Sunday, November 09, 2014

LaRouche-liikkeen uudistunut nettisivusto marraskuussa 2014 - Keskeisten sisältöjensä esille ottoa ja teesejänsä länsieliitin oligarkia-imperialismihegemonian lopettamiseksi kehittyvää ihmistä ja yhteiskunnan renessanssia varten

Jotkut tai ehkä jopa monetkin teistä ovat varmaan jo huomanneet, että LaRouche-liikkeen nettisivusto on uudistunut viimeisen noin viikon sisällä! - Otan tässä muuttuneen tilanteensa varjolla heidän keskeisiä sisältöjä taas erikoisesittelyyn ja samalla tulee tietenkin myös viimeaikaisten (geo)poliittisten tilanteiden vaiheita tarkasteluun heidän näkemyksensä kautta.

LPAC-juttujen vanhoihin linkityksiini liittyen kävin tarkistamassa muutamissa aikaisempien kirjoitusteni kohdissa, josko vanhan nettisivustonsa linkit ovat jääneet toimiviksi >> Näyttää siltä, että ne toimivat edelleen eli ne vanhemmat tietopaketit ovat edelleen hyvin luettavissa ja tutkittavissa kirjoituksia ja videoita myöten.

Itse tästä nettisivu-uudistuksesta olen hieman ristiriitaista mieltä: Yhtäältä uudet ajankohtaiset juttunsa ovat aikaisempaa paremmin esillä sivuston yläpäässä, mutta toisaalta heidän vanhalla sivustollaan keskeiset asiakokonaisuudet ja tietopaketit olivat ehkä osaksi helpommin ja koostetummin löydettävissä ja klikattavissa. Tämä muutos on täten siis aika radikaali ja sivustonsa uusi ilme itse asiassa muistuttaa aika paljon Alex Jonesin Infowars-sivustoa.

Joka tapauksessa nyt otan alla uuteen esittelyyn LPAC -asiakokonaisuuksia ja -tietopaketteja linkkeinä ja lainaan niiden keskeisiä sisältökuvauksia. 

Tässä ensin suomeksi koostetta niistä omaan tyyliini: Lyndon LaRouchen ja perustamansa liikkeen keskeisiä tavoitteita koko Maapalloa ajatellen jo vuosikymmeniä on ollut imperialistisen monetarismin eli rahatalousdiktatuurin lakkauttaminen ja sen sijaan ihmiskunnan luovuuden vapauttaminen yhteishyvän ja sitä mahdollistavan reaalitalouden kehittämiseksi. 

Nykyään tällaista periaatetta on alkanut promotoimaan yllättävästi BRICS-maiden muodostama allianssi, missä nähdään vahvasti mm. juuri LaRouche-liikkeen sisältöjen vaikutus. Länsimaat sen sijaan ovat hukassa omassa rappiossaan, kuten olen jo monta kertaa itsekin havainnollistanut varoituksena.

Lyndon LaRouche on myös korostanut sitä, kuinka klassinen kulttuuri (musiikki, taide, runous) populaarikulttuurin sijaan on ihmismielen parantajana oleellisesti linkittynyt edistyksellisen tieteellisen ja ekonomisen ajattelun kanssa historiassa. Se on hänen mukaansa tarpeen myös nykyään tulevaisuuden luomiseksi paremmaksi seuraavaksi alla esiteltävien teesien ollessa keskeiset ko. vallankumoukselliseen muutokseen >>

Uusi humaani "ekonominen järjestys" maailmaan ja tulevaisuuden yhteishyvän varmistajaksi sekä edelleen kehittäjäksi sisältää LaRouche-liikkeen teesien mukaan neljä oleellista "lakia", jotka ovat: Glass-Steagall -reformi, amerikkalaisen rahatalousjärjestelmän luominen nykyisen brittiläisen sijaan, korkeisiin energiatiheyksiin perustuvan reaalitalouden kehittäminen sekä fuusioydinvoiman käyttöönotto koko tämän tulevaisuuden fyysisen ekonomian ja maailmankuvan voimanlähteeksi.

>> Glass-Steagall -laki lakkauttaa nykyisen imperiaalisen rahatalous- ja pankkiirivallan kokonaan ja laittaa keskeiselle sijalle pankki- ja rahatoimintojen reaalitaloutta palvelevat osat - Spekulatiivinen finanssikeinottelu eliminoidaan, koska rahalla ei ole eikä pidä olla itseisarvoa.

>> Amerikkalaisen rahatalousjärjestelmän jo historiallisenakin ytimenä sen mukana on luotava maailmaan kansallisten / valtiollisten pankkien järjestelmä kansallisvaltioperiaatteiden mukaisesti turvaamaan luoton ja rahan ohjaaminen yhteishyvän ja reaalitalouden toimintojen parantamiseksi.

>> Reaalitalouden ja sen tuottaman yhteishyvän ja teollisen hyvinvoinnin kehittäminen on näiden rahatalousuudistusten turvaamana helpompaa ja koherentimpaa toteuttaa, missä tieteellisen ja ekonomisen ajattelun kulmakivi on antientrooppinen luomistyö. Sitä ihmismielen edistyksellinen viljely ja opettaminen mahdollistaa evoluutiona.

>> Fuusioydinvoiman promotoinen käyttöön tällaisen uuden maailmankuvan käynnistäjäksi ja voimanlähteeksi on oleellista riittävän korkeana energiatiheyden laatuna, koska se auttaa uuden systeemin evolutiivisena hyppynä kehittyneempään yhteishyvään ja reaalitalouden toimintaan. Lisäksi se on luonto- ja resurssiystävällinen energiapolitiikassaan hyvin käytettynä.

Reaalitalouden käyttö paremman yhteishyvän - teollisen hyvinvoinnin luomiseksi sisältää LaRouche-liikkeen mukaan myös toimivan ja tehokkaan infrastruktuurin, missä keskeisiä elementtejä ovat sekä kansalliset paikallistason rakenteet suvereenien kansallisvaltioperiaatteiden mukaisesti turvattuina että globaalit rakenteet kansainvälisen yhteistyön ja harmonian luomisena - Kaikkea pitää kehittää koherenttisena systeemiajatteluna ihmiskunnan tarpeiden kautta luotuina sekä osaksi ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta laitettuna.

Geopolitiikan tilannetta LaRouche-liike korostaa em. uuden talousjärjestelmän aikaan saamiseksi historiallisen imperialismin lakkauttamisen oleellisuutena - Siinä imperiaalisen sisällön pääsylttytehdas on ollut viimeiset muutamat sadat vuodet Lontoon City- ja brittimonarkiakeskeinen länsi-imperiumi. Sitä vastaan Yhdysvallat alunperin perustettiin, mutta se on nyt mm. presidenttien Bush I ja Bush II sekä Obama aikoina valjastettu vasten tarkoitustaan ko. länsimaisen oligarkian ja pankkiirimafian monarkkiseen ja imperiaaliseen käyttöön.

LaRouche-liike siis tähdentää, että maailman vapauttaminen kokonaan tämän mafian kourista vaatii Yhdysvaltojen heräämisen takaisin oman alkuperäisen tarkoituksensa toteuttajaksi. Tänä vuonna BRICS-maat ovat jo osittain oivaltaneet tällaiseen suuntaan tehtävän tarpeellisen politiikan, minkä takia länsieliitti on paniikissa omasta kohtalostaan. 

Silti länsimaiden itsensä havahtuminen ko. mafian nujertamiseen on oleellista maailman lopulliseksi vapauttamiseksi haitallisesta ja syöpäkasvaimen kaltaisesta oligarkiasta - pankkiirimafiasta!

LaRouche-liikekin monen muun tapaan siksi varoittaa, kuinka tämä pankkiiri-monarkia-oligarkiamafia on pyrkinyt viime vuosina aktiivisesti turvaamaan asemansa näitä ja muita kohtaansa osoitettuja toimia vastaan sekä mitätöidäkseen omalta kontoltaan projektiivisesti ulos oman rappioiutuneen ja vararikkoutuneen rahatalous- ja imperiaalisisältönsä perverssit systeemiviat >> Kyse on länsieliitin taholta siinä erittäin epävakaasta ja systeemivikaisesta politiikasta, joka ei saa enää jatkua! Se nimittäin lisäksi muka oikeuttaa tukitoimikseen kierosti perverssien ihmiskäsitystensä feodaaliset-eugeniikkaiset pahuudet.

Moisia tavoitteita he haluavat käytäntöön myös mm. promotoimalla maailmansotaskenaroita vastavoimiensa kukistamiseksi, ottamalla siinä vastakkainasettelun syntipukiksi projektiivisesti juuri Venäjän (BRICS-maat) ja loihtimalla läntisessä valtamediassa valehtelevaa ja harhaanjohtavaa propagandaa kerronnan loihtimiseksi niitä agendoja vastaaviksi jopa pakkomielteisen sokeasti ja totaalimoraalittomasti. 

Tällainen mediakerronnan manipulointi ja agendallistaminen toimii myös länsimaisen väestön nujertamiseksi länsieliitin moisten maailmanherruusintressien alta pois. Siinä ovat LaRouche-liikkeenkin osoittamana olleet keskeisiä vaaroja juuri poliittinen sumutus ja valehteleminen länsimaisista "arvoista" ja niiden "vihollisista", kun kulisseissa länsieliitti asiamiehineen toimii samalla salassa julkilausuttuunsa nähden päin vastoin / kierosti väärin taloususkonnollisten ja imperiaalisten pakkomielteidensä ajamina. 

Keskeistä (länsi)väestöjen aivopesussa LaRouche-liikkeen mukaan on ollut länsieliittihegemoniassa myös tieteeseen ja kulttuuriin ujutetut malthusilaiset ja muut yhteiskunnallisesti ja sosiologisesti regressoivat ideologiat. Ne pyrkivät neofeodaalisesti mitätöimään tuon em. ihmiskunnan potentiaalin tehdä energiatiheydeltään korkeampaa ja yhteishyvällisempää luomistyötä sekä aivopesevät ihmisajattelusta pois ihmisyyden keskeisen ymmärryksen roolistaan - Sen, miten ihmiselämän yksi keskeinen tarkoitus on Universumista opittavien esimerkkien mukaan evoluutio antientrooppisena missiona korkealaatuisempiin energiatiheyksiin systeemeissä ja toiminnoissa. 

---> Vain ihmismieli voi päästä selville siitä, kuinka Universumin kehitys on ollut aina koostavien voimien ja elementtien (antientropia) evoluutiota hajottavia voimia (entropia) vastaan. Eli kehittyminen ja viisastuminen on lisääntyvää antientropiaa ja sitä ylläpitää lisääntyvä energiatiheys - Kehittyvä ihmisyys eli tietoisuus ja yhteishyvä ihmiskunnassa on tämän evoluution tietoista soveltamista ihmismielen kautta yhteiskuntaan sekä luonnon ja ihmisten vuorovaikutukseen. Ihminen on sosiaalinen ja kehittyvä laji ja siten sen moraali on luoda ihmisyytensä ja tietoisuutensa em. evoluutiotapaan.

Historiallisena jatkumona tätä evoluutiota on tähän mennessä parhaiten luotu em. kansallisvaltioperiaatteiden ja amerikkalaisen rahatalousjärjestelmän sisältöinä länsimaissa ns. kartesiolaisen paradigman mahdollistamana. Koko tämä tietoisuus on siis nyt etenkin ja paradoksaalisesti länsimaissa perikatovaarassa tuhoisan imperialismin ja oligarkian edesauttamana, ja kun samalla sosiaalispsykologiset rakenteet ovat hajoamassa ylikasvaneen individualismin aiheuttamiin harhoihin ja hedonistisiin-liberaaleihin ylilyönteihin. 

Länsimaiset arvot ovat oikeasti siis täysin keskeisesti moisen oligarkian ja imperialismin vastaisia sisällöltään, mistä nykyinen länsieliitti- ja valtamediahegemonia valehtelee ja mitä se piilottaa. Eikä se taida enää edes juuri mitään näistä asioista ymmärtää... - Nykyinen brittiläinen oligarkia-monarkia-pankkirismi onkin tuon antientrooppisen evoluution manipuloimista ja hajottamista feodaalisen ja tyrannisen länsieliittihegemonian ylläpitoa varten harvainvaltana ja diktatuuripyrkimyksenä - Se on keskitetyn vallan imperialismia vastoin länsimaisia arvoja

Siksi tämänlainen pahuus ja haitta on ihmiskunnasta tuhottava mm. juuri LaRouche-liikkeen esimerkkien ja teesien mukaisesti! Lännen moinen rahatalousparasiitti ei voi jatkaa elämäänsä pidempään tuhoamatta liikaa oleellista niin ihmiskunnasta, luonnosta kuin ihmisten ja luonnon vuorovaikutuksesta!...


Uuden LaRouche PAC -sivuston aineisto lajiteltuna >>


WHO IS LYNDON LAROUCHE?

LaRouche On The Record: A New International Economic Order: "For over four decades, physical economist Lyndon LaRouche has provided the intellectual and political leadership in the fight for a new international economic order for the planet, for the purpose of ending the historic imperial control of monetarism and unleashing mankind's creative powers as a species.

The profound impact of LaRouche's intellectual leadership is clearly reflected in the current actions being taken by the BRICS nations and others to create a new global financial architecture and strategic alliance among nations, with the recent establishment of the New Development Bank (NDB) and related developments.

A partial timeline of LaRouche's role in leading the fight for a new international economic order is chronicled below:" (In the link).

LaRouche's Campaign for a Classical Renaissance: "Classical musical composition serves as a hallowed spiritual retreat from confusion, into the domain of the most concentrated sense of truth and beauty, from which we reemerge always strengthened in our powers to exert that quality of creative reason by means of which Genesis 1:26-30 sets mankind apart from all other creatures in this universe. Thus, virtually all truly great scientists must rely upon such music, that their moral character might be more fully developed in keeping with their vocation." - Lyndon LaRouche.
DEVELOPING STORIES

---> BRICS

---> 28 pagesNEW INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER


"The “Eurasian Landbridge” or New Silk Road — a vision first proposed and drafted by Lyndon and Helga LaRouche over two decades ago to fully develop the entirety of the Eurasian continent — is now the active, official policy of the government of China, supported also by other key Asian nations. On September 7, 2013, Chinese President Xi Jingping visited Kazakhstan where he first announced the adoption of a policy he called the “New Silk Road Economic Belt” stretching from the Pacific Ocean to the Baltic Sea.".

---> American Credit System: " "A national debt... will be to us a national blessing.
-First Treasury Secretary Alexander Hamilton"

"Monetarism mystifies the basic principle of growth, promising its patrons instead, that money itself has an intrinsic value..."

"Hamilton's action of turning monetary debts into credit debts... became more valuable to the growth of the economy than if the full monetary debt had been forgiven".

The History & Future of the U.S Credit System

The Death of Monetarism Today

Hamilton's Credit System

The Legacy of the US Credit System Lies in Lyndon LaRouche Today


---> Glass-Steagall: "The 1999 repeal of the original “Glass-Steagall Act” of 1933 was a criminal act of biblical proportions. ... In 2010, an establishment figure from the City of London is reported to have said, “were the United States to reinstate Glass-Steagall, Great Britain would consider it an act of war.” ... Glass-Steagall’s aim is to “throw the money changers out of the temple of our civilization”, once again, as President Franklin D. Roosevelt had the courage to do. It is not an adjustment within an otherwise operable system. Glass-Steagall is a revolution in national policy, a Declaration of Independence against an oppressive regime. ... Glass-Steagall will not regulate Wall Street, but destroy it, once and for all. America does not need Wall Street for its economy to grow any more than a tumor would be helpful to the growth of a man.".

HUMAN ECONOMY: INCREASING EFD: "The global economic crisis that has paralyzed world development since the end of World War II makes the thoughtful individual ask: does modern-day economic theory really understand what a human economy is? What if it were the metrics we use to measure an economy, like money, or supply and demand that are the problem, and not something inherent to the economy itself?

If we are going to create a functioning and just global economy, more money or mere ‘regulations’ won’t cut it. Only the introduction of a new, higher conception of the physical principles driving economic development can guarantee an economic renaissance. Lyndon LaRouche’s discovery of the concept of Energy-flux density provides a revolutionary step forward in that direction.

While the increase of energy-flux density is familiar to economic practice throughout history, the conscious application of EFD as the measurement subsuming all other economic measurements is a new contribution to economic science. This is not something you will find on a wikipedia page or in an economics textbook. The short video below serves as our introduction to this new and advanced concept.
"

What is Energy Flux Density

Man's Promethean Fire
EFD vs. Environmentalism


Biospheric Energy Flux Density
Global Measure of Economic Progress
Physical Chemistry: Continuing Gifts of Prometheus
The Riemann Project
All The World's A Mine".---> Fusion Economy (Tulossa myöhemmin?)...


THE END OF EMPIRE: " “This war, if continued, using mercenaries, can lead to nuclear general war. The major powers principally threatened today by this mercenary operation, are two of the world’s largest nations: China and India, [and]Russia. If these nations are pushed to the wall by a continuing escalation of a war which is modeled on the wars which the British ran against Russia, China, and so forth during the 19th Century and early 20th Century, this will lead to the point that Russia has to make the decision to accept disintegration of Russia as a nation, or to resort to the means it has, to exact terrible penalties on those who are attacking it, going closer and closer to the source, the forces behind the mercenaries...”
—Lyndon LaRouche, Storm Over Asia (1999)".


Stop World War III

The Blair Doctrine
Origins of Policy

A New Inclusive Security Architecture


---> Stop WWIII
WEEKLY SHOWS

---> Policy Committee (Our week begins with a nation-wide discussion between Mr. LaRouche & the LPAC Policy Committee: Kesha Rogers, Diane Sare, Michael Steger, Bill Roberts, David Christie, Rachel Brown and Matt Ogden)

---> New Paradigm For Mankind (Every Wednesday the LaRouchePAC Basement Science team explores the cutting edge questions of human economy)

---> Webcasts (Join us at 8pm EST for a live broadcast featuring Mr. LaRouche and his associates as they field questions and take up the most pressing strategic issues in front of us.).

Lopuksi ajankohtaisia geopoliittisia asioita käsittelee esim. LaRouche-liikkeen viimeisin webcast, jonka linkitän tähän vielä erikseen >> Friday Webcast: November 7, 2014.


PS.: Olen ollut viime aikoina edelleen totuttua laiskempi kirjoittamaan yhteiskunnallispoliittisista aiheista, mutta olen tämän LaRouche-aiheen lisäksi alkanut valmistelemaan jonkinlaista analyyttistä setvintää Venäjän presidentti Vladimir Putinin Valdai klubin puheestaan, jonka hän piti viime kuussa - Valveutuneet ihmiset ovat ylistäneet puhetta erittäin merkittäväksi ja oleelliseksi kannanotoksi mm. juuri länsieliitin hegemoniaa ja aiheuttamiansa agendapahuuksia vastaan. Minun mielestäni ko. puhe on jopa viime vuosien yksi merkittävimmistä ja siinä on varsin paljon juuri LaRouche-liikkeen teesien suuntaisia sisältöjä.

Tässä on ko. puheen suomennetut sisällöt (Venäjän presidentin kohua herättänyt puhe Valdaissa suomennettu ja Putinin Valdai-puheen tekstiversio), mitä voittekin jo omatoimisesti lukea ajatuksella ja vertailla mm. juuri tässä esille tuotujen LaRouche-sisältöjen kanssa, ennen kuin itse palaan jossain vaiheessa käyttämään ko. puheen sisältöjä esimerkkeinä mm. länsieliitin ja asiamiestensä pahuudesta sekä tarpeellisista geopoliittisista ja yhteishyvällisistä teeseistä sellaista rappiota vastaan...

No comments: