Sunday, September 21, 2014

Vihreiden energiapolitiikka länsieliitin agendojen mukaisesti taantumuksellisena ja russofobisena rappiona - Malthusilaiset uusiutuvat energiamuodot vs. BRICS-maiden fuusioydinvoimamissio

Tällä viikolla Suomessa on nähty yksi tekopyhimmistä ja eräs selvimmin ymmärrystä vailla olevista politiikan farsseista Stubbin hallituksen piirissä, kun Vihreät jättivät hallituksen ydinvoimaesityksen hyväksymisen jälkeen mielenosoituksellisesti, mutta kaatuen itse sisällöllisesti ideologiansa ansaan energiapolitiikassaan. 

Katsotaanpa tarkemmin sitä, miksi tässä farssissa voidaan puhua niin tekopyhyydestä kuin haihattelustakin - Tähdellisesti molemmat ilmenevät Vihreiden ideologiassa länsieliitin asiamiehenä olemisen malthusilaisena kiteytymisenä, joka ei ole aitoa ympäristötietoa ja -suojelua teollisen hyvinvoinnin sovittelussa ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen, vaan se on sivilisaatiolle vaarallisesti länsieliitin imperiaalisia intressejä tukevaa viherfasismia. Vihreiden politiikka kytkeytyy myös tässä ydinvoimaesimerkissä vahvasti meneillään olevaan länsieliitti vs. Venäjä -vastakkainasetteluun russofobisen sokeuden ilmentymänä.

Vihreät uhkaa jättää hallituksen, jos ydinvoimaesitys hyväksytään torstaina ja Vihreät ulos hallituksesta – "Mieli on raskas ja pettynyt".


Voimme löytää Vihreiltä ainakin kolme keskeistä ko. tekopyhyyden ja haihattelun paljastavaa asiakokonaisuutta >>

1. Vihreiden julistus "valtavasta puhtaan energian ja ympäristöystävällisen politiikan murroksesta maailmassa" on säälittävää geopolitiikan ymmärrysvajausta ideologiasokeutena, kun sitä vertaa meneillään olevaan mittelöön länsieliitti vs. BRICS-maat, missä länsi on rappioituva osapuoli ja BRICS-maat neorenessanssillista edistystä luova osapuoli. Vihreiden malthusilainen ideologia osana laajempaa länsieliitin viime vuosikymmeninä valitsemaa imperiaalisen neofeodaalistamisen geopolitiikkaa on siksi tyystin häviävä BRICS-maiden yhteiskuntakehittämisen missiolle.

2. Energiapolitiikan tarkastelussa Vihreillä ei siksi ole mitään edistyksellistä ja parempaa missiota, vaikka he kuinka väittäisivät niin mm. "uusiutuvan energian paremmuudesta" ja olisivat muka Stubbin hallituksen vastaisia tässä ko. ydinvoimaesityksen hylkäämisessään - Toki vanhanaikainen fissioreaktioon perustuva ydinvoima on kohta taantuvaa ja huonosti rakennettuna vaarallistakin. Sen sijaan paljon edistyksellisemmän fuusioydinvoiman toteuttaminen on otettu BRICS-maissa ja varsinkin Kiinassa jo vakavasti kehityksen kohteeksi osana laajempaa reaalitalouden parantamismissiota. Sitä vasten nähtynä Vihreiden energiapolitiikka on jo asettunut lähtökohtaisesti taantumukselliseen ja epäoleelliseen valoon. 


3. Russofobiakin painaa siis tässäkin ilmiselvästi, koska venälaisen energiayhtiön pauloista pitäisi muka Vihreiden mielestä pakottavasti päästä, vaikka sen tarjoamana olisi ilman geopoliittisesti ja russofobisesti sokaisevia silmälaseja katsottuna kaikesta huolimatta etujakin energiapoliittisena ratkaisuna - Todennäköisesti toimivampi ydinvoimala kuin muutoin ja tietenkin Venäjän kanssa toimiessa osallistuminen tavallaan jo orastavasti BRICS-maiden reaalitalouden kehittämismissioon, josta voitaisiin sanoa kiitos Stubbin hallitukselle muutoin huonossa tilanteessa....


Katsotaanpa vähän syvällisemmin tätä energiapolitiikan dilemmaa tässä länsi vs. itä -mittelössä >>

Vihreiden haihattelun sijaan oikeasti edistyksellistä ja humaania energiapolitiikkaa on siis alettu valtaisana ja yli puolet maapallon väestöstä kattavana missiona tekemään juuri BRICS-maiden allianssin piirissä Kiinan johdolla - Ja se kattaa koko reaalitalouden kehittämisasenteen ja siihen kuuluvan uuden maailmankuvan ja systeemin luomisen yhteiskuntapolitiikassa.
Tilanne ilmenee siis aivan päin vastoin kuin Vihreät väittävät ja mistä Vihreät pysyvät täydellisen hiljaa >> Väittävät koko maailmassa olevan muka murroksen "uusiutuvan ja puhtaan energian" kauteen astumisena, vaikka sitä tapahtuu nyt enää vain länsimaiden rappion piirissä. Lisäksi he ylistävät sitä muka edistyksenä, vaikka jättävät ko. BRICS-maiden mission huomiotta ylivoimaisesti kaikkein valtavimpana edistysmurroksena, joka tällä hetkellä Maapallolla oikeasti etenee ja mikä länsimaissa on sensuroitu valtamediassa ja poliitikkojen puheissa muka-olemattomaksi hyvin selvistä geopoliittisista, rahataloudellisista, eliittihegemoniallisista ja siten sokeasti ideologisista syistä.


Tässä geopoliittisessa ja ekonomian "länsi vs. itä" -mittelössä on totta kai hyvin vahvasti kyse maailmankuvallisesta vastakkainasettelusta, missä länsi eliittinsä johdolla osoittaa tällä erää syvää halveksuntaa ja ymmärtämättömyyttä sivilisaation ylläpitämistä ja kehittämistä kohtaan ja juuri energiapolitiikka osana reaalitaloutta on siinä yksi keskeinen tarkasteltava. 

Lännen rahatalousparasiitin "hoitamiseen" jumittunut pakkomielle eliittihegemoniana imperiaalisine valtaintresseineen ovat aiheuttaneet sen, että länsimaissa reaalitalouden jopa lähtökohtainen ymmärtäminen teollisen hyvinvoinnin tuottajana ja elimellisenä osana hyvinvointivaltioperiaatteisiin on jätetty sekä tahallaan että ymmärtämättömyyttään heitteille. Siinä rappiossa on siksikin päässyt leviämään kuin syöpänä malthusilaiset luonnonsuojeluideat "uusiutuvaa energiaa" promotoivana harhapolitiikkana - Luonnonsuojelun ja edistyksellisen reaalitalouden / teollisen hyvinvoinnin ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään!...

BRICS-maissa on puolestaan herännyt selkeästi ja monella tavalla edistykselliseen suuntaan kehitettävä yhteiskuntaparantamisen missio, jossa aivan oleellista on reaalitalouden ottaminen keskiöön tuottamaan teollista hyvinvointia jopa ennen näkemättömästi! >> Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa on alkanut tietoinen ja vakavasti otettava fuusioydinvoimaan perustuvan reaalitalouden luominen aivan uutena ja aikaisempaa paljon korkealaatuisempana systeeminä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa. 

Sen projektin luominen ottaa toki aikaa vuosikymmeniä, mutta se on tietoisesti laitettu nyt alulle!

Länsimaissa sen sijaan tällaista reaalitalouden ja sitä kautta teollisen hyvinvoinnin parantamista vastustava eliitti asiamiehineen on täysin pakkomielteinen ja ehdoton omien intressiensä turvaajana: Olen 7 vuotta kestäneen tutkimusprojektini puitteissa havainnut, kuinka länsieliitille on keskeistä rahatalousparasiittinsa ja sen imperiaaliulottuvuuksien käyttäminen valtamielihalujensa aseena ja siinä "liiallinen" reaalitalouden ja teollisen hyvinvoinnin kasvu - parantuminen on heille uhka. 

Itsenäinen, patrioottinen ja energiatiheydeltään vahva energiapolitiikka on länsieliitille myrkkyä, koska se valjastaa maa-alueita väestöjen kehittämiseen ja poistaa niitä länsieliitin rahatalousparasiittisen finanssi- ja pankkiirivallan piiristä. 

Viriili, runsas, valveutunut ja edistyksellinen sekä tietenkin itsenäinen ja patrioottinen väestö ei siedä nykyisenlaisia länsieliitin promotoimia utooppisia ja taloususkonnollisia näivettämisharhoja yhteiskunnissaan, joten maailmanvaltaansa vaalivan länsieliitin näkemys on ollut "liiallisen hyvinvoinnin" edustaman uhan eliminoiminen mm. juuri malthusilaisen energiapolitiikan avulla. Heille energiapolitiikka on siis myös ase ja väestönkontrollikeino, mitä Vihreiden kaltaiset hyväuskoiset hölmöt ottavat arsenaaliinsa länsieliittiä palvelevina asiamiehinä.

Siksikin on tänä vuonna luotu länsieliitti vs. Venäjä -eskalaatio huippuunsa käyttämällä sen polttoaineena russofobiaa - BRICS-maiden ja Venäjän yhteiskuntamissio on siis länsieliittivastainen multipolaarisena, patrioottisena, reaalitalouskeskeisenä ja korkealaatuisempana energiataloussysteeminä maailman johtava edistyksen airut ja länsieliitin valtaa ja rahataloussysteemiä mitätöivä asenne.

Vihreiden (energia)politiikka on siten piilotetusti ja pinnallisesti tämän Stubbin hallituksen näennäisen vastakkainasettelun alla linjassa länsieliitin neofeodaalistavien ja malthusilaisten agendojen kanssa. Pinta on kiillotettu "humaaniksi" ja "edistykselliseksi" propagandana, muttei sisällä oikeasti kumpaakaan; "uusiutuvien energiamuotojen", kuten tuuli- ja aurinkoenergian ylenpalttinen promotointi on tulevaan fuusioenergiaan ja BRICS-maiden yhteiskunta-asenteeseen verrattuna kuin promotoisi ruoanlaitossa nuotioita uusimpien hellojen sijaan.


Siksi huomatkaa, kuinka valtava systemaattinen, tieteellinen ja teknologinen harppaus uuteen maailmankuvaan on juuri fuusioydinvoiman aikaan saaminen yleiseen käyttöön, joka on siis länsimaiden ulkopuolella jo hyvin vakavasti toteutettavaa todellisuutta! 

On erittäin suuri vahinko, kun sellainen ei ole länsimaissa missiona meidän historiallisesti parempia hyvinvointivaltioperiaatteita ajatellen, vaan sen sijaan juuri hyvinvointivaltioperiaatteet ovat täällä alasajettavina turhaan länsieliitin imperiaali- ja taloususkontointressien tähden!

Kiinan johtamana fuusioydinvoiman aikaan saaminen sisältää Kuusta louhittavan helium-3 isotoopin valjastamista käyttöön. Se on tuleva tärkeimmäksi raaka-aineeksi BRICS-maiden uuteen yhteiskuntakehittämiseen. Sen olemus on sellaisen uuden systeemin piirissä paitsi ennen näkemättömän suurta energiatiheyttä tuottavaa voimaa reaalitalouteen niin myös hyvin todennäköisesti ennen näkemättömän ekologista, puhdasta ja omavaraistakin energiaa onnistuneesti rakennettuna. 

Varsinkin tuosta jälkimmäisestä viherominaisuudesta Vihreän liikkeen ideologia on pysynyt totaalisen vaiti eikä taida sitä edes kunnolla ymmärtääkään, mikä ilmenee mm. juuri tässä Ville Niinistön johtamassa irtiotossa Stubbin hallituksesta tekopyhyyden leimaamana farssina.

LaRouche-liike on länsimaissa keskeisin vaihtoehtoajattelun taho, joka näistä energiapolitiikan uusista ja vallankumouksellisista asioista ymmärtää erinomaisesti ja joka keskeisesti niitä promotoi jopa juuri BRICS-maita myöten; äskettäin ko. liikkeestä Helga Zepp-LaRouche on käynyt luennoimassa ja seminaareissa promotoimassa Kiinan virkamiehille näitä uuden fuusioydinvoimaan perustuvan ekonomian ja yhteiskuntakehittämisen ideoita, kun Kiina on tullut sen piirissä maailman johtavaksi valtioksi.

Kuu voisi tarjota tulevaisuudessa kaikille Maapallolla samanarvoisen ja tehokkaan energialähteen, jota kukin maa voisi hyödyntää sekä itsenäisesti että yhteistyössä globaalisti. Tämänlainen globaali katsantokanta itsenäisten kansallisvaltioiden maailmankylänä oli viimeisen kunnollisen USA:n presidentin JFK:n sekä häntä ennen FDR:n energiapolitiikan keskeinen tulevaisuuden unelma. 

Onko nyt niin, että tällaista unelmaa jää toteuttamaan pitkälle tulevaisuuteen vain BRICS-maiden allianssi?!... Miksi länsimaat eivät voisi ottaa tätä unelmaa myös omakseen ja kehittää edelleen sen elimellisenä osana historiassaan luomia hyvinvointivaltioperiaatteitakin?!..

Tässä alla on kaksi linkkiä syventävään LPAC-liikkeen aihetta koskevaan aineistoon >>

---> Chinese Set A New Definition of Super Power : Thermonuclear Fusion! 

---> PREVIEW: New Silk Road Leads to the Future of Mankind · Introduction to Updated World Land-Bridge Report.Sitten tuo Vihreidenkin russofobinen sokeus käsittelyyn >>

Ville Niinistö hurjistui FT:ssa: ”Suomea ohjaa nyt tahto miellyttää Venäjää”: Lainaus: "-Ulkopolitiikkaamme eivät enää ohjaa omat arvomme, vaan varovainen tahto toimia kuten Venäjä haluaa. Tämä vie meidät takaisin 1970-luvulle, Niinistö sanoo FT:lle.

Vihreiden puheenjohtaja Niinistö vertaa suoraan kokoomuksen aikeita esittää Fennovoiman ydinvoimalahankkeen luvan täydennystä suomettumiseen.".

>> Ville Niinistö on russofobiansa takia täysin pihalla geopolitiikan kuvioista ja toimii siksikin länsieliitin intressien hyväksi agenttina. Kokoomuksen ja Stubbin hallituksen vastaisuus on vain näennäistä illuusiota luovaa teatteria tältä rahatalousparasiitin ja länsi-imperialismin puisto-osastolta. Ville Niinistön toitottamat "omat arvot" eivät siis ole niitä alkuperäisiä länsimaisia hyviä arvoja, vaan nimen omaan malthusilaista harhauttamista rappioluisua aiheuttaen, kuten edellä selostin. 

Lisäksi Ville Niinistön russofobia ohjaa hänen poliittista toimintaansa primitiivisenä sivistymättömyytenä vastoin länsimaisten arvojen periaatteita ja sellainen asenne lisää länsieliitti vs. Venäjä -eskalaatioon tarpeetonta ja antihumaania polttoainetta ilmentäen jopa maailmansodan promotointia tässä hyvin vakavassa länsieliitti vs. Venäjä -eskalaatiotilanteessa.

Lisäksi Ville Niinistö kääntää valheellisesti mustaa valkoiseksi luomalla illuusiota muka täällä maassamme olevasta "Venäjän miellyttämisestä", vaikka päin vastoin ennen näkemätön russofobia-aalto vallitsee ja mihin Niinistö itsekin osallistuu länsieliitin asiamiehenä!

USA ja EU tavoittelevat vallanvaihtoa Moskovassa - keinolla millä hyvänsä >>


Vihreiden Pekka Haavistokin se vain paljastuu mm. russofobiassaan yhä selvemmin sokeaksi ja aivopestyksi länsieliitin asiamieheksi, joksi toki tunnistin hänet jo viime presidentinvaaleissamme hyvin vakavasti, missä silloin suuri osa kansasta oli lammasmaisen hullaantuneita hänestä >> Presidenttiehdokas Pekka Haaviston suosio haitallisen joukkoliikkeen palvontakohteena ja oligarkian intressien peitetarinana.

Ei Haa
visto ole mikään geopolitiikan asiantuntija tai hyväntahtoinen maailmanparantaja, vaan selkeästi länsi-imperiaalisen ja antihumaanin maailmanherruusagendan promotoija opeteltuna kapeakatseisuutena ja kauniin valheelliseen kuoreen käärittynä.

Venäjä-tuntijuutta hänellä ei ole muutoin kuin kapeasta länsieliitin muovaamasta russofobisesta putkesta katsoen oman kulttuurisaastumisemme piirissä ilmenevänä projektiona eli primitiivisen viholliskuvan luomisena trauma- ja pahuussiirtoa tekemällä.Lopuksi pari havainnollistusta >>

Ympäristöpopulistit menneisyyden vankeina >> Tässäpä on oivallinen havainnollistus siitä, kuinka Vihreiden haihattelu energiapolitiikassa ilmenee käytännössä.

Ville Niinistö ruotsalaisten agentti? >> Ville "länsieliitin asiamies" Niinistö on parempi luonnehdinta.Kuten huomataan, niin tällaisilla Vihreiden haihatteluilla ja länsieliitin intressejä tukevilla muka-edistyksellisillä agendoilla sekä russofobian viljelyllä ei ole niinkään virkaa paremman huomisen tekemiseksi, vaan niidenkin kautta täällä länsimaissa oleellisesta edistyksestä ja kehityksestä jäädään auttamatta muun maailman (BRICS-maiden allianssi) jalkoihin. 


Siinä lännen rappioprosessi jatkuu syventyen ja länsimaissa toitotetun julistuksen vastaisesti se on nimen omaan länsimaat itse, jotka eristyvät maailmasta sisäänpäin luhistuvassa rappiossaan eikä esim. länsimaiden tähtäimessä harhaisesti ja projektiivisesti oleva Venäjä!...

No comments: