Monday, August 03, 2009

Ukkossateen aiheuttamia ilmiöitä maailman tilanteen ymmärtämisen metaforina

Herkutellaanpa vielä lisää viime perjantain 31.7.2009 ukkossateen aiheuttamilla ilmiöillä valokuvattuna Espoon Tapiolassa ja asetetaan nämä havainnot maailman tämän hetken tilanteen ymmärtämisen logiikkaan ja periaatteisiin. Olen sanonut, että tällaisiakin luonnonilmiöitä tarkkailemalla oppii paljon estetiikasta ja luonnondynamiikasta, joiden oppeja voi soveltaa metafyysisen siirtymän avulla täysin erilaistenkin asioiden ymmärtämisessä. Tässä alla on aineistoa siihen:
Sateen loputtua yli tulvivan vesikanavan kasvillisuutta; kukkiva maitohorsma (Epilobium angustifolium) pikanttina "tulvajalokivenä", mistä havaitaan tilanteen poikkeuksellisuus ko. lajin ollessa ei-vesikasvi ja siitä mikä on sen reaktio tilanteessa; Yksisuuntainen kohtalo olla liikamärkyyden vallassa.

Poikkeuksellisissa tilanteissa on usein eri sisältöjä kiteyttävää luonnetta. Ääritilanteet ovat tässä mielessä hyviä solmukohtia tarkastella olosuhteiden parametrejä kriittisesti sekä muutoksen että säilyttämisen edellytysten - vaatimusten kannalta. Länsimaailma elää juuri nyt tällaista ääritilannetta ja se sisältää huolellisesti havainnoituna ja tutkittuna (Niin fyysisesti kuin metafyysisesti) parametrejä muutoksen ja säilyttämisen näkökulmista.

Prosessi on kiteytynyt asioiden laittamiseen jompaan kumpaan käytäntöön intensiivisellä tavalla ja kvaliteetit akselilla hyvyys vs. pahuus toimivat ajatusmalleista käsin aktiivisina toiminnan perusteluina ja käynnistäjinä. Ihminen on ainoa elollinen, joka näin kykenee säätelemään olosuhteiden parametreja ja niiden välillä ilmeneviä vaikutuksia itseensä ja ympäristöönsä. Länsimaailmassa tätä seikkaa on yritetty vaimentaa alistamalla ihmistä "vain eläimen" rooliin liikaa hänen kapasiteettiinsa nähden. Kaikki tämä sen takia, jotta alistaja (Oligarkkieliitti) saisi lisää valtaa yli alistettavan, "vain eläimen".
Viereiseltä hiekkakäytävältä virranneen veden mukana nurmikolle kulkeutunutta hiekkaa: Nämäkin muodot esittävät selvästi sen, kuinka muoto seuraa funktiota ja havaitsemalla tällaisia dynaamisia sääntöjä monessa muussakin yhteydessä oppii ymmärtämään paljon asioita universumin kokoluokasta atomitasolle ja niiden soveltamisessa eri yhteyksiin auttaa juuri metafysiikka. Pelkkä aistivarainen ja reaaliajassa nyt-mulle-kaikki-heti -asenteella maailman havainnoiminen jättää siis vajaiksi olemusten, objektien ja ilmiöiden piilevien voimien ja ominaisuuksien ymmärtämisen riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteineen.

Kuvan tilanteessa on helppo ymmärtää veden luonnetta suhteessa noihin materiaaleihin (kaltevuus, hiekan löyhyys, alustan kitka, sateen voimakkuus, virran tulosuunta jne.), mutta miten ymmärtää havaitsematta ko. prosessin luonnetta ja sen aiheuttamaa funktio - muotoilmentymää erilaisessa tilanteessa eri materiaalien ja parametrien ollessa kyseessä? Ja ongelma siirrettynä länsimaailman tilanteeseen: Miten ymmärtää hyvin esim. velan ja rahan olemusta eri talousjärjestelmissä?

Vastaus: Ymmärtämällä dynaamisia toimintoja myös metafyysisillä keinoilla; mielikuvitus, assosiointi, abstraktien näkeminen ja vertailu, kvaliteettien tunnistaminen ja jaottelu, välillisten vaikutusten havaitseminen, reaaliajasta poikkeavien viipeiden tai enteiden ymmärtäminen prosesseissa jne.! Tietysti metafyysinenkin ajettelu tarvitsee alleen riittävän määrän fyysisiä havaintoja, jotta se toimii kunnolla. Ns. olemattoman arvioiminen ei onnistu metafyysisestikään kuin ainoastaan illuusiona.

Jatko-ongelma: Havainnoimiskapasiteetiltaan harjaantumattomampi näkee epäuskottavana illuusiona sen, minkä harjaantuneempi näkee reaalihavaintona. Nykytilanne: Tämänlainen harjaantumattomuus aiheuttaa länsimaissa ymmärtämättömyyttä keskeisiä talouspoliittisia prosesseja kohtaan ja jo lähtökohtaisesti siksi perustavaa laatua olevia ongelmia ja jännitteitä. Eräs ratkaisu: Tiedon intensiivinen levittäminen ja jankuttaminen.
Eteenpäin viettävän rinteen hiekkakäytävällä virranneen puron uurtama kanjoni: Veden virtaamisen aiheuttamat muodot ovat universaalisti suunnilleen samoja niin maapallolla kuin esim. Marsissa. Viime vuosinahan Marsista on saatu erinomaisia kuvia, joissa nähdään siellä muinoin virranneen veden aiheuttamia muotoja.

Voimme siis luottaa siihen, että olemme osa suurta elävää kokonaisuutta. Universumi ei ole kuollut, vaan eräänlainen orgaaninen olio, jossa ihmisellä on merkittävä rooli olla ymmärtämässä ko. kokonaisuuden luonnetta yhtenä elimistönä. Jumala / Luoja on yhtäkuin universumin ykseys sen joka kohdassa ja se ilmenee universaaleina periaatteina mm. veden olemuksessa ja sen suhteessa muihin materiaaleihin ja voimiin kaikissa universumin kohdissa.
.
Ihminen toteuttaa universumin tahtoa ja oppii siitä parhaiten valjastamalla aivonsa mahdollisimman täydellisesti sen toimintakyvyn mahdollistamiin mittoihin, missä fyysinen ja metafyysinen toimivat käsikädesssä osana kokonaisuutta vaikuttaen vuorovaikutussuhteen kautta molempiin suuntiin: Karkeasti voidaan sanoa, että metafyysisen unohtaminen kokonaisuudesta on pahuutta ja em. on hyvyyttä, sillä metafyysisten eli laajemmin sielullisten ominaisuuksien unohtaminen johtaa ihmislajilla mielen ja toiminnan sairauteen; vääristymiseen pois universumin ydinolemuksesta. Se näkyy juuri näiden NWO -elitistien ja juoksupoikiensa ajattelumalleissa ja käytännöissä!
.
Toisaalta pelkkä metafysiikka on myös sairautta eli liikaan irrationaalisuuteen ja illuusioon vajoamista suhteessa vallitseviin olosuhteisiin. Sellainenkin vaara ihmislajilla on, joista esimerkkejä ovat monet fanaattiset ja fundamentalistiset uskonlahkot ja henkisperusteiset totalitarismit, kuten ääri-islam. Länsimaailma toisaalta sisältää tätäkin NWO -eliitin taktiikkana: Ilmastonmuutosuskonto eliittiä hyödyttävällä tavalla (En kiellä koko ilmastonmuutosta), ehdollistaminen median luomaan maailmankuvaan; taloususkonto, kaiken kattava terrorismin uhka keksityn vihollisen avulla, kapitalistinen hegemonia...

No comments: