Sunday, September 22, 2013

Kokoomusnuorten poliittinen ohjelma kriittisessä analyysissä: Imperiaalisen rahataloustotalitarismin ja neofeodalismin kartoittaminen esille

Parin viime viikon aikana kokoomusnuorten uusi puheenjohtaja Susanna Koski on kohauttanut ns. äärioikeistolaisilla teeseillään, mikä on paljastanut kokoomusnuorten poliittisen agendan koko kirjon myrskyisään kritiikkitulvaan ja hämmästelyyn. Se on osaltaan lupaavaa yhteiskuntavalveutumista...

Olen seurannut tätä myrskyä ja otan tässä sen puitteista esille kokoomusnuorten poliittisen ohjelman omaan kyseenalaistavaan analyysiini. Ilta-Sanomissa koko kokoomusohjelma otettiin sanatarkasti esille ja olen erotellut siitä alle keskeisiä kohtia pohdittaviksi. Joitakin kohtia jätin käsittelemättä niiden ollessa mielestäni sen verran neutraaleja tai koska minulla ei ole vielä riittävästi taustatietoa niiden pohdintaa varten. Joka tapauksessa lähikuukausina ja ensi vuonnakin nämä teesit tulevat bloggaamisessani varmasti esille uudestaan ja lisää...


Esille otettujen kohtien suhteen olen jaotellut tarkastelun siten, että ko. poliittisen ohjelman hälyyttävimmin länsieliitin rahataloustotalitarismia ja imperialismia ilmentävät - promotoivat kohdat olen korostanut omilla suluissa olevilla kommenteillani punaisella fontilla


Tämän kontrastiksi olen poiminut ko. ohjelmasta sellaiset kohdat, joilla näyttää olevan hyvää potentiaalia, mutta joiden harhaanjohtava näennäisyys paljastuu tämän kokoomusohjelman kokonaisuudessa ja osallisuudessa länsieliitin promotoimaan taloususkonnolliseen ja imperiaaliseen hegemoniaan. Näiden kohtien suluissa olevien omien kommenttieni fonttityyli on kursiivi.


Niinpä tämänlainen kokoomusohjelma ilmentää sellaista agendallisuutta, jolla ei joka tapauksessakaan näytä olevan riittävää kokonaiskuvien ymmärrystä ja hallintaa osana yhteishyvällisiä yhteiskuntaperiaatteita. Tällaisen poliittisen ohjelman osoittamani karikot ja vääryydet ilmentävät juuri sellaista hajottavaa ja epähedelmällistä putkiaivoisuutta, joka ponnistaa imaginaaristen opillisuuksien pinnallisuudesta. 


Tätä poliittista ohjelmaa voidaan siksi nimittää vaikkapa juuri äärioikeistolaisuudeksi, mutta kokonaiskuvassa sen teesit ovat kuitenkin pohjimmiltaan nykyaikamme taloususkonnollisen hegemonian ja sen imperiaali-ilmentymien ajatusvirheitä ja rappioprosesseja.


Tämän enempää en pohjusta asiaa, vaan annan alla olevan analyysin selittää tilannetta alustavasti auki jatkotarkastelujakin varten >>


Lähteenä: Tätä kokoomusnuoret oikeasti ehdottivat - lue sanatarkka esitys.


Oma yhteiskunnallispoliittinen analyysini siitä poimittuina tarkasteluina periaatteelliseen pohdintaan >>Talouspolitiikka:


Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman hälyyttävimmät vääristymät:


>> Julkisen talouden alijäämää paikataan pääasiassa menoleikkauksin (Silkkaa neofeodaalistamista fyysisen ekonomian kustannuksella imaginaarisen rahataloustotalitarismin hyväksi!).

>> Ansiotulo- ja pääomaverotuksen progressiosta luovutaan ja siirrytään tulojen suhteellisen verotukseen (Rahvaan raha-asiat kriisiyttävää tuloerojen kasvattamista eli neofeodaalistamista!).
>> Hallitus laatii ohjelman ei-strategisten valtionyhtiöiden yksityistämiseksi (Kansallisvaltioperiaatteen ja hyvinvointiyhteiskunnan purkamista imperiaalisen rahatalouskeinottelun hyväksi!).
>> Kaikkien osinkojen verotuksessa tulee siirtyä tasaveroon (Eliitin raha-asiat turvaavaa tuloerojen kasvattamista eli neofeodaalistamista!).
>> Finanssisääntelyä tulee keventää investointien houkuttelemiseksi Suomeen (Rahan vapauttamista uusliberalistisena taloususkontoharhana velka- ja johdannaispekulaation turvaamiseksi rahataloustotalitarismin jatkamisessa!).

Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman näennäisesti hyvät kohdat salakavalina agendoina:

>> Euroopan unionin verotusoikeutta ei oteta käyttöön ja euromaiden tukemisesta pidättäydytään jatkossa (Näennäinen kannanotto rahan valtaa vastaan, mutta joka vesittyy rahataloustotalitaristisen kokonaishegemonian ikeessä....).

>> Perintöverotuksesta luovutaan kokonaan asteittain (Pieni myönnytys rahvaan asettamisessa neofeodaalistamisen ikeeseen ja toisaalta iso kädenojennus eliitin raha-asioiden parantamiseksi neofeodaaliperiaatteiden mukaan....).

Työ- ja elinkeinopolitiikka:

Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman hälyyttävimmät vääristymät:

>> Työuria pidennetään systemaattisesti koulutusaikoja lyhentämällä ja eläkkeelle siirtymistä myöhentämällä (Työmarkkinoiden tehostamista rahataloustotalitarismin toiminnan pönkittämiseksi korostamalla työvoiman tavarallistamista rahanvallan käytettäväksi!)

>> Työllistämisen kustannuksia madalletaan yrityksen velvoitteena olevan eläkemaksuosuuden pienentämisellä ja sen rinnalle kehitettävillä eläkerahastopohjaisilla ratkaisuilla (Työmarkkinoiden sitomista yhä vankemmin osaksi rahataloustotalitarismin toimintaa korostamalla imperiaalisten korporaatioiden rahanvaltaroolia!).
>> Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus poistetaan (Työmarkkinajärjestöjen toiminnan estämistä, jotta ne eivät pakenisi pois rahataloustotalitarismin ikeestä ja haittaisi neofeodaalistamista!).
>> Laittomien lakkojen järjestämisestä langetettavien sakkojen rinnalle säädetään sanktioksi myös vahingonkorvausvelvollisuus yritykselle aiheutetun tappion perusteella (Rahataloustotalitarismin toimintaa turvaavaa työmarkkinoiden diktatuurillistamista pakottamalla ne imperiaalisen korporaatioideologian sääntöihin!).
>> Valtion ja kuntien monopoleja puretaan ja niiden toimialoja vapautetaan kilpailulle (Hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden purkamista rahataloustotalitarismin toiminnan edistämiseksi!).
>> Työntekijän ensimmäinen sairauspoissaolopäivä tehdään palkattomaksi (Työntekijöiden alistamista rahataloustotalitaristisen toimintaikeen rattaiksi pakkoa ja velvollisuutta lisäämällä!).

Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman näennäisesti hyvät kohdat salakavalina agendoina:

>> Työttömyysturvan byrokratiaa on vähennettävä (Hyvä juttu ollessaan yhteishyvällisyyttä edesauttavaa sosiaalista turvaa, mutta huono juttu sen ollessa keino totalitarisoida työmarkkinoita neofeodaaliseksi säännöstöksi....).

>> Oppisopimuskoulusta lisätään kehittämällä oppisopimuskoulutuksen kannusteita työnantajille (Työmarkkinoiden monipuolistaminen on hyvä asia tälläkin tavalla, jos se palvelee yhteishyvällisyyden lisäämistä. Rahataloustotalitaristinen työmarkkinoiden parasiittihyväksikäyttö vaanii silti tässäkin töiden supistamisena imperiaalikontrolloituun muottiin....).

Sosiaali- ja terveyspolitiikka:


Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman hälyyttävimmät vääristymät:

>> Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon poistetaan siinä tapauksessa, että toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona (Ihmisten rajaamista pois rahataloustotalitarismin ulottumattomissa olevalta alueelta neofeodaaliprosessin käyttöön!).

>> Sosiaalimenojen osuutta pyritään laskemaan erityisesti passiivisia sosiaalietuuksia karsimalla (Ihmisten patistamista hyödyntämään rahataloustotalitarismin toimintaa karsimalla sosiaaliturvaa!).
>> Julkisten terveyspalvelujen kohdalla maksullisten palveluiden osuutta on lisättävä (Hyvinvointivaltiorakenteiden alistamista tuottamaan hyötyjä rahataloustotalitarismille!).
>> Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittämistä jatketaan, jotta palveluita voidaan tarjota entistä enemmän yhden luukun periaatteella (Hyvinvointivaltiorakenteiden karsimista pois supistavalla tavarallistamisella laajentaen rahataloustotalitarismille pelikenttää!).
>> Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluja karsitaan tarjoamalla palveluita entistä enemmän verkossa (Hyvinvointivaltioperiaatteiden pakottamista pois ihmisten käytöstä osana säästörappiota rahataloustotalitarismin hyväksi!).
>> Perusterveydenhuollon sairaansijoja tulee suositusten mukaisesti vähentää, ja palvelurakenteiden välisiä esteitä tulee purkaa jonojen poistamiseksi (Hyvältä kuulostavan porkkanan harhauttavalla avulla hyvinvointivaltiorakenteiden supistamista pois haittaamasta rahataloustotalitarismia!).
>> Eutanasia laillistettava Suomessa (Ns. "hyödyttömän" / "heikon aineksen" "poissiivoamisen" helpottamista aiheuttamasta "ylimääräisiä" sairaanhoitokuluja rahataloustotalitarismin toiminnan haitaksi!).

Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman näennäisesti hyvät kohdat salakavalina agendoina:

>> Omaishoidontuen taso tulee olla jatkossakin sellainen, että omaishoitaminen kotona on mahdollista, ja omaishoitajien kunnosta tulee huolehtia mahdollistamalla heidän lakisääteiset vapaapäivänsä entistä paremmin (Tämän työmuodon arvostaminen sinällään näin on hienoa, mutta huonoa, jos taka-ajatuksena on julkisen terveydenhuollon alasajamistavoitteet tämän työmuodon varjolla rahataloustotalitarististen intressien hyväksi....).

>> Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen panostetaan tarjoamalla terveyttä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä palveluita, ja nopeuttamalla esimerkiksi ammatilliseen tai lääkinnälliseen kuntoutukseen pääsyä (Työvoiman hyvinvointi kuuluu oleellisena osana hyvinvointiyhteiskunnan periaatteisiin, mutta sen hyväksikäyttö lähinnä vain rahataloustotalitarististen intressien vaalimiseen työn tavarallisena tehostamisena on neofeodalismirappiota....).
>> Mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi lasten ja nuorten psykososiaalisiin ongelmiin, kuten koulukiusaamisen ehkäisyyn, tulee panostaa (Sosiaalisten konstruktioiden terveenä pitäminen on oleellista hyvinvointiyhteiskuntaperiaatteina, mutta se vesittyy rahataloustotalitaristisen hegemonian ikeessä ihmisyyden tavarallistumisen ja neofeodaalistumisen kautta....).

Koulutuspolitiikka:


Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman hälyyttävimmät vääristymät:

>> Perusopetuksessa tuetaan tasoryhmien muodostumista nykyistä tehokkaammin (Ihmisten aivopesun yhtenäistämis- ja tehostamisohjelma neofeodaalista yhteiskuntaa varten!).

>> Lukiota kehitetään vastaamaan entistä paremmin korkeakoulutuksen tarpeita (Koulutuksen tehostamista vastaamaan paremmin rahataloustotalitarismin tarpeita; ihmisiä nopeammin neofeodaalisen yhteiskunnan rattaiksi!).
>> Toisen asteen kouluja ei tule rahoituksella tasapäistää, vaan koulujen rahoituksen tulee perustua jatkossa entistä enemmän laatuun ja tuloksellisuuteen (Koulutuksen kilpailuttamista vastaamaan neofeodaalisen yhteiskunnan tarpeita luoden muokattavaa eroa "ylemmän" ja "heikomman" aineksen välille rahataloustotalitarismin tavarallistamispakotteina!).
>> Korkeakouluja kannustetaan hankkimaan enemmän yksityistä rahoitusta (Koulujärjestelmän pakottamista toimimaan rahataloustotalitaristisen hegemonian säännöillä!).
>> Korkeakoulujen julkisen rahoituksen tulee perustua entistä enemmän tuloksellisuuteen sekä koulusta valmistuvien määriin (Koulujärjestelmän pakottaminen poistumaan kansallisvaltioperiaatteiden sivistysrakenteista toimiakseen rahataloustotalitarististen intressien maksimoimiseksi!).
>> Useamman kuin yhden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen tulee tehdä maksulliseksi (Ihmisten pakottaminen tyytymään itsensä kehittämisessä vain neofeodaalisesti supistetun yhteiskunnan rahataloustotalitarististen intressien sanelemassa muotissa!).
>> Ammattikorkeakouluopetusta tulee keskittää laajempiin yksiköihin lukuisien sivutoimipisteiden sijaan (Koulujärjestelmän supistamista säästörappiona pakottamalla sitä pois haittaamasta rahataloustotalitaristista hegemoniaa!).

Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman näennäisesti hyvät kohdat salakavalina agendoina:

>> Maahanmuuttajien kotouttamisessa tulee panostaa suomen kielen opetukseen ja luopua vaatimuksesta toteuttaa maahanmuuttajille oman uskonnon opetusta (Kansallisvaltioperiaatteiden vaaliminen maahanmuuton kontrollointina on tärkeää, mutta se jää yhteishyvällisyyden toteuttamisessa irralliseksi almuksi imperiaalisten prosessien ikeessä....).

>> Julkisissa perus- ja toisen asteen kouluissa määrärahat tulee antaa suoraan kouluille käytettäväksi, jotta ne voidaan käyttää koulun ja opiskelijoiden tarpeet paremmin huomioiden ilman turhia hallinnollisia tasoja (Opiskelijoiden tarpeiden huomiointi osana hyvinvointivaltioperiaatteita on oleellista, mutta niiden hyväksikäyttö osana rahataloustotalitaristisia intressejä opiskelun tavarallistamistehostamisena on neofeodaalirappiota....).

Kuntapolitiikka:


Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman hälyyttävimmät vääristymät:

>> Kuntien lakisääteisiä tehtäviä karsittava määrällisesti (Kansallisvaltioperiaatteiden alistamista toimimaan rahataloustotalitarististen mukaisesti rakennesupistamisen kautta!).

>> Kuntien palvelurakenteita uudistettava palvelusetelein sekä palvelumaksuin (Kansallisvaltioperiaatteiden muokkaamista toteuttamaan neofeodaalisesti alasajettavaa yhteiskuntaa julkisten rakenteiden vesittämisen kautta!).
>> Kuntaliitosselvitykset perustetaan tutkimustietoon ja niillä tavoitellaan tehokkuutta ja kilpailukykyä (Kansallisvaltioperiaatteiden neofeodaalisen alasajon perustelemista rahataloustotalitaristisen ja sitä edesauttavan pseudotieteen avulla tavarallistamissupistamisena!).
>> Julkiset kuntien ranking-listat otettava käyttöön (Kansallisvaltioperiaatteiden sijalle muokattavaa neofeodaalikilpailutusta erottelemaan kunnat tavarallistamissupistamisen kautta luotavaan rahataloustotalitaristiseen kategorisointiin!).
>> Kuntien väliselle kilpailulle asukkaista ja elinkeinoista ei tule luoda keinotekoisia esteitä (Rahataloustotalitarististen intressien vapauttamista operoimaan kansallisvaltioperiaatteiden sijalla tavarallisemmin ja tehokkaammin neofeodaalisesti!).

Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman näennäisesti hyvät kohdat salakavalina agendoina:

>> Kuntien perustuslaillista itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa jatkossakin (Kansallisvaltioperiaatteellinen asenne olisi näin hienoa, mutta jää sanahelinäksi imperiaaliagendojen puristuksessa....).

>> Kuntalaisaloitteiden käsittelyajat on saatava kuriin (Kuntalaisaloitteiden käsittely yhteishyvällisenä asenteena on heinoa, mutta niiden käsittelyn tehostaminen rahataloustotalitarismin hyväksi valikoiden ilmenee neofeodaalirappiona....).
>> Kuntapolitiikan demokratiaa halventavista sukupuolikiintiöistä luovutaan (Kansallisvaltioperiaatteiden tasa-arvoinen toteuttaminen yhteishyvällisenä asenteena luo neorenessanssia, mutta sen vapauttaman potentiaalin osallistaminen rahataloustotalitarististen intressien palveluun vesittää prosessia neofeodaaliseksi....).

Maa- ja metsätalouspolitiikka:


Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman hälyyttävimmät vääristymät:

>> Maatalouden kilpailukykyä parannetaan aloittamalla peltorakenneuudistus, jolla kasvatetaan keskimääräisten peltolohkojen pinta-alaa (Maatalousrakenteiden tavarallista valjastamista osaksi rahataloustotalitarististen intressien edesauttamista!).

>> Kaikilla maatalouspolitiikan ratkaisuilla pyritään vähentämään tukiriippuvuutta (Maataloustoiminnan pakottamista tyytymään rahataloustotalitarististen sääntöjen ikeeseen!).
>> Valtion on päätöksillään edistettävä kilpailua alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan kesken (Maataloustoiminnan muokkaamista toimimaan rahataloustotalitarismin säännöillä asettamalla toimintaosat tavarallistuvaan kategorisointiin rahanvallan hyväksikäyttöä varten!).
>> Maatalouden suorien investointitukien sijaan myönnetään investoinneille korkotukea (Rahataloustotalitarististen mekanismien voimistamista maatalousrakenteiden alistamisessa neofeodaalikäytäntöihin!).
>> Turkisalan elinkeinotoiminnan harjoittaminen on turvattava jatkossakin (Rahatalouseliitin turhamaisuuden hivelyä varten luotujen kättötavaroiden tuotantoturvaamista!).

Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman näennäisesti hyvät kohdat salakavalina agendoina:

>> Tuontielintarvikkeilta vaaditaan samoja hygienia-, ymparistö- ja tuotantoeläimen hyvinvointistandardeja kuin kotimaiselta ruoalta (Ruoantuotannon terveysvaatimukset kuuluvat oleellisesti hyvinvointiyhteiskunnan periaatteisiin, mutta niiden valjastaminen toteutumaan rahataloustotalitarististen korporaatio- ja virkamiestyrannioiden - Monsanto - kautta ilmentää neofeodaalitotalitarismia....).

>> Luomutuotanto tulee mahdollistaa samalla tilalla kasvi-, eläin- ja peltokohtaisesti (Vaihtoehtoisten maataloustuotantotapojen vaaliminen ilmentää tervettä monipuolisuutta, mutta tämänkin standardisoiminen tavaralliseksi käytännöksi on osallistamista rahataloustotalitaristiseen hyväksikäyttöön....).
>> Veden käyttöä tehostetaan maataloudessa Euroopan alueella (Infrastruktuurin parantaminen kuuluu oleellisena osana hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon ja edelleenkehittämiseen, mutta tehostaminen rahataloustotalitarististen intressien hyväksi vääristää ja vesittää tätäkin agendaa aiheuttaen vajaita infrastruktuurin parantumisnäkymiä....).

Ulko- ja Eurooppa-politiikka:


Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman hälyyttävimmät vääristymät:

>> Euroopan unionin tulleja on purettava vapaakaupan edistämiseksi (Eli Euroopan unionin tulleja on purettava rahataloustotalitarismin edistämiseksi!).

>> Sisäpoliittinen valta ei saa perussopimusten vastaisesti siirtyä unionin päätöksentekoelimiin (Kansallisvaltioperiaatteiden tuhoamista rahataloustotalitarismia edesauttavan imperialismin tieltä!).
>> Suomen tulee olla äänekkäästi mukana edistämässä kansainvälistä vapaakauppaa kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, koska markkinatalous on Suomen lisäksi kaikkien muidenkin edun mukaista (Rahataloustotalitarismin laittamista kaiken edelle taloususkonnollisen harhaisuuden voimalla!).

Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman näennäisesti hyvät kohdat salakavalina agendoina:

>> Euroopan unionin liittovaltiokehitys on pysäytettävä (Jos rahataloustotalitarististen intressien annetaan velloa vapaana, niin tämä on pelkkää harhaanjohtavaa sanahelinää....).

>> Unionin tulee keventää säädösviidakkoaan (Haittaavista säännöistä poispääsy edistää oikein käytettynä hyvinvointiyhteiskuntaa ja palauttaa kansallisvaltioperiaatteita yhteishyvälliseen prosessiin, mutta säädösviidakon karsiminen tehostamisena palvelemaan rahataloustotalitaristisia ja imperiaalisia intressejä aiheuttaa se neofeodaalityranniaa....).

Oikeus- ja turvallisuuspolitiikka:


Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman hälyyttävimmät vääristymät:

>> Pohjois-Atlantin liiton (NATO) jäsenyyttä on haettava välittömästi (Länsieliitin militaristisen imperiaaliturvan operatiiviseksi osaksi liittymistä rahataloustotalitaristisen imperiaalihegemonian periaatteina!).

>> Kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisoiva lakipykälä poistettava (Yksilön oikeuksien korostamista vähentämällä ymmärrystä ryhmäpsykologisista ominaisuuksista neofeodaalisen yhteiskunnan toteutumishelpotukseksi!).
>> Vähemmistövaltuutetun virka poistettava (Enemmistön käyttämistä hyväksi marginaalisten äänien vaientamiseksi pois uhkaamasta rahataloustotalitaristisen neofeodaaliyhteiskunnan toteutumista!).
>> Törkeiden rikosten valmistelu kriminalisoitava (Neofeodaalisen yhteiskunnan toteuttamista uhkaavien "rikosten" ennaltaehkäisyä!).
>> Elinkautisesta armahtamista voi hakea vasta 25 istutun vankilavuoden jälkeen (Varoittavan esimerkin rakentamista neofeodaalisen yhteiskuntajärjestyksen turvatakeena!).

Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman näennäisesti hyvät kohdat salakavalina agendoina:

>> Terroristien koulutusleireille ja toimintaan osallistuminen on kiellettävä (Ihmisoikeuksia, turvallisuutta, yhteishyvää ja kansallisvaltioperiaatteita turvaava asenne on tämän kautta hyvä asia, mutta sen hyväksikäyttäminen estämään eliitin imperiaali- ja rahataloustotalitarismin vastustamista "terrorismiksi" leimaamalla on antihumaania diktatuuria....).

>> Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen lopetettava (Kansallisvaltioperiaatteiden turvaaminen kontrolloimalla maahanmuuttoa tapauskohtaisesti edistää yhteishyvällisyyttä, mutta maahanmuuton valikoimisen tehostaminen osana imperiaalista neofeodaalistamista aiheuttaa rasismia ja sosiaalisten konstruktioiden vääristymiä rappiona....).
>> Uhrittomia ajatusrikoksia ei tule olla (Ihmisoikeuksien kunnioittaminen yksilönvapauksia vaalimalla on osa yhteishyvällisyyttä, mutta yksilön ylikorostaminen pois ymmärtämästä yhteishyvällisyyttä aiheuttaa se paradoksaalisesti rappioprosessin kärjistymistä kohti yksilön ajatusrikoksia neofeodalismin haastamisena....).
>> Ulkomaalaiset rikoksentekijät karkotettava välittömästi pois maasta (Kansallisvaltioperiaatteisiin kuuluu hyvänä prosessina rikollisen maahanmuuton eliminointi, mutta sen käyttäminen sosiaalisten konstruktioiden muokkaamiseen rasistiseksi peloksi aiheuttaa se osaltaan neofeodaalirappiota ryhmä- ja vähemmistötyrannian muotoina....)
>> Suomeen tulee perustaa poliitikoista riippumaton perustuslakituomioistuin, joka käsittelee esimerkiksi ministerien mahdolliset väärinmenettelyt kansanedustajista koostuvan eduskunnan perustuslakivaliokunnan sijaan (Vallan väärinkäyttöön on hyvä panostaa riippumattomien toimielinten kautta, mutta sellaisten osallistaminen toteuttamaan eliitin rahataloustotalitarismia ja imperialismia luo se pohjaa neofeodaalityrannialle kansallisvaltioperiaatteista irrallisena valtana....).

Energia- ja ympäristöpolitiikka:


Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman hälyyttävimmät vääristymät:

>> Kansalliset energiantuotannon tuet tulee asteittain poistaa ja mahdolliset tukitoimet kohdistaa investointien ja tuotekehitykseen (Infrastruktuurin ja teollisen hyvinvoinnin luomisen valjastamista osaksi rahataloustotalitaristista toimintaa aiheuttaen rappiokierrettä!).

>> EU:n päästökauppaa tulee maantieteellisesti laajentaa ja sen pyrkimyksiä yksinkertaistaa (Ilmasto- ja ympäristöasioiden valjastamista osaksi rahataloustotalitaristista toimintaa osallistamalla niitä yhteen Agenda 21 -imperialismin kanssa!).
>> Asuntojen pinta-alavaatimuksista tulee siirtyä markkinatarvepohjaiseen jakaumaan, jotta suurille kaupunkiseuduille saadaan lisää pienten asuntojen tuotantoa (Asuntopolitiikan valjastamista osaksi rahataloustotalitaristista toimintaa luoden helpommin rahanvallan käyttöön tavarallistuvaa yhteiskuntarakennetta!).
>> Kaavavalituksia tulee suitsia rajaamalla valitusoikeutta vain suunnitteluvaiheessa kirjallisen muistutuksen tehneille ja asettamalla valitusmaksu, joka palautetaan valituksen ollessa aiheellinen (Maankäytön ja kaavoituksen valjastamista osaksi rahataloustotalitaristista toimintaa karsimalla niistä rahanvallan käyttöön soveltuvaa tavarallistumista haittaavia prosesseja!).

Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman näennäisesti hyvät kohdat salakavalina agendoina:

>> Suomen ja Euroopan unionin energiaomavaraisuutta tulee kehittää ja lisätä (Kansallisvaltioperiaatteisiin kuuluu yhteishyvällisyyttä turvaten energiaomavaraisuuden pönkittäminen, mutta EU-tasolta lähtevänä se kuuluu osaksi rahataloustotalitaristista imperialismia aiheuttaen neofeodaalista rappiota mm. supistavana tavarallistumisena....).

>> Jätteenpolttoa tulee lisätä, sillä kaatopaikat aiheuttavat enemmän päästöjä ja pilaavat maaperää (Luonnon saastumisen vähentäminen on osa yhteishyvällistä asennetta, mutta se vesittyy heikosti toteutuvaksi, jos esim. jätteiden käsittelyä alistetaan rahataloustotalitaristisen hegemonian ikeeseen rahanvaltakorporaatioissa....).
>> Rakennusten pakollisista energiatodistuksista luovutaan (Infrastruktuurin ja kaupunki- / taajamarakenteen luomisessa haittaavista ja huonosti perustelluista säännöistä on hyvä luopua yhteishyvällisyyden parantamiseksi, mutta sen tekosyyllistäminen rahataloustotalitarististen intressien hyväksi toimimisena on kyseenalaista....).

Liikenne- ja viestintäpolitiikka:


Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman hälyyttävimmät vääristymät:

>> Autovero poistetaan kokonaan uusilta autoilta (Infrastruktuurin muokkaamista vastaamaan yksilökeskeistä maailmankuvaa rahataloustotalitarismia edesauttavana kuluttajaorjuutena; kalliita yksilötuotteita suositaan kaupaksipantavaksi!).

>> Taksi-, rautatie- ja linja-autoliikenne vapautetaan kilpailulle (Julkisen liikenteen liittämistä osaksi rahataloustotalitarismin toimintaa muokkaamalla siitä imperiaalikorporaatioiden hyväksikäyttämää alustaa!).
>> Liikenneväyliä koskevan päätöksenteon tulee perustua kokonaishyötyyn, ei aluepolitiikkaan (Hyötyjen ja tarpeiden asettamista tarkasteluun yhä vankemmin rahataloustotalitarististen intressien kautta hylkäämällä kansallisvaltioperiaatteellinen alueiden käyttö imperiaalisen alueiden manipulaation hyväksi!).
>> Yleisradio pilkotaan osiin ja yksityistetään ja tärkeät julkisen palvelun toiminnot kuten hätätiedotteet ostetaan budjettivaroin (Viestinnän ja sen sisällön liittämistä yhä pakotetummin osaksi rahataloustotalitarismin imperiaalitoimintaa!).
>> Moottoripyörille ei lisätä katsastusvelvollisuutta (Kalliiden yksilötavaroiden houkuttelevuuden lisäämistä rahataloustotalitaristisen toiminnan käyttövoimaksi kulutusorjuuden lisäämisenä!).
>> Talvirengaspakko poistettava (Kalliiden yksilötavaroiden houkuttelevuuden lisäämistä rahataloustotalitaristisen toiminnan käyttövoimaksi kulutusorjuuden lisäämisenä - Osa 2!).
>> Kuorma-autokorttien ikärajat on palautettava kahdeksaantoista vuoteen ja ammattipätevyyden vaatimuksia on madallettava (Neofeodaalisen työn tehostamista liikennehelpotusten kautta rahataloustotalitarististen intressien hyödyksi!).

Kokoomusnuorten poliittisen ohjelman näennäisesti hyvät kohdat salakavalina agendoina:

>> Perusväylänpidon resursseja tulee korottaa, jotta liikenneverkkomme ei pääse rapauumaan (Infrastruktuurin parantamiseen kuuluu liikenteen tehostaminen yhteishyvällisenä asenteena, mutta liikenteen tehostaminen rahataloustotalitarismin hyväksi jättää parantamistavoitteet vajaiksi ja kokonaiskuvaa ymmärtämättömäksi....).

>> Suomi alkaa suunnitella yhteistyössä muiden maiden kanssa raideyhteyttä Jäämerelle (Kansainvälinen yhteistyö mannermittaluokkaa olevissa infrastruktuuriprojekteissa on yhteishyvällinen prosessi tapahtuessaan terveiden kansallisvaltioperiaatteiden alustamana, mutta sairasta ja vääristävää imperialistisen hegemonian liittäessä sitä rahataloustotalitaristisiin intresseihin....).
>> Kaikenlainen Internetin sensurointi on lopetettava (Tiedon vapaa kulku on yhteishyvällisten periaatteiden mukaista ihmisoikeuksien ja humaanin edistyksen kunnioittamista, mutta samaan aikaan vellova rahataloustotalitarismi vesittää sitä polkemalla ja estämällä tiedon muodostumista käytännössä kansallisvaltio- ja yhteishyväperiaatteita toteuttavaksi prosessiksi....).
>> Sananvapaus ja yksityisyydensuoja turvataan lainsäädännöllä myös tietoverkoissa (Yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen on hyvä asia hyvinvointiyhteiskunnan osana, mutta ylikorostuessaan yli-individualismiksi se hukkaa ryhmäpsykologisten ominaisuuksien ymmärtämisen yhteishyvällisyyden pohjana ja vääristyy tietoverkoissakin hyödyllisen tiedon sijaan propagadallisiksi harhaopillisuuksiksi....).
>> Henkilöiden liikkeiden seurantaan suunnattua satelliittipaikannusjärjestelmää ei oteta käyttöön (Poliisivaltiotyrannian hylkääminen kuuluu pakollisiin tekoihin hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi, mutta sen pitää koskea sitäkin, että rahataloustotalitarismi lakkautetaan imperialististen neofeodaali- ja rappioprosessien kääntämiseksi neorenessanssiksi....).

Pohdinta ja kritiikki jatkuu lähitulevaisuudessa eteen päin....

No comments: