Monday, March 26, 2012

LaRouche -liikkeen julkaisema NAWAPA XXI -käsikirja neorenessanssin rakentamiseksi fyysisen ekonomian periaatteiden mukaisesti

LaRouche -liikkeen aktiviteetti globaalia oligarkiaa ja sen neofeodaalistavia (Eli määräävä ylimystö - isäntä vs. heidän alistamansa alammaiskarja -tyranniaa synnyttäviä) agendoja vastaan on tämän vuoden aikana entisestään kiihtynyt ja konkretisoitunut yhä hienompiin sisältöihin. Niinpä tällä viikolla otan kolmena erillisenä postauksena yhdessä köntässä esille heidän tuotannostaan kolme virstanpylvästä. Ne tulevat muodostumaan keskeisiksi referensseiksi omien pohdintojeni kehittämiselle tämän vuoden aikana ja varmasti pidempäänkin.

Tässä ensimmäisenä tulee LaRouche -liikkeen elvyttämän NAWAPA -infrastruktuurimission viimeisin iso saavutus: Eli käsiimme on nyt saatu perjantaina 23.3.2012 julkaistu NAWAPA XXI -käsikirja humaaneja ja tieteellisiä yhteiskuntarakentamisen periaatteita noudattaville patrioottisille tiedemiehille, päättäjille, johtajille, insinööreille, ekonomisteille yms. keskeisille politiikan toimijoille sekä tiede- ja kulttuuriyhteisöille tämän mission käynnistämiseksi todenteolla myös käytännössä sekä kaikessa sen parissa vaadittavien jatkotoimenpiteiden kehittämistä varten. Kyseessä on useita vuosikymmeniä vaativa superprojekti, joka tarjoaa sadoille miljoonille ihmisille monipuolista kutsumusta, motivaatiota ja työsarkaa auttaa ihmiskuntaa pois nykyisestä kriisistämme kohti neorenessanssia.

Olen oleellisena seikkana oppinut sen, kuinka LaRouche -liike tähdentää ihmiskunnan taloustoimintaa nimenomaan "fyysisenä ekonomiana", jossa rahatalous tulee alistaa kansantalouden toteuttamisessa sekä henkisten (Noosfääri - ihmismieli - universaalien periaatteiden opetteleminen ja löytäminen yhteishyvän luomiseksi; koulutus, kulttuuri, taide ja moraali) että materiaalisten (Infrastruktuuri, maatalous, teollisuus, terveydenhuolto ja energiantuotanto sekä niitä ohjaavina valtiollinen pankkitoiminta ja julkinen talous Glass-Steagall -periaatteen mukaan säädeltynä) toimintojen ylläpitoon ja parantamiseksi evolutiivisen keskeisinä yhteiskuntaperiaatteina - Humaanin työn mahdollistajina.

Niiden mukaan kansantalouden ylläpidossa ja kehittämisessä kiinnitetään perustavaa laatua olevaa huomiota ja roimasti parantamisteesejä ihmismielen kykyyn synnyttää mielikuvitukseltaan ja energiavuon tiheydeltään (LaRouche -termi, joka kuvaa biosfäärin luonnetta kehittyä energian hyödyntämiseltään ja käytöltään yhä tehokkaamiksi systeemeiksi evolutiivisesti ja ihmismielen myötä myös tahdonalaisen luovuuden auttamana) korkea-asteisia humaaneja, tieteellisiä, teknologisia ja kulttuurillisia toimintaperiaatteita Universumin luonteen osoittamilla opetuksilla, vihjeillä ja ohjailuilla - Valaistumisella. Kaiken tämän viljely- ja toteutusalustana on vaalittava ja "minuudeltaan" kehitettävä itsenäistä kansallisvaltiota ilman parasiittista imperiumia eli nykyistä taloususkonnollista pankkiiri- ja eliittikartellia.

On nimittäin ymmärrettävä kansallisvaltiokonsepti ihmiskulttuurin alustana juuri perusyksikkönä eli ihmiskulttuurin ylläpitomenetelmissä universaalina periaatteena, jonka tulee rajata ja synnyttää oikeudenmukaiset, lailliset, tasa-arvoiset ja vapaan ihmisyyden puitteet em. yhteiskuntatoiminnoille ja -periaatteille niiden takana tuottamalla tuekseen mahdollisimman jatkuvasti ympäristöä parantavaa, energiatehokkuutta nostavaa (Yhä suurempi energiavuon tiheys) ja antientrooppisen (koostavan) tahdonalaista ihmisluovuutta (noosfäärin parantumista) evolutiivisella vääjäämättömyydellä hylkäämällä samalla huijaamiseen ja alistamiseen perustuvat keinotekoiset uskomukset, kuten mielenmanipuloidullisesti ehdollistetut muka -pakollisuudet yhteiskunnalliseen reduktionismiin, malthusilaisiin viherteeseihin, harhaanjohtavan tunnustuksellisiin ismeihin ja rahatalouden velkapyramidilliseen "talouskasvuun".

Tieteellisen ajattelun kautta siinä on perustavanlaatuisesti kumottava termodynamiikan toisen pääsäännön soveltaminen sinne, minne se ei niinkään kuulu eli suljettusysteemisen höyrykoneen ulkopuolelle; tätä entropiaksi kuvattua ilmiötä on virheellisesti kuviteltu jopa kaiken olemassa olevan perusominaisuudeksi --> Se ei pidä paikkaansa!

Sitä vastoin koko Universumimme ja siten myös maapallomme luonteen mukaisesti olemme kaikki orgaanisesti osa antientrooppista universaalia evoluutiota kaikkialla, jossa ihmismielen tahdonalainen luovuuspotentiaali on ainutlaatuisen tärkeä työkalu em. tulevaisuusorientoituvuudesta käsin rakentuvaa yhteiskuntakehitystä luodessamme; neorenessanssin hengessä meidän on siis luotava sellaiset tulevaisuuden yhteiskunnat tahto- ja tavoitetiloina mielessämme sekä yksilöinä että kollektiivisesti, joita varten parannamme nykytilaa mainituin periaattein - Ihmiskunta ponnistaa eteen päin tulevaisuudesta käsin. Voidaan jopa väittää, että ainoastaan tulevaisuus kykenee luomaan aidosti uraauurtavia ja uusia asioita eli ainoastaan ihmisellä on mahdollisuus ammentaa tästä tulevaisuusorientoituvuudesta!

Nythän transatlanttisessa pankkiiri- ja eliittipiirissä toimitaan näiden periaatteiden vastaisesti jopa rikollisen häikäilemättömästi ja siinä etenkin ekonomian toteuttamisessa katastrofaalisesti juuri päin vastoin eli nykyisen transatlanttisen eliitin monetarismi taloususkonnollisesti ja ihmiskunnan vastaisesti alistaa kansantalouden toiminnat yhä enemmän fiktiiviseksi yltyvän rahatalouden pönkittämiseen, joka on oligarkkiseen periaatteeseen nojaten harhaluuloista rahan illuusiollisen mystiseen jumalvoimaan jumittunutta dogmaattisuutta - Pseudorahaa psykopaattien ja narsistien valtaleikkeihin. Ihmiskulttuuria ylläpitävä yhteiskuntatoiminta ei tarvitse ollenkaan sellaista syöpää!

Kuitenkin nykyisen yhteiskuntarappion muodossa tapahtuu sellaista eläimelliseen yli-individuaalisuuteen taantunutta käyttäytymissokeutta, mikä etenkin em. taloususkonnon ikeessä viruvien ihmisten maailmankuvavankilassa hivelee noidankehämäisesti minää - minuutta ja luo narsismia - psykopatiaa yhä totaalisemmin. Utilitarismi eli behavioristisin impulssein käsitettäviin voittoihin vs. häviöihin perustuva materialistinen ja sekulaari ajattelu syntyy siinä sitä kauhistuttavampana mitä oligarkkisempi periaate on toiminnan ohjenuorana ja mitä uskonnollisempi dogmivyyhti riippuu minuuden ympärillä tukahduttavana ja saastuttavana em. tapaan - Mitä jumalallisempi raha on, niin sitä psykopaattis-narsistisemmat valtaleikit uhkaavat sivilisaatiota tuholla. Näin transatlanttisen eliitin imperiaalisessa taloususkonnossa tapahtuu ja tämähän on ollut vakavasti paheneva suuntaus viime vuosikymmeninä.

Meidän onkin tiukasti muistettava --> Jos valtio ja julkinen talous eivät ohjaa rahataloutta hyväkseen ja em. humaania yhteiskuntaolemistamme varten, niin mikä sitten?! Nykyinen hyperkuplana paisuva yksityisen eliitti-, monarkia-, siionismi- ja taloususkontokartellin dogmeihin yhä totalitaarisemmin perustuva rahatalous ei sitä tee!

Meidän on siis tunnistettava moiselle vastateesejä ja LaRouche -liikkeen tiedetiimin prosessoimana tämä NAWAPA XXI -käsikirja tuo siinä tärkeästi ensimmäistä kertaa esille perinpohjaisen pikkutarkasti NAWAPA -mission luonteen ja vaatimukset sen sisältämän ohjelman toteuttamiseksi käytännössä. Eikä vain Yhdysvalloissa, vaan globaalisti ja tulevaisuusorientoituvana tiedeajatteluna jopa Marsia tavoitellen - Tai "tähtiä". Kyseessä on siis seikkaperäinen kokonaisanalyysi siitä, mikä on fyysisen ekonomian tarkoitus, sen osat ja miten se tulee käytännössä muodostaa rahatalouden antioligarkkisella tuella, jotta em. vaatimukset suvereeniin kansallisvaltioon pohjaavan kansantalouden humaanista ja ihmiskunnan elinolosuhteita palvelevasta missiosta toteutuvat planeettamme puitteissa ja resurssimahdollisuuksissa.

Hyvin tärkeää onkin NAWAPA -sisällön soveltaminen ympäri maailman tavallaan aitona "globalisaationa" sen väärän sijaan - Ei siis ole mitään pakottavaa syytä ajatella maailman kehittämistä minään viime aikoina luonnottomasti pakotetun oligarkki- ja eliittikartellin teesien ja lobbauksen mukaisena maailmanhallituksena, vaan sekä taloudellisesti että poliittisesti riittävän itsenäisten kulttuurien yhteishyvällisenä yhteistyönä ihmisyyden jalostamiseksi vähitellen korkea-asteisemmaksi sivilisaatioksi, kulttuurievoluutiossaan eteen päin!

Ko. käsikirja tuo NAWAPA -missiosta esille juuri tämänlaisen ajattelun linjan myös historiallisena jatkumona, mikä on ollut Lyndon LaRouchen ja liikkeensä teesien peruskiviä istuttaa se tulevaisuuteemme. Tällaista valveutuneisuutta Yhdysvaltain koko historian presidenteistä - valtiovarainministereistä ym. vaikuttajista vain muutamat harvat ovat onnistuneet esimerkillisesti ja perustuslakinsa määräämään tapaan toteuttamaan tämän eliittikartellin eli Brittiläisen imperiumin puristuksessa - mm. Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Henry Carey, Franklin D. Roosevelt ja viimeisimpänä John F. Kennedy, jolle LaRouche -liike itse asiassa omistaa tämän käsikirjan.

JFK oli nimittäin juuri se USA:n presidentti, joka aikanaan 1960 -luvun alussa yritti panna vireille Yhdysvalloissa tätä NAWAPA eli North American Water and Power Alliance -missiota, mikä oli tavallaan jatketta Franklin D. Rooseveltin oligarkian vastaisista sisällöistä tunnetulle New Deal -politiikalleen ainakin siltä osin, missä hänen Glass-Steagall -periaatteensa pystyi silloin USA:n yhteiskunnan hyväksi toimimaan.

Tämä JFK:n fyysiseen ekonomiaan suuntautunut asenne oli yksi syy monista, mikä johti hänen murhaamiseensa transatlanttisen eliitin salajuonimana, koska he ajattelevat paradoksaalisesti niin, että muka fyysisen ekonomian ja kansallisen suvereeniteetin kehittäminen uhkaavat olla herkästi pois heidän vallassaan olevasta rahataloudellisesta imperiumisysteemistä - Kaikki, mikä ei kuulu heille on heistä ikään kuin "väärämielisten" hallussa olevaa voittoa, jonka pitäisi kuulua vain heille tai "sellaisten" muiden hallussa olevaa tietoa - osaamista, joka ylipäätään uhkaa heidän ahnetta valtaansa. Näin heidän mielestään onkin myös suvereenin kansallisvaltion ja sen väestöjen kohdalla, jos nämä eivät ole alistettuja kunnolla monetarisminsa pyörittämään velkapyramidiponzin ikeeseen.

Taloususkonnon fanatisoituminen vaatii ko. eliittipiirin näissä kuvitelmissaan pitäytymistä yhä totalitaarisemmin. Etenkin viimeisen 5 vuoden aikana olemmekin nähneet erittäin radikaalin hyökkäyksen heidän suunnaltaan juuri kansallisvaltiokonseptin tuhoamiseksi ja sen sisältöjen kääntämiseksi osaksi imperiaalista rahataloussysteemiään! Mutta (talous)uskonto ei voi voittaa todellisuutta ja siksi tämä oligarkkihyökkäys on niin vaarallista; se on itsetuhoinen perikatogeneraattori myös ko. hyökkääjiä itseään kohtaan.

Siksikin on nyt oleellista tutustua tähänkin moisen oligarkian vastaiseen käsikirjasisältöön. Tulen itse lähiviikkoina tutustumaan siihen pikkuhiljaa yhä paremmin ja varmasti jossain vaiheessa viittaan tulevissa blogipohdinnoissani siihen ja osoittaakseni poisheitettäväksi yhä edelleen niitä epähumaaneja ja moraalittomia inhottavuuksia, joita maailmassamme promotoidaan jopa muka ihanteina - ainoina totuuksina. NAWAPA XXI -käsikirja on sellaiselle selkeä, moraalinen, aitotieteellinen, humaani ja erinomaisen syvällisesti tutkittu, perusteltu ja havainnollistettu vaihtoehto!

Introduction to NAWAPA XXI ---> Lainaus: "Michael Kirsch introduces the new LaRouchePAC Special Report: NAWAPA XXI. This report is written as a proposal for action, to be immediately undertaken by elected officials of government. It is written as a handbook for patriots who seek to re-establish the United States as a leader in science, technology, and industry. Download the Pamphlet Here." -->


NAWAPA XXI -käsikirja ---> Esittelylainauksia:

John F. Kennedy -lainaus (Käsikirja on omistettu JFK:lle):

"Every Member of Congress, everyone in the executive
branch from the President on, in the field of national
resources, has to plan during their period of administration
or office for the next generation, because no project that
we plan today will be beneficial to us. Anything we begin
today, is for those who come after us. And just as those
who began something years ago make it possible for us
to be here, I hope we’ll fulfill our responsibility to the next
generation that’s going to follow us.
".


Tiivistelmä:

"This report is written as a proposal for action, to be immediately undertaken by elected officials of government.

It is written as a handbook for patriots who seek to re-establish the United States as a leader in science, technology, and industry.


It is written for those who seek to restore a vigorous use of the powers which
have been rightly bestowed upon our institutions of government in order to act in the interests of the nation.


In this report, you will find a plan described in detail to:


• Employ millions in productive labor and restore U.S. manufacturing.


• Re-establish water, food, and power security for North America, establish
a continental system of drought and flood control, and develop new
infrastructure corridors involving most of the continent.

• Restore the U.S. system of public credit.

• Demonstrate man’s ability to improve on nature.
".

No comments: