Saturday, March 31, 2007

Lumensyvyystiedot tarkentuvat - The snow depth informations are getting more precise

Ilmatieteen laitoksen sivuilla oli tällä viikolla tämä uutinen lumensyvyystietojen tarkentumisesta. Tämä on hyvä asia liittyen myös omiin kiinnostuksen kohteisiini. Olen jo pitkään kaivannut esim. juuri Ilmatieteenlaitoksen omille lumensyvyyskartoille parempaa kevätajan tietoa. Toivottavasti tuo uusi menetelmä alkaa näkymään lähitulevaisuudessa siinä. Nyt ko. lumensyvyyskartta on etenkin keväisin hyvin epätarkka ja jopa harhaanjohtava, jos sitä ei osaa tulkita tai ei ole kokemusta luonnosta tässä suhteessa.

Esim. tämän päivän lumensyvyystiedoissa vaaleimman ja toiseksi vaaleimman lumensyvyyden alueet eivät ole yhtenäisesti samaa ilmoitettua syvyyttä, vaan keväälle tyypilliseen tapaan ko. alueilla on huomattavia syvyyseroja ja monenlaisia sulia laikkuja jopa laajoihin suliin alueisiin johtuen pienilmastoeroista metsissä, pelloilla, rinteillä jne. Keväällä lumipeite on epäyhtenäinen myös voimakkaan auringon säteilyn takia, missä varjoisat ja maalajiltaan kylmät pinnat sulavat huomattavasti eri tahtiin kuin aurinkoiset ja maalajiltaan lämpimät alueet. Lisäksi talven aikana kehittynyt lumipeite on jo valmiiksi epätasainen tuulten kinostettua lunta eri tavoilla ja suojasäiden tiivistettyä peitettä eri kohdilla eri tavoin. Edestakainen sulaminen ja jäätyminen vaikuttaa myös eri alueilla vaihtelevasti. Kaikki tämä ilmenee joka vuosi eri tavalla.

Olen aikaisemminkin havainnut ja kertonut, että ko. lumensyvyyskartassa on myös epäjohdonmukaisuuksia sulamisen esittämisessä; esim. jollakin alueella viimeinen vaaleansininen laikku oli kuvattu seuraavana päivänä laajempana, vaikka sulaminen oli jatkunut koko ajan. Se on tietenkin mahdotonta, mutta johtuuko se esim. siitä, että jonkin sääaseman lumensyvyystieto oli puuttunut edellisenä päivänä ja se vaikutti karttaan?... Joka tapauksessa tällaiset virheet pistävät silmääni herkästi ja niitä on ollut aina joka kevät monta kertaa niin kauan kuin ko. karttaa on esitetty.

Nykyinen menetelmä ei ilmeisesti suo mahdollisuuksia parempaan, mutta etenkin keväällä yksi parannus olisi myös se, että ko. tai eri kartalla (myös eri mittakaavassa) esitettäisiin myös lumipeitteen laikkuisuuden astetta esim. rasterikentillä (tai eri kartalla värikentillä). Tämä indeksi kuvaisi paljastuneen maan osuutta esim. prosentteina kullakin ilmenneellä alueella. Laikkuisuuden astetta kuvaavat kentät voisivat olla esim.; 25%, 50%, 75% ja 100%. Paljastuneen maan osuutta voisi tarkastella sekä silmämääräisesti kunkin sääaseman lähiympäristössä syvyyden mittausaikana että yhdistämällä sitä tietoa tuon uuden satelliitista saatavan tiedon kanssa. Näin kevään lumipeitteen hankalat alueelliset erot olisi parempi mieltää ja samalla havaittaisiin paremmin alueellisia ja keväiden välisiä eroja lumen sulamistavoissa myös peitteen laikkuisuuden ja sijoittumisen suhteen.

Tarkimmillaan tällaiset tiedot olisivat hyödyllisiä esim. pienilmastollisten seikkojen tarkastelussa. Pienilmastolliset seikathan ovat tärkeitä esim. kasvien viljelyssä niin maataloudessa kuin puistoissa ja puutarhoissa. Tässä on yhteys myös roudan käyttäytymiseen. Yleisellä tasolla tämä laikkuisuuden määrittäminen ja esittäminen antaisi osaltaan paljon realistisemman kuvan lumen sulamisesta keväisin kuin tähän asti on ollut mahdollista.There was a news in the pages of the Finnish Meteorological Institute this week, that the snow depth value measurements are getting more precise (unfortunately there's no english version link available, but in brief i tell you, that the
Finnish Meteorological Institute is working together with the laboratory of the Space Technology at the Helsinki University of Technology to create a better method to make more precise snow depth and snow water value measurements with the help of satellites). This is a good news for example concerning my own interests. I have been longing for a long time for a better springtime information to the snow depth maps of the Finnish Meteorological Institute itself. Hopefully that new method will be showing on there in the near future. Now that snow depth map in question appears to be very inaccurate and even misleading during especially springtimes, if one cannot interpret it or one doesn't have experience of nature concerning that.

For example in the snow depth informations of this day's map the fields of the lightest blue and the second lightest blue aren't evenly the mentioned snow depth value, but in a typical way of spring there appear great differences in depths and various melted spots appear up to even large snowfree areas due to differences in microclimates in forests, fields and slopes and so on. During springtime the snowcover is uneven due to the strong radiation of the sun as well, where the shadowy and cold soil type surfaces are melting in a much different rate than sunny and warm soil type areas. In addition the snowcover formed during winter is for starters uneven as winds have been drifted snow in various ways and thaw periods have been compressed the cover differently on different spots. The melting and freezing back and forth is also affecting in various ways on different areas. All this is appearing differently every year.

I have been observing and telling about earlier as well, that in the snow depth map in question there are inconsistent matters appearing in the showing of the snow melting; for example in some region the last light blue area was showed larger in the following day, allthough the melting was continuing all the time. That is of course impossible, but is it resulted by the fact, where the snow depth value of a some weather observation post was missing and it affected to the map?... In any case these kinds of faults are sticking into my eyes easily and there have always been plenty of them every spring as long as this map has been appearing.

The current method clearly doesn't give chance to better ways, but especially during spring one improvement would be the fact, where on the same or on a different map (also in a different scale) there would be showed the grade of the snowcover's spottyness with for example in raster fields (or in colour fields on a different map). This index would be showing the portion of the snowfree soil as in percents on every concerned area. The raster fields would be for example;
25%, 50%, 75% and 100%. The portion of the snowfree soil would be observed both with ones eyes around the region of every weather observing posts at the time of the snow depth measurement and mixing that information with that new information received from a satellite. In this way the difficult springtime regional differences in snowcover would be better to comprehent and at the same time differences between regions and springs would be better observed in the habit of the melting snow concerning also the spottyness and the settlements of the snowcover.

At the most precise these kinds of informations would be usefull for example in the examination of microclimatical matters. We know that microclimatical matters are important for example in the cultivation of plants both in agriculture and in gardens and parks. There is also a connection with the habit of the soil frost in here. On a general level this evaluation and showing of the snowcover's spottyness would give much more realistic view to the melting of the snow during sprintime than it has been possible up to now.

No comments: