Monday, March 26, 2012

Aki Airomaan vetoomus tutkivan journalismin puolesta transatlanttisen taloususkonnon kyseenalaistukseni kera

Tämän viikon LaRouche -teesien promotoimiseni oheen on syytä laittaa myös muiden näkemyksiä tästä länsimaiden kriisistä, mihin tarkoitukseen löytyikin sopivasti tällä kertaa Aki Airomaan erinomainen vetoomus tutkivan journalismin puolesta, joka sisältää toki paljolti myös samaa havaintoa länsimaiden taloususkonnollisesta yhteiskuntarappiosta kuin mitä LaRouche -liikekin tuo esille.

Otan tämän vetoomuskirjoituksensa hänen blogistaan käsittelyyn poimimalla siitä lainauksia ja kommentoimalla omien näkemysteni pohjalta kutakin sisältöä. Aki Airomaa on tunnettu ahkerana vaihtoehtoisten talousjärjestelmien promotoijana ja ns. Turun Aikapankin ylläpitäjänä, kuten hän profiilitekstissään mainitsee. Pidemmittä alustuksitta asiaan:

Vetoomus tutkivan journalismin puolesta - Aki Airomaa: Lainauksia omilla kommenteillani --->

"Olemme jo pitkään olleet huolissamme tutkivan journalismin tilasta Suomessa. Esimerkiksi Tanskassa tutkivan journalismin määrärahat ovat kymmenkertaiset Suomeen verrattuna. Etenkin talousuutisemme ovat vain finanssisektorin tiedotteita, jotka on käännetty suomeksi ja painettu ulos." ---> Tässä kuvastuukin hyvin transatlanttisen eliitin taloususkonnon luonne ja sen mukaisten sisältöjen promotoiminen valtamediassa kyseenalaistamatta sitä; finanssisektorin eli ko. globalistieliitin hallinnoiman rahatalouden tyrannia ja diktatuuri on valjastettu kansantalouksien ja niitä ylläpitävän fyysisen ekonomian alasajoon parasiittisesti ja imperiaalisesti, jonka kyseenalaistamiseen ei siis ole olemassa toistaiseksi osaavaa ja rohkeaa journalistiaineista Suomen(kaan) valtamediassa - Paitsi ainakin Jan Hurri tulee mieleeni.

"Olemme itse kansalaisina alkaneet myös tutkimaan asioita jotka koskevat maailmantaloutta ja politiikkaa. Uutisointia on paljon mutta tieto pirstaleista. Olimme myönteisesti yllättyneitä Yle:n Ulkolinjan Velkataakka ohjelmasta 01.02.2012 jossa kerrottiin yhden ohjelman aikana miten kokonaisia valtioita:

1. Ensin velkaannutetaan tarkoituksella siihen pisteeseen saakka että velka käy kestämättömäksi.

2. Seuraavaksi kun ko. valtio tarvitsee lisää “tukea” eli korollista lainaa reunaehdoiksi asetetaan taloudellisia ja poliittisia vaatimuksia, jotka hyödyttävät ainoastaan lainanantajaa." ---> Nämä lainanantajat ovatkin juuri ko. eliittikartellin eli Brittiläisen imperiumin pankkiireita palvelemassa transatlanttisen monarkian, siionismin ja sanalla sanoen oligarkkiseen periaatteeseen pohjaavan taloususkonnon intressejä kaiken muun kustannuksella, koska heidän tällaisen parasiittisen imperiaalisysteeminsä ylläpito vaatii koko ajan kasvavia plutokraattisia, kleptokraattisia ja neofeodaalistavia menetelmiä ko. rahatalouden irrotessa omassa sisäisessä prosessissaan yhä enemmän reaalitaloudesta (fyysisen ekonomian ja kokonaisten kansantalouksien toiminnoista) omaksi erilliseksi uskonnolliseksi tyranniaksi.

Siksi sen sisältönsä säilyttämisessä sen omat lait ottavat itsevaltiutta suhteessa muuhun sitä totaalisemmin ja mielivaltaisemmin, mitä enemmän se fanatisoituu yrittäessään ylläpitää omaa velkapyramidillista ja resursseja haaskaavaa mahdottomuuttaan. Kyseessä siinä on siis kaikkien aikojen noidankehä, jonka murtamiseen tarvitaan mm. juuri riittävän valveutunutta ja rohkeaa journalismia myös valtamediassa. Suomessa siitä on huutava pula ja se pula ilmenee myös koulutusjärjestelmässä ja poliittisyhteiskunnallisessa julkisessa keskustelussa - yleisessä mielipiteessäkin.


"Tästä on seurannut lukemattomille maille mm. Argentiinalle, Panamalle, Jamaikalle, Kongolle, Ecuadorille, Meksikolle ja käytännössä KAIKILLE nk. kolmannen maailman maille tarpeetonta köyhyyttä, nälänhätää ja kuolemaa. Ja vain siksi, että länsimaiden taloudellinen ja poliittinen asema vahvistuisi eivätkä nämä maat pääsisi kehittymään, jotta länsimaalaisille yrityksille riittäisi kirjaimellisesti edullista orjatyövoimaa sekä raaka-aineita." ---> Länsimaalaisille yrityksille tällaisesta koituva "edullinen" orjatyövoima sekä raaka-ainevaranto on hyvä symboli ko. globalistikartellin rahataloudellisen taloususkonnon harjoittamalle fyysisen ekonomian alistamiselle. Se on lisäksi osoitus ko. maailmankuvavääristymän itsetuhoisesta seinähulluudesta; se vaatii kasvavassa määrin resurssien tuhlaamista omien uskonnollisten dogmiensa pätevöittämiseksi eli muka konkreettiseksi "talouskasvuksi", vaikka se juuri tuhoaa sen takia itseltäänkin pohjan olla olemassa alistamalla fyysisen ekonomian toiminnat neofeodaalisten menetelmien rapauttavaan perikatoikeeseen.

Sen sijaan aito talouskasvu pohjaakin juuri päin vastoin fyysisen ekonomian ylläpitoon ja parantamiseen rahatalouden ollessa velkaviljelyllisen parasiittirakenteen sijaan julkista luottoa kansantalouden toimintojen ja kansallisvaltioperiaatteiden hyväksi.

Transatlanttisen eliittipiirin promotoimat malthusilaiset ja viherfasistiset yhteiskuntien reduktionismia ja nollakasvua tähdentävät ihmisevoluution vastaiset teesit perustellaankin ko. rahatalouden imperialismin muka edistämiseksi juuri niin, että ko. kolmannen maailman maille tarpeetonta köyhyyttä, nälänhätää ja kuolemaa koituisi muka juuri siitä, että muka "luonnon resurssit ovat lopussa" ja siksi muka "yhteiskuntia pitää ajaa alas neofeodalismiin" ja muka "väestöä on aivan liikaa ja sitä pitää vähentää". Ko. parasiittinen imperiaalirakenne siis alistaa fyysisen ekonomian ja kansantalouden rappioon, mutta väittää sen johtuvan vain ulkopuolisista luonnonolosuhteista ja alistamansa väestön ominaisuuksista.

Tämä on klassinen esimerkki psykopaattisen ja narsistisen toimijan itsepetoksesta sälyttää kaikki itse tekemänsä syyt itsensä ulkopuolelle ja muka ulkopuolisten aiheuttamiksi. Tämä siis ilmenee myös kollektiivisella tasolla, missä ryhmäpsykologia on taantunut joukkopsykopatiaan ja -narsismiin. Sellaiselle räjähdysmäistä kasvupotentiaalia tarjoaa juurikin transatlanttisen eliitin taloususkonnolliset rakenteet ja sisällöt.

Tällainen vääristelyvyyhti on ollut valitettavasti lumoavan tehokas aivopesumenetelmä yhteiskuntiemme tieteen ja kulttuurin alasajossa, mikä hämärtää pois mielestämme juuri sen seikan, että nuo kolmannenkin maailman ongelmat pohjaavat erittäin tähdellisesti väärään talousjärjestelmään eikä niinkään paljon luonnonolosuhteiden riittämättömään pohjaan tai väestön liikakasvuun. Toki luonnon hyväksikäyttö ekosysteemejä rapauttavasti on lisääntynyt ja tuottanut paradoksaalisesti tuota luonnonpohjan riittämättömyyttäkin, mutta ei yhtään yllättävästi juuri ko. eliitti-imperialismin takia hyvin tähdellisesti.

Tietysti eliitin rahataloudellisen taloususkonnon näkökulmasta tällaisten vääristelyjen halutaan toteutuvan oman imperialisminsa promotoimisalustana, kun se tarjoaa työkaluja alistamiseen, eugeniikkaan ja väestönkontrolliin. Sellainen puolestaan tukee taloususkonnollisen pluto- ja kleptokratian toteutumista monetaristisen rahatalouden ongelmien käsittelyssä.

Tällä ei siis kuitenkaan ole mitään tekemistä ihmiskunnan eikä siis luonnonkaan parantamisen kanssa, vaan se on kohdistetun tarkoituksella vain itsekästä tuhontaa ja pahuutta, joiden sijalle on jo olemassa hyvin perustellut fyysisen ekonomian kehittämiseen ja ihmismielen antientrooppisten luovuuspotentiaalien periaatteisiin pohjaavat yhteiskunta- ja talousmallit, kuten esim. juuri LaRouche -liike osoittaa.

"Mistä voimme olla varmoja ettei tämä sama taloudellinen ja poliittinen sodankäynti ole rantautunut Eurooppaan? Esimerkiksi Kreikkaa olivat etunenässä velkaannuttamassa ranskalaiset ja saksalaiset pankit. Lainojen reunaehtoina oli asekauppoja molempiin maihin. Lisäksi on huomattava että M1 Abrams panssarivaunut sisältävät yhdysvaltalaista tekniikkaa, joten Kreikan kriisistä hyötyvät myös Yhdysvaltojen sotateollisuus." ---> Tässä on huomattava se, että ko. ranskalaiset ja saksalaiset pankit ovat osa transatlanttisen eliittikartellin imperiaalista kokonaissysteemiä, jonka pankkiirillinen keskuspaikka on Lontoon city ja ideologisia sisältöjä sille löytyy lisäksi Euroopan monarkioiden perinteistä ja etenkin Israeliin pesiytyneestä siionismista.

Voidaan todeta, että kaikki muu (Kuten Yhdysvaltain sotateollisuus) on ko. eliitin tarkoitusperien mukaan alisteista tälle ns. Brittiläiselle imperiumille; toisella tavalla ilmaistuna siis ko. eliitin taloususkonnollisen rahatalouden ja oligarkkiseen periaatteeseen pohjaavan maailmankuvan käytäntöön luonnottomasti pakottamista tyrannisin ja moraalittomin menetelmin.

"Kreikasta on löytynyt öljyä, uraania ja kultaa. RT:n uutisoinnin mukaan saksalaiset pankit eivät olisi selvinneet ilman kreikan “kriisiä” . Timo Soinin mukaan Kreikan lainoittaminen on myös ollut laitonta.

Samaan aikaan kuulemme uutisista, kuinka poliittiset “kiristykset” lisälainalla reunaehtoineen ovat tämän em. mekanismin mukaisesti alkaneet jo Kreikkaa kohtaan, kuten vuosia sitten jo Islannissa. Ulkolinjan Velkataakka dokumentissa esiintyvä amerikkalainen ekonomisti John Perkins oli myös haastateltavana Islannin kansallisella RUV televisiokanavalla." ---> Kreikka on siis EU:n piirissä parhaillaan tärkein koelaboratorio siinä, kuinka transatlanttinen eliittikartelli haluaa alistaa kansallisvaltiot humaanisine sisältöineen oman imperiaalisen taloususkontosysteeminsä piiriin jopa hinnalla millä hyvänsä. Siksi heidän kätyriensä ja hyväuskoisten hölmöjensä kautta hallinnoimassa Suomenkin valtamediassa kuulemme vain propagandistisia rahatalouden pohjalta nousevia pseudoselityksiä kaikelle talouskriisille ja -agendalle.

Ko. euro-kriisissä olisi muka kyseessä "velkakriisin patoaminen uusilla finanssikikoilla", kuten kriisirahastoilla (Lisää monetaristista velkaviljelyä), tukipaketeilla (Lisää monetaristista velkaviljelyä), vakuuksilla (Lisää monetaristista velkaviljelyä), ERVV:n kaltaisilla "vakausvälineillä" (Lisää monetaristista velkaviljelyä) sekä niitä varten leikkauslistojen, veronkorotusten, työurien pidentämisten, politiikan ja keskustelun taloususkonnollisen ideologisoimisen mukaiset alistamistoimet eli neofeodaalistaminen ko. haitallisen ja omaan mahdottomuuteensa kaatuvan rahatalouden muka säilyttämiseksi ja pönkittämiseksi.

Ja nimittäinkin juuri sen sijaan, että esille tuotaisiin moista kyseenalaistavasti ko. rahatalouden erittäin haitallinen parasiittinen imperialismi ja parantavina teeseinä sen tilalle mm. juuri rahatalouden irrottaminen oligarkkisesta periaatteesta julkisen talouden ja valtion käyttöpiiriin Glass-Steagall -periaatteen mukaan fyysistä ekonomiaa ylläpitämään ja parantamaan suvereenien ja yhteistyökykyisten kansantalouksien hyväksi.

Suomessa tämä mediavääristymä on länsimaiden ehkäpä jopa pahinta orwellilaista laatua näitä eliittiteesejä promotoivan Kokoomuksen ja yhteistyökätyrinä toimivan SDP:n ollessa niin totaalisesti poliittisen elämämme vallan kahvassa. Lisäksi Vihreät on luettava tähän kätyriarmeijaan, koska he promotoivat niin paljon em. malthusilaisia ja viherfasistisia epäyhteiskuntamalleja näiden eliittifantasioiden hyväksi ja meidän kansalaisten kustannuksella tällaisen virheellisesti muotoutuneen ympäristöaktivisminsa puitteista.

"Koko pankkijärjestelmämme ja ne mekaniikat, joilla rahaa ympäri maailman luodaan on suunniteltu niin, että jatkuva velkaantuminen on pakollista ja ylipäätään mahdollistaa tämän kaltaisen valtioiden ja jopa kokonaisten unionien manipuloinnin. Nämä instrumentit on myös ajettu kaikkiin näihin maihin epädemokraattisesti, moraalittomasti ja tuomatta julki niiden todellisia seurannaisvaikutuksia sekä valtarakenteiden muutoksia." ---> Tämän pahuusvyyhdin julkistamattomuus eli oikeammin sensuuri sen ongelmaluonteesta osoittaa juuri sen, kuinka myös valtamedia, koulutusjärjestelmä ja siinä yleisen mielipiteen saastuminen ko. oligarkkimaailmankuvien ja sen seurannaisvaikutusten (kulttuurin ja tieteen rapautuminen) mukaiseksi vääristyneeksi ajatustenvaihtofoorumiksi on onnistuttu valjastamaan myös tarkoituksellisin aivopesu- ja ehdollistamismenetelmin osaksi näitä elitiin imperiaalisten taloususkontofantasioiden toteuttamista lopulta jopa sivilisaation tuhoamisen kustannuksella.

"Nykyjärjestelmässä valtioilla, yrityksillä ja yksityishenkilöillä ei ole mitään muita vaihtoehtoja kuin ottaa lisää velkaa. Vika on rakenteellinen. Jotkin maat pystyvät pitämään velan alhaalla kuten Ruotsi, mutta toisen kustannuksella." ---> Oligarkkiseen periaatteeseen ja sen taustana vellovaan taloususkontoon kuuluu juuri se, että ko. velkapyramidillista rahaa hallinnoivat ko. yksityiset eliittitahot muka omaavat yksinoikeuden saattaa maailma ko. rakenteellisen vian hegemoniaan. Sitä he perustelevat itsepetoksellisen filosofisesti ja hyvää uskovasti niin, että heidän mukaansa maailma olisi jo muka valmis ja vain he ovat onnistuneet haalimaan itselleen vallan sen kaitsemiseen vain heidän tavallaan.

Niinpä heidän mukaansa kaikki maailmaa siitä muka tasapainotilasta muuttava on muka entropiaa ja siten haitallista, mikä juontaa juurensa heidän vääristellen ja huijaten promotoimaansa termodynamiikan toiseen pääsääntöön ja siltä pohjalta muodostettuihin ko. eliittifantasioita edesauttaviin malthusilaisiin ja viherfasistisiin yhteiskuntien ja nimenomaan kansallisvaltioiden alasajomenetelmiin eliitin kaitseman neofeodalismin saavuttamiseksi mm. juuri pankkiiridiktatuurillisena maailmanhallituksena, jonka osia ja astinlautoja ovat jo olleet mm. EU ja euro.

Seurauksena näistä oligarkkisen periaatteen yhteiskuntarappiomalleista onkin lopulta myös tuo kilpailullinen ja jopa henkiinjäämistaistelullinen olemisen epähumaani ja moraaliton muoto, joka kriisiytyy sitä enemmän, mitä oligarkkisempi periaate on ko. taloustoimintojen ohjenuorana ja mitä uskonnollisempi dogmivyyhti riippuu ko. taloustoimijoiden minuuksien ympärillä sen pohjana - Eli mitä jumalallisempi raha on, niin sitä psykopaattis-narsistisemmat globalistien valtaleikit uhkaavat sivilisaatiota tuholla.

"Lisäksi on varteenotettavia todisteita siitä, että se millainen rahajärjestelmä meillä on, muuttaa myös ihmisten käyttäytymistä. Onkin siis syytä kysyä, kun lähes jokainen yhteiskuntamme osa-alue ekosysteemeistä ihmisten mielenterveyteen ja itse talouteen on kriisissä, että mitä erilaisia malleja voisimme käyttää?" ---> Malleja tosiaan on jo esittää ja asettaa moisten tuhomallien sijalle, joiden parissa minä olen täällä Suomessa tunnettu etenkin LaRouche -liikkeen mallien tutkijana ja promotoijana.

No comments: