Sunday, November 25, 2012

Talvivaara -kaivoksen aiheuttama ympäristökatastrofi indikaattorina reaalitalouden rappiosta rahataloustotalitarismin ikeessä

Seuraavaksi parin lähiviikon aikana koostan tänä päättyvänä syksynä kuohuttaneita skandaaleja ja onnettomuuksia yms. erillisinä juttuina, joista poimin tässä ensimmäisenä Kainuun Talvivaaran kaivosalueella sattuneen Suomen historian pahimman ympäristökatastrofin ns. kipsisakka-altaan myrkkysisällön tyhjennyttyä siellä jopa suorastaan kokonaan ympäröivään luontoon allasrakenteiden petettyä. Asia on sävyttänyt kaikkea mediaa suurena kohuna tämän marraskuun alusta alkaen ja tilanne on jäänyt yhä elämään ja tuhoa aiheuttamaan vielä pitkäksi aikaa. 

Tästä katastrofista ansiokasta vaihtoehtomediauutisointia ja -analysointia on jo tehnyt Verkkomedia, jonka aiheeseen liittyviä juttuja koostan alle lopuksi. 

Oma huomioni tässä liittyy juuri siihen, kuinka tämä Talvivaara -gate kuvaa osaltaan länsimaista rappiota erittäin pikantisti ja havainnollisesti. Siinä se muistuttaa erittäin yhtenevästi parin vuoden takaista British Petroleum -yhtiön Meksikonlahdella aiheuttamaa öljykatastrofia (Tunnisteen Meksikonlahden öljytuho alla kirjoittelin ja koostelin siihen liittyvää paljon eri näkökulmista ja tilanne näytti silloin todella uhkaavalta; nyttemmin olisikin hyvä alkaa katsomaan sen aiheuttamia jälkiseurauksia uudestaan...). Myös viime vuoden maaliskuun Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus on selvää sukua tälle. Tällaista näkökulmaa tähdennänkin tässä esilleotossa >>

Talvivaara -gate näyttää nimittäin konkreettisesti sen, kuinka reaalitalous(kin) vuotaa rahataloususkonnon ikeessä monien vaikutustapojen kautta; korruptio, huono fyysisen ekonomian rahoitus, korporaatiointressien rahatalouspuolen nousu ylikorostuneisiin mittoihin yhtiöiden muun toiminnan kustannuksella sekä siitä seuraava välinpitämättömyys ihmisyyttä ja kansantaloutta kohtaan eliittihegemonian pönkittämisessä osana rahan magian luomaa totalitarismia jne. 

Korruptiohan on lännen talousjärjestelmään sisäänkirjoitettua ja uusliberalistisessa ilmapiirissä syövän lailla kasvavaa, koska kokonaissysteemiin järjestelmävikaa aiheuttava rahatalous on sääntelystä vapautetun velkapyramidillis-monetaristisen ja imperialismityökaluisen luonteensa takia petos-, valehtelu- ja harhaanjohtamiskäyttäytymistä edesauttavaa; kasvualustaa korruptiollekin. Se puolestaan laittaa haittaavaa saastaa kansantalouden rattaisiin, missä reaalitalouden rappio teollisuusongelmia ja -onnettomuuksia aiheuttavaksi mahdollistuu. Reaalitalouden rappiossa teollisuustoimintaan ilmestyy siis eskaloituvaa katastrofiherkkyyttä! 

Kaikkivoivan kasvottoman rahan (Kuten Seppo Oikkonen sitä määrittelee) luonne on juuri se, että se vaatii parasiittisesti elinalustaltaan yhä enemmän numero- ja imperialismitunnustuksellisuutensa korostuessa eskaloituvasti, kun sen sisäinen autonomiansa vaatii imaginaarista ja uskonnollista kasvua - laajenemista. 

Muiden objektien ja olemisen muotojen sen alla tahtoonsa taivuttaminen vaatii siksi em. kaltaista rappiokeinottelua, koska muutoin ei ole mahdollista säilyttää sen "itsenäistä" elinvoimaa reaalitaloudesta irrallistuvana projektiona; tässä Talvivaaralaisessa katsannossa siis yritysten voitontavoittelu pörsseissä ja rahanluonti omistajilleen ensisijaistuu liikaa reaalitaloutta palvelevien toimintojen kustannuksella. 

Tällaisen järjestelmän sisään on kirjoitettu omaan mahdottomuuteensa päätyvä kriisi, koska rahatalous ja reaalitalous eivät voi reaalitodellisuudessa olla toisistaan erkaantuvia ja toistensa vihollisiksi vastakkainasettelullistuvia intressivoimia. Se erkaantuminen manifestoituukin siksi sen tuhoutumisena, jota moinen rahamagiaparasiitti käyttää ko. tavalla imaginarisoituvasti hyväkseen. 

Niinpä ko. järjestelmäkriisissä kuvatut korruptoituneesti haitalliset toimintamallitkin herkästi eskaloituvat moisen epäjatkuvuuskohdan kärjistyessä, kuten ollaan viimeisen 5 vuoden aikana hyvin nähty tätä transatlanttista velka- ja rahatalouskriisiä päin helvettiä hoidettaessa ja siinä siis juuri julkisen sektorin ja kansallisvaltioiden niskaan ko. velkapyramidia manipuloidusti kaataen.

Talvivaara -gate onkin hyvä esimerkki siitä, kuinka rahataloustotalitarismin parasiittisen pahuuden alla reaalitalouden heikentyminen monella tavalla edesauttaa myös luontoa tuhoavia skenarioita ja onnettomuuksia, kun energiaa menee enenevässä määrin haaskuun toivottomien rahatalousintressien pystyssä pitämiseen monen muun alistuessa korostuvasti sen alla tavallaan heitteillejättöön teollisuusonnettomuuksien - saastumisen sen takia lisääntyessä. Siitä kärsii kaikki elollinen Maapallolla fyysisen ekonomian rappion yhtenä indikaattorina. 

Fyysisen ekonomian (tiede, taide, luonto, reaalitalous ja ihmiskulttuuri organisoivana kokonaistieteenä) ylläpito ja kehittäminen on ihmiskuntaa edesauttavaa antientropiaa universaalien periaatteiden opetuksen mukaisesti. Havaittu fyysisen ekonomian kokonaistuhoaminen rahatalous-, viherfasismi- ja eugeniikka-agendojen ikeessä on ihmiskunnan ja planeetan vastaista entropiaa. 

Antientropia on luonnollista edistystä ja entropia siitä poikkeavaa sairautta. Siksi se syöpä ilmenee myös ympäristökatastrofeina periaatteellisenakin sääntönä. Ratkaisuna ongelmaan ei ole neofeodalismi ja malthusilainen nollakasvu, vaan edistyksellinen neorenessanssi, jossa oligarkia ja sen ylläpitämä rahataloususkonto on mitätöity haitattomaksi!

On siis lopetettava sääntelyin ja rahareformein rahataloustotalitarismi ja kehitettävä sen sijaan ihmiskulttuurin yhtä tärkeimpiin kuuluvaa osaa eli reaalitaloutta ja koherenttisena kokonaisjärjestelmäymmärryksenä osaltaan sen pyörittämää kansantaloutta - fyysistä ekonomiaa, minkä kunnollinen hoito ja kehittäminen luo oikean antientrooppiseen ja energiavuon tiheyden luovaan ja hallittuun kasvuun pohjautuvan ulottuvuuden ihmiskunnalle olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Tavallaan yksi hyvä puoli tässä Talvivaara -katastrofissa olisi se, että moiset reaalitalouden ja siitä johtuvasti yhteiskunnan tuhontasikailut tulevat tällaisessa tilanteessa enemmän näkyviin ja niitä ei niin vain pystytä pitämään enää salassa. Talvivaara -gate ei saa jäädä kuitenkaan yksittäistapauksen luonteiseksi, missä se jättäisi muut reaalitalouden ja yhteiskuntaolemisen rahataloustotalitarismin ja sitä promotoivan imperialismin ikeessä rappioituvat seikat varjoonsa ja siten piiloon vaille havaitsemista ja ymmärrystä!

Hyvin pitkä matka näyttää kuitenkin olevan yhä siihen, että nopeaa, oleellista ja perustavaa laatua olevaa parannusta systeemitasollakaan on yhtään tulossa yhteiskuntarakenteeseen vaaditun renessanssisesti... Näin valitettava pessimistinen tuntu maailmantilannetta kohtaan velloo, mutta luovuttaa ei saa!

Talvivaaran kaivokselle Etiikkapalkinto ---> Aki Airomaa sen kiteyttikin jo oivallisesti: "Ensin Nobel, Obamalle, sitten EU:lle. Nyt tälläinen sitten Talvivaaralle.... Seuraavaksi voitaisiin antaa Jammulle palkinto lastensuojelutyöstä?".

Youtubevideo -raportti: vuoto anttilankinen.

'Varovalli voi pettää milloin tahansa' - paljastava kuvaraportti Talvivaarasta

Talvivaara: Suomen historian pahin ympäristökatastrofi vahvistui todeksi

STUK: Talvivaaran uraaniveden säteilymäärät ylittävät reilusti toimenpiderajat (päivitetty)

Talvivaara estää median pääsyn alueelleen - kokonaiskuvan luominen katastrofista vaikeutuu.


No comments: