Tuesday, March 13, 2007

Blogitrilogian uusi vaihe - The new phase of the blog trilogy

Blogitrilogiani (Maan povi - The Bosom Of The Earth, Maisema - Landscape ja Taivaankansi - Firmament) päivittämisessä on tullut vastaan uusi vaihe, josta kerron nyt tässä. Jatkossakin tämä blogi toimii ikään kuin ilmoitustauluna muille blogeilleni ja asioilleni.

Alunperin sain idean tähän blogitrilogiaan vasta viime elo - syyskuussa. Sen takia aloin rakentamaan blogeja nettiin vasta lokakuussa. Halusin kuitenkin sisällyttää ko. trilogiaan edellisestä joulukuusta alkaen kertynyttä kuvamateriaalia, jolloin aloin päivittämään blogeja takautuvasti. Se vanha materiaali oli alun perin tarkoitettu tässä blogissa olleeseen sään seurantaan, joka on nyttemmin poistettu. Niinpä joulukuun 2005 ja elokuun 2006 välillä loin materiaalia muista lähtökohdista kuin tämä trilogia mielessäni. Sen takia kuvamateriaalin määrä ja tyyppi ovat olleet vaihtelevia tuolla aikavälillä. Nyt olen päivittänyt blogitrilogian elokuun 2006 loppuun asti.

Viime syyskuussa aloin sitten luomaan materiaalia uudelta pohjalta trilogia mielessäni, joka tarkoittaa monipuolisempaa ja runsaampaa kuvamäärää. Niinpä muutan nyt tämän trilogian päivittämiskäytäntöä ja lisään uuden ulottuvuuden tähän liittyvien kuvieni julkaisemiseen. Aikaisempaa runsaamman kuvamäärän takia en enää kykene päivittämään trilogiaan jäänyttä aikaviivettä kiinni. Trilogiaan tuleekin jäämään ainiaaksi ainakin n. puolen vuoden aikaviive. Pyrin pitämään sen n. puolessa vuodessa.

Kuvien julkaisemiseen liittyvä uusi ulottuvuus on se, että olen muodostanut Flickr -sivuilleni kuvasarjat näiden kolmen blogin mukaisesti. Kuvasarjat kokoavat yhteen kaikki ko. blogien kuvat kuukausittaisiin nippuihin ja joka kuukauden voi siten nähdä helposti yhdellä silmäyksellä. Joka blogiin tulevat linkit ko. kuvasarjoihin. Julkaisen nämä kuukausittaiset sarjat tästä päivästä lähtien n. päivän välein niin, että lopulta uusimmat kuvasarjat ovat kiinni nykyhetkessä. Nykyhetken saavuttamisen jälkeen täydennän aina meneillään olevan kuukauden kuvasarjoja noin viikon tai kahden välein... Tämän vaiheen saavuttamisen aikana pidän n. kahden viikon tauon blogitrilogian päivittämisessä, mutta teen vanhoille merkinnöille samalla hieman kielihuolto- ja korjailupuuhia. Mainitsen nyt samalla, että olen lisännyt yksittäisiä kuvia vanhojen merkintöjen väleihin. Nämä korjaukset näkyvät nyt ensimmäisenä ko. Flickr kuvasarjoissa.

Em. vaiheen jälkeen saavutetaan tilanne, jossa trilogiablogeihin tulevat kuvani ovat Flickr -sivuillani pelkästään ilman asiatietoja (lukuun ottamatta joitakin perustietoja) julkaistuina aina lähes nykyhetkeen asti. Blogitrilogia täydentää sitten kuvat n. puolen vuoden viiveellä kuviin liittyvillä asiatiedoilla, kuten tähänkin mennessä. Näin syntyy kaksi erilaista tasoa; tavallaan kuvat kaupataan kahteen kertaan ensin maistiaisina ja sitten analyysin kera syvällisesti. Aluksi Flickr -kuvat toimivat myös itsenäisinä taideteoksina ilman asiatiedon "rasitetta". Analyysivaiheen jälkeenkin Flickr -kuvasarjat toimivat kuukausien nopeina yleiskatsauksina analyysien ollessa syventävä ulottuvuus. Näin syntyvä jako on mielenkiintoinen siinäkin mielessä, kun puolen vuoden viive tavallaan luo näkymän vastaamaan eteläisen pallonpuoliskon vuodenaikoja; vuodenajathan ovat eri pallonpuoliskoilla käänteiset puolen vuoden mukaisesti.

Flickr sivujen täydentämisen aikana mainitsen tässä blogissa jokaisen kuukausikuvasarjan julkaisun. Tänään on vuorossa joulukuun 2005 kuvat; blogi 1, blogi 2 ja blogi 3. Toivotan mielenkiintoista aikaa odotellessa kuvasarjojen täydentymistä nykyhetkeen!There have become a new phase in the updating of my blog trilogy (Maan povi - The Bosom Of The Earth, Maisema - Landscape ja Taivaankansi - Firmament), which i tell you about now in here. In the future as well this blog will act as a billboard in a way for my other blogs and matters.

I got the idea of this blog trilogy originally during only last August - September. Therefore i started to build the blogs into the net only in October. However i wanted to include the photo material gathered since previous December into the trilogy, so i started to update the blogs in a retrospective way. That old material was aimed originally for the weather observations in this blog, which is now removed. Therefore between December 2005 and August 2006 i created material on a different basis than this trilogy in my mind. Due to that the photo material have been variable in type and amount during that time scale. Now i have been updated the blog trilogy to the end of August 2006.

Then in last September i started to create material on a new basis the trilogy in my mind, which means more variable and profuse amounts of photos. Therefore i change now the means of the updating of this trilogy and i add a new dimension to the publishing of my photos associating with this. Due to the more profuse amount of photos i cannot update the time delay remained in the trilogy away anymore. Therefore there will always be at least a half year long time delay in the trilogy. I will aim to keep it about a half year long.

The new dimension associating with the publishing of the photos is the fact, where i have formed picture sets in my Flickr pages according to these three blogs. The picture sets will gather together all pictures of these blogs into monthly sets and therefore one can see every month easily at one glance. There will be links to these photos in every blog. I will publish these monthly sets from this day onwards about daily in a way, where at last the newest photo sets are entact with the present moment. After the catching up of the present moment i will then update the photo sets of an ongoing month every week or two weeks... During this catching up phase i will keep about a two weeks long pause from updating the blog trilogy, but i will do some language maintenance and correction tasks at the same time to old posts. I mention now, that i have added single new pictures between old posts. These corrections will be showing firstly in these Flickr photo sets.

After reaching the mentioned phase there will be a situation, where my photos coming into the blog trilogy are in my Flickr pages simply without factual information (not counted for some basic information) as published always allmost to the present time. The blog trilogy will then update the pictures in a half year delay with the factual information associating with the pictures, like it's been the case up to here as well. In this way there are formed two different levels; in a way the pictures are offered in two different times at first as tasters and then with a deep analysis. At first the pictures will also act on their own as works of art without a "burden" of a factual information. After the analysis phase as well Flickr photo sets will act as quick monthly surveys, where the analysis are the advanced dimension. The divide formed in this way is interesting also in that way, where the half year long delay creates in a way a vista to correspond seasons of the southern hemisphere; we know that seasons are the opposite according to the half year on different hemispheres.

During the update of my Flickr pages i will mention in this blog every publishing of the monthly photo sets. Today it's the turn of the December 2005 pictures; the blog 1, the blog 2 and the blog 3. I wish interesting time at waiting the the photo sets to be updated to the present moment!

No comments: