Saturday, July 31, 2010

NWO:n sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmenemismuotoja Francesco Alberonin ajatusten avulla arvioituna - Osa 2

Jatketaanpa pitkästä aikaa tämän teemani parissa, jonka aloitin jo viime talvena helmikuussa. Voittekin heti alkuun käydä lukemassa tuosta alla olevasta linkistä, mitä silloin viimeksi analysoin ja mistä tässä kirjoitussarjassa on kysymys. Tiivistettynä haluan tässä siis havainnollistaa italialaisen sosiologi Francesco Alberonin analyysien ja huomioiden avulla yhteiskunnallista laajempaa rakennetta ja luonnetta länsimaiden osalta, missä tämän ns. NWO:n olemuksen tutkinta saa rikkaampaa lihaa ja verta ylleen. Siinä päädymme vähitellen ymmärtämään entistä paremmin sekä Illuminatia ja heidän kätyriarmeijaansa (Niin vakaauskoisen tarkoitukselliset agenttinsa kuin hyväuskoisen sokeat hyväksikäytetyt nukkensa) että meitä ns. "alammaisia" eli "rahvasta karjaa". Ja tietenkin havahdumme havaitsemaan ja ymmärtämään yhä konkreettisemmin sitä, että meidän ei ole pakko olla niitä alistettuja ja tyrannisoituja alammaisia ja rahvasta karjaa, joiksi meitä yritetään enemmän ja enemmän pakottaa NWO -juonissa!

Havainnollistan kaikkea tuota siis Alberonin kirjan "Rakastuminen" avulla poimimalla siitä lainauksia vihreällä arviointiini ja tässä on ko. kirjoitussarjani ensimmäinen osa: NWO:n sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmenemismuotoja Francesco Alberonin ajatusten avulla arvioituna - Osa 1.


Tässä on tämän osan analyysejä --->

"Se mikä muotoutuu kaikissa liikkeissä ja siis myös rakastumisessa, muotoutuu vastoin yleisiä etuja ja instituutioita, ja jotta näin voisi käydä, jotta siihen olisi "oikeus", on päästävä samanvertaiselle arvojen alueelle. Rakastuminen on instituutioille haaste niiden omalla perusarvojen alueella. Rakastumisen olemus on juuri tämä, se ei siis ole pelkkä halu tai henkilökohtainen oikku, vaan suunnitelmallinen instituutioita luova voima"

---> Olemme nähneet NWO -tutkimuksen parissa erittäin pitkäjänteisen ja tarkan tieteellisesti kokoonpantavan suunnitelmallisuuden, joka kattaa osaltaan useita sukupolvia satojen vuosien ajalta. Osa ko. maailmanhallitussuunnitelmista on peräisin toisaalta vasta viimeisen 100 -vuoden ajalta ja sitä nuorempiakin osasuunnitelmia on olemassa riippuen kokonaissuunnitelman elämisestä tilanteiden mukaan. Yhteistä kaikille niille on kuitenkin vahvasti se, että niiden kautta toteutettava NWO -projekti on eräänlaisen äärimmäisen instituution pystytysyritys.

Siinä Alberonin kielen avulla havaitsemme heti alkuun seuraavaa: Illuminati haluaa luoda ko. uuden instituution välittämättä vanhalla perustalla olevista "yleisistä eduista ja instituutioista", vaikka ne osittain jo sisältävätkin NWO -ainesta kaukaa historiasta, mutta varsinkin koska ne sisältävät myös anti-NWO -haittaa eliitin näkökulmasta. Siitä seuraa konfliktisarja "uuden" ja "vanhan" välillä. Uusi tarkoittaa NWO -agendaa ja vanha anti-NWO -haitta etenkin kansallisvaltioita ja niiden parissa ns. hyvinvointivaltiokonseptia; molemmat ovat päässeet syntymään pitkälti Illuminatin vaikutuksen ulkopuolella ja heidän agendoja vastaan ja siksi he ovat aikeissa ajaa ne alas osana NWO -projektia. Jatkossa tämän kirjoitussarjani ja Alberonin ajatusten avulla tätä uusi vs. vanha -konfliktisarjaa voidaan valottaa yhä lisää, mutta tyytykäämme tässä vaiheessa huomioimaan vain tässä sanottu.

...Jatkakaamme siis: Jotta "vanhasta" olisi johdonmukainen ja riittävän rasitteeton pääsy "uuteen", on eliitin yhtäältä pyrittävä muokkaamaan "yleisiä etuja" ja "arvoja" niin, että tie tasoittuisi "uuteen" eli NWO -projektin tuottamaan maailmanhallitukseen. Tuo "samanvertainen arvojen alue" on siis se, mitä Illuminati pyrkii istuttamaan tähän vanhalla perustalla olevaan systeemiimme, jotta se kypsyisi heidän maailmanhallitusfantasialleen otolliseksi kasvu- ja pystytysalustaksi. Tätä manipulaatiota on tehty erityisen aktiivisesti viimeiset n. 50 vuotta, missä pääosassa on ollut mm. valtavirtamedian kaikkinainen tätä tukeva materiaali; uutiset, populaarikulttuuri, tiede jne.

Ko. materiaalin sisältönä varsin paljon oleva länsikulttuurin tyhmentävyys, sekularisoiminen, uusliberalisoiminen ja dekadenttiuttaminen ovat keskeisiä aseita ko. manipulaation perusvoimina. Ko. perusvoimaparvi on samalla pyritty pukemaan ihanteelliseen ulkoasuun (Länsimainen vapaus ja demokratia), jotta sen istutus onnistuisi mahdollisimman paljon huijaamalla ja viekkaalla salaisuudella --> Lopulta tyhmä, sekulaari, uusliberaalinen ja dekadentti kansa / kansat olisi kumulatiivisesti yhä helpommin täten manipuloitavissa Illuminatin tahtoon.

Ko. eliitin tahtoman maailmanhallituksen maailmankuvassa ei ole sijaa kansojen viisaudelle - antisekulaarille ja antidekadentille liberaalin ja konservatiivisen hallitulle balanssille eli renessanssisen humaanille inhimillisyydelle juuri siksi, koska muutoin eliitti ei pystyisi hallitsemaan niin totaalisesti kuin heillä on pyrkimys. Heidän maailmankuvaansa tukee toki myös se, että me alammaiset omaksuisimme siitä ainakin ne osat, jotka sopivat johdettavalle karjalle --> karjan osana ole hedonistisen tyhmää lammasmassaa ja johtajana ole itsekäs ja ahne tyranni. Ylimpään eliittiin sinulla ei kuitenkaan ole asiaa isona johtajanakaan. Kansan alistaminen näin kulttuurillisestikin on siis oleellista Illuminatin maailmanhallitusta varten ja tätä tukee myös samaan aikaan tapahtuva kansallisvaltioiden eli ns. hyvinvointivaltioiden alasajaminen, missä lait ja esteet Illuminatin maailmankuvan kasvualustalle poistuvat.

Alberoni puhuu siis rakastumisesta tarkoittaen ns. syntyvaiheessa olevaa joukkoliikettä, jonka päätavoite dynamiikkakentässä on aina uuden instituution (NWO:n maailmanhallitus) luominen vanhan rakenteen päälle ja sen tarjoamista aineksista. Tässä katsannossa joukkoliike tarkoittaa Illuminatin monipuolista asetta: Eliitti pyrkii luomaan olosuhteita maailman geopolitiikkaan niin, että tietyt halutut kansat ja / tai kansanosat ns. "ostaisivat" heitä varten räätälöityjä joukkoliikkeitä, joilla on Illuminatin tavoitteita edesauttavia sisältöjä eli aineksia NWO:a tukeviin "joukkoliikkeestä instituutioon" tai "vanhan instituution hajottamiseen joukkoliikkeen avulla" tyyppisiin prosesseihin tarpeen mukaan. Näitä ovatkin olleet viime aikoina esim. Ukrainan oranssi vallankumous (Nyttemmin varsin paljon epäonnistunut eliitin näkökulmasta katsottuna, kun ns. länsimielisyys on Ukrainan hallinnossa vähentynyt) ja Iranin (toistaiseksi) epäonnistunut ns. vihreä vallankumous. Näiksi voidaan laskea myös 1900 -luvun merkittävimmät joukkoliikkeet: fasismi ja kommunismi. Ne ovatkin olleet kaikkein parhaimmat esimerkit siitä, kuinka Illuminatin orkestroima ja kätyriensä edesauttama geopolitiikka on edennyt tuhoisan pitkälle.

Joka tapauksessa Illuminati pyrkii pitämään käsissään näitä geopoliittisia joukkoliikeaseita hallitusti ja suunnitellusti, mutta tiedämme jo mm. näistä Alberonin ajatuksista, että joukkoliikkeet ovat aina enemmän tai vähemmän hallitsemattomia - yllätyksellisiä ja tästä kumpuavasta ymmärryksestä voimme saada oivallista vasta-asemateriaalia NWO -agendaa vastaan. Koska "rakastuminen on haaste instituutioille niiden omalla perusarvojen alueella", joudumme joukkoliiketilanteessa aina kohdakkain tuon konfliktisarjan kanssa ja se voi ilmetä yllättävinä ja suunnittelemattomina skenarioina käytännön toteutumisessa. Joukkoliike kohtaa siis aina sekä sisäisiä että ulkoisia haasteita ja esteitä. Tässä mielessä Illuminatin kokonaissuunnitelma pyrkii etenemään myös tyrannian ja poliisivaltiokeinoin, koska niiden avulla kriittisiä esteitä vähennetään NWO:n tieltä. Toisaalta liian avoin ja suorasukainen eteneminen tässä mielessä on virhe ja siksi NWO -agendaa on pyritty pitämään samalla mahdollisimman paljon piilevänä prosessina. NWO -agenda kokonaisuudessaan ei siis ole niinkään joukkoliike, vaan eräänlainen instituution pakkorakentaminen ilman "luonnollista" ja ilmiasuista kehityssarjaa.

Vaikka tuo kulttuurillinen manipulaatio olisikin länsimaissa jo hyvin pahaa ja pitkälle mennyttä NWO -agendan paikalleen laittamisessa, niin on myös huomattava, että ns. vastajoukkoliikkeet NWO -agendan kumoamiseksi voivat samalla saada jalansijaa. Joukkoliikkeiden perustana olevat olosuhteet nimenomaan kumpuavat mm. alistettuna ja tyrannisoituna olemisesta, mitä NWO -prosessi osaltaan aiheuttaa kansojen pariin. Se voi olla Illuminatin tarkoituskin juonikkaana manipulaationa, mutta osaltaan siinä voi olla myös yllättäviä suuntia aitoihin anti-NWO -tyyppisiin joukkoliikkeisiin.

Anti-NWO -joukkoliike (tai -liikkeet) voi olla oma vaaranpaikkansa ja meidän on ymmärrettävä tässä kirjoitussarjassa sellaisenkin olemusta, jossa anti-NWO -sisältö voi kääntyä itseään vastaan. Voimme toki siksi havaita esim. Lyndon LaRouchen, Alex Jonesin ja David Icken anti-NWO -palopuheissa sellaista sävyä, jossa tämä vaaranpaikka on nähtävissä aidon anti-NWO sisällön lomassa. Heidänkin sisältönsä tutkimista on siksi jatkettava. On tietenkin äärimmäisen vaikea tehtävä erotella tässä katsannossa aito anti-NWO -sisältö itseään vastaan toteutuvasta anti-NWO -sisällöstä, jopa Illuminatia hyödyttävästä anti-NWO -sisällöstä. On kuitenkin tehtävä töitä ko. ratkaisujen löytämiseksi globaalista geopolitiikasta yksityisen ihmisen mittakaavaan saakka!

"Kaikki joukkoliikkeet erottavat jotain sellaista, joka on ollut yhdistynyttä, ja yhdistävät jotakin sellaista, mikä on ollut erillään (Aina tradition, tapojen tai instituutioiden vuoksi). Alkukristillisyys erottaa juutalaiset kansallisesta uskostaan, Rooman kansalaiset keisarikultistaan ja yhdistää juutalaiset ja pakanat. Islaminusko erottaa egyptiläiset heidän kuningaskultistaan, persialaiset Zarathustrasta ja yhdistää arabit, persialaiset ja egyptiläiset uudella tavalla. Myös rakastuminen silloin kun se esiintyy länsimaisessa historiassa, ilmenee raatelevana ja erottavana. Joukkoliikkeiden perustana olevat olosuhteet ovat aina seuraavat: toisaalta meillä on yhä olemassa sääntöjen ja instituutioiden systeemi, toisaalta yhteiskunnassa on tapahtunut muutoksia, on syntynyt uusia luokkia, uusia voimia, uusia mahdollisuuksia. Tämä pätee myös rakastumiseen. Feodaaliyhteiskunnassa, sukulaissuhteiden rakenne on yhä olemassa mutta jossa samaan aikaan syntyy uusi porvaristo ja uusi sivistyneistö, rakkaus saattaa syttyä kahden ihmisen välillä, jotka kuuluvat kahteen erilliseen ja yhteensovittamattomaan systeemiin. Rakastavaiset etsivät toisiaan ja yhtyvät rikkomalla suku- tai luokkasysteemin endogaamisia sääntöjä."

---> Tässä Alberonin ajatuksessa kiteytyy tuo yllä sanottu: Illuminatin käsissä joukkoliikease on heillä juuri tuota; Joukkoliikemanipulaatioilla halutaan tuhota vanhasta rakenteesta Illuminatia haittaavat elementit ja ko. joukkoliikkeen dynaamiset voimat toimivat siinä alkuunlaittajina ja halutun sisällön toteuttajina. Niinpä etenkin ko. joukkoliikkeen valtaan joutuvat kansalaiset eivät kykene siinä havaitsemaan ko. dynamiikan taakse kätkeytyvää salaista taka-ajatusta. Aivan kuten rakastuminen (Eli kahden ihmisen muodostama ydinjoukkoliike) on sokea niin myös useamman ihmisen muodostama kollektiivinen ryhmän joukkoliike voi hyvinkin olla sokea ja voi joutua siksi kokemaan äärimmäisenkin karvaasti sen sisällön toteutumisessa vastaantulevat ongelmat ja konfliktisarjan tuhot. Edelleen; mitkä olisivatkaan paremmat esimerkit tästä kuin jälleen kerran fasismi ja kommunismi.

Tuossa Alberonin ajatuksessa on myös kuvattu juuri tällaisia skenarioita, jotka ovat historiassa auttaneet NWO -eliittiä: "Alkukristillisyys erottaa juutalaiset kansallisesta uskostaan, Rooman kansalaiset keisarikultistaan ja yhdistää juutalaiset ja pakanat" --> Tästä havaitsemme juuri sen, kuinka tuolloinen "Illuminati" (Ei tunnettu vielä tuolla nimellä silloin) pyrki manipuloimaan maailman geopolitiikkaa siten, että alkukristillinen joukkoliike otettiin ns. Illuminatiaseeksi, missä sen avulla pyrittiin tuhoamaan juutalaisten alkuperäinen maailmankuva ja mustamaalaamaan se lopulta eteen tulleita 1900 -luvun tarpeita varten.

Samalla Rooman imperiumin rapautuessa eliitin pahuudentoimien takia pyrkimys oli myös yhdistää tuhoutuvan imperiuminsa tilalle uudella tavalla uskonnollisgeopoliittinen kenttä; juutalaisten ja pakanoiden tuosta ns. yhteenliittymästä muodostettiin vähitellen perustat uskonnollisille diktatuureille, jotka varsinkin hallitsivat keskiajalla feodaaliyhteiskunnissa ja toimivat myös kätevinä käsikassaroina sotia varten eli silloisen eliitin geopoliittisten pelien ja valta-agendojen nappuloina ---> Eri uskonnot / pakanuus vs. uskonnot ja niiden väliset ristiriidat olivat toki erinomainen tekosyy aloittaa sota noina aikoina. Näin silloinen "Illuminati" onnistui manipuloimaan maailman geopolitiikan valtaansa varsin onnistuneesti ja alistamaan kansat tahtoonsa lähes täydellisesti. Meidän on tässä muistettava, että tämä nykyinen eliitti nimenomaan Brittiläisen imperiumin perinteestä ponnistaneena polveutuu hyvinkin suoraan niistä eliiteistä, jotka hallitsivat myös antiikin Rooman silloista imperiumia.

Mutta kuten Alberoninkin toteamuksesta voimme havaita, niin ihmisen luonteeseen kuuluu se, että hän on hyvin vahvasti mielikuvien(sa) johdateltavissa ja tunne- sekä tahtotoiminnot näyttelevät siinä merkittävää osaansa. Biologiaamme kuuluu se, että ajattelukykymme kasvettua olemme ns. joutuneet kokemaan maailmaa ja olemistamme erittäin voimakkaasti ja tarkoitushakuisestikin. Me olemme kuin aistikoneistomme meille syöttämien tietojen varassa ylikierroksilla eläviä tulkintatietokoneita (Vaikkakaan emme pelkästään sellaisia, mikä on tärkeä pointti!). Illuminati ja heitä edeltäneet eliitit antiikin ajoista (Ja itse asiassa paljon kauempaakin) saakka ovat tämän havainneet ja pyrkineet sen avulla manipuloimaan massoja omien agendojensa ja valtansa pönkittämiseksi syöttämällä "alempitasoisille" ko. tulkintatietokoneille sopivia impulsseja ja sisältöjä.

Siksi Kreikan ja Rooman antiikin ajoilta peräisin oleva länsimainen kulttuurimme on erityisen vahvasti sellaisen ajattelu- ja käsitejärjestelmän vallassa, missä ihmiset ovat kollektiivisesti sisäistäneet varsin pitkälle omaan yksityiseen ajatteluunsa ja olemiseensa saakka myös näitä haitallisia Illuminatin saastuttamia elementtejä. Meidän täytyy nimittäin havaita tässä se, että antiikin ajoista saakka toteutuneet instituutiomme olivat paljon olleet jo silloisten eliittien rakentamia ja edesauttamia ja vain vähäisiä - kohtalaisia määriä anti-NWO -tyyppistä sisältöä renessanssisen humaaniin kulttuurin kehittämiseen on päässyt sekaan historian mittaan; esim. 1500 -luvun renessanssi, 1700 -luvun valistusaika ja 1900 -luvun hyvinvointivaltioiden muodostuminen.

Jo lähtökohtaisesti instituutioiden sisäänrakennettuun luonteeseen kuuluu myös se, että sen piirissä oleva ihminen omaksuu ko. instituution ajattelu- ja käsitejärjestelmän osana kollektiivista "totuutta" ja käytännön olemista varsin helposti ja kyseenalaistamatta huolimatta siinä piilevistä mahdollisesti hyvinkin rajuista puutteista, vioista ja vääryyksistä ihmiskuntaa vastaan. Systemaattisimmillaan tällaisen institutionaalisen ajatusmaailman istuttaminen on ollut etenkin nykyään median ja koulutusjärjestelmän rakennuttua vahvasti sitä tukemaan. Se on sitä joukkoliikkeetöntä ja vaivihkaista NWO -agendan ujuttamista systeemiin; vanhan ja Illuminatin jo hyväksymän olemisen osan säilyttämistä ja jatkamista.

Toki kaikki instituutiot eivät ole rakentuneet ko. haitallisella tavalla tai sisällä pelkästään negatiivista pahuutta, mutta Illuminatin vaikutusta on tullut kaukaa historiasta nykyiseenkin vakiintuneeseen systeemiin mukaan hyvin paljon, mikä toimii meitä kansalaisia ja ihmeen kaupalla saavutettuja hyvinvointiyhteiskunnallisia kansallisvaltioita vastaan tälläkin hetkellä, vaikkemme laskisi mukaan uusia NWO -suunnitelmia ja niiden parissa mahdollisesti tapahtuvia joukkoliikemuutoksia. Siksi olenkin valmis havaitsemaan erääksi aseeksi NWO -agendaa vastaan sen, että osaisimme kunnolla ja oikealla tavalla haastaa nykyisten länsimaisten instituutioiden perustana olevia ajatus- ja käsitejärjestelmiä. Se on ymmärrettävästi monipolvinen ja kauan kestävä prosessi, missä kunnolla hedelmällisten vaihtoehtojen kunnollista paikalleen asettamista NWO:n sijaan on syytä varautua odottamaan ehkä useita vuosikymmeniäkin joissakin tapauksissa.

Joka tapauksessa tämä nykyinen ilmennyt anti-NWO -sisältö ja -aktivismi on osaltaan juuri tätä uuden ajattelu- ja käsitejärjestelmän etsimistä ja kokeilemista, missä kaikenlaisia sisältöjä on tarkasteltava potentiaalisena ehdokkaana aidoksi anti-NWO -sisällöksi ja laajemmin uudeksi tavaksi elää ja olla Illuminati-vapaassa ajattelu- ja käsitejärjestelmässä. Olisi siis löydettävä esim. jonkinlainen rakentava ja mahdollisimman vähän konfliktinen joukkoliiketie kohti anti-NWO -instituutioita, missä Illuminatin haitalliset vaikutukset on lopulta minimoitu, ehkäisty ja kielletty sille tasolle, missä he ja ne eivät pääse haittaamaan ihmisyyden parhaiden puolien esilletulemista suhteessa itseemme ja maapalloomme, jopa koko universumiin nähden.

Itse asiassa on jopa pyrittävä haastamaan juuri se ajatusmalli, että uutta institutionaalista ja käsitejärjestelmällistä olemista renessanssihengessä voisi luoda vain rajujen joukkoliikkeiden kautta. On pyrittävä löytämään tie kumota sekä "vanha" haitallinen että "uusi" haitallinen siten, että joukkoliikkeiden epävarmuudessa ilmenevä yllätyksellisyys ja vaarallisuus ei toteutuisi ihmisten kollektiivisen nykytilanteen kautta --> Anti-NWO -sisältöinen uuteen renessanssiin ja humaaniin hyvyyteen perustuva instituutiojärjestelmä on rakennettava tai uusittava ilman joukkoliikevaihetta tai mahdollisimman sujuvan ja haitattoman joukkoliikkeen / joukkoliikeparven kautta.

Tässä rapautuneessa kulttuurin nykytilanteessa ihmiset pyrkivät havaintoni mukaan vielä liian helposti kuvittelemaan olemistaan ja pyrkimyksiään uuteen parempaan olotilaan sekä alistavien ja tyrannisoivien olosuhteiden poistamista sitä varten Illuminati-saastuneen ajattelu- ja käsitejärjestelmän puitteissa tapahtuvien tunne- ja tahtotoimintojensa kautta. Siinä on juuri se joukkoliikevaara joutua helposti ojasta allikkoon ja jokaisen olisi pyrittävä siis ponnistelemaan ymmärtääkseen sekä oman itsensä että kollektiivisen me -subjektin käyttäytymis- ja olemiskaavoja ko. kokonaisuudessa ja pyrkimään sitten tarpeellisilta osiltaan pois ainakin niistä haitallisimmista ja asettamaan tilalle aivan uusia käyttäytymis- ja olemismalleja aidon anti-NWO -sisällön puitteiden ja toteutumisen hyväksi. Näin voitaisiin ainakin heti alkuun eliminoida se seikka, missä Illuminati pyrkii käyttämään joukkoliikkeitä geopoliittisina aseinaan. Meidän yksi tehtävä on siksi mitätöidä ko. aseenkäyttömahdollisuus --> Emme osallistu haitallisiin, epäilyttäviin ja vaarallisiin joukkoliikkeisiin!

"Kun Shakespeare monta vuosisataa myöhemmin kuvaa Romeon ja Julian rakkautta, hän esittää vastaavanlaisen tilanteen: on kaksi toisilleen vihamielistä sukua, joiden välillä avioliitto on kielletty. Tässäkin tapauksessa rakkaus on transgressiota. Se erottaa sen, mikä on ollut yhdistynyttä (Julian perheestään ja Romeon omastaan), ja yhdistää sen, mikä on ollut erillään (kaksi vihollista). ei ole liikettä ilman vastakohtaisuutta, ei rakastumista ilman vastakohtasuhteen ylittämistä. Kyseessä voi olla mikä tahansa vastakohtaisuus ja mikä tahansa transgressio. Se mikä erottaa ja mikä ylitetään on joka kerta eri."

---> Tässä on yksityisen ihmisen näkökulmasta esitettynä rakastumiseen (Joukkoliikkeeseen) kuuluva dilemma eli se, että joukkoliikkeen dynaaminen voima ja sisältövaatimus luoda uutta järjestelmää ja olemista (Instituutiota) haastaa aina enemmän tai vähemmän vaarallisella tavalla vanhan totutun järjestelmän ja olemisen. Myös geopoliittisella tasolla tämän dilemman luonne on joka kerta eri ja moninaisten yksilöeroavaisuuksien ollessa ryhmän joukkoliikkeeseen osallistuvien tajunnassa ja käyttäytymisessä, on asetelma aina äärimmäisen vaikeasti analysoitavissa ja tulkittavissa näissä kollektiivisissa ja ryhmän tapauksissa.

Siksi osaltaan NWO -agendakin on niin vaikea tutkittava ja havainnollistettava ja siksi niin moni pitää sellaisen tutkimista ja havainnollistamista helpon tulkinnan tarpeessaan vain ns. hörhöisenä "salaliittoteoretisointina". NWO -tutkintaa ei voida kuitenkaan tehdä, jos tyytyy vain helppoihin, sovinnaisiin ja luutuneisiin tulkintoihin. Harhaisena salaliittoteoretisointina NWO -tutkintaa ja -kritisointia pidetäänkin myös juuri siksi, kun ollaan niin lukkiutuneita tähän Illuminati-vaikutteiseen ja siksi rapautuneeseen - vioittuneeseen ajattelu- ja käsitejärjestelmään sekä sitä kautta instituutiojärjestelmään, että sen sisältä käsin ei kyetä näkemään laajempaan ja syy-seuraussuhteiltaan näkyvämpään todellisuuteen ja ymmärrykseen.

Joukkoliikkeet anti-NWO -sisältöä vastaan esim. juuri Illuminatin hyväksi toimivat samalla tavalla ko. ymmärryksen häivyttämiseksi ko. joukkoliikkeen pauloissa olevan ihmisen / ihmisten mielestä seurauksena mielen asettaminen pitämään muiden seikkojen lisäksi anti-NWO -sisältöä hörhöisenä salaliittoteoretisointina. Havaitsemme nykyään pyrkimyksiä juuri tällaiseenkin Illuminatin aseenkäyttöön ymmärrettävistä syistä, kun anti-NWO -aktivismi on monin eri tavoin kyseenalaistamisten ja lyttäämisten kohteena valtavirtamediassa; esim. Yhdysvalloissa monet anti-NWO -sisältöiset liikkeet (Tea Party -liike, We Are Change -liike, 9/11 Truth- liike, ns. Birther -liike jne.) pyritään mustamaalaamaan terroristi-, rasisti- ja hörhösisältöisiksi marginaali-ilmiöiksi tai vaihtoehtoisesti jopa rikollisluonteisiksi yhteiskunnan vihollisuuksiksi. Toisaalta on tässäkin huomioitava juuri se, että ovatko tuollaiset liikkeet mahdollisesti raaka-ainetta Illuminatin kaappaamalle joukkoliikemanipulaatiolle...? Huolimatta niiden alkuperäistarkoituksen ns. puhtaudesta ja vilpittömyydestä. Onhan nimittäin esitetty jo arvioita siitä, kuinka tuo Tea Party -liike olisi jo kaapattu ainakin osittain Illuminatin hallintaan...

Yllä mainitun valossa on ollut ja tulee edelleen olemaan myös hyvin vaikeaa erotella ja luonnehtia esim. juuri fasismin ja kommunismin eroja ja luonteita sekä yksityisellä että kollektiivisella tasolla. Osaltaan siksi tällaiset "ismit" ovatkin toimineet niin erinomaisella tavalla Illuminatin joukkoliikeaseina, missä kansalaisten ymmärryskyvyn puute syvällisellä geopoliittissosiologisella kentällä ja joukkoliikkeessä olon sokeuttavuus ovat estäneet näkemästä niiden haitallista geopoliittisena aseena olemista, missä kansat joutuvat lopulta ko. "ismin" sisäänrakennetun / sisäänpäästetyn ihmisvihollisuuden alle --> Aate kääntyy itseään vastaan. Siksi olen alkanut epäillä esim. Suomen antifasistisen komitean mielekkyyttä yhä enemmän. Yhtäältä ymmärrän kyllä heidän puitteissaan havainnollistettuja epäkohtien esilletuomisia (Joista monista kiitos!), mutta havaitsen jo tuon komitean nimenkin perusteella (antifasismi) liikaa aineksia ja vaaraa olla joutumassa (Tahallisesti tai tahattomasti, sillä ei lopulta ole väliä, kun maitolasi on jo kaatunut) haitalliseksi joukkoliikkeeksi tämän em. valossa.

Kysymys siis kuuluu; voiko nykyisen länsimaisen tilanteemme kuvata siten, että se on joutumassa fasismin kouriin yhä enemmän ja ainoa kunnon vastalääke sille olisi antifasismi?! Mielestäni tässä on olemassa juuri se olemiseemme ja tähän länsimaiseen ajattelu- ja käsitejärjestelmäämme kuuluva virhepäätelmä --> Ymmärryskykyni mukaan tätä länsimaista tilannettamme ei voida kaventaa siten, että siinä on vastakkain vain kaksi "ismiä"; fasismi vs. antifasismi! Olemme nähneet sen, kuinka Illuminati on käyttänyt hyväkseen tällaisia dikotomisia vastakkainasetteluja ja yllä sen sosiologisfilosofiset perusteet on hyvin havainnollistettu. NWO -agedan juonteesta poispääsy edellyttää juuri siksi tällaisten dikotomioiden välttämistä, koska siinä on muutoin vaara joutua Illuminatin junaileman haitallisen joukkoliikkeen valtaan ihan tahtomattaankin.

Sisällöllisestikään ei ole mielestäni riittävän perusteltua asettaa länsimaiden tilannetta tällaiseen "ismi" -vastakkainastetteluun, koska esim. niin fasismi kuin kommunismikin ovat olleet aikoinaan "vain" kokeiluja kehittää geopoliittisia aseita meitä kansoja vastaan ja länsieliitin hyväksi. Siinä mielessä esim. Panu Höglundin viljelemän kaltainen russofobia (Voiko Venäjän naapurina elää?) on suorastaan aivan yhtä yksisilmäisesti dikotomista tätä joukkoliikevaaraa ilmennettäessä; ei ole aina hedelmällistä hyväuskoisenakaan toteuttaa vastakkainasettelun voimistamista / jatkamista poimimalla asetelmasta liikaa vain sitä tukevia pintapuoliseikkoja tai harhaanjohtavia uskomuksia tai ideologispainotteisia argumentteja, kuten asetelmissa länsi vs. itä, fasismi vs. kommunismi, työväki vs. porvaristo, Venäjä vs. länsimaat, fasismi vs. antifasismi jne. voi aivan liian helposti käydä.

On huomattava jo lähtökohtaisesti, että nykyinen NWO -agenda ei ole pelkästään vain yhtä "ismiä" tai ideologiaa tai edes "ismi" -vastakkainasettelua eli oletetulla tavalla länsimaiden tukala tilanne olisi vain fasismia ja sen vyörytystä. Sen sijaan se on sekoitus noista aikaisemmista "ismi"-kokeiluista, joiden perusteella eliitti pyrkii nyt kokonaiskeitoksena vyöryttämään eräänlaista hybridi-ismiä maailmanhallituksen pystyttämistä varten. Antifasismi pyrkii tässä katsannossa siis vain koko keitoksen yhden ainesosan vastavoimaksi, joka voi olla aivan riittämätöntä tai voi johtaa ojasta allikkoon.

Ojasta allikkoon -tie näkyy tässä mielessä mm. juuri tuona ilmiönä, missä tällaista dikotomia-näkemystä vastaan nousee toisenlaista yksisilmäistä vastustamista ja siitä voi syntyä olosuhteet toisiaan vastaan nouseville joukkoliikkeille, jotka voidaan kaapata Illuminatin hallintaan aseiksi meitä kansalaisia vastaan. Toisaalta täytyy kyllä sanoa se, että sekä tässä fasismi vs. antifasismi- että russofiili vs. russofoobikko -asetelmassa hyvänä puolena on näiden toinen toisensa kohdatessa syntyvän kontrastin paljastamat uudet hyvät havainnot geopoliittisesta maailmastamme. Siinä mielessä olenkin mielenkiinnolla tarkkaillut tätä ottelullista tilannetta "Johan Bäckman" vs. "Panu Höglund" ja toivon sen jatkuvan kummankin osalta samanlaisena, kunhan mitään vaarallista ei konkretisoidu käytäntöön...

On kyllä ymmärrettävää sekin, että antifasismi voi tuoda tällaisen vastakkainasettelutarkastelunsa avulla uutta tietoa esille juuri fasismin haitallisesta pahuudesta ja siitä kiitos Johan Bäckmanille ja kumppaneille! Ei pidä kuitenkaan ryhtyä siihen, että antifasismi olisi eräänlainen synonyymi kommunismille tms. vapaasti Illuminatin invaasion käytettävissä olevalle / mahdollistavalle "ismille", koska ojasta allikkoon -tie on vaarana siinä, missä ottaa liikaa osaa Illuminatin aikoinaan junailemiin joukkoliikemuotoihin tai sellaisiin uusiinkin joukkoliikemuotoihin, jotka ovat muotoiltavissa aidon anti-NWO -sisällön ja anti-Illuminati -tarpeen haitoiksi ja jopa kumoamisiksi saakka.

" ...Rakastumisessa on siis aina kyse jonkin uuden rakentamisesta kahden erillisen rakenteen pohjalta."

---> Uuden rakentaminen kahden erillisen rakenteen pohjalta joukkoliikkeessä on helpoimmin ymmärrettävissä juuri kahden ihmisen muodostaman joukkoliikkeen (rakastumisen) kohdalla, mutta usean ihmisen muodostamien ryhmän joukkoliikemuotojen kohdalla nuo lähtökohtina olevat rakenteet voivat olla hyvinkin monimutkaisia alkuperäisiltä olemuksiltaan ja tarpeiltaan. Nähdäkseni ym. "ismit" ovatkin olleet eräs työkalu yksinkertaistaa olemisen ja toteutumisen kenttää kulloiseenkin "ismiin" perustuvan joukkoliikkeen toiminnalle ja etenemiselle sekä lopulta niistä hedelmänä muodostuvien instituutioiden säilyttämiselle. Siinäkin kohtaa joudutaan "ismien" vaarallisille hetteiköille, koska minkä vain joukkoliikkeen dynamiikan ja sisällön yksinkertaistaminen reaalimaailmatoiminnassa sen henkisenä sisältönä olevan ideologian vaatimana aiheuttaa sekä joukkoliikkeen sisällä oleville ihmisille että ko. joukkoliikettä vastaan tuleville ja ko. liikkeen syrjäyttämäksi joutuville vanhoille systeemeille tarpeetonta hallaa --> Ideologia kaventaa ja murskaa elämän käytännön ilmenemismuotojen ja tarpeiden toteutumista.

Toisaalta ideologian kannalta katsottuna on ymmärrettävää se, että kulloisenkin ideologian mukaisen toiminnan tehostaminen vaatii aina tiettyä ko. joukkoliikkeen käytännön yksinkertaistamista tarvittavan dynamiikan ja toteutumisen saavuttamiseksi sujuvalle ja loppuun menevälle tasolle tavoitteena vanhan korvaava uusi instituutio. Tässä voidaan lopulta kysyä juuri sitä, että onko juuri jokin "ideologia" tarpeen NWO:n vastustamisessa?
Onhan NWO:n vastustaminenkin toisaalta luokilteltavissa eräänlaiseksi ideologiaksi etenkin juuri siinä tapauksessa, missä se ottaisi joukkoliikkeen muodon. Voiko siis NWO -agendaa tosiaan vastustaa niin, että se ei muodostu tällaiseksi haitalliseksi joukkoliikkeeksi ja / tai reaalielämää tuhoavasti kaventavaksi ideologiaksi? Onko muunlainen tie mahdollista?... Varmaankin muita teitä on, mutta miettikäämme näitäkin asioita yhä lisää, kun jatkamme taas seuraavalla kerralla tätä Alberoni-tutkielmaa!

No comments: