Sunday, March 06, 2011

Entropian ja antientropian eroista sekä niiden pohjille rakentuvista vastakkaisista maailmankuvista

Viime aikoina olen alkanut käyttämään aikaisempaa enemmän termejä entropia ja antientropia (Huomatkaa; ei wikipedia-artikkelia!) näissä NWO- ja yhteiskunta-analyyseissäni, joten tähän väliin on syytä tehdä niistä tarkempaa selvitystä. Tulen nimittäin jatkossa peilaamaan monia yhteiskunta- ja NWO -havaintojani sekä -analyysejäni niiden avaamien ja selittämien seikkojen pohjalta.

Tämä entropia vs. antientropia -selvitys tulee myös osoittamaan jatkossakin sen, kuinka länsimaiden tieteelliseen ja kulttuurilliseen maailmankuvaan erittäin syvälle juurtunut entropian käsittäminen keskeisen eksistentiaalisesti muka ainoaksi oikeaksi orientaatiomuodoksi on suurta huijausta ja siten harhaanjohtavan viallinen pohjustamaan mitään oikeasti kunnollista yhteiskuntavisiota ja -järjestystä.

Tulemme täten huomaamaan dramaattisesti sen, kuinka juuri tämä viallisuus on keskeinen osa sitä globaalin eliitin tahallaan juonimaa ja tyrkyttämää maailmankuvaa osana heidän kontrolli- ja tyranniamekanismejaan ja kulttuurin tuhontojaankin tehden sitä kuin mielipuolen sattumanvaraisina pseudotieteilyinä eli siis oikeasti jopa haitallisen okkultistisina hämäräkultteina. Kyse on siis ollut erittäin paljon tahallisesta ja vuosisataisesta länsimaiden mielien saastuttamisesta, jota voidaan kuvata myös koko noosfäärin sairauden keskeisenä ilmentymänä.

Osoitan mm. LaRouche -liikkeen teesien avulla sen, että entropia tarpeettoman kaikenkattavana käsitteenä ja totaalisena tieteellisenä selittäjänä perustuu kaikkien aikojen suurimpaan tieteelliseen huijaukseen ja petokseen! Siitä johtuu lähes ns. kaikenselittävästi se, miksi länsimainen maailmankuva eri ilmiöineen on ollut sairas ja enemmän uusfeodaaliseen tuhoon kuin rakentavaan renessanssiin johtava!

Etenkin nyt tämän hetken maailmantilanteessamme tämän havaitseminen ja ymmärtäminen on tärkeää! Se on kiteytetysti se maailmankuvavankila, josta meidän on riuhtaistava itsemme päättäväisesti ja tarkasti pois! Poisjohdattava antiteesi tässä on keskeisesti ns. antientropia, jonka ilmentämät seikat ovat täten keskeistä lääkettä myös käytännössä globaalin eliitin kontrolli- ja tyranniamekanismien murtamiseen ja paremman elinalustan luomiseen sen tilalle.

Aluksi tämän kirjoitukseni aiheena on syytä poimia tuosta wikipedia-artikkelista muutamia lainauksia kuvaamaan tämän viallisen nykykäsityksen mukaisia selityksiä entropiasta ja selitän jokaisen lainauksen kohdalla tähän mennessä havaitsemiani epäloogisuuksia ja virheitä niissä. Lähteenä ja sitä kautta oppimilleni näille vastaväitteilleni käytän nimenomaan LaRouche -liikkeen tieteellistä aineistoa, joka siis pohjaa entrooppisen maailmankuvan sijaan juuri antientrooppiseen maailmankuvaan; tämän kirjoitukseni lopussa on ko. LaRouche -aineistoa linkkeinä. Seuraavaksi ko. lainaukset:

"Entropia eli haje on fysikaalinen suure, joka ilmaisee epäjärjestyksen määrän systeemissä. Entropiaan liittyvä epäjärjestys tarkoittaa useimmiten energian tai materian jakautumista yhä tasaisemmin sille varatussa tilassa, satunnaisuuden ja epätodennäköisyyden kasvamista sekä erojen ja informaation vähenemistä." --> Länsimaisen maailmankuvan viallisuuden kiteytyminen on juuri tätä; maailmankaikkeutemme kaikkineen olisi muka peruuttamattomasti kohti suurempaa kaaosta, hajoamista, vähempää informaatiota ja alempia kehitysasteita kohti menevää tuho-orientaatiota kuin kohti suurempaa järjestymistä, rakentumista, informaation suurenemista ja korkeammiksi kehitysasteiksi menemistä. Tämän tahallisen ristiriidan puitteisiin globaali eliitti eli ns. Illuminati on pystynyt rakentamaan vuosisatojen ajan tarpeettomia eli virheellisiä kontrolli- ja tyranniamekanismejaan omaksi edukseen. Jatkossa tulemme monta kertaa näkemään miten ja miksi...

"Termodynamiikan toinen pääsääntö voidaan ilmaista entropian avulla siten, että eristetyn systeemin entropia voi kasvaa mutta ei koskaan vähetä [1]. Mikäli järjestelmän johonkin osaan halutaan luoda järjestystä eli pienentää sen entropiaa, se vaatii ulkoista työtä. Työtä ei kuitenkaan voida tehdä täydellisellä hyötysuhteella, jolloin osa siitä kuluu lämmön tuottamiseen, ja näin kokonaisentropia on jälleen kasvanut; esimerkiksi tilanteessa, jossa jääkaapin moottori jäähdyttää sen sisäilmaa mutta samalla lämmittää ulkoilmaa.

Koska kokonaisentropia muuttuu ainoastaan suurempaan päin, määrittelee se luonnonilmiöden kehityksen ja ajan kulun suunnan. Kun suurin mahdollinen entropia on saavutettu, ei mikään muutos systeemissä ole enää mahdollinen, ellei siihen ala vaikuttaa jokin ulkopuolinen voima." --> Oleellinen entrooppisen maailmankuvan mukainen virheellinen käsitys on heti lähtökohtaisesti juuri se, että olisi muka olemassa eristettyjä systeemeitä, jotka tuottavat ainoastaan suurempaan entropiaan johtavia kehityssuuntia. Näin ei itse asiassa ole, kuten länsimainen nykykäsitys yrittää virheellisesti väittää --> Maailmankaikkeus kaikkineen on oikeasti paljon antientrooppisempi!


Näin ollen eri systeemit ovat paljon enemmän riippuvaisia toisistaan erilaisin vuorovaikutuksin ja täten eristyneisyyttä on paljon vähemmän kuin väitetään. Se, että eristyneisyyttä on vähemmän tarkoittaa myös sitä, että systeemit ovat kokonaisuudessaan enemmän rakentavassa ja kehittävässä vuorovaikutuksessa keskenään kuin kasvavassa hajeen kierteessä. Tämä siksi, koska maailmankaikkeuden kokonaisuus on ikään kuin yksi elävä organismi eikä kokoelma erillisiä systeemeitä irtaantumassa toisistaan yhä enemmän yhä vääjäämättömämpään hajeeseen.

Tuo työn energian (Potentiaali - liike-energian) muuttuminen lämmöksi ei täten ole kuvattavissa yhtäpitävästi tai determisesti vain entropian kasvamiseksi, koska oikeampi näkökulma osoittaa lämmönkin olevan oleellinen osa antientrooppista kokonaisuutta, jota esim. toiset systeemit pystyvät käyttämään hyväksi vuorovaikutusten kautta; liike-energian tuottama lämpö ei todellakaan ole yksiselitteisesti määriteltävissä vain hyödyttömäksi entropiajätteeksi. Tässä ihmiskunnan tärkeimpiä käytännön sovellutuksia antientrooppisesta oikeammasta maailmankuvasta katsoen on höyrykoneen keksiminen; siinä lämpöenergia luo liike-energiaa ja sitä ihmisälyn tahdonalainen energia voi rakentaa yhä pidemmälle juurikin antientrooppisesti.

On tieteellistä epärehellisyyttä väittää, että yhdenlaisen energian (Esim. juuri liike-energia) muuttuminen toisenlaiseksi energiaksi (Lämpöenergia) merkitsisi peruuttamattomuudessaan muka yksiselitteisesti vain entropiaa, koska energian muutos toisenlaiseksi energiaksi ei ole lisäksi pakote tai sääntö vain yhdensuuntaiselle kehityksellekään; lämpöenergia voi muuttua myös liike-energiaksi tahdottaessa, kuten tuon höyrykoneen tapauksessa käy.


Höyrykonekin näet tuottaa lisää muita energiamuotoja sarjassa tulevaisuuteen saakka; valtava määrä potentiaalienergiaa siirtyy höyrykoneen (Esim. juurikin juna vanhana esimerkkinä) kuljettamana paikasta toiseen, kun esim. tuodaan puuta tai jätettä (jätteen)polttolaitokselle, joka tuottaa kaukolämpöä ihmisten asumuksiin, mikä puolestaan tuottaa parempien elinolosuhteiden kautta lisääntynyttä ihmismielen tahdonalaista energiaa tehdä lisää muiden energiamuotojen muokkaamista ja hyödyntämistä.

Maailmankaikkeuden sisältämät erilaiset energiamuodot muuttuessaan toisiksi ovat siis nimenomaan enemmän antientrooppisia käyttäytymiseltään, koska ei ole olemassa täydellisesti eristettyjä systeemeitä, joiden puitteissa tapahtuisi vain yhteen suuntaan meneviä energian muutoksia toisiksi ja nimenomaan muka vain entrooppisesti. Sen sijaan toisen systeemin tuottamaa energiaa pääsee helposti jonkun toisen systeemin ns. hyötykäyttöön monellakin tavalla antientrooppisesti: Liike-energian tuottama lämpö tai päin vastoin voi olla tie johonkin toiseen prosessiin, joka ei välttämättä ole pelkästään hajottava, kaaostava tai hajeuttava.

Ihmismieli on Maapallolla energian muodoista ainoa biologisen "haarniskan" sisälle rakentunut, jolla siis on tahdonalainen luonne; se pystyy järjestämään ja hallitsemaan eri energian muotoja haluamallaan tavalla oman elinalustansa / -avaruutensa puitteissa. Tämä on ihmislajille universaali ominaisuus, jonka luonteessa on erilaisia kehitysasteita siinä, miten hyvin se tuottaa hyödyllisiä energian muotoja ja niiden siirtymiä ihmislajin ja Maapallon vuorovaikutussysteemiin ja balanssina kokonaisuudelle sekä sen osille niiden ja kokonaisuuden eteenpäin kehittymiseksi eli antientrooppiseksi toteutumaksi.

Tämä tahdonalaisuus on kuitenkin luonut ihmislajin keskuuteen oleellisen dilemman: Sitä tahdonalaisuutta voidaan ihmisten keskuudessa käyttää sekä elinalustamme ja itsemme hyödyksi että haitaksi riippuen siitä, miten eri ihmisryhmät haluavat ko. tahdonalaisuuttaan käyttää tai jättää käyttämättä. Tämä on oleellinen seikka pohdittaessa tätä vastakkainasettelua entropian vs. antientropian maailmankuvissa ja sitäkin täytyy jatkossa purkaa osiinsa omissa kirjoituksissaan tarkasteltavaksi osana globaalin eliitin virheellistä ja harhauttavaa maailmankuvaa.


"Entropia kasvaa myös, kun kitka, väliaineen vastus tai kimmoton törmäys pysäyttää jonkin kappaleen liikkeen tai hidastaa sitä. Tällöin sen liike-energia muuttuu lämmöksi, ja prosessi on palautumaton eli irreversiibeli." --> Tämäkin väittämä on ym. jo selvitettynä epälooginen ja korostaa entropian osallisuutta virheellisesti: Yksittäisten palautumattomien prosessien liittäminen muka universaalisti entropiateorian ilmentäjiksi ja todistajiksi ei ole oikein. Meidän täytyy jo lähtökohtaisesti muistaa, että energia ei katoa, vaan se muuttuu vain toiseksi ja ei ole loogista väittää ko. muutosta suoraan verrannollisesti ainoastaan entropian kasvua ilmentäväksi; liike-energian muuttuminen lämpöenergiaksi ei ole mikään suora todiste entropiasta, koska sekin prosessi monessa eri kontekstissa ym. tapaan voi aivan hyvin olla antientrooppista eikä pelkästään ihmisen tahdonalaisuuden auttamanakaan.

Lisäksi jo lähtökohtaisesti kimmotonta törmäystä ei ole olemassakaan missään koskaan, vaan aina kaikissa törmäyksissä löytyy kimpoamista aiheuttava vastakkainen energia kohti törmäävää kappaletta ja siinä vastaenergian määrä ei riipu suoraan törmättävien kappaleiden massoista, vaan tähdellisemmin niiden sisältämän työmäärän eli potentiaalienergian määrästä; kappaleen sisältämä energia (Työ, jonka se pystyy suorittamaan) ja sen massa / koko eivät näet ole suoraan verrannollisia määriltään esim. juuri massan / koon muuttuessa osana kappaleen liikettä ja törmäystä toisen kanssa eli ei voida esim. suorittaa uskottavasti törmäystestien tulosten oikeaa tieteellistä analysointia vain massoiltaan tai kooltaan määriteltyjen kappaleiden avulla.

Tämäkin jo paljastaa sen, että maailmankaikkeuden olemus on pikemminkin antientrooppista eikä entrooppista. Entrooppinen maailmankuvahan tähdentää, että ilmiöt ja objektien ominaisuudet ovat muka selvitettävissä entropiahakuisin kokein ja arvioin; koska olisi muka olemassa erillisiä tai itsenäisinä käsitettäviä systeemeitä, joita voitaisiin muka arvioida ilman konteksteja ja ilman niiden liittymistä oleellisiin dynaamisiin prosesseihin. Vain aisteihimme pitäytyminen ko. tutkimuksissa korostaa tätä virhettä entisestään.

Tuo törmäystestiesimerkki todistaa osaltaan, että näin ei ole, sillä massa suoraan aistinvaraisesti määriteltynä suureena ei ole koko totuus, vaan objektien "sisällä" on aina myös ns. näkymätön voima, joka on riippuvainen kontekstista, kuten sen vastustaessa liike-energiamuodossaan ns. konservatiivisia voimia; gravitaatiovoima ja jousivoima. Ko. näkymätön voima on siis ko. kappaleelle ominainen suurin mahdollinen työ, jonka se pystyy suorittamaan. Kunnollinen törmäystestiselvittäminen tapahtuu siis kiertoteitse suorien aistihavaintojen tuolla puolen mielen avulla.

"Tarkkaan ottaen termodynamiikan toinen pääsääntö on vain todennäköisyyslaki. Samankin lämpötilan vallitessa aineessa on aina sekaisin nopeasti ja hitaasti liikkuvia molekyylejä. Jos jossakin suljetussa astiassa kaikki nopeat kaasumolekyylit kerääntyisivät astian toiseen ja hitaat toiseen reunaan, edellisessä lämpötila nousisi ja jälkimmäisessä alensi. Samalla systeemin entropia pienenisi. Että näin tapahtuisi, on kuitenkin äärimmäisen epätodennäköistä eikä sellaista ole milloinkaan havaittu, ja näin ollen käytännössä lakia voidaan pitää yleispätevänä." --> Epäloogista pohdintaa sisältää tämäkin epätieteellinen väittämärypäs; Ei ole mitään mieltä olettaa, että molekyylien muka järjestyminen astioiden toisiin laitoihin kuvatulla tavalla olisi muka todiste siitä, että entropia on sellaisen mahdottomuudella todistettu juttu. Ei ole olemassa pitävää loogista seuraussuhdetta sen suhteen, että entropia olisi universaalia vain sen takia, kun ko. kaasumolekyylit eivät itse "kykene" järjestymään "loogisesti" aistivaraisesti havaittaviksi erillisiksi systeemeiksi tai objekteiksi tuolla tavalla.

Yhden aineen sattumanvaraiselta vaikuttava "käytös" tietyssä olomuodossa ja tietyssä tilassa ei kelpaa todisteeksi entropian kasvusta, sillä sekin riippuu juuri konteksteista; jossakin toisessa kontekstissa ko. kaasu on hyvin antientrooppinen, kun se esim. valjastetaan jonkin ihmisen luoman koneen käyttökomponentiksi (Mikä voisi tuottaa vaikkapa liike-energiaa) tai kun ko. kaasu toimii vaikkapa tiettynä suojaavana kerroksena osana vuorovaikutteista systeemiä, joka rakentaa tuon suojan avulla biologista elämää juurikin antientrooppisesti; esim. juuri ilmakehän otsoni, joka toimii tällöin antientrooppisena kaasuna.

Kontekstiin laittaminen ja nimenomaan kontekstissa havaitseminen sekä dynamiikka kontekstissa onkin oleellinen seikka. Se on antientrooppisen maailmankuvan ymmärtämisessä keskeistä, sillä maailmankaikkeuden ollessa antientrooppinen on jokainen kaasukin ymmärrettävä eri konteksteissa; eri olosuhteissa jokin kaasu voi olla näet myös nestemäistä tai kiinteää toinen toisikseen vaihdellen ja näitä muuttavia olosuhteita esiintyy maailmankaikkeudessa yllin kyllin. Täällä Maapallolla on siinä otettava huomioon myös ihmisten tahdonalainen kyky ja energia muokata ko. kaasun olomuotoa ja siirtää sitä eri konteksteihin; noosfääri osallistuu antientrooppisesti työhön ja energian muokkaukseen.

Eli entropiaa ei voida todistaa vedenpitävästi ja universaalisti irrottamalla kuvatunlaisia aineen olomuotoja erilliseen tuollaiseen tarkasteluun vailla konteksteja; entropiaa ei lopulta olekaan. Maapallollakin kaikilla aineilla ja niiden eri olomuodoilla on aina kontekstinsa myös ihmisiin ja heidän universaaliseen ihmismielen tahdonalaiseen energiaan eli noosfäärin voimiin.

Geosfääri, biosfääri ja noosfääri ovat toistensa kanssa vuorovaikutuksessa eläviä ja kehittyviä yhden elävän kokonaisuuden muuttuvia elementtejä. Noosfääri on niistä se, joka sisältää tahdonalaista energiaa, jolla se muokkaa "tahallaan" sekä geosfääriä että biosfääriä monilla tavoilla ja adaptoi itseään niiden kesken. Geosfääri (Tai litosfääri) - biosfääri - noosfääri -kokonaisuus on täten luonteeltaan ja potentiaaliltaan hyvin vahvasti antientrooppinen eikä entrooppinen!

Tulemme huomaamaan monta kertaa vedenpitävästi juuri sen, miksi globaali eliitti on pyrkinyt häivyttämään tämän antientrooppisen orientaation länsimaiden kulttuurin mielenkuvasta petoksella ja vihollisuudella korostamalla entropian tärkeyttä ja osallisuutta virheellisesti ja aivan liikaa jo tässäkin havaituilla huijaavilla tavoilla.

"Mitä suurempi viestin entropia on, sitä enemmän se sisältää satunnaisuutta ja tietoa ja sitä vähemmän järjestystä. Toisella tavalla ilmaistuna suurempi entropia tarkoittaa suurempaa epävarmuutta siitä, mikä viestin seuraava merkki tulee olemaan." --> Tämäkin väittämä on erittäin epälooginen ja virheellinen, sillä meidän ei tarvitse ajatella kuin esim. vähän pintaa syvemmältä internetin olemusta ja sen seurauksia informaation levittäjänä, tuottajana ja kehittäjänä. Tässäkin kontekstiin laittaminen eli siinä näkeminen dynaamisesti on hyvin oleellista. Ei ole mitään suoraan verrannollista metodia tai syy-seuraussuhdetta, jossa voitaisiin vedenpitävästi muka todistaa informaation aina muka vähenevän sitä enemmän, mitä satunnaisemmin se esim. olisi levinnyt ja sitä enemmän se muka olisi samalla informaatiosisällöltään vähentynyt eli lisännyt entropiaansa.

Tässäkin on huomattava myös aistin ulkopuoliset seikat eli informaatiota ei voida arvioida pelkästään aistivaraisin arvioin objektina sinänsä; esim. luulla hajallaan olevan tiedon merkitsevän muka automaattisesti sen sisältörikkauden vähenemistä samassa suhteessa suoraan verrannollisesti kuin sen fyysinen haje tai levinneisyys on kasvanut. Tämä on pelkkään aistivaraiseen havainnointiin perustuvaa virheellistä ja puutteellista orientaatiota eli entropiaa vailla oikeaa todellisuuspohjaa.

Yllä selvensin jo sitä, kuinka ihmisillä on tahdonalainen energia muokata elämisen alustaansa ja orientaatiotaan siihen. Tämä tarkoittaa tietenkin myös informaation muokkaamista tahdonalaisesti. Mitä se tarkoittaa tässä?: Kontekstiin laitettuna esim. juuri internetin tapauksessa sitä, että informaatio menettää pelkän fyysisen ja aistein havaittavan luonteensa ja siten tiedon muokkautumista tapahtuukin itse asiassa antientrooppisesti paljon myös siinä, mitä enemmän se on levinnyt hajalleen.

Toisin sanoen; mitä enemmän tieto on hajallaan "maailmalla", niin sitä enemmän se kohtaa pisteitä, missä ihmisten tahdonalaista ko. tiedon muokkaamista ja käyttöä edelleen korkeammiksi ja edistyneemmiksi tietosisällöiksi tapahtuu - mahdollistuu. Siten tuollainen ym. entrooppinen väittämä onkin hyvin epätosi! Tämä blogi on tästä oiva fyysinen todiste; se kerää hajallaan olevista tiedoista muokattaviksi palasia antientrooppisesti korkeamman tason tietosisällöiksi :)

Internet on ihmiskunnan historiassa erinomaisin esimerkkityökalu tai -alusta tähän mennessä siitä, kuinka informaation evoluutio ja ilmentyminen on erittäin antientrooppista eli yhä korkeammalle kehitysasteelle siirtymistä potentiaaliltaan. Tätä globaali eliitti siis keskeisesti pyrkii ehkäisemään korostamalla entrooppisen maailmankuvan menetelmiä ja on valitettavan paljon onnistunutkin murentamaan siten antientropiaa. Kuten todettua; globaali eliitti ei siedä ja kestä sitä, että kansalaisten keskuuteen pääsee (liikaa) antientrooppisesti kehittyvää tietosisältöä.

Miten siis eliitti toimii tämänlaisen sensuuripäämäärän eteen?: Globaalin eliitin kannalta siis tiedon "hajeentuminen" toimii oivana tekosyynä sensuurille ja näkökulmatarkastelu osoittaa tämän --> Oikeastaan tilanne on niin, että eliitti kyllä tietää informaation levittämisessä pesivän antientrooppisen luonteen, mutta meidän kansalaisten pitämiseksi poissa sen oivalluksen parista kontrolloidakseen meitä heidän omien etujensa turvaamiseksi he ovat syöttäneet meille harhaanjohtavan entrooppisen maailmankuvan orientaation, jossa esim. tietoa muka pitäisi kahlita, säännöstellä ja jopa tahallaan muuttaa (Valepropaganda).

Tuo entropian kasvu on se tekosyy; kansalaisten mieliin istutettu käsitys entropiasta avoimesti hyödyllisenä käsityksenä tiedon kontrollissa (Muka validia ja oikealla tavalla formaalia tietoa (tiedettä) saa jakaa ainoastaan viralliset koulut ja yliopistot) on käänteisesti eliitin näkökulmasta antientropian salaista eliminoimista. Toisin sanoen muka haitallisen hajeen lisääntymisen ehkäisemistä / ohjaamista käytetään tekosyynä antientrooppisesti rakentavien ja tietoa lisäävien ajatusmallien ja menetelmien vähentämiseksi.

Miksi tietoa halutaan näin kahlita, säännöstellä ja tahallaan muuttaa, jotta antientropia saataisiin riittävästi kahlituksi? --> Jotta kansat eivät oppisi liikaa ja haastaisi eliitin asemaa, ja jotta he pysyisivät niinä alentuvina ja muokattavina lampaina, joita eliitti tarhaa. Eliitin ydinporukat ohjaavat siten entrooppista maailmankuvaa maailmaan esim. valtavirtamedian sekä virallisten koulujen ja yliopistojen kautta ja siinä hyödylliset idiootit levittävät sitä ns. entropiauskossaan edelleen. Jatkossa tulen selventämään lisää sitä, miten tämä käytännössä monilla eri tavoilla toteutuu ja miten sitä voidaan vastustaa tuomalla sen sijalle antientrooppisen maailmankuvan ajatusmalleja ja käytäntöjä.

"Arkinen vertauskuva entropiasta on huoneen epäjärjestyksen kasvaminen, mikäli ei tee työtä sen siistinä pitämiseksi. Vaikka tässä vertauskuvassa onkin enemmän kyse huolimattomuudesta kuin entropiasta, kuvastaa se silti asioiden pyrkimystä kohti suurempaa epäjärjestystä." --> Tässä yritetään hyvin ontuvasti ja harhaisesti selittää juuri korostamalla entropian virheellistä asemaa, että "asioilla olisi muka silti pyrkimys kohti yhä suurempaa epäjärjestystä". Jo yllä selvitetty sanottuna voimme alasampumalla räjäyttää: SE ON HELVETINMOISTA VALETTA!

Näin on saatu aivopestyä hyvin paljon läpikotaisin länsimainen maailmankuva virheellisesti uskomaan muka moisen tarpeellisuuteen tai itsestään selvyyteen. Että olisimme muka pakotetut taipumaan mm. sellaisiin menetelmiin ja poliittisiin ideologioihin, jotka pyrkivät hillitsemään ja kahlitsemaan tuota "asioiden pyrkimystä kohti suurempaa epäjärjestystä" eli muka alistumaan entropian olemassa oloon ja siihen muka sopeutumiseen.

Tämä on oleellinen kohta ymmärtää: Globaalin eliitin ydinryhmät ovat oivaltaneet jo kauan sitten tähän liittyvän erittäin suuren mahdollisuuden käyttää ko. virheellisesti kansoille syötettyä maailmankuvavankilan harhaorientaatiota hyväkseen. Tämä on ilmennyt historian saatossa erittäin monilla tavoilla, joita parhaiten ovat kuvanneet juuri LaRouche -liikkeen historiakuvaukset.

Eli --> Globaali eliitti on "oivaltanut" jopa ihan tahallaan tuottaa maailmaan illuusioiksi sellaisia olosuhteita ja ajattelumalleja, jotka tahallaan tukevat tuota entrooppista maailmakuvaa ja taipumista sen valtaan häivyttäen antientrooppisen potentiaalin alleen. Käytännössä tämän ilmentyminä ovat juuri ne kaksi keskeistä eliitin menetelmää, joita tänäänkin käytetään oikeastaan enemmän kuin koskaan ennen meitä kansalaisia vastaan: "Order Out of Chaos"- ja "Problem - Reaction - Solution" -kaavat eli käytännössä esim. ns. false-flag -operaatiot ja ns. proxy-sodat / -vallankumoukset jonkun toisen / toisten nimissä jne.

Näin eliitti tahallaan manipuloi haluamiaan alustoja ekonomispoliittiselle kentälle, joille näin syntyy valtavan pakottavia, mutta siis harhauttavia suuntauksia kohti entropiaa ja sen takia lisääntyviä "vaatimuksia" sellaisen hillitsemiseksi eliitin itsensä juonimalla tavalla vahvistaakseen kontrolliaan ja valtaansa oman etunsa maksimoimiseksi meidän kansalaisten kustannuksella ja meitä vastaan.

Täten erittäin tärkeä vastavoima tälle manipulaatiolle on juuri se, että jo lähtökohtaisesti maailmankuvien tasolla käsitetään entropian ylikorostuksen olevan juuri manipuloitua ja harhauttavaa illuusiota ja sen sijaan oikeampi ja parempi malli on antientrooppisen maailmankuvan antimet! Käytännössä meidän täytyy siis pureutua lääkitsevästi niihin menetelmiin ja ajatusmalleihin ne eliminoiden, jotka sekä tuottavat liikaentropiaa että eliminoivat tarpeellista antientropiaa ja niiden puitteissa ilmeneviä seurannaisvaikutuksia. Jatkan myöhemmin lisää tästä esimerkein.

"Entropia kasvaa, kun sekoitetaan saman verran kuumaa ja kylmää vettä eristetyssä astiassa. Lämpötilaerot tasoittuvat siten, että lopullinen lämpötila on alkuperäisten lämpötilojen keskiarvo eikä alkuperäistä tilannetta voida enää mitenkään palauttaa. Entropian kasvu ilmenee myös siinä, että jääkuutiot sulavat juomassa, mutta juoman lämpötilan pysyessä vakiona siihen ei voi enää itsestään syntyä uusia jääkuutioita." --> Maailmankaikkeudessa MIKÄÄN ei ilmene eristetyssä astiassa KOSKAAN, joten on aivan turhaa tehdä tieteellisiä kokeita sellaisten puitteisiin jäämällä! Tämänlainen virheellinen koejärjestely tai sen virheellinen loppujohtopäätös on siis vain sitä selvää harhaanjohtamista entropian harhauttavan korostamisen saavuttamiseksi. Tässäkin tuudittaudutaan siihen virheelliseen käsitykseen, että jonkun prosessin peruuttamattomuus muka olisi todiste entropian kasvusta; päädytään virheeseen siis juuri eliminoimalla kontekstit ja pitäytymällä "eristettyjen astioiden" oleellisesti havainto- ja ymmärryskykyä kaventavassa orientaatiossa. Ei ole mitään oleellista todistusvoimaa entropian suuntaan sillä, että voiko lämpötilaltaan vakiona pysyvä juoma luoda itsestään jääkuutioita vai ei.

Globaalin eliitin keskeisiin keinoihin entrooppisen maailmankuvaharhan luomiseksi kansalaisten keskuuteen kuuluukin juuri sekin, että meidät saadaan juonimalla ja manipuloimalla virheellisesti uskomaan kavennettuihin ja muka peruuttamattomiin maailmankuvaorientaatioihin, joista juontuu ajattelu- ja käsitystapojen kautta tarpeettomasti orjuuttavia ja väärin lokeroivia elämäntapoja eliitin etujen maksimoimiseksi meidän kansalaisten kustannuksella ja meitä vastaan --> Kansalaisille syntyy muka kohtalonomainen tarve kuulua tiettyyn sosiaaliseen luokkaan tai ideologiaan, jota korostaa lisää muka joku tietty tapa pukeutua, käyttäytyä ja ajatella --> Eliitti vs. alammaiset, fasistit vs. kommunistit jne.

Näin syntyy myös pohja eliitin junailemalle hajoita ja hallitse -taktiikalle, kun eliitti käyttää hyväkseen kansalaisille näin rakennettuja entrooppisia elämän orientoitumisen kaventavia ja alistavia malleja tai pikemminkin juuri pakkopaitoja. Näin eri merkkiset "pakkopaitaiset" voidaan saada helpostikin esim. taistelemaan keskenään vastakkainasetelmallisesti, missä eliitin jokin tavoite toteutuu sitä kautta; kaaoksen kautta juonittu eliitin etua suosiva järjestys jollekin tietylle alueelle etnisten / ideologisten manipulaatioiden kautta. Miettikääpä näitä äskettäisiä Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan vallankumousteluja juuri tässä mielessä.

Poliittiset, yhteiskunnalliset ja uskonnolliset ideologiat ovatkin olleet viimeisten satojen vuosien aikana globaalin eliitin tehokkaasti käyttämiä tahallisen kaventavan ja tukahduttavan manipulaation menetelmiä. Voimme hyvin nähdä sen esim. juuri fasismin ja kommunismin vastakkainasetelmallisen orientaation istuttamisessa viime vuosisadalla länsimaisen mielen syövereihin, joka on peittänyt oikeimman ongelman; sen, miten globaali eliitti oikeasti käytännössä meitä orjuuttaa, tyrannisoi ja kontrolloi ennen kaikkea rahan syntymekanismin avulla!

Meitä halutaan siis lokeroida ja luokitella vaikka kuinka ahtaasti, jotta eliitin aseman kyseenalaistava ja tuhoava antientrooppinen potentiaali ei pääsisi liikaa ulos kehittymään kansalaisten keskuuteen. Samalla jaetaan kansaa eliitin hyödyksi tuleviin "eliittikätyreihin" ja alammaisiin eli entropiaa tähdennetään myös ihmisten muka muuttumattomaan syntyperän tähdentämiseen --> Olet joko johdettava tai johtaja muka kohtalonomaisella varmuudella ja jyrkällä erottelulla. Meille jopa uskotellaan virheellisesti, että kansalaiset (Etenkin ne, jotka halutaan pitää johdettavina) eivät muka omaisi yhtään riittävästi kykyä kehittyä antientrooppisen maailmankuvan puitteissa; kuvataan sitten tilannetta tyyliin, että tyhmät kansat muka ansaitsevat yhtä tyhmät johtajat yms. muka fiksua.

Kuten olen todennut ja kuten LaRouche -liike on todistanut, niin kaikilla ihmisillä on tahdonalaisen mielen omaavana potentiaalia nimenomaan myös antientrooppiseen kehitykseen: Sitä täytyy vain yhteiskunnallisilla päätöksillä ja menetelmillä sekä ajattelutapojen muutoksilla luoda esiin. Vasta sitten oikea renessanssi pystyy alkamaan! Tätä tarkoittaa myös tasa-arvo; jokaisella on mahdollisuus antientrooppisen maailmankuvan kehitykseen omilla tavoillaan.

"Maailmankaikkeutta voidaan pitää eristettynä systeeminä. Siksi sen kokonaisentropia on käytännössä jatkuvassa kasvussa. Nykykäsityksen mukaan maailmankaikkeus laajenee jopa kiihtyvällä tahdilla: se merkitsee, että vähitellen galaksit, tähdet ja lopulta niiden atomit ja atomien osaset sekä lämpöenergia hajaantuvat yhä tasaisemmin avaruuteen. Näin maailmankaikkeus kulkee kohti suurinta mahdollista entropiaa. Koska maailmankaikkeuden ulkopuolella ei katsota olevan mitään, päädytään lopulta lämpökuolemaksi kutsuttuun tasa­paino­tilaan, jossa ei voi enää tapahtua muutosta." --> Taas virhepäätelmä; ei ole yksiselitteisesti todistettavissa, että eristetystä systeemistä seuraa välttämättä ja väistämättä muka sen päätyminen jatkuvasti kokonaisentropiaa kasvattavaan kierteeseen. Oikeampi näkemys tähdentää sen sijaan, että maailmankaikkeus on pikemminkin jatkuvasti antientrooppisesti kehittyvä kokonaisuus joka kohdassaan vaihtelevilla tavoilla.

Onhan nimittäin loogisesti täysin selvää jo se, että "galaksit, tähdet ja lopulta niiden atomit ja atomien osaset sekä lämpöenergia" eivät voi hajaantua tasaisesti avaruuteen, koska ne itsessäänkin ovat jatkuvasti eteen päin kehittyvissä eriasteisissa tiloissa tuottamassa eri asteisia kehityksen kohtia avaruuteen moninaisista keskinäisistä vuorovaikutussuhteistaan puhumattakaan; esim. tähtiä ja ns. tähtisumuja syntyy ja kuolee jatkuvasti vaihtelevilla tavoilla kaikkialla.

Tämäkin on siis globaalin eliitin tieteeseen ja länsimaiseen mieleen ujuttamaa harhauttavaa propagandaa, missä meidät kansalaiset on huijattu uskomaan muka siis siihen paikkaansa pitämättömään myyttiin; "Asioilla on muka pyrkimys kohti suurempaa epäjärjestystä". Propagandatavoite tässä on siis se, että me emme oivaltaisi olevamme osa maailmankaikkeuden antientropiaa, vaan meidät on täten entropian avulla alistettu luulemaan olevamme muka irrallinen ja riippumaton osa maailmankaikkeutta ja osaltaan tahdonalaista luovuuttammekin, missä meitä voidaan järjestellä entrooppisen kahlitsemisen ja tyrannisoimisen menetelmin ym. tapaan eliitin tahtoon. Tavallaan osuvasti näitä eliitin sairaita teesejä ja menetelmiä voidaankin sanoa "lämpökuolemaan" johtaviksi mielen ja sielun kuolioiksi.

"Maapalloa voidaan pitää suljettuna systeeminä, koska se ei kovin suuressa määrin vastaan­ota ainetta avaruudesta eikä luovuta sitä; tällöin jätetään huomiotta meteoriittien maapallolle tuoma (suhteellisesti ottaen vähäinen) ainemäärä." --> LaRouche -liikkeen tieteelliset tutkimukset osoittavat mm. sen, kuinka esim. atomien tasolla on havaittavissa ulkoavaruuden vaikutusta ja syklisyyttä eli toisin sanoen vuorovaikutusta löytyy Maapallon ja ulkoavaruuden välillä esim. sillä tavalla ja pelkästään jo se kumoaa väitteen Maapallosta suljettuna systeeminä. Tämä suljetun systeemin korostaminen taas on sitä entrooppisen maailmankuvan valepropagandaa, missä ihmismielen tahdonalaista antientrooppista energiaa halutaan tahallaan kahlita.

"Energia- ja massavirtojen myötä voi eristämättömän systeemin entropia kasvaa tai vähentyä.[9][10][11] Niinpä maapallollakin materia- ja energiavirrat voivat paikallisesti saada aikaan entropian vähenemistä, esi­merkiksi lämpö­tila­eroja Maan eri alueiden välille, mutta silti entropia kasvaa laajemmassa systeemissä, jonka muodostavat Aurinko, Maa ja ympäröivä avaruus." --> Tämä ontuva selitys yrittää muka osoittaa, että pienistä antientrooppisista ilmentymistä huolimatta entropian kasvu olisi muka silti aina pääsääntö. Näin ei siis ole ja se pätee Aurinko, Maa ja ympäröivä avaruus -kokonaisuuteenkin. Kuvitelkaa ja miettikää nyt; entropia tarkoittaisi tässä sitä, että koko aurinkokuntamme ainoa tie olisi muka ajan saatossa (Miljardeissa maan vuosissa) rapistua pelkästään pölyksi ja atomeiksi ilman, että niistä siinäkään tapauksessa muodostuisi aineksia uusia planetaarisia tai tähtijärjestelmällisiä systeemeitä varten. Aikamoisen epäloogista ja epämääräisen synkkää maailmankuvaa sellainen todella ilmentää!

On toki ymmärrettävä se, että maailmaa ei voida määrittää myöskään täydellisen ja yksioikoisen antientrooppiseksi. Siksi on oltava tarkkaavainen virheiden mahdollisuuksien suhteen myös LaRouche -liikkeen ideoiden ja teesien suhteen. On kuitenkin tämän analyysini pohjalta oivallettava, että länsimaisen ihmisen mieliin iskostettua entrooppista orientaatiota on erittäin paljon liioiteltu ja antientrooppisten potentiaalien olemassaoloa on rankasti piilotettu ja mitätöity ekonomisten ja poliittisten katalien pelien turvaamiseksi eliitti-intressien hyväksi!

"Elävät olennot eivät ole eristettyjä eivätkä edes suljettuja systeemejä[13], ja ne pystyvätkin hyödyntämään saamaansa energiaa siten, että niissä entropia vähenee. Näin tapahtuu esimerkiksi kasvien kasvaessa, kun ne Auringon energiaa hyväksi käyttäen valmistavat fotosynteesin avulla orgaanisia yhdisteitä." --> Tämä seikka on tietenkin LaRouche -liikkeenkin esille tuoma juurikin fotosynteesiesimerkillä tähdennettynä. He kuitenkin tähdentävät lisäksi, että tämänlainen antientrooppinen kehitys ei siis rajoitu pelkästään tällä tavalla biologiseen elämään, vaan antientropiaa eli entropian vähenemistä tapahtuu todellakin myös ns. seuraavallakin tasolla eli ihmismielien kentässä noosfäärissä ulottuvuutenaan osallisuus ja vuorovaikutus koko maailmankaikkeuden antientropiseen kehitykseen. Siinä ihmisen ylläpitämässä noosfäärissä antientropian potentiaali ilmenee myös tahdonalaisesti eli tahdonalaisena luovuutena, mikä on toistaiseksi ainoa tunnettu sellainen entropian muoto.

Tässä siis johdantona selvitys entropian ja antientropian ominaisuuksista ihmiskunnan suhteen ja sen käyttämänä. Mielessäni on jo monta sovelluskohdetta, joiden selittäminen entropia vs. antientropia -maailmankuvataistelun kuvaamalla avulla avaa ja kertoo paljon oleellista ihmisyydestämme ja ongelmistamme yrittäessämme muodostaa hyvää yhteiskuntaelämää kaikkine puolineen.

Palaan niihin omien kirjoitustensa puitteissa ja analyysiin tulevat silloin mm. monet sosiaaliset ihmiselämän ilmentymät ja juuri nyt erittäin tärkeät poliittiset ideologiat - asenteet ja siinä mm. viime aikoina pikantisti pintaan nousseet Perussuomalaisten yhteiskuntateesien ongelmakohtien läpikäyminen ja se, miksi esim. talousdemokratian teesit sitä vastoin ovat ilmentämässä paljon paremmin humaania lähestymistapaa kohti antientrooppista maailmankuvaa ja yhteiskuntajärjestystä...

Aivan lopuksi tässä vielä syventäväksi lähdeaineistoksi LaRouche -liikkeen aihetta käsitteleviä ja sivuavia sisältöjä videoina vanhimmasta uusimpaan mukanaan kunkin englanninkieliset kuvaukset:

Dynamics and Vis Viva: An Introduction: "The incredible blunders made by the professional fool René Descartes on the laws of motion were an amusing inspiration for Leibniz's discovery of the true principle underlying physics: dynamics. Specifically, Leibniz demonstrated that understanding the power of motion is impossible if you are guided by your senses: only the mind can understand power."

Dialogue with LaRouche: Tensors, Counterpoint, and Creativity: "Lyndon LaRouche and Harley Schlanger discuss the revolutionary breakthrough from the basement team."

Changing Nature: "Some say they are concerned about "saving the environment," but few think about the difference between improving nature and simply letting it be. The history of the Earth is one of constant change, and there is nothing special or fragile about current conditions. Instead of constancy, let's make things better!"

Dynamics II: Least Time and Credit: "Continuing from the last dynamics video, Jason Ross covers Fermat's brilliant discovery of least-time (making fun of Descartes again) and applies the least-action approach to economics, specifically, the difference between credit and monetarism."

Decay Rates and Time: "The false notion of an empty time and space, containing self-contained, fundamental particles, prevents sane thinking about science, culture, and economics.
Variations in atomic decay rates provide a certain empirical grounding in rejecting the possibility of "empty" space-time. All processes take place in a context, which is implicitly a universal one. This goes for atomic nuclei, economic decisions, and individual lives.
Note: Although a cesium atomic clock was included in a list of possible time-keeping devices, it does not operate based on atomic decay. Consider it as another example of a clock.
References: Selected primary source documents include:
Fishbach and Jenkins, Perturbations of Nuclear Decay Rates During the Solar Flare of 13 December 2006
Fishbach, Jenkins, et al., Evidence for Correlations Between Nuclear Decay Rates and Earth-Sun Distance
Reiss, Accelerated Beta Decay for Disposal of Fission Fragment Wastes
"


Biogenic Migration of Atoms: Nitrogen: "The nitrogen cycle is one of the many flows that are fundamental to the biogenic migration of atoms in the Biosphere and, potentially, beyond."

Basement Interview: On What Makes Sense: "Alicia Cerretani interviews Basement Research Team member Sky Shields on the issue of sense perception, as treated by Lyndon LaRouche in his latest report, "Science's Next New Undertaking: What Makes Sense?" "

The Science of Glass-Steagall: "The matter of Glass-Steagall far exceeds any mere discussion of money, or even re-organizing the banking system. Glass-Steagall gets directly at the substance of mankind's ability to willfully exert his creative powers over the universe to increase his ability to exist. Indeed this is the basis for understanding economic value. Here we take the case of Iron Ore deposits and the oxygen crisis as a pedagogical case in point."

Economic Value: A Return to ‘Future’: "Economic value depends on context: only with a clear understanding of a viable future goal can present economic activity be valued. Just as there are no physical properties of substances or particles themselves, so too is economic value not found in the object or job itself: it is found in its contribution to the future. The implications of this for the practice of physics and the paradoxes of quantum mechanics are explored."

Evolutionary Potential: "Sky Shields and Alicia Cerretani discuss the anti-entropic nature of life, and its relationship to creativity as an all-pervasive principle of the universe. They explore several examples of so-called "convergent evolution," and discuss its relationship to large-scale galactic, and inter-galactic cycles, as well as its significance for economic policy making today. Free-trade and liberalism are the enemies of creativity, and must be rejected in favor of true creative progress if we as a species are to survive the death of this present, rotten, system."

The Electromagnetic Platform: "Everywhere you look in the biosphere and the lithosphere, new, more highly organized states of space, or platforms are being created. Why would it be any different for mankind? Here we examine billions of years of geological history, specifically the biosphere's role in engineering the vast amounts of cosmic and solar radiation into a habitable planet. This incredibly creative biological history, in turn, begins to inform us what our role is in creating the next billion years of history.".

No comments: