Sunday, June 08, 2014

Länsimaisen yhteiskunnan neofeodaalirappio tieteen, politiikan ja ajattelun taantumisena kartesiolaisen paradigman hajoamisprosessissa

Palaan yhteiskunnallispoliittisiin aiheisiin havainnollistamalla länsimaiden rappiovaihetta tieteen ja ajatushistorian ilmiöiden kautta: Otan siinä esille Helsingin Sanomista aihetta alustavan analyysin ja pohdin sen kautta tilannetta mm. osana länsieliitti vs. rahvas -vastakkainasettelua, joka niin keskeisesti länsimaissa velloo aiheuttaen yhteiskuntien alasajona ns. neofeodalismia. Lisäksi tästä rappioprosessista otan konkreettiseksi esimerkiksi pitkästä aikaa ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen - käsittelemiseen kuuluvia vääristyneitä ja haitallisia suhtautumistapoja ja ajatusvirheitä. Senkin parissa havainnollistuu siksi myös yhteiskunnallispoliittisen aktivismin ongelmia ja haittoja. Aloitetaanpa läpikahlaaminen >>


Helsingin Sanomien analyysi: Keskiajan paluu on aiempaa lähempänä >> Tässä pyritään havainnollistamaan nykyistä länsimaista rappiokehitystä aloittaen tällä, lainaus: "Mistä on kyse, kun täysjärkisiltä vaikuttavat vanhemmat eivät rokotuta lapsiaan? Miksi yliopistotutkijat joutuvat nettivihan kohteiksi? Miten on mahdollista, että suuri puolue kieltää vaalimateriaalissaan ilmastotutkimuksen tulokset?

Nykyään ajatellaan, että taikausko on historiaa ja maailma edistyy vääjäämättä. Sivistystason, sananvapauden ja ympäristötietoisuuden kuvitellaan lisääntyvän vuosi vuodelta. Todellisuudessa rationaalinen, tieteelliseen tietoon perustuva maailmankuva on helposti särkyvä rakennelma. Hiljattain on näkynyt merkkejä sen murenemisesta.".

Tuo analyysi vaikuttaa pinnalta katsoen älykkäältä, mutta eipä siinä ole riittävästi koherenssia ja ymmärrystä sittenkään muutamista osuvista huomioista huolimatta - Varsinkaan kokonaistilanteesta länsimaiden yhteiskunnallispoliittisessa rappiossa. 

Tässä välissä lainaan ne osuvat (Mutta valitettavat) huomiot: "Politiikan tutkijat ovat jo pitempään puhuneet keskiajan paluusta. He tarkoittavat tilannetta, jossa hallitukset menettävät valtaansa yksityisarmeijoille, rikollisjengeille ja klaaneille samaan tapaan kuin Rooman vallan jälkeisessä Euroopassa.", 

"Verotulot pakenevat veroparatiiseihin, tuloerot kasvavat ja rikkaat palkkaavat itselleen turvallisuusjoukkoja kaikkialla maailmassa." ja 

"Keskiaikaa kutsutaan usein "pimeäksi", koska antiikin ja renessanssin välisenä aikana tieteiden ja taiteiden kehitys hidastui. Kirkko vaiensi tiedemiehet ja toisinajattelijat. Kansa oli takapajuista ja taikauskoista.

Voisiko tieteenvastaisuuden lisääntyminen olla tälläkin kertaa yhteydessä valtioiden heikkenemiseen?"....

Katsotaanpa sitten, mitä tarkoitan: 

>> Lähden Seppo Oikkosen (Kuinka Karl Marx tavataan) kehittelemästä ajatuksesta, että länsimaissa (Euroopassa) on parhaillaan käynnissä kartesiolaisen paradigman ns. täydellistymisvaihe ja siitä sen hajoamisen jo alkanut kriisi. 

Kartesiolainen paradigma on tarkoittanut ihmisten ajattelussa yksilöllistymiskehitystä n. 1500-luvulta alkaen, jossa maailmaa on herännyt tarkkailemaan itsetietoinen subjekti ns. depersonalisoituneen keskiajan jälkeen, ja maailma on siinä tarkkailussa ns. objektivoitunut. Sen mukana yksilökehityksen puolella ovat syntyneet yksilön oikeudet ja vapaudet sekä sen yhteisöllisenä projektiona kansallisvaltiokehitys sisältöinään demokratia, teollinen hyvinvointi, tiede ja tekniikka jne

Kartesiolaisen paradigman hajoaminen nykyvaiheessamme tarkoittaa sitä, että ko. yksilöllistymiskehityksen nousuvaiheessa viimeisten n. 400 vuoden aikana aikaansa saamiaan noita em. hyviä hedelmiä (demokratia, yksilön oikeudet ja vapaudet, teollinen hyvinvointi, tiede ja tekniikka jne.) ei osata enää nähdä ihmiskunnan tärkeimpinä saavutuksina, vaan liian itsestään selvyyksinä eikä niiden taustoja ja historiaa enää ymmärretä yhtä hyvin kuin aikaisemmin - Eliitti ja "älymystö" etenkään ei enää ymmärrä! 

Siksi eliitti ja "älymystö" ovat olleet niin aivopestyjä EU:n ja euron kaltaisten totalitarismi- ja taloususkontorakenteiden harhaisesti promotoimiseen, mikä on ollut mekanismina keskeinen yhteiskuntiemme neofeodaalisessa tuhoamisessa alistamalla ja mitätöimällä demokratia, yksilön oikeudet ja vapaudet, teollinen hyvinvointi, tiede ja tekniikka jne. länsieliitin intressimyllyynsä, jota leimaa humaanien arvojen vastaisesti taloususkonnollisuus ja imperialismi.

Toisaalta tämä kartesiolaisen paradigman täydellistymis-hajoamisvaihe on merkinnyt sitä, että maailmaa tarkkailevan subjektin ja objektivoituvan todellisuuden akselissa yksilöllistyminen on saavuttanut suuruudessaan kieroutuneen ja sokean asteen, jossa kartesiolainen paradigma itse on vääristynyt ja kääntynyt nurjaksi puolekseen - Tarkkaileva subjekti on tullut liian itsetietoiseksi - yli-ihmiselliseksi - ja siten maailmaa yhä ahtaammin syvemmältä itsensä sisältä yhä huonommin objektivoituvana tarkkailevaksi. 

>> Seurauksia siinä ovat mm. yksilöiden lisääntynyt kyvyttömyys nähdä objektivoituvassa maailmassa koherentteja kokonaisuuksia oikein / hyvin ja omaa itseään yhteisöllisenä ja sosiaalisena olentona mm. yhteishyvällisyyden ylläpitämiseksi - Hyvinvointivaltioperiaatteiden ymmärtämiseksi ja siinä varsinkin juuri tieteen näkemiseksi niin, että se valjastaa hyvällä tavalla keksintöjä, ongelmanratkaisuja ja luovuutta teollisen hyvinvoinnin, tekniikan ja koherentisti fyysisen ekonomian tarpeisiin ihmiskunnan yhteishyvälliseksi ylläpitämiseksi. 

Seurausta on myös ajattelun degeneroituminen ismien maailman kautta harhaisten yleiskäsitteiden pintasekamelskaan vailla syvällisten yhteyksien näkemistä, koska kokonaisuuksien ja koherenssien ymmärtäminen on kartesiolaisen paradigman hajoamisvaiheen yli-individuaalissa sokeudessa kaventunut vakavasti. 

Siksi esim. eliitin taloususkonto on voinut kasvaa realiteeteista välittämättä nykyiseksi hyvinvointivaltiota tuhoavaksi neofeodaalistamisvoimaksi; rahatalous on irronnut reaalitaloudesta autonomiseksi toimijasubjektiksi rahan kasvattamisen intressiään sokeasti toteuttamaan - Sen parissa toimiva oligarkia ajattelee siksi rahataloustoimijasta käsin kaikkia yhteiskunnallisia asioita välittämättä kartesiolaisen paradigman tuottamista hyvinvointivaltioperiaatteista: demokratia, yksilön oikeudet ja vapaudet, teollinen hyvinvointi, tiede ja tekniikka - fyysinen ekonomia ja moraaliset ihmisarvot

Raha on länsimaisen oligarkian käsissä kaikkivoipaisuuskuvitelmaa sisältävä rahatalousparasiitin ylläpitämiseen kuuluva palvontaobjekti ja imperialismin ase, joka on ottanut diktaattorin roolin vastoin sosiaalisia ja yhteishyvällisiä yhteiskuntasopimuksia.

Seppo Oikkonen on selittänyt näitä seikkoja uutterasti blogissaan, mutta valitettavasti Seppo on lopettanut protestina kirjoittamisen jo monta kuukautta sitten. Näistä kirjoituksistaan poimin kuitenkin tässä syventäväksi aineistoksi nämä: Jeremiaadi kaiken kansalaiskeskustelun turhuudestaPalikkatason totuuksiaMikä on kansanryhmä?Asioiden nurja puoliEU, liituraitanilkit, keinottelijat ja muut selkärangattomat ja Historian ymmärtämisestä.

Tämä kartesiolaisen paradigman hajoamisesta ja vääristymisestä seurannut rappioprosessi - "Uuden keskiajan uhka" - on toki tuonut noita Elina Grundströmin ko. Hesarin analyysissään mainitsemia epäkohtia, epäluottamusta ja ymmärtämättömyyttä tiedettä ja tieteen harjoittamista kohtaan. Se on kuitenkin vain osatotuus, koska Elina syyttää sormellaan liikaa vain rahvasta eikä tuo riittävästi eliitin ja itse edustamansa "älymystön" vastuuta ja roolia samassa ajatushistoriakriisimme ikeessä >>

Nimittäin eliitillä ja "älymystöllä" on oma hyvin suuri vastuunsa epäluottamuksen aiheuttamisessa esim. juuri Elinan jutun aiheina olevia lääketiedettä - ylipäätään tiedettä kohtaan. Osa länsimaiden väestöstä ei suinkaan ole enää tietämätöntä siitä kiitos vaihtoehtomedian ja siksi juuri tässäkin on ilmennyt kansannousua mm. ilmastonmuutoksen torjunnan ja rokottamisen viime aikaisia piirteitä vastaan! 

Kyse ei siis ole pelkästään rahvaan taantumisesta magian ja harhojen vallassa tiedevastaisiksi, vaan kyse on hyvin tähdellisesti myös tieteen parissa harjoitetusta epäinhimillisestä, epäoikeudenmukaisesta ja suorastaan väärästä toiminnasta! Ja myös siitä, että tämä tiedostetaan ja tuomitaan! 

Tiede ei suinkaan ole täydellistä - Ei varsinkaan silloin, kun sitä on viime aikaiseen tapaan valjastettu häikäilemättömästi länsieliitin kyseenalaisten taloususkonto-imperialismiagendojen työkaluksi! Olen tässä blogissa havainnollistanut näitäkin seikkoja viimeisen 6 vuoden aikana jo paljon, joten en nyt ensisijaisesti keskity niiden esille tuomiseen uudestaan.

Tieteen parissa harjoitettu vääryys on siis selvää >> On nimittäin niin, että eliitin taloususkonto ja hyvinvointivaltiota sen piirissä tuhoavat agendat ovat pesiytyneet mm. lääketieteeseen ylimedikalisaationa ns. "Big Pharman" rahataloudellisten voitontavoitteluiden tähden - Se on totta kai terveydelle haitallista! Mutta valitettavasti uskottavuuden ja luottamuksen menetys lääketiedettä kohtaan on myös terveydelle vaarallista!

Paljolti sama koskee ilmastonmuutosta, missä sen torjunta-agendaa on länsieliitin toimesta pyritty ohjaamaan juuri rahataloudellisten ja imperiaalisten neofeodaalipuitteiden pariin hyvinvointivaltioperiaatteita ja teollista hyvinvointia tarpeettomasti tuhoten. Se on selkeää länsieliitin antihumaaneihin intresseihin taivuttamista ja se on hyvin paljon väärin, kun on olemassa muitakin luovia keinoja niiden sijaan mm. juuri hyvinvointivaltioperiaatteiden ja teollisen hyvinvoinnin parempaan suuntaan ohjaamiseksi yhteishyvätavoitteiden mukaan. 

Kyse on siis valheen ja petoksen ujuttamisesta tieteeseen! >> Vaikka seuraus on ollut tästä se, että osa väestöistä on havahtunut vastustamaan näitä ja muita kokonaistilanteeseen liittyviä petoksia ja elinolosuhteiden perusteettomia huonontamisprosesseja, niin osalla heistä tietoa ei toki ole vielä / enää riittävästi niistä ja siksi tiedon on osittain korvannut magia ja harhat ko. vastustamisessakin. Sitä tapahtuu myös osana em. kartesiolaisen paradigman hajoamista ja siinä koherenssin ja objektiivisen havainnoinnin rappiota.

Sellainen rahvaan puute ajattelussa ei kuitenkaan poista sitä faktaa, että eliitillä ja "älymystöllä" on myös itsellään hyvin pahaa harhaista ja maagista ajattelua tässä kartesiolaisen paradigman hajoamisessa mm. niin, että heidän agendansa ovat irrallaan juuri hyvinvointivaltioperiaatteista edelläkin jo kuvattuun tapaan. Täällä Suomessa niin Kokoomuksessa, Vihreissä kuin valeoppositio Perussuomalaisissa se ilmenee jatkuvasti ja vaikkapa juuri ilmastonmuutoksen käsittelemisessä kaikin puolin.

Hyvinvointivaltioperiaatteet tuotti maailmaan juuri kartesiolaisen paradigman em. hyvät hedelmät (demokratia, yksilön vapaudet ja oikeudet, teollinen hyvinvointi, tiede ja tekniikka jne.) ja joita nyt vailla ymmärrystä em. ja moneen muuhun tapaan tuhotaan keskeisesti eliitin taloususkonnollis-imperiaalisia agendoja varten - NWO:n, uuden maailmanjärjestyksen nimeen.

Eliitin ja "älymystön" kuvittelema oma erinomaisuutensa rahvaaseen nähden on siksi sekin harhaa ja itse asiassa rappioitumassa tavallaan samaa tahtia kuin mitä ko. eliitit ovat agendoillaan aiheuttamassa rahvaalle ja kuin mitä rahvas ymmärtämättömyydessään ei osaa siinä kunnolla vastustaa >> Eliitti ja rahvas degeneroituvat oikeastaan yhdessä neofeodalismiin - "Uuteen keskiaikaan"!...

Elina yrittää tuossa jutussaan häivyttää eliitin ja "älymystön" ko. vastuuta ja roolia, vaikka se on vaikutusvallaltaan kulttuurimme degeneraatiossa ylivoimainen kaikesta rahvaan ymmärtämättömyydestä huolimatta - Eliitti ja "älymystö" täydellistää toimillaan kartesiolaisen paradigman omaksi irvikuvakseen hajoamisen...

Mikä neuvoksi ja ratkaisuksi?!....


Katsotaanpa sitten tarkemmin ilmastonmuutoksen esimerkeillä tätä länsimaiden tilaa sekä myös sitä, miten ratkaisuja voitaisiin tehdä ongelmien poistamiseksi >>

Olemme esimerkiksi nähneet hyvin tekopyhästi sen, kuinka vaikkapa Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman ilmastopolitiikka ei ole tieteellistä, vaan ideologista ja nimenomaan kartesiolaisen paradigman hajoamisprosessin likaamana länsieliitin malthusilaisen ja eugeniikkaisen ihmisnäkemyksen istuttamista rahatalouden ja imperialismin puitteisiin maailman väestöjen alistamiseksi neofeodalismiin. 

Siinä operatiivisena komponenttina on juuri mm. teollisen hyvinvoinnin ja demokratian alasajamisella malthusilaiseen totalitarismiin alistamisen agenda, missä eugeniikkainen ihmiskäsitys toimii valikoivana hierarkiana neofeodaalisen yhteiskunnan ns. säilytettävälle väestölle - On monesti väitetty, että länsieliitin agendana olisi mm. maailman väestön vähentäminen paljon yli puolella juuri tällaisiakin tarkoituksiaan varten... 

Länsieliitin asiamiesten huijaava mainospuhe ilmastonmuutoksen torjumistavoista on se julkisella pinnalla oleva propaganda, joka vetoaa primitiivisesti tunteisiin ja johdattaa ihmiset hyväuskoisuuden valheeseen maailman pelastamisen tavoista sekä taipumaan salakavalasti senkin kautta malthusilaiseen ja neofeodaaliseen yhteiskuntarappioon eliitin intressien hyväksi.

Ongelma koostettuna on tämä, jonka LaRouche-liike on viime vuosikymmenien aikana analysoinut ja tutkinut erinomaisesti >> 

Green Fascism 

ARTICLE: Who Stole Fire From Mankind? The Suppression of Fusion.

Luova ja humaani ratkaisu tähän malthusilaiseen ja neofeodaaliseen ongelmaan löytyy LaRouche-liikkeen mukaan mm. tällaisesta asenteesta >> 

Expanding NAWAPA XXI: Weather Modification To Stop Starvation

REPORT: Physical Chemistry: The Continuing Gifts of Prometheus.

Tässä heidän äskettäisessä videossa kuvaillaan hienosti lisää mm. tuota "säämanipulaatiota" ns. ionisaation hyväksikäytöllä; se näyttäisi olevan mielenkiintoinen mahdollisuus lisätä sademääriä hyvään tarkoitukseen fyysisen ekonomian maatalouskomponentin parantamiseksi >> LPAC Weekly Report: The New Paradigm for Mankind.

Läntinen valtamedia ei ollenkaan ole puhunut näistä em. mahdollisuuksista, vaikka joitakin niistä on näemmä ollut menestyksekkäästi kokeilussa ympäri maapalloa! Se viittaa juuri siihen, että meidät länsimaiset ihmiset halutaan pitää ilmastonmuutosmaailmankuvan siinä ikeessä, jossa muka ainoa mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen on malthusilainen ja neofeodaalinen teollisen hyvinvoinnin ja demokratian alasajo "maailman pelastamiseksi", mitä mainostetaan mm. "uusiutuvan energian luomana kasvuna ja hyvinvointina" - Muka.

Pelkästä uusiutuvasta energiasta on hyvin vähän ylläpitämään nykyistä teollista hyvinvointia siksi, koska se on energiavuon määrältään heikkolaatuista, kuten tuuli- ja aurinkoenergian tapauksissa havaitaan mm. juuri kriittisinä aikoina talvipakkasella tyynessä korkeapainesäässä tammikuun pimeydessä. Siksi niiden promotoiminen on varsin paljon malthusilaista ja neofeodaalista rappiota promotoivaa - Sopii länsieliitin agendaan.

Ihmiskunta tarvitsee teollisen hyvinvoinnin jatkamiseksi ja edelleen kehittämiseksi hyvälaatuista energiavuon määrää, jota jo lähitulevaisuudessa voisi alkaa turvaamaan fuusioydinvoiman promotointi käytäntöön. Hyvä energiavuon määrä luo oleellisen systemaattisen pohjan reaalitalouden ylläpitoon, mutta sitä haittaa länsieliitin ylläpitämänä oligarkkisen periaatteen luoma rahatalousparasiitti, jonka liiallisesti määräävä paine mm. pakottaa reaalitaloutta monella tavalla alistumaan taloususkonnolliseen ja imperiaaliseen tahtoonsa.

Länsieliitille onkin parhaillaan hyväksi se, että reaalitalous supistuu sen verran, että heidän rahataloudelleen ja maailmanherruuskuvitelmilleen sopivalla tavalla hyvinvointivaltioperiaatteet saadaan puretuiksi ja siten ihmiskunta alistetuksi taloudellisen imperiaalitoimijan diktatuuriin pysyvästi. 

Ilmastonmuutoksen torjuntatavoissa on siksi länsieliitin asiamiesten suulla promotoitu malthusilaisia ja neofeodaalisia ratkaisuja muiden parempien kustannuksella ja pyritty mainostamaan niitä "valistuneena" ja "välittävänä" ihmisyytenä - Valitettavan moni on mennyt halpaan ja ajoittain jopa paniikkiin omasta vastuusta olla "valistunut" ja "välittävä" ilmastonmuutostorjujaihminen. Se siis oikeasti on katalasti huonon energiavuon määrällä teollisen hyvinvoinnin ja hyvinvointivaltioperiaatteiden alasajamista taloususkonnollisia imperiaali-intressejä varten.

Lainaus jutusta REPORT: Physical Chemistry: The Continuing Gifts of Prometheus: “What really matters? What matters to us of people from three millenia ago? Those who developed bronze or made their lives possible contributed something of unquestionably durable importance to human civilization, an evolution of the species: not a genetic evolution, but a super-genetic one. What do the lives of those who wasted their potential in dissipating pleasures mean to us today? What opportunity for long-lasting contributions are afforded to those subject to grinding poverty, unable, by their conditions of life, to develop their mental faculties?

“Truly, creating the conditions for the elevation of all members of the human race, to being meaningfully human, is the greatest of political goals, and the most noble aspiration for the life of any individual. This is the Promethean outlook, and it can no longer coexist with the oligarchical.” - Jason Ross


Minkälaisia voivat olla sitten tämän yllä mainitun piirissä ne yhteiskunnallispoliittisen aktivismin ongelmat ja haitat - Tieteen sudenkuopat oligarkkisen ja imperiaalisen periaatteen saastuttamina? 

Tässä seuraavaksi alla on siitä yksi esimerkki; poimin esille Susanna Kaukinen -nimisen aktivistin ja omine sanoineen "anarkistin", jonka äskettäinen kirjoituksensa valaisee asiaa:

Neuvottelun aika on ohi >> Lainaus, joka havainnollistaa liikaa malthusilaiseen näkemykseen harhautunutta ajattelua: "Ne virheet, joita on tehty, kostautuvat meille lähiaikoina. Ensimmäinen virhe, joka on tehty, on lapsenomainen usko jatkuvaan kehitykseen ja siihen, että ikuinen kasvu ja teknologian kehitys voivat turvata yhä paremman maailman tästä ikuisuuteen.".

Susanna on kyllä muutoin varsin hyvin perillä asioista (esim. Franklin D. Rooseveltistä Susannalla on kuitenkin hyvät huomiot kirjoituksessaan), mutta tämän malthusilaisen näkemyksensä takia en katso, että Susanna on riittävästi perillä yhteishyvällisyyttä ja humaaneja arvoja tuottavista yhteiskunnallisista asioista. Lisäksi tuo "anarkisminsa" viittaa liikaa ns. luovaan tuhoon, mitä juuri länsieliitinkin agendoista löytyy!...

Hän ei esim. osaa erottaa tässä analyysissään reaalitaloutta rahataloudesta riittävän näkemyksellisesti. Kunnollisen näkemyksen puitteissa nimittäin aukeaa ymmärrys mm. malthusilaisuuden kyseenalaistamiseksi ja teollisen hyvinvoinnin vielä käyttämättä ja kehittämättä jääneisiin systeemeihin - keksintöihin parempaa yhteishyvällistä tulevaisuutta varten. 

LaRouche-liike osoittaa, että humaanit arvot ja moraali ovat kiinteästi kiinni kehityksessä ja reaalitalouden parantamisessa, missä mm. teknologialla ja teollisen hyvinvoinnin vaalimisella on suuri rooli. Teollisen hyvinvoinnin mustamaalaaminen on ollut siksi keskeistä länsieliitin malthusilaisia ja neofeodaalisia intressejä varten ilmastonmuutoksen torjunnan promotoimisessa - Teollinen hyvinvointi ja teknologia eivät saa sen mukaan kehittyä siten, että ihmiskunta alkaisi pärjäämään ilman diktatuurillisesti alistavaa ja määräävää eliittiä yhteishyvällisyyden kumotessa diktatuuri-totalitarismirakenteet.

On siis ymmärrettävä, että rahatalouden autonomisoituminen irti reaalitaloudesta reaalitalouden ja laajemmin hyvinvointivaltioperiaatteiden kustannuksella on keskeinen ongelma käsitteellisesti ja käytäntöön vakavasti vaikuttava uskonnollinen ajatusvirhevyyhti, jota länsieliitti käyttää rahatalousparasiittinsa ja imperialisminsa hyväksi häikäilemättä myös ilmastonmuutosasioiden avulla.

Ihmisestä on puolestaan ymmärrettävä, että hän on sosiaalinen olento, missä jokaisen yksilön pohjalla on yhteisö - Siksi yhteisö on keskeinen kehittämisen ja vaalimisen perusta ihmisyyden "viljelyssä". Siksi reaalitalouden eli teollisen hyvinvoinnin ja teknologian kehitys on tärkeää, mutta toki sovitettava planeetan puitteissa sopivasti.

Länsieliitin rahatalous ja sitä tukevat neofeodaaliset, malthusilaiset ja imperiaaliset intressinsä estävät tällä hetkellä vakavasti reaalitalouden eli teollisen hyvinvoinnin ja teknologian toimintaa ja sovittamista planeetan puitteisiin ihmiskunnan paremmaksi yhteishyväksi. Samalla on ymmärrettävä, että reaalitalous eli teollisen hyvinvoinnin ja teknologian kehittäminen / kasvattaminen sinänsä ei siis ole ongelman ydinsyy ilmastonmuutosasioissa.


Lopuksi toisena esimerkkinä näistä yhteiskunnallispoliittisen aktivismin ongelmista tässä kartesiolaisen paradigman hajoamisessa tarjoan seuraavaa:

Muistuupa nimittäin tämän viikon ukkostelusta mieleeni se, kuinka taikauskoisia me ihmiset länsimaissakin edelleen tai jo ollaan ja mitä tuo kartesiolaisen paradigman hajoamisprosessi korostaa ja kriisiyttää lisää - Itsekin täytyy olla näissä yhteiskunnallispoliittisissa asioissakin juuri siksi hyvin tarkka... 

No, tilanne oli se, että odottelin äskettäin ukkospäivänä pankissa asiointivuoroa ja kuuntelin kahden arviolta reilun 80-vuotiaan miehen keskustelua odotuspenkillä - Heillä oli puhe ukkosesta ja he ihmettelivät sitä, kuinka Helsinkiin harvoin tulee ukkonen. Toinen heistä sitten totesi, että se "johtuu tuosta lähellä olevasta sähkövoimalasta ja että ukkonen haluaa usein kiertää sen.".

Tämähän on silkkaa todellisuudesta vääristynyttä ajatusharhaa ja magiaa, koska ukkospilvien liikkeisiin ei niin vähäpätöisillä ihmisen rakennelmilla kuin "sähkövoimala" ole mitään vaikutusta ja varsinkaan tuolla tavalla.

Ilmeisesti etenkin ns. vanha kansa edelleen vaalii mielessään tuollaisia ja muunkinlaisia harhakäsityksiä ukkosesta - Yrittävät selittää riittävän hyvin kuvaavien faktojen puuttuessa itselleen isoa ja voimakasta luonnonilmiötä jotenkin uskonnollisen - maagisen ajattelulaadun kautta sotkeutuneena modernin ympäristön teknologia- ja infrastruktuurikuvitelmiin.

Tätähän voidaan verrata hyvin juuri nykyiseen läntisen valtamedian aivopesuun ja propagandaharhauttamiseen yhteiskunnallispoliittisissa asioissa! >> Kun faktat ovat vääristeltyjä tai jopa puuttuvat kokonaan sekä esiintyvät sotketussa ja manipuloidussa tietoisuudessa, niin väestö tulkitsee herkästi niin älymystön kuin rahvaankin parissa esim. geopoliittisia ilmiöitä harhaisen ja maagisen ajattelulaadun kautta: Esim. erittäin ajankohtaisena ideologisesti sokea russofobia ja sen kautta ahdasmielisesti ja väärin tulkitseminen on siitä hyvä (paha) esimerkki.

Kartesiolaisen paradigman hajoamisprosessi korostaa tätäkin ongelmaa - Todennäköisesti tulemme näkemään vielä paljon lisää mm. ideologisen russofobian - sokean Venäjävihan muodostamaa yhteiskunnallispoliittista kaaosta, joka on ilmennyt tänä vuonna länsieliitti vs. Putin -vastakkainasettelussa hyvin vakavasti ja maailmanrauhaa horjuttavasti! Siihen on syytä palata ja minulla onkin valtava aineisto odottamassa Facebookissa tänne tulevia sen aiheen pohdintoja ja kritiikkejä varten.....

2 comments:

Sebastian Mäki (166) said...

Vaikuttaisi, että oman ajattelun pakottaminen mukavuusalueen ulkopuolelle on haastava idea markkinoitavaksi. Onneksi jotkut kuitenkin kykenevät ylittämään ympäristöstä omaksutun taipumuksen vältellä epävarmuutta. Viitsivät kaivella niitä vastauksia, jotka eivät löydy helpolla.

Pelkään tosin, että lisääntynyt mukavuudenhalu latistaa entisestäänkin ajattelua.

Mika said...

Hyvin sanottu Sebastian! Näinhän se tuppaa olemaan, että totunnaisen kyseenalaistaminen vaatii jaksamista ja aikaa suurena vaivannäkönä, ja moni ei siihen ole valmis tai ei vain ehdi arjen kiireissään. Valitettavasti valveutuminen on siksikin varsin hidasta...