Wednesday, April 18, 2007

Ennätysaikainen kasvu mittarina - The record early growth as an indicator

Kuten viime viikolla totesin, niin viime viikonlopun ja maanantain lämpöaalto sai koivut jo monin paikoin hiirenkorvalle eteläisessä Suomessa eiliseen mennessä. Samalla koivujen kukintakin alkoi toisin kuin Turun Yliopiston Aerobiologian yksikkö ilmoitti tänään siitepölytiedotteessaan; "koivun siitepölyä on (vain) kaukokulkeutunut maan eteläosiin". Esim. pääkaupunkiseudulla havaitsin eilen jo monta sekä hiirenkorvalla että kukassa ollutta koivua. Samaan aikaan myös metsävaahteran (Acer platanoides) kukinnot pilkistivät silmuista monessa puussa. On myös huomattava uudestaan, että kasvukausi on ollut käynnissä jo maaliskuun lopusta lähtien pientä keskeytystä lukuun ottamatta ja siten termi halla on ollut vastaavan ajan käytössä.

Nämä kasvutapahtumat ovat tunnetun historian uusia ennätyksiä varhaisuudessaan. Edellinen ennätyskevät on vuodelta 1921. Etsin tovin tietoa Google:sta tuon kevään lehtien puhkeamisesta, mutta tätä linkkiä parempaa en löytynyt tähän tarkoitukseen. Joka tapauksessa mieleeni on jäänyt jostain artikkelista päivämäärä; 21.4., jolloin tuona keväänä 1921 koivut olivat puhjenneet hiirenkorvalle Helsingissä. Nyt siis sitäkin aikaisemmin!

Tuon linkin tarjoamista tiedoista käy ilmi mm. rauduskoivun (Betula pendula) lehteentulo vuodesta 1846 lähtien (taulukko oikeassa yläkulmassa) keskimäärin Napapiirin eteläpuoleisilla alueilla. Taulukosta nähdään hyvin mm. tuon vuoden 1921 kevään varhainen kasvu ja se, kuinka ilmastonmuutos näkyy kasvun keskimääräisenä varhentumisena viime vuosikymmeninä. Kasvit todellakin ovat erittäin hyviä ilmaston lämpenemisen mittareita, koska niiden kasvu on suoraan ja orjallisesti riippuvainen lämmön määrästä.

Kasveilla on siis lämmöstä riippuvainen rytmi ja fenologiaksi kutsuttu tieteen ala tutkii tätä kasvien vuodenaikojen rytmiikkaa. Tässä linkissä on esim. rauduskoivun fenologisia kasvutilanteita eri vuosina Metlan tarjoamana. Olen aikaisemmin tosin kritisoinut ko. tietoja liian suurpiirteisiksi. Lisäksi noita kuvasarjoja aletaan tekemään vasta 29.4., mikä on tänä keväänä todellakin aivan liian myöhäistä, kuten oli viimeksi vuonna 2002; taas yksi esimerkki siitä, että ilmastonmuutos vaatii joustamiskykyä myös tässä. Tästä kasvien fenologiasta tulen kertomaan tulevaisuudessa paljon lisää, sillä se kuuluu olennaisena osana omaan harrastuspohjaiseen tutkimukseeni; esim. kasvivalokuvausprojektini perustuu osaltaan siihen.

Nämä kasvuennätyksetkin kertovat tosi hyvin ilmastonmuutoksesta ja sopivasti eilen illalla televisiossa oli keskustelu ilmastonmuutoksesta ja siitä miten sen torjumiseen pitäisi suhtautua. Keskustelu oli kiivasta ja toimenpiteistä esitettiin monenlaisia mielipiteitä; mm. siirtyminen biopolttoaineisiin, ydinenergian suosiminen ja autoilun rajoittaminen. Mielikuvaksi keskustelusta jäi kuitenkin se, että keskityttiin vain lähitulevaisuuteen ja kaukaisen tulevaisuuden kannalta riittämättömiin keinoihin. Niinpä mielessäni on edelleen se, että väistämättömän kohtaamiseen ja sopeutumiseen pitää myös kiinnittää huomiota. Ilmastonmuutos on jo karannut ihmiskunnan käsistä?! Tässä linkissä on uudestaan viime talvena kirjoittamani visio aiheeseen sopivasti liittyen.


As i mentioned last week, the wave of warm weather during last weekend and monday made Birch trees open their buds into leaf in many places in southern Finland until yesterday. At the same time the blooming of Birches started as well unlike the Aerobilogical Unit of the University of Turku announced today in its pollen report; "Birch pollen is (only) long-distance transported into southern parts of the country". For example around the capital city area (Helsinki) i observed yesterday allready several Birches both opened their buds and in bloom. At the same time also flower recemes peeped out from the buds of Norway Maple (Acer platanoides) on many trees. It should be noted again also, that the growing season have been ongoing since the end of March not counted for the small interruption and therefore the term halla "ground frost" have been in use for the corresponding time.

These growing stages are new records of the known history in their early times. The previous record breaking spring happened in the year of 1921. For awhile i looked for an information from Google about that spring's unfolding leaves, but i didn't find any better link than this for this purpose (unfortunately only in finnish). In any case from some article there have been remained a date in my mind; the 21nd of April, when in that spring of 1921 Birches had been opened their buds into leaf in Helsinki. So now even earlier than that!

From the information provided by that link there are revealed for example the approximately times of opened buds of Silver Birch (Betula pendula) since the year 1846 (a graf on the upper right corner) in the areas south from the Polar Zone in Finland. From that graf it is easily observed for example that early growth of the spring 1921 and the fact, how the warming climate is showing as times of started growth getting approximately earlier during last decades. The plants really are very good indicators of the warming climate, because their growth is directly and slavishly depending on the amount of warmth.

So the plants have a rhythm depending on the amount of warmth and a field of science called phenology is observing / examining these rhythms of the seasons. In this link there are for example phenological growing situations of Silver Birch in different years as provided by Metla. I have previously critizised the information in question as too slack though. In addition those picture series are started only at the 29th of April, which is really way too late this spring, as it was last time in 2002; again one example of the fact, that the climate change requires ability to be flexible in here as well. I will tell you a lot more about this phenology of plants in the future, because it belongs as an essential feature in my hobby based research; for example my plant photographing project is based partly on that.

These growing records as well are telling really finely about the climate change and suitably there was yesterday on finnish TV a debate about the climate change and how one should react to the prevention of it. The debate was furious and many opinions were cast about the measures; for example shifting to use bio based fuel, favouring nuclear power and reducing the use of cars. However there was left an image of the debate, that the focus was only on the near future and on insufficient measures considering a long reaching future. Therefore there is further in my mind the fact, that there should be drawn attention also to the facing of the inevitable and to the adaptation. The climate change has allready gotten away from the hands of humankind?! In this link there is again the vision i wrote last winter suitably associating with the matter.

No comments: