetken presidentinvaaleihin liittyvää koostetta ja analyysiä, jossa poimin materiaalia Trumpiin liittyneistä FB-postauksistani (noin vuoden ajalta). Siinä mm. paljastuu oman Trumpiin suhtautumiseni evoluutio. Materiaalia on näemmä kertynyt tosi paljon, joten en vielä tiedä tuleeko siitä yksi tosi valtava vai kaksi pienempää blogikirjoitusta...

Joka tapauksessa liitän vielä tämän väittelyn paljastamia asioita siihen yhteyteen, joten ainakin pari-kolme päivää vielä menee sen blogipostauksen julkaisemiseen.....

Saturday, September 24, 2016

Natsismin ja rasismin vastainen moraalipaniikki sekä sen hyväksikäyttö yhteiskuntarappiossa eliitin globalisaatiodiktatuuria varten - Omaa alustusta sekä Seppo Oikkosen ja Arhi Kuittisen analyysejä

Suomen yhteiskunta jatkaa vakavaa joukkomittaista taantumistaan ja kriisiytymistään! - Viime päivinä yksi selkeä esimerkki siitä on ollut joukkoliikkeellinen ja hysteerinen reaktio uusnatsijärjestö Suomen vastarintaliikkeen tekemään pahoinpitelyyn Helsingin Elielinaukiolla viime viikolla, missä uhrin usean päivän viiveellä tapahtunutta kuolemaa ei olla kuitenkaan pystytty vedenpitävästi liittämään ko. pahoinpitelyn aiheuttamaksi.

Väkivalta on aina väärin ja huono asia, mutta tässä tapauksessa se on joka tapauksessa laukaissut erittäin suuren moraalisen paniikin em. tapaan > Etenkin ns. vasemmisto ja monikultturismiin uskovat vanavedessään paljon muitakin samanmielisiä ovat tunnistaneet ko. Elielinaukio-tapahtuman muka merkitsevän sitä, että Suomessa olisi hurjassa nousussa oleva natsiliike ja  hyvin suuri äärioikeistolainen rasismin hyökyaalto > Pelko sellaista kohtaan on noussut äärimmilleen.

Valtamedia on rummuttanut tätä uhkaa ja pelkoa pääpromoottorina monissa käänteissä, ja joillakin ihmisillä onkin ollut menossa suorastaan vauhkoontunutta paniikkia tästä näkemästään uhasta niin valtamediasta kuin somenkin yhteyksistä havaittuna.

Niinpä heidän pelkonsa ohjaamana he järjestävät tänään lauantaina 24.9.2016 Helsingissä ns. Peli poikki - Rikotaan hiljaisuus -mielenilmauksen, joka FB-sivunsa mukaan kerännee poikkeuksellisen suuren joukon ihmisiä paikalle eli jopa yli 10 000 mielenosoittajaa vastustamaan "yhteiskuntamme kaduilta ja somesta kauheasti nousevaa natsismia ja rasismia".

Itse näen tämän tilanteen kuitenkin erittäin paljon erilailla (Ja varsin monia muitakin kokee samoin ihan ilman mitään natsi- tai äärioikeistoyhteyksiä tai niihin liittyviä ääriasenteita / -mielipiteitä), vaikka pidän tuota uusnatsijärjestöä huonona yhteiskunta-aktivismina ja tekoaan joka tapauksessa tuomittavana.

Tämä joukkoliikkeellinen natsismin ja rasismin vastainen hysteria keskittyy havaintoni ja analyysini mukaan toissijaiseen ja ko. moraalipaniikkireaktioihin nähden paljon pienempään ja rajattuun ilmiöön, kun samalla yhteiskunnan hegemoniassa vaikuttaa paljon vakavampi ja suurempi institutionalisoitunut fasismi > korporatiivisen ja rahataloudellisen eliitti-intressin diktatuurillinen yhdistyminen valtiovallan kanssa eteneväksi totalitarisoitumiseksi monine ilmiöineen (josta lisää jollakin toisella kerralla...).

Ko. natsismin ja rasismin vastainen hysteria ei tunnista monia syy-seuraussuhteita eikä tuota fasismin hegemonista ja kollektiivista uhkaa julkisen vallan sekä globalisaatioksi nimitetyn transatlanttisen maailmanvaltapakkomielteen yhteenkietoutuneelta taholta!

Tätä hegemonisen fasismin etenemistä on kutsuttu eri (vaihtoehto- / vasta)medioissa monilla nimillä, joista "Uusi maailmanjärjestys" on aktivisteille tuttu termi, ja onpa eräissä muodostumisensa piirteissä tunnistettavissa myös kollektivistista / kommunistista prosessia....


Seuraavaksi kymmenen kohdan listaus tästä tilanteesta, jossa ko. moraalipaniikkihysteria paljastuu huonoksi aktivismiksi:

>> Yhtäältä se ei tajua, kuinka tuo julkinen valta ja globalisaatio ovat se ylivoimaisesti suurin pääsyy ja generaattori yhteiskuntamme rappioittamiseen eikä katutasolta ja somesta nouseva "natsismi ja rasismi" - Syy-seuraussuhde on tajunnassaan virheellisesti ylösalaisin, kun yhteiskunnan joukkomittainen / ryhmäpsykologinen rappio on se, joka aiheuttaa ääri-ilmiöitä eikä päinvastoin.

>> Toisaalta se ei siis tajua, kuinka sen oma hysteerinen natsismin ja rasismin vastainen reaktionsa on vain osa ko. yhteiskuntarappiota itsekin, koska se on vastinpari toiselle ääri-ilmiölle, mikä vastakkainasettelu on kokonaisuudessaan rappioprosessin oire - Toistaiseksi sen näkemä viholliskuva on todellisuudessa kuitenkin mitättömän pieni kuviteltuun viholliskuvaan verrattuna; yhteisön lisääntyvä kriisiytyminen tuottaa toki kasvualustaa kaikenlaisille ääri-ilmiöille, ja kuviteltukin kohde voi siksi joskus olla todellinen vaara...

>> Kolmanneksi se ei siis tajua, kuinka sen moraalinen paniikki ei ole niinkään edistyksellistä ja ihanteellista, vaan vain ko. rappiokehityksessä ilmenevää ryhmäsidonnaista tunnistamista ja voimautumista kapean ja harhaisen ismiperusteisesti - Siis yhtä banaali vastareaktio kuin on sen tunnistama viholliskuva > asetelmalla on taipumus luoda totalitarisoitumista koko yhteiskuntaan - katsotaanpa alla:

>> Neljänneksi siltä jääkin havaitsematta, kuinka joukkoliikehysteriansa on tuon globalisaatiohegemonian sisältä päin hyvin monitasoisesti ohjattua ja promotoitua ideologista ja psykologista operaatiota, jossa jo vuosikymmenten takaa vaikuttavat mm. monikultturismin ja vääristyneen ihmisoikeuskultin ideologiset käsitepuitteistukset ja sisällöt.

>> Viidenneksi tämän psykologisen operaation syy-seuraussuhteet ovat jääneet siltä ymmärtämättä; eli se ei pysty tunnistamaan / hyväksymään sitä, kuinka ko. monikultturismin ja väärän ihmisoikeuskultin sisällöt on suunniteltu länsieliitin kabineteissa toteuttamaan sosiologisesti länsieliitin imperialistisen maailmanvalloituksen globalisaatiomissiota.

>> Kuudenneksi sen kietoutuminen hyväuskoisina hölmöinä tuolla tavalla eliitin globalisaation toteuttajiksi aiheuttaa tällaisessa tunnistamansa viholliskuvan vastaisessa taistelussaan toiminnallista eliitin agendan edistymistä, koska sen moraalipaniikki kasvattaa viholliskuvaleimaamisensa ja -tunnistamisensa koskemaan yli äyräidensä myös sellaista globalisaation vastaista kritiikkiä ja patrioottista kansallisvaltion pelastamista, joka ei ole "natsismia ja rasismia".

>> Seitsemänneksi tämän hyväuskoisen hölmöytensä vankina se kokee olevansa niin "oikeassa" ja niin "edistyksellinen" sekä valtamedian niin iskostettua populaariajatteluun sellaista "samanmielisesti", että se ei ymmärrä olevansa antihumaanin ja tuhoisan operaation pelinappula "hajota ja hallitse" -manipulaatiossa globalisaatioeliitin valtamedian kautta ohjaamana - Se ei siis tunnista valtamedian petollisuutta ja manipulointiagendaa oman toimintansa taustalla.

>> Kahdeksanneksi se siksi itsekin edesauttaa yhteiskunnan em. totalitarisoitumisen ja rappioitumisen yhteiskierrettä, kun valtiovallan ja globalisaation yhteen liittynyt taho saa synnyttämänsä monikulttuurillisen ja ihmisoikeuskulttisen ideologia-aivopesun tuloksena ko. vihareaktioita "natsismia ja rasismia" vastaan, joita se käyttää tekosyinä yhtäältä yhteiskuntakurin koventamiseen ja toisaalta kansallisvaltioperiaatteiden lakkauttamiseen muka "natsismia ja rasismia" torjumaan.

>> Yhdeksänneksi näin alkaa etenemään entistä pahemmin transatlanttisen eliitin loihtima globalisaatio myös tuollaisen aivopesun kautta, koska tästä "natsismin ja rasismin" vastaisesta moraalipaniikista alkaa iskostumaan populaariajatteluun entistä enemmän mielikuvia muka "huonoista" kansallisvaltioperiaatteista ja sen sijalle muka "paremmista" globalisaation prosesseista - Julkinen valta alkaa "rakentamaan" yhteiskuntaa yhä pahemmin tämän perusteella.

>> Kymmenenneksi pidemmin selitettynä kansallisvaltioperiaatteiden käytännön toteutuminen alkaa siksi kokea erittäin vakavan ja kohtalokkaan kuoleman! > Sellainen kauheus se on siksi, koska eurooppalaisen parhaan ajattelun ja kulttuurikehityksen, eli maailmanhistorian edistyneimmän sivistyksen ehdottoman tärkeä perusta on ollut kartesiolaisen paradigman mukainen subjektin eriytyminen ja ulkomaailman objektivoituminen.

Siinä kehittyivät viimeisten 300 - 400 vuoden aikana (Seppo Oikkosta lainaten) yhteisöelementit seuraavasti: "eriytyvän Subjektin puolella kehittyivät vuosisatojen mittaan individualismi, yksilövapaudet ja -oikeudet sekä demokratia, ja vastaavasti kehittyivät Objektivoituvan todellisuuden puolella empirismi, luonnontieteet, tekniikka ja teollinen hyvinvointi".

On todella tärkeää ymmärtää, kuinka juuri kansallisvaltio periaatteineen on ollut se tyyssija, jonka puitteissa esim. tuon objektivoituvan todellisuuden sisältö on voinut kehittyä niinkin hyvin kuin esim. Pohjoismaissa viime vuosisadan lopulla > Länsimaiden sivistyksen perusta on siis yksilöiden individualismikehityksen yhteisöprojektiona syntynyt kansallisvaltio!

Nyt tämä sivistyksen mahdollistanut yhteisöasetelma on ollut hajoamassa erittäin uhkaavasti käytännössä juuri tuon transatlanttisen globalisaation takia viime vuosina; siinä monet ajatushistorialliset, sosiologiset ja poliittiset prosessit edesauttavat sitä tuhoa, mutta iso osasyyllinen on juuri tämä vyyhti asetelmassa "monikultturismi ja ihmisoikeuskultti sekä natsismin-rasismin pelko" vastaan aito patriotismi kansallisvaltion pelastamiseksi....

Siksi tämän päiväinen "natsismin ja rasismin" vastainen mielenilmaus on näennäisestä hyväntahtoisuudestaan huolimatta minusta jopa makaaberisuuteen saakka banaali, harhainen ja tekopyhä ilmiö, johon en halua osallistua!

> Merkillistä on se, että vastaavaa ilmiöprosessia on jo liittynyt aikaisemmin mm. Pekka Haaviston presidentinvaaliehdokkuuteen muutama vuosi sitten ja viime vuoden "Meillä on unelma" -mielenilmaukseen, joka oli tämän päiväisen tapahtuman keralla hyvin vastaava "natsismin ja rasismin" vastainen pelkotapahtuma ja sekin hyvin suuri osanottajamäärältään.

----

Nämä kymmenen kohtaa siis asettavat koko tilanteen esille, jota haluan havainnollistaa toisessa kirjoituksessa yhä syvemmin, mutta odottelen vielä mm. tämän päivän mielenilmausta ja sen analysointia pohdintojeni osaksi...

Minulla on jo lisääkin aiheeseen kuuluvaa tekstiä odottamassa jalostettavaksi blogiin, mutta tällä kertaa en itse paasaa enempää, vaan seuraavaksi tässä haluan syventäväksi aineistoksi tarjota ko. tilanteesta kahden mielestäni aihepiiriä parhaiten Suomessa käsitelleen ajattelijan / aktivistin kirjoituksia > Seppo Oikkosen (Alkon kassalla ja Kuinka Karl Marx tavataan — Puheenvuoro) ja Arhi Kuittisen (Finnsanity blog).

Listaan alle Seppo Oikkoselta lainauksina kahdessa viimeaikaisessa Uuden Suomen blogikirjoituksessa olevia hänen lukijakommenttejaan sekä sen perään hänen omia blogikirjoituksiaan kolme linkkeinä, joissa tätä aihepiiriä analysoidaan monilta kanteilta >>

Lopuksi listaan Arhi Kuittisen blogista kaksi tuoreinta aihepiiriä käsittelevää kirjoitustaan, joista poimin erikseen esille keskeisiä lainauksia havainnollistamaan tilannetta >>


Seppo Oikkosen lukijakommentteja kirjoitukseen Karttusen pahoinpitely ei ollut poliittista väkivaltaa >>
 
"Kunniaväkivallan käsite kuvaa ja selittää hyvin sitä mitä tapahtuu sosiaalisesti hyvin sitovan kulttuurin tai yhteisön sisällä. Kun ryhmä- ja normipaine on kova, yksilön käyttäytymistä määräävät likimain yksinomaan kunnian- ja häpeäntunnot. 

Sosiaalisen sidonnaisuuden ilmiöille sopiva teoreettinen raami on durkheimilainen sosiologia. Sen perusasetukset -- että on olemassa yhteisöominaisuuksia, jotka eivät palaudu yksilöiden ominaisuuksiin ja pyrkimyksiin -- ovat kuitenkin varsin vaikeita ymmärtää, eikä omassa eurooppalaiseen individualismiin historiallisesti perustuvassa kulttuurissamme ainakaan kansalaiskeskustelun tasolla mitään ymmärrystä esiinny.


On mielenkiintoista, että itsensä "voluntaristiksi" määrittelevä kirjoittaja pystyy noin hyvin kuvaamaan nyt esillä olevassa rettelöintitapauksessa vaikuttaneiden motiivien laatutekijöitä. 

Olen joskus katkeran huvittuneena todennut, että tässä maassa voi presidenttinä, ministerinä, korkeana virkamiehenä, kansanedustajana, suuren lehden päätoimittajana, mediajohtajana tai laajalti kansalaismielipiteeseen vaikuttavana mediatoimijana huseerata henkilö, joka ei ymmärrä sosiologian perusteista mitään. 

Kirjoitin joskus aiheesta "Mitä Durkheim sanoisi jos hän nyt näkisi kansalaiskeskustelumme tason":

" "Kulttuurillisessa suhtautumisessa ... Oleellista on syyllistää sitä osapuolta, joka olisi voinut estää väkivallan tapahtumisen omaa käytöstään muuttamalla."

Tätä yhteisöilmiöiden ja yksilökokemuksen -- toisiinsa palautumattomien positioiden -- välistä eroa voitaisiin mahdollisesti vielä selventää puhumalla kulttuuri- ja yhteisöilmiöiden yhteydessä syistä ja vain yksilölähtöisessä näkökulmassa syyllisyydestä. 

Kun maailma nähdään oikein, syiden ja seurausten hallitseminen antaa mahdollisuuksia muuttaa maailmaa. Jos syyt muuttuvat syyllisyyksiksi -- kuten huonon journalismin luoman lynkkausmielialan ja kohunnostatuksen yhteydessä tapahtuu -- kadotetaan kaikki se järki jolla asiahallintaa voitaisiin saavuttaa. 

Kun kriisitunnelmat valtaavat mielen, asenteet muuttuvat mustavalkoisemmiksi ja yhteiskunnan kipukohdat yritetään eliminoida kurinpalautustoimilla. Se on kuitenkin juuri väärä tie, sillä mitä totalitaristisempaan suuntaan yhteiskuntaa kammetaan, sitä suuremmaksi kasvaa ääri-ilmiöiden vakioitu siivu."
.
 
Seppo Oikkosen lukijakommentteja kirjoitukseen Marttyyri kuin tilauksesta >>

"Kysymys on vielä laajemmasta alasajosta kuin vain eurooppalaisia arvoja koskevasta. 

Sanoisin että kyse on koko eurooppalaisen uuden ajan parhaan ajatusperinnön alasajosta. Siihen kuuluu myös tiedollinen puoli, esimerkiksi ihmistieteiden paras perinne. 

Kohunnostatus ja lynkkausmieliala antavat kannoissaan ees-taas-kiepsahtelevalle presidentillekin mahdollisuuden "valita puolensa", kuten puhe YK:n yleiskokouksessa tuntuu osoittavan. 

Tulemme näkemään vihapuhevainoja ja rasistijahteja. Bradburyn ja Truffaut'n versiot "Fahrenheit 451"sta muuttuvat todellisuudeksi. Noitaroviot ja kirjaroviot kytevät. 

Mauno Koivisto kuittaisi aikanaan Iranin ajatolla Khomeinin julistaman fatwan, kuolemantuomion Salman Rushdielle toteamalla halveksivasti: "No, onhan se sellainen... eräänlainen mediatapaus." 

Äskettäisessä merkkipäivähaastattelussa kirjailija totesi suunnilleen, ettei hän enää saisi sitä suojaa ja tukea jota hän aikanaan sai. Nyt hänet tuomittaisiin islam-kriitikkona. Vihapuhujana. 

Nyt mediatapaukset näyttävät voimansa."
.

"Tässä parhaan eurooppalaisen ajattelun alasajossa on se traaginen tai irvokas puoli, että moraalin romahdukseen mennään juridiikka edellä.
Juristeria on tavallaan logiikan irvikuva siinä, että rikoksiksi luokiteltujen tekojen tunnusmerkistöt yritetään määritellä mahdollisimman yleispätevillä käsitteillä, jolloin yleistäminen muuttuu kuin huomaamatta ideologiseksi ylevöittämiseksi. 

Kukaan ei esimerkiksi kysy miten siitä, että kaikilla ihmisillä on "ihmisarvo", seuraa se, että kaikki kulttuurit sopeutuisivat toisiinsa. Nehän eivät sopeudu. Sosiologinen tosiasia. Pahimmassa tapauksessa ne vain provosoivat toistensa pahimmat puolet esille ja aiheuttavat molemminpuolisen moraaliromahduksen.
Se tapahtuu todellisuudessa. Sitä ei pysty sublimatiivisilla lakitermeillä estämään. 

Pätevyyttä tavoittelevat yleiskäsitteet ekstrapoloituine merkityslaajentumineen elävät juristeriassa omassa käsiterealistisessa maailmassaan. Millään ihmistieteellä ei sinne enää ole pääsyä. Ihmisoikeusjuristit eivät todellakaan itse ymmärrä millaista keskiaikaista deduktiikkaa heidän ajattelunsa todellisuudessa edustaa.".


"Valtamedian nostattaman lynkkausmielialan poliittiseen hyödyntämiseen näyttää osallistuvan myös presidentti Sauli Niinistö, joka YK:n yleiskokouksessa on pitänyt mitä ilmeisimmin lähinnä suomalaisille suunnatun puheen, jossa aiempien väistelevien takinkääntöjen sijaan selvästi pedataan kurinpalautusta ja kovempaa kontrollipolitiikkaa." >> Sauli Niinistön YK-puhe.

"Olennaista kai on se, että kun lynkkausmieliala syntyy ja ajattelu muuttuu tunnustukselliseksi, määrillä ei enää ole merkitystä. Joukkohypnoosi operoi mielikuvilla, ei demokraattisella päätöksenteolla

Ykkösuutisaihe ja luetuimpien listojen kärjessä usean päivän ajan. Intressipiirit aktivoituivat, asiantuntijalausuntoja haettiin auktorisoimaan kovempaa kontrollipolitiikkaa. Presidenttikin erehtyi käyttämään älytöntä kohua hyväkseen.

Näiden ilmiöiden luonne joukkotaantumana on se joka minua huolestuttaa. Kun kansalaisvapauksia kavennetaan, yhteiskunta muuttuu suuntaan jossa ääri-ilmiöille vakioitu siivu vain kasvaa. Durkheimilaista sosiologiaa."
.

"Yhteisöilmiöitä ylimalkaan, mutta erityisesti ei joukkotaantumaa pidä tulkita päämäärärationalismin puitteissa. Ne ovat regressioilmiöitä, joissa välineellisellä järjellä ei ole mitään ratkaisevaa roolia. Esimerkiksi maahanmuuttajalähiöiden mellakat eivät ole seurausta syrjäytymisestä, eikä terrorismia pystytä estämään kotouttamalla. 

Sosiaalisen sidonnaisuuden kannalta on samantekevää puhutteleeko jokin sisältö plus- vai miinusmerkkisenä. Taantumailmiö tavallaan tarvitsee kontroversaalisuuden molemmat puolet -- ja tyypillistä onkin että ääriliikkeille syntyy aina yhtä jyrkät vasta-ääriliikkeet.

Durkheimilaisen sosiologian raameissa yhteisöilmiöitä on opittava ymmärtämään omana kategoriana, jonka päälle ei pidä liimata yksilötason kokemuksia tai selityksiä. Se, että on olemassa yhteisöominaisuuksia, jotka eivät palaudu yksilön ominaisuuksiin ja pyrkimyksiin, on kuitenkin varsin vaikeasti ymmärrettävissä oleva asia."
.

"Ääriliikkeet -- puolin ja toisin -- ovat merkki yhteiskunnan kriisiytymisestä. Sen pitäisi olla juttujeni lukijalle selvää. 

Olen blogeissani pohjustanut monelta kantilta omat näkemykseni siitä miten ääriliikkeet syntyvät ja millaisin edellytyksin yhteiskunnallinen eheys saadaan säilymään. 
 
Käyttäjän (Seppo Oikkosen) suosittelemat kirjoitukset aiheeseen liittyen:
 
 
 
 
Lainauksia: "Tuntemattoman maahantulijan ja naista halveksivan islamin hyväksyminen sokeasti "hyväksi" ja heidän korottaminen koskemattomiksi ja heidän sopeutumattoman elämän kustantaminen lukutaidottomien haittamaahanmuutolla on fantasia utopiasta, jolloin minun hyvä tahtoni tekee muutkin hyväksi, minun antautumiseni estää "isää" lyömästä. Paha hyväksi, kuu juustoksi. 
  
Hyvän tahdon pakofantasia pois realismista ja oman fasistisuvun historiasta, peilautuva lapsellinen fantasia eliitin hyvyydestä kasvatuksen aivopesun kautta tuntematta suomalaisten fasistisukujen historiaa ja kirkon kolonisaatioterroria.
"
 
"Psykohistorian trauman oireiden torjuntaa sokealla fantasialla: torjunnan aiheuttama käänteinen fantasia, inversiopaniikki.  Se on inkvisition fantasia pahan poistamista kiduttamalla ja tunnistamalla vain kirkon  /hegemonian leimatut vastustajat pahaksi ja kaikki massamedian hegemonialle alistuvat hyviksi ohjatuiksi kristityiksi/feministeiksi. 

 Alistumisen maksiimifantasia ja leimaamisen hysteria: valtiomalli ja itsehallinta on nyt "vihollinen" eliitin luomassa projektiossa, jossa eliitti vapautuu kaikesta säännöstelystä ja tarjoaa massamediassaan palkkioksi alamaisille globalisaatiofantasiaa rajattoman mahdollisuuden uutena ihanana sateenkaari-fasismina, jossa tuomitaan paikallinen kulttuuri ja työläisten järjestäytyminen. 
 
Lahkologiikassa eliitille uskolliset ovat pelastettuja ja muut, tottelemattomat moukkia, kadotettuja, perussuomalaisia, uusnatseja, suomalaisia, juntteja.

Eliitin evankeliumi on nyt luopua itsenäisyyden prosessista, demokratiasta ja pohjoismaisesta mallista "suuremman hyvän vuoksi".
"
 
"Sinäkin voit olla pyhimys ja tuntea olevasi eliittiä kun alistut enemmistön demokratian tuhoamiseen ja puolustautuvan valtion ja kansallisuuden tuhoamiseen. Et tarvitse demokratiaa kun sinulla on hyvä tahto eli fantasiaomakuva natiiveja parempana suvaitsevaisena.
  
Elintaso tuhotaan tavallisilta ihmisiltä kun moraalieliitiksi tuotteistetut ja aivopestyt eliitin rahalla nostamat kulttuurilemmikit, suvaitsevaiset, hajottavat eliitin projektissa pohjoismaisen mallin ja rauhan edellytykset  ja kansallisen solidaarisuuden toimimalla lahkofantasian aivopesun mekanismilla. Antaudu, eliitti hoitaa kaiken, eliitti edustaa Jumalaa ja suuria näkyjä.
"
 
"Oikeiston kovaa köyhdyttämis-politiikkaa ajetaan nyt valehumanismin hunnun alla.

Fasistit eli vallanhimon eliitti ovat tuotteistaneet itsensä nyt tällä kertaa feminismiksi ja rajattomaksi globalisaatioksi ja esiintyvät taas vapahtajina, väestönsiirtäjinä, uuden rodunjalostuksen eli rotujen sekoittamisen ihanuuden julistajina "sisäsiittoisia suomalaisia vastaan" ja ilmaisuvapauden jaloina kieltäjinä kuten natsi-Saksassa ja siionistien Israelissa.".
 
 
Lainauksia: "Hegemoniafasistit ovat suojassa.   
Sodan aiheuttaneiden fasistisukujen fasismi on suojattu. Journalistit suojaavat hegemoniafasismin tiiviisti."
 
"Muistatteko kuinka Iltasanomat julkaisi välittömästi yöllä tehdyn lobbaushaastattelun jossa kokoomuskansanedustaja osoitti kuvottavan itsesäälintäyteisen "empatiansa" omille tunteilleen ja kokoomusnuori-murhaajalle 2014 - ja muu massamedia tietysti julkaisi saman eri tavoin?  
 
Ei mitään osanottoa tapetulle, ei kokoomusnuorten viharasismin tuomitsemista eikä toimittajilta myöhemminkään paljastuksia kuinka murhaaja oli vuosia viljellyt sisällissotavitsejä, estotonta venäjävihaa, natsivitsejä ja juutalaisvitsejä. Yksikään massajournalisti ei ihmetellyt kokoomusfasistin sekä kokoomusnuorten saamaa suojelua ja hänen rasisminsa ja vihapuheensa salaamista. Massamedia ei julkaissut kuvaa tuomitusta mutta nyt täysin keskeneräisestä poliisitutkinnasta julkaistiin välittömästi "epäillyn" kuva tuomion tuuhansilla sanoilla.


Eikö aikuinen ihminen näe ideologista eroa ja noitavainoa hegemoniafasistien hyväksi?  Ideologisesti ohjattu moraalipaniikki, rajattu ja siten ohjelmoitu eliitin moraalipaniikki.

Fasistinen moraalipaniikki."
 
"Nyt ihmiset ovat sytyttämässä kynttilöitä vihan vallassa ennen tuomiota ja järjestämässä mielenosoitusta - miksi kokoomusfasisti ei suututa ihmisiä?
Tämä on täydellinen esimerkki kuinka nuoret journalistit tottelevat rkp-kokoomus -hegemoniaa Suomessa EVA:n ja EK:n käsikirjoituksilla. Täydellinen esimerkki hegemoniasalaliitosta, epädemokraattisen vallankäytön turvaamisesta eliitin ohjastamana.
"
 
"LONG PLAY toimittajaryhmä ei selvittänyt mitä rasismia tämä kokoomusfasisti oli levittänyt facebookissa,  sähköpostilistoilla ja kokoomuksen bakkanaaleissa juhlittuna vihapuhenarrina.

Jokaisen pitäisi ymmärtää että LONG PLAY ja muu viheroikeistolainen harhautuspropaganda on oikeistolaista juppijournalistiikkaa ja että sen saama stipendi Helsingin Sanomilta ennen yhdenkään jutun julkaisua on selvä todiste härskistä hegemoniakorruptiosta ja tunnustusesta hegemonian lemmikeille. Long play on taas yksi oikeistolainen nuortenkerho, jonka jokainen juttu on harhautus pois oleellisesta poliittisen terrorin, tuhokapitalismin avaamisesta, yhteiskunnan tuhoamisesta ja kenraalien vallankaappauksen paljastamisesta."
 
"Toimittajat ovat myös täysin passiivisia maahanmuuttajien mitättömiin väkivaltatuomioihin eivätkä "journalistit" vaivaudu kertomaan maahanmuuttajaryhmien 40-200 kertaisia rikostilastoja. Ruotsissa on oikeusvaltio romahtanut no go zone -tilaan. Poliisit ja syyttäjät eivät toimi eliitin käskystä kuten eivät Suomessakaan vakavinta rikosuhkaa vastaan islamistien suojelun takia. Globalisaatioon kuuluu eliitin operaatio tuhota kansallisvaltiot ja leimata nationalistit "natseiksi" vaikka historian faktoihin kuuluu että rahaeliitin rahalla nostamat natsit tappoivat Saksassa nationalistijohtajat 30-luvulla."
 
"Uusnatsihysterian hysterinen tunnekaaos verrattuna hegemoniafasisti-murhaajan suojeluun todistaa että uusnatsihysteria on vain hegemoniapolitiikan taktinen väline. Ei ole mitään epäselvää tässä ristiriidan todisteessa. 
 
Journalistit eivät käy suurimman korruption ja salaliittojen kimppuun, hyvä veli ja maa tapa -fasismin kimppuun joka on räikeän näkyvää mutta toimittajien suojelemaa.
"
 
"Julkisuuden hyväilemät Nuoret narsisti-journalistit ovat sanoneet minulle että päätoimittajien salakerho Keskiviikkoerho ei ole salaliittoa.

Tietysti se on poliittinen operaatio oikeiston ja eliitin etujen ajamiseksi, sillä massamedia toteuttaa mitä Bildrebergin, Trilateraalisen komission, Naton ym jättimäinen salaliitto käskee.".

Friday, September 16, 2016

Sibelius-fantasia Hämeenlinnassa perjantaina 16.9.2016 - Valon, äänen ja tanssin voimauttavaa estetiikkapiristystä

Tänään illalla päätin piristää itseäni hyvällä annoksella monitaiteellista estetiikkaa, ja haluan nyt jakaa kokemaani tunnelmaa ko. tilaisuudesta ottamieni valokuvien kera - Kyseessä oli jo seitsemäs Sibelius-fantasia, joka on Hämeenlinnassa viime vuosina järjestetty.

Hämeenlinnahan on mestarisäveltäjämme Jean Sibeliuksen syntymäkaupunki, ja tämä jo perinteinen tapahtuma on hänen musiikkiinsa pohjautuva multimediateos, jossa yhdistyvät kuoro- ja solistilaulantaan sekä pianonsoittoon lavastus valoshowna sekä tanssiteatteriesitykset.

Tapahtuman esityspaikkana oli tuttuun tapaan Hämeenlinnan keskustorin kirkon puoleinen puisto, jonka keski-ikäinen lehtipuusto raamitti "esiintymislavaa" erinomaisesti - Itselleni tämä oli yllättäen vasta ensimmäinen kerta, kun kävin katsomassa tapahtuman. Silti varsin paljon tarpeeseen se tulikin, jotta saatoin hetkeksi unohtaa maailman tilanteen synkkyyden ja uhkaavuuden sekä imeä voimauttavaa energiaa käyttööni.

Tosin teemana tässä esityksessä oli "Tuonela", kuten Hämeen Sanomien jutussakin kerrotaan - Silti otin esityksen oikeastaan vain puhtaana estetiikkana, jolloin saatoin soveltaa sitä omaksi nautinnokseni ja hyödykseni täysipainoisesti - Otin esitykseen tärkeimmäksi näkökulmakseni maisema-arkkitehtooniset elementit ja ominaisuudet, jolloin tarkkailu- ja valokuvauspaikakseni valitsin esityspaikasta sopivan etäällä olleen pisteen; siitä saattoi yhtäältä havainnoida ja valokuvata panoraamaisesti koko esitysaluetta, mutta toisaalta zoomata sen verran lähelle, että esiintyjiäkin ja muita yksityiskohtia tuli jonkin verran osaksi kuvasommitelmia.

Esitys kiinnosti paljon hämeenlinnalaisia ja monin osin kauempaakin tulleita, sillä torialue oli aivan täynnä ihmisiä heti esityksen alussa, ja paikalla oli kaiken ikäisiä katsojia - yleisömäärä oli varmaankin helposti useissa tuhansissa!

Illan sää oli muutoin lähes täydellinen esitykselle, mutta täydelliseksi lisäelementiksi showhun odotettua täysikuuta ei kuitenkaan näkynyt, koska taivasta peitti tasainen keskipilvikansi (sekoitus verho- ja hahtuvapilviä). Lähes tyyni tuuli toisaalta edesauttoi sitä, että esityksen avuksi tuotettu savu velloi sopivan aavemaisesti esityspaikan piirissä. Ilman lämpötila oli ehkä hiukan vilakka, kun se pyöri +10 asteen vaiheilla.

Seuraavaksi alla esittelen 11 kpl. itse esityksestä ottamaani valokuvaa, joissa käy hienosti ilmi mm. lavastuksen valoelementit ja niiden harmoniat / kontrastit paikan puistoelementteihin ja taustalla olevan kirkon arkkitehtuuriin. Esitys laitettiin alkamaan sopivasti n. klo. 20:30, jolloin ilta oli jo lähes täysin pimentynyt ja päästi näin ollen esityksen valoshown oikeuksiinsa.

Valokuvat itse esityksestä ovat alla kronologisessa järjestyksessä siten, että ylinnä on vanhin valokuva.

Huomautan, että noin 45 minuuttia ennen esityksen alkua eli klo. 19:45 maissa Hämeenlinnassa koettiin em. verho-hahtuvapilvikannessa auringon laskusuunnassa erinomaisen näyttävä iltarusko, kun laskun taivaanrannassa pilvipeite aukkoili juuri silloin sopivasti > Valokuvasin senkin, ja päätin oheistaa siitä saamani parhaan valokuvan osaksi tätä illan tunnelmakuvausta ja vertailuksi Sibelius-fantasialle siitä, kuinka luonto hoitaa vertaansa vailla olevia näyttäviä "valoshow"-nautintoja meille kaikille; tämän "luontoshown" kuvan laitoin koko kuvasarjan ylimmäksi, ja se on tarkalleen otettu klo. 19:42.

Sibelius-fantasian esityksestä mainitsen vielä lopuksi ennen valokuvakavalkadiani, että shown loppuhuipentumaksi oli tietenkin valittu "Finlandia-hymni", joka ison kuoron laulamana ja valoshown "säestämänä" sykähdytti erityisesti (alla olevissa valokuvissa kahdessa alimmassa oli tämä osa esityksestä), ja se oli siinä muodossa tervetullut ja jopa vaativa muistutus aikamme kansallisvaltiokriisissämme uhattuna olevista yhteisöarvoista ja -tarpeista!


Sibelius-fantasiaa valokuvieni mukaan Hämeenlinnassa illalla perjantaina 16.9.2016, ja ylimmäisenä kuvana vertailuksi saman illan hetkeä aikaisemmin ollutta luonnon omaa showta iltaruskon muodossa >>