Wednesday, June 13, 2012

EVM pankkiirioligarkkisen neofeodaalidiktatuurin osana on estettävä!: EVM-mielenosoitus Eduskuntatalolla huomenna

Huomenna torstaina 14.6.2012 on Eduskuntatalon edessä mielenosoitus Euroopan vakausmekanismin (EVM:n) hyväksymistä vastaan klo. 17:00 alkaen! Tämä on todella tärkeä vastustettava, sillä moinen mekanismi sananmukaisesti päättää kansallisvaltiomme itsenäisyyden vakavasti talousasioissa ja siirtää siihen liittyvää valtaa transatlanttisen rahatalouseliitin saneltavaksi, kuten EU:n perustamisessa on aina alusta saakka ollut aikomus. Pankki- ja talousunioniakin toitotetaan, mikä täydellistäisi pankkiirioligarkkisen diktatuurin. Kyseessä on ei pelkästään symbolisesti paluu keskiaikaiseen feodaalisysteemiin, jossa kaikki valta ja varallisuuden "hoito" on sinetöity vain yksityisen monarkian / eliitin haltuun. Kyseessä on siis puhdas neofeodaalistava toimenpide, kuten transatlanttisen eliitin maailmanherruus- ja diktatuuritavoitteisiin on kuulunut. Sitä ei saa päästää toteutumaan ja jos se pääseekin, niin sitten sen mitätöimistä on promotoitava elämän tärkeimpiin kuuluvana asiana!

Meidän on muistettava, kuinka viime syyskuussa EVM -järjestelmää edeltäneen ERVV -järjestelmän hyväksymisäänestys tuotti sen läpimenon Eduskunnassa myös maanpetoksellisesti. Tein siitä analyyttisen jutun (Eduskunnan maanpetoksellinen ERVV-äänestystulos ja kansanedustajien pankkiirioligarkiamyötäilevyyden asteet sen pohjalta), jossa puristin esille nykyisen hallintomme pankkiirioligarkkiset myötäilijät vastaisuuden varalle arvioitaviksi. Taidankin tehdä tämän saman tästä EVM -äänestyksestäkin ja analyysi-vertailu siitä tulee olemaan "mielenkiintoinen"...

Tässä on EVM -aiheeseen liittyen hyviä poimintoja Ville Hautakankaan bloggauksesta (EVM on estettävä! Mielenosoitus torstaina):

"Kaavailtu Euroopan vakausmekanismi on epädemokraattinen, suljettu järjestelmä, ja se on kokonaan kansallisen päätösvaltamme ja EU-parlamentin vallan ulkopuolella. On hyvä syy, miksi nämä vakausmekanismit pitää piilottaa suljettujen ovien taakse.

Ne piilotetaan Luxemburgiin, läpinäkymättömiksi, verottomiksi ja vastuuttomiksi yrityksiksi. Siinä, missä ERVV:n lainat vaativat edes rahoittajien suostumusta, EVM tulee vaatimaan ainoastaan rahaa kaikilta.
"


"Jos EVM hyväksytään, niin toisin kuin viime vuosien kriiseissä, tuskin koskaan saat edes tietää, kuka teki päätöksen tukien jakamisesta, tai millä verukkeella. Mutta seuraukset saat kokea. Ostovoimasi tulee tippumaan. Kaikki hyödykkeet tulevat kallistumaan. Köyhät tulevat köyhtymään entisestään, ja rikkaat vähintäänkin pysymään rikkaina."

"Samalla eurovaltioiden ja pankkien ongelmat jäävät ratkaisematta, kukaan ei joudu vastuuseen tilanteesta, ja velkataakka jatkaa järjetöntä kasvuaan.
Kaiken lisäksi EVM on täysin alimitoitettu ja myöhässä. Se ei pysty "pelastamaan" edes Espanjaa tai Italiaa kuin yhden kerran."

"Ensimmäinen EVM:ää vastustava mielenosoitus järjestetään torstaina 14. kesäkuuta, kello 17 alkaen, eduskuntatalolla. Myöhässäkin saa tulla, tapahtuma loppuu virallisesti vasta seitsemältä.".

EVM on siis juntattavana aikana, jolloin sitä vaativien eliittitahojen aiheuttama talousromahdus on etenemässä EU:n ja eurosysteemin kaatumisena. EVM onkin myös ko. pankkiiri-oligarkkieliitin hätäkeinoja pitää sairas, uskonnollinen ja antihumaani järjestelmänsä pakkokeinoilla pystyssä ja etenemässä imperiaalisten hallusinaatioidensa suuntaan. Se ei ole sivistyneen sivilisaation toimintaa ollenkaan!

Taloussanomien sivuilta löytyi aiheeseen liittyvä juttu (Torstaiksi puuhataan EVM:n vastaista mielenosoitusta), josta lainaan keskeisen lukijakommentin kuvaamaan EVM:n ultrapahuutta ja Suomen hallinnon rikollista kätyriyttä sen promotoimisessa -->

"PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA
ESITYSLISTA 38/2012 vp
Tiistai 29.5.2012 kello 09.30

4. HE 34/2012 vp eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Artiklan 3 kohdan mukaan EVM, sen varat ja omaisuus on vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä, jollei EVM nimenomaisesti luovu tästä vapaudesta tapauskohtaisesti tai etukäteen tekemässään
sopimuksessa.

Artiklan 4 kohdan mukaan EVM on vapautettu takavarikosta, pakkoluovutuksesta ja pakkolunastuksesta.

Artiklan 5 kohdan mukaan EVM:n arkistot ja kaikki EVM:lle kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat loukkaamattomia.

Artiklan 6 kohdan mukaan EVM:n toimitilat ovat loukkaamattomia.

Artiklan 8 kohdan mukaan EVM:n omaisuus, rahoitus ja varat on vapautettava rajoituksista, sääntelystä, tarkastuksista ja maksujen keskeytyksistä. Määräys rajoittaa tuomioistuimen ja muiden viranomaisten toimivaltaa, josta säädetään lailla.

Artiklan 9 kohdan mukaan EVM on vapautettava kaikista vaatimuksista, jotka koskevat vaatimusta valtuutuksen tai toimiluvan saantiin luottolaitoksena, sijoituspalvelujen tarjoajana tai muuna kunkin EVM:n jäsenvaltion lain nojalla valtuutettuna toimiluvallisena tai säänneltynä yhteisönä.

Koska EVM ei ole unionin perustama elin, siihen ei sovelleta SEUT 15 artiklaa eikä unionin asiakirjajulkisuutta koskevaa sääntelyä, kuten asetusta (EY) N:o 1049/2001 Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi.


34 artikla. Salassapitovelvollisuus. Kaikilla toimessaan olevilla ja entisillä hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenillä sekä EVM:n palveluksessa olevilla tai olleilla on velvollisuus olla ilmaisematta EVM:n toimintaa koskevia salassa pidettäviä tietoja.

35 artikla. Henkilöiden koskemattomuus. Hallintoneuvoston jäsenet, johtokunnan jäsenet ja näiden varajäsenet, toimitusjohtaja, henkilökunta ja komiteoiden jäsenet on vapautettu kaikista oikeudellisista menettelyistä, jotka kohdistuvat heidän toimintaansa mainittua tehtävää suoritettaessa. Lisäksi he nauttivat loukkaamattomuutta kaikkien virallisten asiapapereidensa ja asiakirjojensa osalta.

36 artikla. Verovapaus. Virallisen toimintansa osalta EVM, sen varat, tuotot, omaisuus sekä valtiosopimuksen mukainen toiminta ja toimet on vapautettava kaikista välittömistä veroista.

Ja vieläpä demokratian ydinalueella: budjetti päätöksissä.
"Budgetary power is the crown jewel of parliament," said Di Fabi

spiegel.de/international/europe/0,1518,784442,00.html

Suomen Perustuslakivaliokunnan mietintö 25 ( PeVM 25/1994 ):

Tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta.

217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=PeVM+25/1994&base=erml&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WP
".

Kuten huomaatte; kyseessä on tosiaan paluu feodaalidiktatuuriinkin monen muun diktatuurin muodon kera!

Lisäksi tässä on transatlanttisen talousjärjestelmän romahdusta ja uskonnollista hulluutta kuvaavat tämän päivän Facebook -statukseni -->

Tässä on Suomen paras talousennustaja --> Todella heppoinen tapaus verrattuna mm. Lyndon LaRoucheen, koska omaa vain monetaristisen taloususkonnon maailmankuvan eli siinä tilastohavainnointiin ja matemaattisiin kaavoihin perustuvan varjon todellisesta ekonomisesta toiminnasta, jota kuvaa nykyään rahatalouden paisuttaminen omaksi reaalitaloudesta (kansantalouksien pyörittäminen julkisen talouden ja fyysisen ekonomian pohjalta) irrallaan olevaksi imaginaariseksi uskonnoksi, joka tuhoaa hallusinatoorisessa kaikennielevyydessään nyt jo ei niin salakavalasti em. reaalitaloutta.

m.yle.fi Uutiset: Talousviisaat: Suomi maksaa talouskriisin kustannuksia ikuisesti --> "Talousviisaat" eivät ole talousviisaita niin kauan kuin he eivät mm. tajua, että moiset rikolliset ja antihumaanit spekulaatio-johdannais-velkaviljely-pyramidiponzikustannukset on pyyhittävä rahataloudesta pois Glass-Steagall -lain avulla!


Lopuksi laitan äskettäisen tilannekuvauskoosteeni, jossa kaikki neljä osaa kertovat tämän EVM -hulluudenkin taustoista --> Eurokriisi osana oligarkkipahuuden aiheuttamaa järjestelmätuhon eskaloitumista: LaRouche -liikkeen hätälääkitys promotointiin!

No comments: