Thursday, November 12, 2009

Arvioita Ukrainan tunnistamattoman ja vaarallisen tautiepidemian luonteesta ja tarkoituksesta osana NWO -eugeniikkaa

Tässä merkinnässä otan tarkemmin esille Ukrainan (sika)influenssatilanteessa ilmenneet merkillisyydet ja viitteet suureen määrään eugeniikka- ja kansanmurhapahuutta! Käytän hyväkseni tuota alla olevaa Alex Jonesin Infowars -sivuston juttua, jossa on koottu hyvin yhteen tilanteen tähän mennessä ilmenneitä piirteitä. Lainaan jutun alkuosan kokonaan osissa ja suomennan ko. lainausten keskeisen sisällön. Tilanne on niin vakavalta vaikuttava, että tuon seikat esille näin kahdella kielellä!

Infowars: Population Reduction: Globalist Endgame Begins? ---> Lainaukset:

"On October 30th,”2009 editors of local papers in Kyiv, Ukraine received a flood of phone calls from citizens reporting low flying aircraft spraying an unknown aerosolized substance over L’viv, Ternopil and other cities."

Muutamissa Ukrainan kaupungeissa on nähty levitettävän tuntematonta aerosolisumua matalalla lentävistä lentokoneista. Monet Kiovan sanomalehtien toimittajat saivat 30. lokakuuta aiheesta puhelinsoittotulvan.

"On October 27th”the Ukrainian media broke the story that on October 26th”in Ternopil an unknown flu had killed seven people , and that over the past few days about 6 thousand people had sought out medical attention in regards to flu like symptoms."

Lokakuun 27. päivänä Ukrainan mediassa tuli julki tieto, että 26. lokakuuta tuntematon influenssa on tappanut 7 ihmistä, ja että muutamassa päivässä noin 6000 ihmistä on hakeutunut lääkärin vastaanotolle flunssamaisten oireiden takia.

"From this first report through to the 9th”of November over 1 million people inside the Ukraine people have contracted some form of flu like illness. This is almost double the number of ‘confirmed’ H1N1 cases worldwide in all other countries."

Tuosta tiedon ilmitulosta marraskuun 9. päivään mennessä yli miljoona ihmistä Ukrainan sisällä on saanut jonkinlaisen flunssamaisen sairauden. Tämä on lähes tuplamäärä varmistettuihin H1N1 (sikainfluenssa) -tapauksiin verrattuna maailmanlaajuisesti kaikissa maissa.

"This outbreak is unprecedented yet it has received minimal coverage in the western media. It just seemed to get lost amidst all of the swine flu coverage, and written off as just more cases of H1N1 before any lab samples had been processed. In the Ukrainian and”Russian media however the outbreak has been treated more seriously and has been referred to as ‘pneumonic plague’."

Tästä huolimatta tämä ennen näkemätön massaepidemia on saanut erittäin vähän huomiota länsimediassa. Se on sekoittunut sikainfluenssauutisoinnin lomaan ja sitä on pidetty sikainfluenssana, ennen kuin mitään laboratoriotutkimuksia on edes tehty ko. taudinaiheuttajasta. Kuitenkin Ukrainan ja Venäjän mediassa massaepidemia on otettu paljon vakavammin ja sitä on luonnehdittu "keuhkorutoksi".

"On October 29th”a report came out of Ukraine describing the deaths of 6 young people in the Ivano-Frankivsk Oblast. After the autopsies were performed it was recorded that the cause of death in these individuals was “severe hemorrhagic pneumonia”. Also unconfirmed reports from bloggers in the Western Ukraine that doctors were seeing that this was a new form a flu that killed much faster than the regular H1N1 virus."

Lokakuun 29. päivänä Ukraina ilmoitti tietoja 6 nuoren kuolinsyistä. Ruumiinavausten jälkeen näytettiin toteen, että nämä ihmiset kuolivat "vakavaan vertavuotavaan keuhkokuumeeseen". Varmistamattomat tiedot Länsi-Ukrainan bloggaajilta kertovat siitä, että lääkärit pitävät tätä uudenlaisena influenssana, joka tappaa paljon nopeammin kuin tavanomainen H1N1 -virus.

"As a countermeasure to this outbreak 9 Oblasts (cities) were placed under quarantine by the government. The WHO sent a team of experts to take samples of this new flu and send them back to the Mill Hill lab in London to determine the gene sequences of this flu, and to discover if this was in fact the same Californian/Mexican A/H1N1 virus. “On November 3rd”the WHO announced that the samples had been received at Mill Hill, yet almost a week later there have been no reports issued and no gene sequence data released. If these were typical samples it seems that an announcement would have been made already. “The silence is deafening."

Massaepidemian ehkäisemiseksi 9 kaupunkia julistettiin karanteeniin Ukrainassa hallituksen toimesta. WHO lähetti samalla asiantuntijaryhmän ottamaan näytteitä, jotka lähetettiin Lontooseen Mill Hillin laboratorioon tutkittavaksi. Tarkoitus oli selvittää mahdolliset erot verrattuna tähän sikainfluenssana tunnettuun A/H1N1 -virukseen. Marraskuun 3. päivänä WHO ilmoitti, että näytteet ovat saapuneet Mill Hillin laboratorioon, mutta lähes viikon kuluttuakaan ei ole annettu mitään tietoa ja mitään virusten geenidataa ei ole julkaistu. Jos nämä näytteet olisivat tavanomaista laatua, niin tiedonantoja niistä olisi jo tehty. Hiljaisuus on korviahuumaavaa (Kertoo omaan kieltään kovalla äänellä).

"It should also be noted that rumors of the doctors being told not to disseminate any information about the new flu cases that would incite any panic, were later confirmed by statements made by the Ukrainian government that police have been told to confiscate hospital reports on patients who have recently contracted the flu.” All things considered, it would not be a surprise if this unidentified virus turned out to be far more serious than the mild A/H1N1 circulating the globe."

On myös syytä huomata, että lääkäreitä on kielletty levittämästä tietoa tästä "uuden influenssan" tapauksista, jotta paniikkia ei ilmenisi. Aluksi tämä oli huhua, mutta Ukrainan hallitus on tehnyt siitä varmistavan päätöksen, jonka mukaan poliisia on käsketty takavarikoimaan sairaala-asiakirjat niiden potilaiden osalta, jotka ovat saaneet äskettäin influenssan. Kaikki asianosat huomioonotettuna ei olisi yllätys, että tämä tuntematon virus olisi paljon vakavampi kuin lievä A/H1N1 -virus, joka on leviämässä ympäri maapallon.

"Two unconfirmed reports, one in 2002 and one in 2009 by alleged government insiders revealed that at some point that live 1918 Spanish flu would be released on a large scale in the form of a vaccine, for the purpose of mass genocide."

Väitettyjen hallituksen sisäpiiriläisten tekemien raporttien (vuosilta 2002 ja 2009) paljastusten mukaan jossakin vaiheessa vuoden 1918 Espanjantaudin virusta levitettäisiin rokotteiden muodossa laajasti, jotta saataisiin aikaan massiivinen kansanmurha.

"The August 2009 report by Joseph Moshe revealed that he was involved with Baxter in a plan to release the 1918 virus in the Ukraine. Not only was it confirmed that he was a microbiologist, his claim was also substantiated by the current Ukrainian outbreak."

Joseph Moshen raportti elokuulta 2009 paljasti, että hän oli tekemisissä Baxterin kanssa, missä oli tarkoitus levittää tuota vuoden 1918 virusta Ukrainassa. On varmistunut, että hän oli mikrobiologi ja myös hänen väitettänsä tukee tämä Ukrainan uuden taudin massaepidemia.

"After a number of deaths in September the Ukrainian government”banned the use of the H1N1 vaccine. This would make it quite difficult to release the 1918 virus as described by Joseph Moshe.” It now seems as though the vaccine ban will be lifted and h1n1 vaccines will be forced on the people of Ukraine."

Joidenkin syyskuussa sattuneiden kuolemien jälkeen Ukrainan hallitus julisti H1N1 -rokotteiden käytön pannaan. Tämä tekisi hyvin vaikeaksi tuon vuoden 1918 viruksen levittämisen Joseph Moshen kuvaamalla tavalla. Nyt näyttää siltä, että rokotebanni puretaan ja Ukrainan väestö pakkorokotetaan H1N1 -rokotteilla.

"“On November 9th”the”Globe and Mail“published a story that revealed, despite”previous claims“by the Ukrainian Government that they had not authorized the use of aerosolized medication on the public as a response to the outbreak, that they in fact “sprayed the city with the necessary products”.” Was this in fact medication or disinfectant? If so why would the government deny this? “Was the spraying in fact a release of the mystery flu? Was the original intention to release it via the vaccine? Was the aerosol release the plan B after the Ukrainian government banned the use of the vaccine?"

Marraskuun 9. päivänä Globe & Mail julkaisi jutun, jossa paljastui seuraavaa; huolimatta aikaisemmista Ukrainan hallituksen väitteistä pitäytyä aerosolimuodossa olevan lääkkeen käytöstä kansalaisia kohtaan tämän massaepidemian takia, he ovat itse asiassa juuri tehneet niin tarvittavilla tuotteilla (Tuo ko. lentokonesumutus). Oliko tämä lääkettä tai desinfiointia? Jos näin, niin miksi hallitus kiistäisi tämän? Oliko sumuttaminen itse asiassa tuon mysteeriflunssan levittämistä? Oliko alkuperäinen tarkoitus levittää sitä rokotteissa? Oliko aerosolilevitys suunnitelma B sen jälkeen, kun Ukrainan hallitus laittoi rokottamisen pannaan?

"A blog post from a Lviv resident claimed that his mother who works for the city council received a text message the night of Oct 29th from a colleague warning her to keep her windows closed as something was to be sprayed. The context wasn’t crystal clear. It could have been a warning regarding a street disinfecting procedure as is often done during typhoid outbreaks. The government’s denial is not irrefutable proof of a bio-attack, but it is suspicious."

Eräs Lviv -kaupungin asukas väittää blogissaan, että hänen kaupungin hallituksessa työskentelevä äitinsä sai tekstiviestin lokakuun 29. päivän yönä kolleegaltaan, missä varoitettiin häntä pitämään ikkunat suljettuina, kun jotain alettiin suihkuttamaan. Konteksti ei ollut kristallin kirkas. Se olisi voinut olla varoitus katupuhdistustoimista, jollaisia tehdään usein lavantautiepidemioiden yhteydessä. Hallituksen kiistäminen ei ole kiistämätön todiste biohyökkäyksestä, mutta se on arveluttavaa.

Näin olemme saaneet tietoomme aivan hurjia asioita, joiden ylösmerkitseminen tähän näin on tärkeää jatkon kannalta, kun arvioimme tulevia käänteitä täällä Suomessakin. Tuon infowars -jutun loppuosan voitte mennä lukemaan tuosta yllä olevasta linkistä. Siellä pohditaan tilanteita mm. Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteen. Huomionarvoista on mm. se, että Yhdysvalloissa on jo tehty ruttoepidemiaan liittyviä armeijan harjoituksia ja Kanadassa on havaittu matalalla lentäviä lentokoneita harvinaisen paljon. Yhdysvalloissa on myös havaittu paljon armeijan tekemiä lääkekuljetuksia ja -varastointeja jo maaliskuusta 2009 lähtien. Lisäksi Yhdysvalloissa ovat edelleen odottamassa maastossa ne miljoonat mustat muoviarkut... Euroopassa on myös havaittu hyvin nopeaa "sikainfluenssan" leviämistä tällä hetkellä... Onko tässä tosiaan nyt alussa ja jo alkanutkin länsieliitin eugeniikka- ja kansanmurhatoimien sarja maailmanlaajuisesti?! Olkaamme hyvin valppaana ja kirjatkaamme me kaikki tapahtumia ylös jatkoa varten!!!

No comments: