Saturday, April 18, 2015

Eduskuntavaalit 2015 - Vertailuanalyysi LaRouche-liikkeen ja Itsenäisyyspuolueen yhteiskunnallispoliittisista ohjelmista tuloksenaan parhaan maailmankuvan mittapuu eduskuntavaali- ja muita vertailuja varten

Huomenna Suomen eduskuntavaalit huipentuvat vaalipäivään ja tulosten julkistamiseen! - Sitä varten ehdin tekemään vielä kaksi vaaliolosuhdeanalyysiä, joista tässä ensimmäisenä on keskinäiseksi vertailuksi LaRouche-liikkeen ja Itsenäisyyspuolueen politiikan näkemyksiä.

Tämän vertailun halusin tehdä pohjustukseksi jatkoanalyyseille oman oppimani ja ymmärrykseni mukaan parhaimmista poliittisista ohjelmista. Siksi tämän vertailun mukaista poliittista maailmankuvaa voidaan käyttää mittapuuna näiden eduskuntavaaliemmekin arviointiin ehdokasvalinnassa ja tuo em. toinen analyysini onkin oleva vertailua kaikkien muiden vaalipuolueiden ja tämän kaksikkovertailun välillä.

Alle olen ottanut tätä kaksikkovertailua varten esille yhtäältä uusintaesittelyyn viime marraskuussa tekemäni koosteen yhdysvaltalaisen LaRouche-liikkeen poliittisista ohjelmista. Poimin siitä alle lainauksena keskeisen tekemäni leipätekstiosan. Sitten otan sen perään esille Itsenäisyyspuolueen eduskuntavaaliohjelman. Poimin siitä lainauksina esille heidän jokaisen ohjelmakohdan ja ryyditän havainnollistuksena myös jokaisessa kohdassa heidän joitakin keskeisiä selostuksiaan ko. ohjelmistaan. Niiden seassa alla luonnehdin kehittämäni koodiston kera sitä, kuinka hyvin näiden kahden eri tahon poliittiset ohjelmat ovat yhteneviä keskenään. 

Sen tarkoitus on avartaa ajattelua yhä lisää ja yhä syvempään ymmärrykseen maailman tilasta.

Lopputuloksena tullaankin huomaamaan, että monilta osiltaan LaRouche-liikkeen ja IPU:n poliittiset ohjelmat ovat hyvin samanlaisia. Etenkin talouspolitiikan ja geopolitiikan sekä niiden puitteissa länsimaisen eliittirappion havainnollistamisen osalta yhtenevyys on lähes täydellistä. Sen sijaan näkemyseroja heidän kesken havaitaan etenkin energiapolitiikan ja infrastruktuurin luomisen piirissä.

Itselleni poliittisen aktivistiaikani puitteissa juuri LaRouche-liikkeen sisällöt tulivat heti alkuun n. 7 vuotta sitten kaikkein parhaiten tutuiksi ja olen siitä lähtien ollut niiden kannalla varmaankin eniten muihin yhteiskunnallispoliittisiin sisältöihin verrattuna. Täällä Suomessa puoluepolitiikan puitteissa olen kuitenkin parin-kolmen viime vuoden aikana havainnut juuri Itsenäisyyspuolueen sisällöt läheisimmiksi itselleni ko. kaksikon em. näkemyseroista huolimatta, joten näissä vaaleissa oman vaaliehdokkaani valinta muotoutuu tämän kaksikkovertailun mukaisessa katsannossa. 

Suosittelen teitä muitakin katsomaan asioita tämän näkymän avaamissa mahdollisuuksissa sekä näiden huomisten vaalien kohdalla vielä näin viime tinkaan että vielä senkin jälkeen uuden eduskunnan hallitusohjelman ja oppositiopolitiikan muodostumisen arvioimiseksi ja mahdolliseksi kritisoimiseksi... Molemmat analyysini tulevat olemaan ajankohtaisia täten koko tulevan vaalikauden 2015-19.


LaRouche-liikkeen uudistunut nettisivusto marraskuussa 2014 - Keskeisten sisältöjensä esille ottoa ja teesejänsä länsieliitin oligarkia-imperialismihegemonian lopettamiseksi kehittyvää ihmistä ja yhteiskunnan renessanssia varten >>

LaRouche-liikkeen teesit tuosta linkistä uusintalainauksena >> 

"Tässä ensin suomeksi koostetta niistä omaan tyyliini: Lyndon LaRouchen ja perustamansa liikkeen keskeisiä tavoitteita koko Maapalloa ajatellen jo vuosikymmeniä on ollut imperialistisen monetarismin eli rahatalousdiktatuurin lakkauttaminen ja sen sijaan ihmiskunnan luovuuden vapauttaminen yhteishyvän ja sitä mahdollistavan reaalitalouden kehittämiseksi. 

Nykyään tällaista periaatetta on alkanut promotoimaan yllättävästi BRICS-maiden muodostama allianssi, missä nähdään vahvasti mm. juuri LaRouche-liikkeen sisältöjen vaikutus. Länsimaat sen sijaan ovat hukassa omassa rappiossaan, kuten olen jo monta kertaa itsekin havainnollistanut varoituksena.


Lyndon LaRouche on myös korostanut sitä, kuinka klassinen kulttuuri (musiikki, taide, runous) populaarikulttuurin sijaan on ihmismielen parantajana oleellisesti linkittynyt edistyksellisen tieteellisen ja ekonomisen ajattelun kanssa historiassa. Se on hänen mukaansa tarpeen myös nykyään tulevaisuuden luomiseksi paremmaksi seuraavaksi alla esiteltävien teesien ollessa keskeiset ko. vallankumoukselliseen muutokseen >>


Uusi humaani "ekonominen järjestys" maailmaan ja tulevaisuuden yhteishyvän varmistajaksi sekä edelleen kehittäjäksi sisältää LaRouche-liikkeen teesien mukaan neljä oleellista "lakia", jotka ovat: Glass-Steagall -reformi, amerikkalaisen rahatalousjärjestelmän luominen nykyisen brittiläisen sijaan, korkeisiin energiatiheyksiin perustuvan reaalitalouden kehittäminen sekä fuusioydinvoiman käyttöönotto koko tämän tulevaisuuden fyysisen ekonomian ja maailmankuvan voimanlähteeksi.


>> Glass-Steagall -laki lakkauttaa nykyisen imperiaalisen rahatalous- ja pankkiirivallan kokonaan ja laittaa keskeiselle sijalle pankki- ja rahatoimintojen reaalitaloutta palvelevat osat - Spekulatiivinen finanssikeinottelu eliminoidaan, koska rahalla ei ole eikä pidä olla itseisarvoa.


>> Amerikkalaisen rahatalousjärjestelmän jo historiallisenakin ytimenä sen mukana on luotava maailmaan kansallisten / valtiollisten pankkien järjestelmä kansallisvaltioperiaatteiden mukaisesti turvaamaan luoton ja rahan ohjaaminen yhteishyvän ja reaalitalouden toimintojen parantamiseksi.


>> Reaalitalouden ja sen tuottaman yhteishyvän ja teollisen hyvinvoinnin kehittäminen on näiden rahatalousuudistusten turvaamana helpompaa ja koherentimpaa toteuttaa, missä tieteellisen ja ekonomisen ajattelun kulmakivi on antientrooppinen luomistyö. Sitä ihmismielen edistyksellinen viljely ja opettaminen mahdollistaa evoluutiona.


>> Fuusioydinvoiman promotoinen käyttöön tällaisen uuden maailmankuvan käynnistäjäksi ja voimanlähteeksi on oleellista riittävän korkeana energiatiheyden laatuna, koska se auttaa uuden systeemin evolutiivisena hyppynä kehittyneempään yhteishyvään ja reaalitalouden toimintaan. Lisäksi se on luonto- ja resurssiystävällinen energiapolitiikassaan hyvin käytettynä.


Reaalitalouden käyttö paremman yhteishyvän - teollisen hyvinvoinnin luomiseksi sisältää LaRouche-liikkeen mukaan myös toimivan ja tehokkaan infrastruktuurin, missä keskeisiä elementtejä ovat sekä kansalliset paikallistason rakenteet suvereenien kansallisvaltioperiaatteiden mukaisesti turvattuina että globaalit rakenteet kansainvälisen yhteistyön ja harmonian luomisena - Kaikkea pitää kehittää koherenttisena systeemiajatteluna ihmiskunnan tarpeiden kautta luotuina sekä osaksi ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta laitettuna.


Geopolitiikan tilannetta LaRouche-liike korostaa em. uuden talousjärjestelmän aikaan saamiseksi historiallisen imperialismin lakkauttamisen oleellisuutena - Siinä imperiaalisen sisällön pääsylttytehdas on ollut viimeiset muutamat sadat vuodet Lontoon City- ja brittimonarkiakeskeinen länsi-imperiumi. Sitä vastaan Yhdysvallat alunperin perustettiin, mutta se on nyt mm. presidenttien Bush I ja Bush II sekä Obama aikoina valjastettu vasten tarkoitustaan ko. länsimaisen oligarkian ja pankkiirimafian monarkkiseen ja imperiaaliseen käyttöön.


LaRouche-liike siis tähdentää, että maailman vapauttaminen kokonaan tämän mafian kourista vaatii Yhdysvaltojen heräämisen takaisin oman alkuperäisen tarkoituksensa toteuttajaksi. Tänä vuonna BRICS-maat ovat jo osittain oivaltaneet tällaiseen suuntaan tehtävän tarpeellisen politiikan, minkä takia länsieliitti on paniikissa omasta kohtalostaan. 


Silti länsimaiden itsensä havahtuminen ko. mafian nujertamiseen on oleellista maailman lopulliseksi vapauttamiseksi haitallisesta ja syöpäkasvaimen kaltaisesta oligarkiasta - pankkiirimafiasta!


LaRouche-liikekin monen muun tapaan siksi varoittaa, kuinka tämä pankkiiri-monarkia-oligarkiamafia on pyrkinyt viime vuosina aktiivisesti turvaamaan asemansa näitä ja muita kohtaansa osoitettuja toimia vastaan sekä mitätöidäkseen omalta kontoltaan projektiivisesti ulos oman rappioiutuneen ja vararikkoutuneen rahatalous- ja imperiaalisisältönsä perverssit systeemiviat >> Kyse on länsieliitin taholta siinä erittäin epävakaasta ja systeemivikaisesta politiikasta, joka ei saa enää jatkua! Se nimittäin lisäksi muka oikeuttaa tukitoimikseen kierosti perverssien ihmiskäsitystensä feodaaliset-eugeniikkaiset pahuudet.


Moisia tavoitteita he haluavat käytäntöön myös mm. promotoimalla maailmansotaskenaroita vastavoimiensa kukistamiseksi, ottamalla siinä vastakkainasettelun syntipukiksi projektiivisesti juuri Venäjän (BRICS-maat) ja loihtimalla läntisessä valtamediassa valehtelevaa ja harhaanjohtavaa propagandaa kerronnan loihtimiseksi niitä agendoja vastaaviksi jopa pakkomielteisen sokeasti ja totaalimoraalittomasti. 


Tällainen mediakerronnan manipulointi ja agendallistaminen toimii myös länsimaisen väestön nujertamiseksi länsieliitin moisten maailmanherruusintressien alta pois. Siinä ovat LaRouche-liikkeenkin osoittamana olleet keskeisiä vaaroja juuri poliittinen sumutus ja valehteleminen länsimaisista "arvoista" ja niiden "vihollisista", kun kulisseissa länsieliitti asiamiehineen toimii samalla salassa julkilausuttuunsa nähden päin vastoin / kierosti väärin taloususkonnollisten ja imperiaalisten pakkomielteidensä ajamina. 


Keskeistä (länsi)väestöjen aivopesussa LaRouche-liikkeen mukaan on ollut länsieliittihegemoniassa myös tieteeseen ja kulttuuriin ujutetut malthusilaiset ja muut yhteiskunnallisesti ja sosiologisesti regressoivat ideologiat. Ne pyrkivät neofeodaalisesti mitätöimään tuon em. ihmiskunnan potentiaalin tehdä energiatiheydeltään korkeampaa ja yhteishyvällisempää luomistyötä sekä aivopesevät ihmisajattelusta pois ihmisyyden keskeisen ymmärryksen roolistaan - Sen, miten ihmiselämän yksi keskeinen tarkoitus on Universumista opittavien esimerkkien mukaan evoluutio antientrooppisena missiona korkealaatuisempiin energiatiheyksiin systeemeissä ja toiminnoissa. 


---> Vain ihmismieli voi päästä selville siitä, kuinka Universumin kehitys on ollut aina koostavien voimien ja elementtien (antientropia) evoluutiota hajottavia voimia (entropia) vastaan. Eli kehittyminen ja viisastuminen on lisääntyvää antientropiaa ja sitä ylläpitää lisääntyvä energiatiheys - Kehittyvä ihmisyys eli tietoisuus ja yhteishyvä ihmiskunnassa on tämän evoluution tietoista soveltamista ihmismielen kautta yhteiskuntaan sekä luonnon ja ihmisten vuorovaikutukseen. Ihminen on sosiaalinen ja kehittyvä laji ja siten sen moraali on luoda ihmisyytensä ja tietoisuutensa em. evoluutiotapaan.


Historiallisena jatkumona tätä evoluutiota on tähän mennessä parhaiten luotu em. kansallisvaltioperiaatteiden ja amerikkalaisen rahatalousjärjestelmän sisältöinä länsimaissa ns. kartesiolaisen paradigman mahdollistamana. Koko tämä tietoisuus on siis nyt etenkin ja paradoksaalisesti länsimaissa perikatovaarassa tuhoisan imperialismin ja oligarkian edesauttamana, ja kun samalla sosiaalispsykologiset rakenteet ovat hajoamassa ylikasvaneen individualismin aiheuttamiin harhoihin ja hedonistisiin-liberaaleihin ylilyönteihin. 


Länsimaiset arvot ovat oikeasti siis täysin keskeisesti moisen oligarkian ja imperialismin vastaisia sisällöltään, mistä nykyinen länsieliitti- ja valtamediahegemonia valehtelee ja mitä se piilottaa. Eikä se taida enää edes juuri mitään näistä asioista ymmärtää... - Nykyinen brittiläinen oligarkia-monarkia-pankkirismi onkin tuon antientrooppisen evoluution manipuloimista ja hajottamista feodaalisen ja tyrannisen länsieliittihegemonian ylläpitoa varten harvainvaltana ja diktatuuripyrkimyksenä - Se on keskitetyn vallan imperialismia vastoin länsimaisia arvoja


Siksi tämänlainen pahuus ja haitta on ihmiskunnasta tuhottava mm. juuri LaRouche-liikkeen esimerkkien ja teesien mukaisesti! Lännen moinen rahatalousparasiitti ei voi jatkaa elämäänsä pidempään tuhoamatta liikaa oleellista niin ihmiskunnasta, luonnosta kuin ihmisten ja luonnon vuorovaikutuksesta!...".


Kirjain- ja värikoodisto LaRouche-liikkeen ja Itsenäisyyspuolueen näkemysten yhteneväisyysarviointia varten kohta kohdalta tapahtuvassa metodissa >>

A - LaRouche-liikkeen ja IPU:n näkemykset ovat lähes tai täysin yhtenevät ko. ohjelmakohdassa.

B - LaRouche-liikkeen ja IPU:n näkemykset ovat osittain yhtenevät tai sisältävät lievää / kohtalaista ristiriitaisuutta ko. ohjelmakohdassa.

- LaRouche-liikkeen ja IPU:n näkemykset ovat merkittävästi erilaiset / sisältävät selvää ristiriitaisuutta ko. ohjelmakohdassa.


ITSENÄISYYSPUOLUEEN EDUSKUNTAVAALIOHJELMAA JA SEN POHJALTA YHTENEVÄISYYSARVIOINTIA LAROUCHE-LIIKKEEN JA IPU:N VÄLILLÄ >>

Itsenäisyyspuolue vaaliohjelma:

Lainauksia IPU:n vaaliohjelmasta ja omia kommenttejani niihin arviointikoodien kera:

"1. Hallitusti eroon eurosta ja EU:sta – Suomi pärjää paremmin itsenäisenä maana EU:n ulkopuolellaOma päätösvalta tarvitaan hyvinvoinnin ja aidon kansanvallan perustaksi. Siksi suurten EU-maiden ja suuryritysten johtamasta EU:sta on erottava. ... Itsenäinen Suomi ei eristäydy muusta maailmasta, päinvastoin. Itsenäinen Suomi harjoittaa aktiivista kanssakäymistä kansainvälisillä areenoilla, missä sen vaikutus tulee olemaan suurempi kuin nykyisin.".

---> A - Tämä on aivan täydellisesti linjassa LaRouche-liikkeen teesien kanssa; imperialismin ja oligarkismin vastaiseen edistykseen kuuluu valtion suvereeniteetin palauttaminen ja kehittäminen oleellisesti keskeisten talous- ja geopoliittisten ominaisuuksien suhteen. Vain sellainen valtio voi luoda edistyksellistä politiikkaa yhteishyvän ja teollisen hyvinvoinnin ylläpitoon ja kehittämiseen.

"2. Näennäisdemokratiasta kansalaisten valtioon – sitovat kansanäänestykset käyttöön - Itsenäisyyspuolue haluaa, että Suomesta tehdään nykyisen näennäisdemokratian sijasta todellinen demokratia, kansalaisyhteiskunta, jossa ihmiset ovat vaikutusvaltaisia päättäjiä eivätkä hallitsemisen kohteita. ... Uusia aatteita edustavia puolueita ei pidä eristää julkisen poliittisen keskustelun ulkopuolelle. Kansanvalta on turvattava myös siten, että maahan perustetaan poliitikoista riippumaton perustuslakituomioistuin.".

---> A - LaRouche-liikkeen promotoima "amerikkalainen systeemi" pohjaa Yhdysvaltain alkuperäiseen valtiomuotoon, joka on kansanvaltainen "republic" eli suomennettuna juuri kansalaisyhteiskuntaa tarkoittava. Eli sen sisältö on aivan hyvin linjassa myös tämän IPU:n vaaliteeman kanssa, missä todellinen demokratia voi kanavoitua yhteishyvän ja teollisen hyvinvoinnin edistämiseen.

"3. Rahan hallinta kuuluu valtiolleSuomen valtio on maksanut EU-kaudella korkoja yksityisille lainoittajille yli 70 miljardia euroa. Oma raha, itsenäinen keskuspankki ja päätösvalta mahdollistavat sen, että valtio ei enää velkaannu ulos yksityisille pankeille ja sijoittajille. ... Valtion luomalla rahalla voidaan maksaa kansalaiset tekemään töitä valikoiduille aloille. Näitä ovat esim. terveyden- ja vanhustenhoito, koulutus, poliisi, armeija, palokunnat, posti sekä rautatiet ja muut liikenneväylät.".

---> A - LaRouche-liikkeen keskeinen promotoinnin kohde on rahataloustoimintojen hallinnan palauttaminen kansalaisyhteiskunnan eli hyvinvointivaltion huomaan ja hallintaan pois Wall Streetin ja Federal Reservin kaltaisilta yksityis- ja oligarkiaomisteisilta imperialisti- / taloususkontotahoilta. IPU:n vaatimus on tässä vertailussa täsmälleen sama.

"4. Työ on määriteltävä uudelleenAutomaatio ja muu tuotannon tehostaminen vähentävät ihmistyötä. Tuotanto ja ihmistyö erkaantuvat siis yhä kauemmas toisistaan. Raskaiden ja yksitoikkoisten töiden siirtymisessä koneiden tehtäväksi on paljon hyvää. ... Kun tuotanto tarvitsee vähemmän ihmistyötä, on hyväksyttävä se, että ihmisen toimeentulon täytyy olla turvattu vaikka hän ei voi osallistua yhä harvempien ulottuvilla olevaan perinteiseen palkkatyöhön. ... Opiskelua ei pidä typistää äärimmäisen lyhyisiin koulutusputkiin. Näin tuotetaan vain työelämän muutoksiin heikosti sopeutuvia nuoria.".

---> B - Tämä on osittaisessa ristiriidassa LaRouche-liikkeen teesien kanssa, koska yhtäältä heidän promotoimansa "amerikkalaisen systeemin" sisältöön kuuluu ns. "tuotannolliset työn voimat" -termin kautta ihmistyön ja teknologian koherentti yhteisevoluutio kohti tehokkaampaa reaalitalouden tuotantoa. Siinä tuotannon ja ihmistyön kuuluukin olla riittävässä korrelaatiossa keskenään, koska ihmismielen kehitys on myös teollisen hyvinvoinnin kehitystä suorastaan käsi kädessä. 

Toisaalta myös LaRouche-liike tähdentää teollisen hyvinvoinnin lisääntymisen kautta vapaa-ajan ja elämänlaadun korostuvaa roolia ihmismieltä ja ihmistyötä vapauttavana ja laadullistavana parannuksena. Tavoite teollisen hyvinvoinnin luomisessa on toki yhä parempi, vapaampi ja luovempi ihmiselämä sekä kollektiivisen että yksilöllisen arvokkuuden käytännön nousuina.

"5. Työttömyyteen ja alueelliseen eriarvoisuuteen on vastattava tosissaanTyöttömyyden helpottamiseksi tavoitteeksi on otettava elinaikaisen työajan lyhentäminen. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi siirtymällä nelipäiväiseen työviikkoon. ... Julkisen vallan eli valtion ja kuntien on huolehdittava siitä, että kaikki työttömät ja myös nuoret saavat työtä.".

---> B - Tämä on myös tavallaan edellisen kaltainen asiakokonaisuus luonteeltaan eli LaRouche-liikkeen teeseissä yhtäältä tieteen ja teollisen tuotannon / hyvinvoinnin parantuminen vaatii ihmistyön ja ihmismielen intensiivisempää osallistumista koherentisti yhteiskuntarakenteeseen, mutta luo sitten seurannaisena myös vapautta ja laatua elämään entistä enemmän, kun mm. teknologia kehittyy.

"6. Eriarvoistamisesta kaikkien pärjäämiseen – porrastettu perustulo käyttöön, verotus ja tulonjako oikeudenmukaisemmaksiIPU kannattaa perustulojärjestelmää, joka rohkaisee toimeliaisuuteen ja turvaa kohtuullisen toimeentulon kaikissa elämäntilanteissa. Perustulon avulla voidaan parantaa  niiden asemaa, joiden tulot jäävät hyvin pieniksi eri syistä. Heitä ovat mm. monet opiskelijat, työttömät, nollatyösopimuksella olevat ja muut pätkätyöläiset, palkattomassa työharjoittelussa olevat ja pieneläkeläiset. ... Pääomatuloja ja ansiotuloja on verotettava samalla tavalla progressiivisesti. Eläkekatto on toteutettava.".

---> B - LaRouche-liikkeellä ei ole ollut havaintoni mukaan teesejä suoranaisesta perustulosta, mutta he tähdentävät kuitenkin toimeentulon riittävyyttä ja tasa-arvoisuutta osana ihmiskunnan kehitystä eli arvokkuuden nousua. Se tulee entistä enemmän mahdolliseksi tuon em. teollisen hyvinvoinnin parantumisen kautta, kun silloin reaalitalouden koko ajan virkistyvä toiminta luo parantuvia puitteita ihmistyön arvolle ja tuottavuudelle yhteishyvää varten.

"7. Tieteen ja kulttuurin riippumattomuus taattavaLaajenevan kilpailutalouden oloissa Suomen on varjeltava saarekkeita, joiden pitää olla kaupallisuudesta vapaat. Tiede ja kulttuuri eivät pääsääntöisesti saa perustua markkinoiden ohjailuun. Tieteen ja kulttuurin tehtävänä tulee olla ajattelun ja yhteiskunnan kehittäminen, ei olemassa olevien rakenteiden ja vallanpitäjien pönkittäminen – ellei sellaiseen synny erityistä aihetta. ... Vain talouden päättäjistä riippumattoman tieteen ja taiteen on mahdollista johtaa totuudellisuuteen sekä edistää ihmisyyttä ja kansalaisten ymmärrystä elämästä ja ympäröivästä maailmasta.".

---> B - LaRouche-liike tähdentää aivan samaan tapaan tieteen ja kulttuurin riippumattomuutta juuri yksityisen rahanvallan ja imperialismin ikeestä. Toisaalta talouden päättäjien sekä tieteen ja kulttuurin harjoittajien välillä on heidän mukaansa oleellinen korrelaatio silloin, kun nämä kaikki yhdessä pitää laittaa toimimaan yhteiskunnan parantamiseksi samoilla tieteen, taiteen ja ekonomian tekoperiaatteilla eli ihmismielen antientrooppisen luovuuden toimiessa kokonaisvaltaisesti ja koherentisti teollisen hyvinvoinnin moottorina yhteishyvää varten.

"8. On löydettävä tasapaino ihmisen ja luonnon välilläNykyinen talousmalli on rakennettu jatkuvan talouskasvun harhalle. Aineellisen kulutuksen ja energiankulutuksen kasvun varaan rakentuva talousmalli on kestämätön, sillä ympäristö ei kestä nykyistä kulutusta.
Ihminen on riippuvainen ympäristöstä. 
Kulutuksen kasvattamisen sijasta on keskityttävä kaikkien perustarpeiden tyydyttämiseen ja elämisen laatuun. Tasapaino vaatii talouden ja markkinoiden alistamista palvelemaan ihmistä.".

---> B - LaRouche-liikkeen teesien mukaan ihmisen evoluutio on osa Universumissa havaittavaa yleistä kehitystrendiä, missä ihmismielen kollektiivinen kehitys nähdään Maapallolla geo- ja biosfäärin päälle rakentuvana noosfäärinä; tämä tarkoittaa sitä, että ihminen on sekä riippuvainen ympäristöstä että kykenevä tahdonalaisesti muokkaamaan ympäristöä antientrooppisesti. Ympäristömme kokonaisevoluutioon kuuluu kasvava energiatiheys, ja luonnonhistoriassa laji- ja systeemievoluutio on ollut nimen omaan antientropiaa. 

Siksi on virheellistä väittää kaiken energian kulutuksen kasvun olevan haitallista ihmistaloudessa. Ihmisen evoluutio on tuottanut kulttuureita, joiden edistysaskeleissa on aina ollut keskeistä yhä tiheämmän energian tuotto eli tavallaan energian kulutus jatkuvasti kasvaa renessanssillisissa prosesseissa. 

Ihminen pystyy kuitenkin tietoisesti luomaan hallittua ja sopivaa tihenevän energian käyttöä, joten ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen sopivaa aineellisen ja energiankulutuksen kasvua luo hallittu teollisen hyvinvoinnin rakentaminen oikean ekonomian avulla. Siinä toki aivan IPU:n teesien mukaan kuuluu talous ja markkinat alistaa palvelemaan ihmistä, kuten LaRouche-liikekin tähdentää. Se siis tapahtuu eliminoimalla länsieliitin imperialismi ja oligarkia kansalaisyhteiskuntaa palvelevan hyvinvointivaltion periaatteita varten.

"9. Aitoa kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan – TTIP-sopimus USA:n kanssa torjuttavaIPU haluaa lisätä kansainvälistä yhteistyötä. Aitoa yhteistyötä voi tehdä vain sellainen maa, jolla on päätösvalta omista asioistaan. 
EU ja USA  yhdessä Kanadan kanssa ovat laatimassa kauppa- ja investointisopimusta (TTIP). TTIP tarkoittaa ylimmän byrokratian ja ylimmän taloudellisen vallan yhdistämistä. Lisäaskelta kohti ison rahan ja suuryritysten johtamaa maailmaa. Suomen pitää vastustaa jyrkästi tätä suuntausta.".

---> A - LaRouche-liike on täsmälleen samaa mieltä, että TTIP-sopimus on vain haitallista imperialismin ja oligarkian vallan kasvattamista yhteishyvän ja kansalaisyhteiskunnan tarpeista välittämättä.

"10. Eroon Nato-sopimuksista – itsenäisyys ja puolueettomuus turvallisuuden perustaksiSuomen armeija on pidettävä varusmiesarmeijana. Se tulee varustaa vain oman maan puolustamista varten.
Suomen turvallisuutta ei voida laskea yksin aseiden varaan. Tärkeintä on huolehtia itsenäisellä ulkopolitiikalla siitä, että Suomeen ei kohdistu turvallisuuspoliittista uhkaa mistään suunnasta. ... Kestävä ratkaisu Suomen ja Venäjän suhteisiin on niiden rakentaminen diplomatian, hyvien suhteiden ja Suomen puolueettomuuspolitiikan varaan. Tähän tarvitaan ehdottomasti Naton torjumista. Lisäksi tarvitaan Suomen itsenäisyyden ja puolueettomuuden palauttamista EU:sta eroamalla.".

---> A - LaRouche-liike tähdentää myös diplomatiaa ja hyviä suhteita kanssavaltioiden kesken, koska se luo pohjaa globaalille rauhalle valtioiden välisten suhteiden ollessa toiminnallisia yhteishyvän ja teollisen hyvinvoinnin takeita sosiologisesti. Länsimainen taloususkonto ja imperialismi estää sen tällä hetkellä vakavasti! Juuri osaltaan siksi LaRouche-liike promotoi BRICS-maiden kesken kehittynyttä edistyksellistä ja diplomaattista asennetta. Se on päinvastainen asenne kuin länsieliitin viime aikainen Venäjää kohtaan projisoimansa vihallinen pelko ahneutensa menettämisen hätäreaktiona.

"11. Rajavalvonta, maahanmuutto ja pakolaisuusMaahanmuuttoon liittyviä hyötyjä tai ongelmia ei pidä ylikorostaa.
Täysin vapaa maahanmuutto sekä siihen liittyvä ulkomaisten yritysten työntekijävienti Suomeen palkkojen ja työehtojen polkemisineen hyödyttävät vain harvoja. ... Moraalinen velvollisuutemme on osallistua kansainväliseen yhteistyöhön, pakolaisongelmien ratkaisemiseen. Kansainväliset konfliktit, sodat ja poliittiset vainot aiheuttavat pakolaisuutta. ... Jotta Suomi voi hyötyä työperäisestä maahanmuutosta ja vähentää kotimaista aivovientiä, tulee yhteiskunnan säilyttää suvaitsevaisuutensa ja avoimuutensa. ... Itsenäisyyspuolueen tavoittelemat oma valtiollinen keskuspankki ja oma raha ratkaisevat suuren osan rahoitusvaikeuksista ja parantavat työllisyyttä merkittävästi, jolloin koettu kilpailu työpaikoista maahanmuuttajien kohdalla ei ole ongelma.".

---> A - LaRouche-liike suhtautuu maahanmuuttoon ja varsinkin työperäiseen sellaiseen varsin suopeasti eli IPU:n kanssa samaan tapaan, koska maahanmuutto on ollut Yhdysvaltojen ja heidän promotoimansa "amerikkalaisen systeemin" yksi peruskivi - Yhdysvallat on jopa maahanmuutolla luotu valtio alunperinkin. 

Suvaitsevaisuus ja avoimuus ovat siinä oleellisia, mutta toki on muistettava moniarvoisuuden ja monikulttuurillisuuden vastakohtainen keskinäinen luonne, kuten Seppo Oikkonen tähdentää - yhteisölliset ominaisuudet eivät voi toteutua kollektiivisesti / ryhmäpsykologisesti hedelmällisesti, jos siinä kaksi kulttuuria samassa yhteisössä hylkivät toisiaan. 

Toisaalta moniarvoinen asenne yhteisössä luo eri kulttuuripiireistä tulleille monipuolisia olemisen ja integroitumisen eli kehittymisen metodeja ja ne kehittävät ko. yhteisön kulttuuria. 

Länsieliitin promotoima työperäinen maahanmuutto neofeodaalistavana metodina palkkojen polkemisineen ja hallitsemattomine muuttovirtoineen on sen sijaan väärää ja haitallista kulttuurin rapauttamista ja vastakkainasetteluihin kriisiyttämistä tarkoitusperinään kansalaisyhteiskunnan alistaminen "hajota ja hallitse" -metodilla länsieliitin globaaliin maailmanherruusjärjestelmään!

"12. Markkinataloutta sekä työllisyys- ja aluepolitiikkaaTerveeseen yrittäjyyteen perustuva suomalainen yritystoiminta ja markkinatalous voidaan pelastaa, kun saadaan oma päätösvalta takaisin. Tämä tarkoittaa tasapainoa yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Valtio on vahva toimija huoltovarmuuteen liittyvissä asioissa sekä suuria pääomia ja investointeja vaativilla aloilla. ... Oman keskuspankin avulla valtio voi rahoittaa normaalin aluepoliittisen tukitoiminnan ulkopuolella myös suuria investointeja. Näidenkin yhteydessä rahaa voidaan kanavoida myös yksityiselle puolelle esimerkiksi korottomina lainoina kansakunnalle tärkeissä projekteissa.".

---> A - LaRouche-liikkeen teeseihin kuuluu oleellisesti riittävän vahvan ja ison valtion rooli, joka toimii juuri ko. keskeisten "huoltovarmuuteen" liittyvien yhteiskuntaelementtien hallinnan parantamiseksi ja luomiseksi. Juuri siksi LaRouche-liike promotoi USA:n liittovaltioroolia, mutta tähdentää sitä juuri kansalaisyhteiskunnan muotona (republic), jossa on aivan IPU:n vaatimaan tapaan tasapainoa yksityisen ja julkisen sektorin välillä. 

EU:n liittovaltioistuminen on tästä täysin vääristynyt kehityssuunta, jossa yksityinen ja nimenomaan eliitti-oligarkiallinen versio siitä tulee liikaa julkisen sektorin niskan päälle tuhoten sekä kansalaisyhteiskunnan että yhteishyvällisen huoltovarmuuden.

"13. Puhdas kotimainen ruoka on perusoikeusItsenäisenä maana turvataan kotimaisen ruoan tuotanto, vaaditaan ruokaan alkuperämerkinnät ja torjutaan geenimuunnellun ruoan tuleminen Suomeen. Itsenäisellä maatalouspolitiikalla turvataan perheviljelmiin perustuva maatalous, lähiruuan saatavuus, maamme nykyistä parempi ruokaomavaraisuus ja huoltovarmuus sekä ruoan kohtuullinen hinta.".

---> A - LaRouche-liikkeen teeseissä ruoantuotannon omavaraisuus on erittäin oleellista osana valtiollista suvereniteettia, joten tämä on hyvin yhtenevää myös IPU:n kanssa vertailtaessa. LaRouche-liike kuitenkin tähdentää lisäksi, että ruoantuotanto on kiinteästi yhteiskunnan infrastruktuuri- ja reaalitalouskehitykseen kiinnittyvä elin, jonka hyvä hoito edellyttää sen ottamista kokonaisvaltaisesti em. antientrooppisesti korkeampien ja laadukkaampien energiatiheyksien mukaisesti yhteishyvää varten.

"14. Energiaomavaraisuus uusiutuvilla 100 prosenttiin v. 2030EU:n määräyksistä vapaana Suomi suojelee omaa ympäristöään ja tuottaa lähes kaiken tarvitsemansa energian kotimaisesta uusiutuvasta energiasta. Suomi satsaa energiatehokkuuteen ja luopuu suunnitelmallisesti ydinvoimasta.
On rakennettava maalämpöä, tuulivoimaa, biokaasua ja aurinkoenergiaa sekä hyödynnettävä  metsävaroja ja maatalouden mahdollisuuksia bioenergian tuotannossa.".

---> C - LaRouche-liike suhtautuu erittäin torjuvasti uusiutuvien energiamuotojen käyttöön, ja niissä nimenomaan juuri tuuli- ja aurinkoenergiaan. Ne ovat heidän mukaansa huonosti jalostettuja ja siten heikkoja energiatiheyksiä sisältäviä, jolloin niiden promotointi on uhka korkeita energiatiheyksiä vaativalle teolliselle hyvinvoinnille ja siten kansalaisyhteiskunnan yhteishyvälle. Niinpä tämä IPU:n vaatimus on haitallisen utopistinen ja ilmeisen ylireagoivan paniikillinen. 

LaRouche-liike vaatii, että ihmiskunnan menestymisen takeeksi on tarpeen käyttää evolutiivisesti yhä korkeampia energiatiheyksiä, jotta reaalitalouden nollakasvussa piilevä rappiotendenssi vältetään; siksi on LaRouche-liikkeen mukaan suunnattava katseet jo uuden sukupolven energiamuotoon eli fuusioydinvoiman käyttöönottoon. BRICS-maissa ja varsinkin Kiinassa tällainen kehitykseen ja edistykseen panostava energiapolitiikan asenne on jo täydessä rakennusvaiheessa. 

Siinä Suomen jättäytyminen IPU:n vaatimiin varsinkin tuuli- ja aurinkoenergiamuotoihin merkitsee pahasti jäämistä jälkeen kehitysmaaksi kansainvälisessä yhteistyössä ja reaalitalouden kehittämisessä. 

Toisaalta uusiutuvista energiamuodoista LaRouche-liike tähdentää vesivoiman oleellista roolia osana monenlaista teollisen hyvinvoinnin mahdollistavaa infrastruktuuria. Siinä ihmismielen luomistyö on vasta saavuttamassa optimaalisia mittasuhteita mm. jopa ilmastonmuokkauksen kautta tarkasteltuna. 

LaRouche-liikeen ja IPU:n tästä näkemyserosta voidaan kuitenkin johtaa tasapainoista asennetta siten, että luonnonsuojelun ja antientrooppisesti luotavan teollisen hyvinvoinnin yhteispeliä sovitellaan monitieteisesti, ennakkoluulottomasti ja hallitusti ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen ilman oligarkkista ja imperiaalista haittaa.

"15. Kuntien ongelmien taustalla on EU ja verotusSuomessa toteutettu EU:n ohjaama politiikka on merkinnyt suuria ongelmia kuntien vastuulla oleviin peruspalveluihin. EU esimerkiksi pakottaa muuttamaan kuntien liikelaitokset yhtiöiksi. Kaikki tähtää palvelujen yksityistämiseen. Rikkaitten verotusta on leikattu muutoinkin rajusti. Progressiivisesta valtion tuloverosta on suurelta osin siirrytty tasaveroihin. ...
Kun valtion verotulot eivät sitten enää kata menoja, valtio on vähentänyt rajusti kunnille jaettavia valtionosuuksia lisäten kuitenkin samalla kuntien tehtäviä ja vastuita. Seurauksena tästä kuntien on pitänyt heikentää palvelujaan ja korottaa palvelujen hintoja ja kuntaveroaan. Kaikki tämä kurittaa eniten pieni- ja keskituloisia. .... Itsenäisyyspuolueen mielestä edellä kuvattu terveydenhoidon kolmikaistainen järjestelmä on tullut elinkaarensa päähän, ja nyt on siirryttävä kestävään ja inhimillisempään järjestelmään.
Räikeää eriarvoisuutta kunnissa synnyttävä kehitys on korjattava riittävällä yhteiskunnan rahoituksella. Tarvitaan siis täyskäännös.".

---> A - Tämä kuntapalvelujen luomisongelma on nimenomaan länsieliitin taloususkonnon takia ilmenevä haitta, jonka eliminoimiseksi myös LaRouche-liike tähdentää koko länsieliitin maailmankuvan eliminoimista ja paluuta aitojen länsimaisten arvojen pariin. 

Se alkaa juuri rahatalousjärjestelmästä, missä yksityisomisteinen finanssikeinottelu lakkautetaan ja muodostetaan tilalle kansalaisyhteiskuntaa ja yhteishyvää palvelevat valtiolliset pankki- ja rahoitusjärjestelmät kansallisvaltioperiaatteiden ja talousdemokraattisten teesien mukaan. 

Myös LaRouche-liike on ottanut tästä oligarkiamafian palvelutuotannon tuhonnasta esimerkiksi terveydenhuollon Yhdysvalloissa. Siinä silmätikkuna on ollut ns. Obama care, joka on LaRouche-liikkeen varoittamalla tavalla tehty natsi-Saksan mallin mukaan ihmiselämää halveksivana "säästö- ja tehostamishuijauksena". Suomen vastaava Sote-uudistus on ollut IPU:n havainnollistamaan tapaan hyvin paljon samanlainen neofeodaalistava ja eugeniikkainen huijaus, josta alla lisää.

"16. Maakunnat ja kunnat pelastettavaValtion sote- ja kuntauudistukset ovat tähdänneet maakuntien ja pienten kuntien merkityksen hävittämiseen. Taustalla on kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien pitkäaikainen halu kerätä valta niiden hallitsemiin kaupunkikeskuksiin. 
Sote- ja kuntauudistustouhu heikentää palveluita ja lisää kokonaiskustannuksia. Yhdistämisvimman takana on valtiovallan halu suurempiin palvelualojen kokonaisuuksiin. Niillä valmistaudutaan palvelujen yksityistämiseen ja siirtämiseen suurille kansainvälisille yrityksille.".

---> A - Tämäkin on siis ollut länsieliitin taloususkonnollisten teesien mukaisesti tehtyä hyvinvointivaltion alasajoa ja neofeodaalistavaa kansallisvaltioperiaatteiden lakkauttamista.

"17. Hallitusti eurosta markkaan ja EU:sta uuteen itsenäisyyteen >>

---> A - Pääsääntöisesti LaRouche-liikkeen ja IPU:n teesit ovat näissä alla olevissa talouspolitiikan asioissa (kohdat A - H) yhtenevät, joten niiden tiimoilta ei ole enää muuta lisättävää jo sanotun oheen >>

"- A. Suoran keskuspankkirahoituksen kielto monien ongelmien taustalla; Euroalueeseen kuuluvilla mailla ei ole omaa valuuttaa. EU-sopimukset kieltävät jäsenvaltioiden suoran keskuspankkirahoituksen, ja rahan luominen on annettu  liikepankeille, joilta valtioiden on lainattava pääomansa – samoilta pankeilta, jotka valtioiden on hädän hetkellä riennettävä pelastamaan. Häntä heiluttaa koiraa.".

"B. Euro – harhakuvia ja pelottelua; Euroa on väitetty vakaaksi valuutaksi ja kasvun turvaajaksi. Todellisuudessa eurojärjestelmä on ollut useita kertoja lähellä romahdusta, joka on vältetty vain paniikkiratkaisuilla ja suunnattoman kalliilla takausjärjestelyillä. Euron arvo on myös heilahdellut rajusti, pahimmillaan yli 90 prosenttia suhteessa USA:n dollariin. Valtaosalle euromaista euro on hyvinvointiin tähtäävän politiikan este ... Euroalue ei ole vieläkään päässyt eroon vuonna 2008 alkaneesta lamasta, vaikka euro onkin devalvoitunut korkeimmasta arvostaan.".

"C. Itsenäisyyspuolue kyseenalaistaa eurokriisin takausvastuiden laillisuuden; Suomen kokonaisvastuita ja riskejä eurokriisissä ei ole uskottavasti kerrottu. Kaikkiaan ne ovat kuitenkin kymmeniä miljardeja euroja. IPU kyseenalaistaa eurokriisin takausvastuiden laillisuuden. Jos takausvastuut lankeavat maksettaviksi, kyseessä on niin sanottu kunniaton velka. ... Islantilaiset tyrmäsivät keinotelleiden pankkien tappioiden maksattamisen veronmaksajilla omassa kansanäänestyksessään.".

"D. Mitä merkitsee irtautuminen eurosta?; Eurosta irtautuva Suomi saa itsenäisen keskuspankin, oman rahan ja mahdollisuuden itsenäiseen talouspolitiikkaan. Oma raha on itsenäisyyden välttämätön edellytys. Euro-Suomi on eurokriisin maksaja. Omaan rahaan siirtyvä Suomi pääsee eroon mielettömyydestä, jossa kansalaiset laitetaan vastuuseen keinottelijoiden tappioista.".

"E. Miten ja millä perusteella Suomi voi itsenäistyä uudelleen – siis irtautua EU:sta?; Suomi voi erota EU:sta eduskunnan enemmistön päätöksellä. Eduskunnan päätöstä voi edeltää neuvoa-antava kansanäänestys. Sitovaa kansanäänestystä ei Suomen nykyisten lakien mukaan voida järjestää. ... Äskettäin tehtiin perustuslain muutos, jossa siihen lisättiin lause ”Suomi on Euroopan unionin jäsen”. Tämä muutos toi ristiriidan maamme perustuslain sisälle. Suomen itsenäisyys ja EU-jäsenyys eivät käytännössä voi toteutua yhtä aikaa.".

"F. Kultavaranto EU:lta takaisin Suomen pankille; Suomen päästessä eroon EU:n jäsenmaksuista ja muiden maitten pakollisesta tukemisesta saadaan huomattava rahasumma omaan käyttöön. Erottaessa on myös Suomen Pankin kultavaranto ja muut euroon liityttäessä luovutetut varat vaadittava takaisin.".

"G. Mitä irtautuminen EU:sta merkitsee? Ja mitä se ei merkitse?; EU-jäsenyys on umpikuja, josta on päästävä pois. Tie ulos kulkee Eta-sopimuksen kautta. Euroopan talousaluesopimus (Eta) takaa samat olosuhteet ihmisten vapaalle liikkumiselle ja kaupankäynnille – elintarvikekauppaa lukuun ottamatta – kuin EU-jäsenyys. Myös osallistuminen opiskeluohjelmiin toimii Etan kautta ... EU:sta eronnut Suomi on jälleen itsenäinen valtio, jossa ylin valta on kansalla. Perustuslakia on uudistettava niin, että sitovat kansanäänestykset tulevat mahdollisiksi. Itsenäinen Suomi harjoittaa itsenäistä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Emme ole enää sidottuja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, joka määrää jäsenvaltioita lisäämään asemenojaan ja sitoo ne käytännössä sotilasliitto Natoon. ... EU:n päätöksentekoa ohjaavat suuret jäsenmaat ja suuryritysten lobbarit. Tämän takia unionin politiikka synnyttää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. EU:n päätöksentekoon ei suomalaisilla ole mitään todellista mahdollisuutta vaikuttaa. Demokratia vaikuttaa yleisesti juurtuvan ja voivan parhaiten suhteellisen pienissä yksiköissä.".

"H. EU-kriittisyys ei riitä – vaihtoehdot pöytään; Vanhoista eduskuntapuolueista yksikään ei ole tehnyt aloitteita eurosta tai EU:sta eroamisesta. Päinvastoin ne kaikki ovat ilmoittaneet, että eivät vaadi eroa kummastakaan.
Suomalaisten eduskuntapuolueiden niin sanotut EU-kriitikot ajavat siis käytännössä nykyisen politiikan jatkamista.Itsenäisyyspuolue tarjoaa todellisen vaihtoehdon nykyiselle politiikalle.".


Vielä lopuksi lainattu kooste IPU:n vaaliohjelmasta >> 

"IPU esittää käytännön toimia:

Oma raha hallitusti euron tilalle.
Sitovat kansanäänestykset käyttöön.
Alle 1000 euron kuukausitulojen verovapaus.
Porrastettu perustulo
Eläkekatto.
Pääomatuloille ja palkkatuloille sama veroprogressio.
Työn sivukulujen tilalle toiminnan jalostusarvon perusteella perittävä maksu.
Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 100 000 euron liikevaihtoon.
Vakauttamislainoja valtion toimesta velkaongelmaisille.
Vakuutuskorvausten maksamispäätökset riitatilanteissa siirrettävä vakuutusyhtiöistä riippumattomalle ratkaisuelimelle.
TTIP-sopimus torjuttava.
Nato-jäsenyys torjuttava ja isäntämaasopimus (MoU) irtisanottava.
Hyvinvointia mitattava Bkt:n sijaan uusilla mittareilla, kuten GPI-indeksillä.
Perustuslakituomioistuin.
Suomelle Sveitsin mallinen puolueettomuuspolitiikka.
Geenimuunneltu ruoka torjuttava.
Elintarvikeomavaraisuus toteutettava.
Energiaomavaraisuus uusiutuvilla energioilla 100 prosenttiin v. 2030.
Uusiutuvan energian pienvoimalaitokset tukien piiriin.
Yhdenvertaisuuslaki laajennettava koskemaan myös poliittisia puolueita, jolloin mm. YLE:n on kohdeltava vaaliohjelmissaan tasapuolisesti kaikkia puolueita.".

No comments: