Sunday, January 10, 2016

Länsirappion ymmärtämisestä Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin avulla - Kognitiivinen dissonanssi ajattelun ja toiminnan haittana valveutumisessa länsieliitin valtamissiota vastaan

Poimin taas esille yhden Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin avulla tekemistäni yhteiskunnallispoliittisista pohdinnoistani - Tällä kertaa on aika katsoa ko. länsirappion ymmärtämisongelmiin liittyvistä psykologisista mekanismeista ns. kognitiivista dissonanssia, joka on yksi merkittävimmistä ihmismielen ansoista haittaamassa asioiden ymmärtämistä ja jopa havaitsemista.

Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogissa tutkittu ja havainnollistettu dialektiikka esoteeristen ja eksoteeristen tiedontasojen välillä on oleellinen pohja tarkastella tämän psykologisen mekanismin haittapotentiaaleja.

Aluksi tässä on vielä kertauksena edelliset kaksi tämän sarjan osaa viime viikoilta > Länsirappion ymmärtämisestä Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin avulla - Eliitin sairas psykologia historiansa vankina ja lapsen asteelle jääneenä kehittymättömyytenä ja Länsirappion ymmärtämisestä Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin avulla - Länsieliitin kulissien takaisesta hierarkkisesta valtarakenteestaan ja "johtajuudestaan".

Mitä siis tarkoittaa kognitiivinen dissonanssi nimen omaan länsieliitin toimia ja olemusta tutkittaessa sekä laajemmin maailman ymmärtämisessä ja maailmanparantamisessa - aktivismissa?

Se tarkoittaa länsieliitin toimien ja olemuksen ymmärtämisessä sitä, että eksoteerisen havaintoposition omaavien ihmisten on hyvin vaikeaa nähdä saati määrittää ihmistiedon ja -toiminnan koko olemuksessa eksoteerisia ja esoteerisia tasoja, niiden eroja ja niiden keskinäisen dialektiikan vuorovaikutuksia ja merkityksiä. 

Eksoteerisen tason tieto ja toiminta näyttää useimmista ns. valveutumattomista ainoana oikeana ja ainoana olemassa olevana tietoisuutena, jolloin esoteerisen tiedon havaitsemisen / ymmärtämisen yritys synnyttää siis kognitiivista dissonanssia > Se on tässä katsannossa ristiriitaan näiden eri tietoisuuksien konfliktissa joutuneen mielen psyykkistä torjuntaa. 

Se tuottaa tyypillisesti projisointi-, syntipukki- ja vastakkainasettelumalleja harhaiseksi sijaistietoisuudeksi eksoteerisen teatterin sumentaman totunnaisen tietoisuuden suojelemisena. Siitä seuraa herkästi myös yhtenä jatkomekanismina kollektiivisella tasolla ideologisia ja ryhmävahvistatumisen ajatusvirheitä.

Koska länsimainen ihminen on oppinut ja suorastaan elimellisesti sisäistänyt eksoteerisen tietokokonaisuuden varhaislapsuudesta saakka säännöllisenä ja jatkuvana tietoisuuskehityksenä koulujen, valtamedian, populaarikulttuurin ja jopa kaiken ympäristön visuaalisten / symbolisten viestien-tietojen tuputuksen myötä, niin esoteerisen tiedon havaitseminen aitoa maailmanparantamista ja totunnaisen kyseenalaistamista varten aiheuttaa jopa pysyväluonteista kognitiivista dissonanssia.

Eksoteerinen teatteri siis koetaan totuudellisuutena ja sen takana oleva ja operoiva salakavala ja harhauttava esoteria jää "ei-olevaisen" rooliin > Kulissien takaisen paljastaminen näyttää eksoteerisesta positiosta mielettömyydeltä, kun "ei-olevainen" ei muka voisi sisältyä eksoteerisen position kokemisessa ainoaksi tietoisuudeksi rajattuun "olevaiseen". 

Niinpä "ei-olevaisen" myöntämisen yritys olemassa olevaksi horjuttaa niin paljon eksoteerisen teatterin kokemista totuudellisuutena, että mielen psykologialla ei ole käytettävissään tajuntaa riittävästi / sopivasti muuttavia työkaluja ko. teatterin myöntämiseksi valheeksi ja oman itsensä tunnistamiseksi siinä harhaanjohdetuksi.

On syytä tajuta aktivismin parantamiseksi, että länsieliitti osaa käyttää hyväkseen tällä(kin) tavalla sokeutunutta ja rajoittunutta mieltä intressiensä ajamiseen, ja osaa jopa tarkoituksella tuottaa sellaista mielen vankilaa ihan "teolliseen" tapaan käyttöönsä! - Länsieliitin kontrolli sekä esoteerisen että eksoteerisen tiedon tasoista mahdollistaa sellaista. 

Ei kuitenkaan täydellisesti, mikä on yksi toivo väestöjen aktivismin roolin parantamiseksi eliitin koko agendaa vastaan!

Seuraavat seikat siis pätevät haittavaaroina, kun pyritään kyseenalaistamaan ko. eksoteerisen ja esoteerisen väärä dialektiikka ja oppimaan parempaa aktivismia sen mukaan:

>> Länsieliitin kulissien takaisen toiminnan ja olemuksen tutkiminen eli valveutuminen edellyttää korostuneesti mm. juuri esoteerisen tiedon oppimista ja havaitsemista osaltaan eksoteerisen teatterin valheiden ja sisältövääristymien nousemiseksi sen avulla heijastuksellisesti esille käsittelyyn > Dialektiikkaa koko olevaisessa totuuden ja valheen kesken on opittava tunnistamaan ja sen piirissä käytännön ilmiöistä on opittava kehittämään itselleen ja yhteisöille maailmanparantamista oikein.

>> Kognitiivinen dissonanssi hidastuttaa ja ehkäisee tuollaista valveutumista ja kehittymistä merkittävästi, mikä on yhteiskunnallispoliittisessa ajattelussa ja toiminnassa psykologisten ja sosiologisten ongelmien yksi pääaiheuttajista ja este kuvatun eksoteerisen teatterin tunnistamisessa valheeksi ja aivopesuksi.

>> Kokonaisuutena siis tällainen valveutumisen puute ja este jättää sekä keskeisiä ongelmia käsittelemättä että lisää väärien lääkkeiden ja väärien ongelmanratkaisutapojen käytön vaaraa.


Käytännön esimerkkejä sellaisista vaaroista > 

Viimeaikaisista yhteiskunnallispoliittisista ilmiöistä vaikeimmin ymmärrettäviä ja kuvatulla tavalla väärin valveutumisessa haitallisimpia väärin käytettyinä tässä mielessä ovatkin olleet meneillään olevaan maahanmuuttokriisiin sekä ilmastonmuutosalarmismiin liittyvät seikat: 

Kummassakin eksoteerisen teatterin tasolle on ympätty harhaan johtavaa ja valheellista maailmanparantamisagendaa (monikultturismi ja Agenda 21) väestönkontrollina ja aivopesuna, mutta länsieliitin maailmanvaltamission operatiivinen sydän on ollut piilotettuna kummassakin tapauksessa juuri esoteerisen tason kulisseissa vakavan salakavalasti ja monellakin tavalla.

Eksoteerisen position omaavien väestöjen keskuudessa seurauksina molemmissa onkin nähty viime aikoina näistä ymmärrys- ja havaintovajauksista sekä kognitiivisen dissonanssin voimistamana juuri seuraavaa: 

-- Maahanmuuttokriisin käsittelyssä tilanteen syvän ja esoteerisenkin ymmärtämisen sijaan on tapahtunut polarisaatiota kapealla ja vääristävällä eksoteerisella tasolla aivan liian pinnallisiin ja harhaan johtaviin vastakkainasetteluihin > Se on ollut sosiaalista hajoamista edesauttava seikka myös, kun toimintaa on tapahtunut ideologisten ja ryhmäsidonnaisten ajatusvirheiden saattelemana.

-- Ilmastonmuutosalarmismissa puolestaan yhteishyvällisen ja edistyksellisen tieteen sijaan peloilla ryyditetyistä uskomuksista ja eksoteerisella teatterilla sumennetusta toiveajattelusta on tullut yhteishyvää rapauttavaa pseudotiedettä.

Molemmat haittaskenaariot toimivat siis länsieliitin imperialismia edesauttavina "hajoita ja hallitse" -työkaluina, joita on myös tarkoituksella eliitin kabineteista käsin vahvistettu ja suunniteltu jo hyvin kauan.

Olen yli 7 vuotta kestäneen aktivistiaikani puitteissa havainnut myös, kuinka kognitiivinen dissonanssi ei ole edes ainut psykologinen-sosiologinen ongelma valveutumisen etenemisessä eli länsieliitin ja länsimaiden ko. ongelmien havaitsemisessa ja käsittelyyn ottamisessa - Vakava haitta on ollut samalla kertaa myös itse ajattelun sisällöissä ja laaduissa, joka on ollut taantumassa länsimaissa mm. sokeaan individualismiin, kuten Seppo Oikkonen on onnistuneesti havainnollistanut viime vuosien kirjoituksissaan:


Bloginsa > Alkon kassalla ja Kuinka Karl Marx tavataan.

Tähän kun lisätään länsieliitin ko. toiminta ja vaikutus yhteiskuntiin heidän nykyisessä missiossaan mm. juuri kartesiolaisen paradigman (länsimaisten arvojen ja toimintatapojen parhain ajattelu-toimintapotentiaali) historiallisesti tuottamia hyviä yhteiskuntahedelmiä vastaan, niin kokonaiskuvana paljastuu hirvittävän tragedian vaara! - Valitettavasti viime vuonna 2015 jouduimme katsomaan sitä etenemässä jo hyvin hälyttävällä tavalla mm. juuri Suomessa.


Niinpä olen havainnut, kuinka valveutumisen käytännön toteutuminen poliittisiksi vastavoimiksi eliitille ja agendoilleen sekä uusien vaihtoehtojen luomisvoimiksi ja vanhojen hyvien ideoiden edelleen kehittämisen projekteiksi joutuu yrittämään kasvamista hyvin sairaassa, saastuneessa ja sokeamielisessä ajatteluympäristössä.

Kulunut vuosi 2015 kaikkine tapahtumineen vahvisti siis havaintoani sellaisesta, ja olen sen takia edelleen alkaneen vuoden 2016 suhteen skeptinen, josko sen aikana mitään oleellista parantumista näihin asioihin olisi tulossa:


---> Vuoden 2015 yhteiskunnallispoliittinen tilinpäätös - Suomen rappioprosessi kiihtyi rajusti monine ilmiöineen länsieliitin intressien ikeessä.

Tilanne on yhteenvedetysti sanottuna sillä tavalla paha, että katson kokonaisuudessaan länsiväestöillä olevan toistaiseksi esim. Suomenkin katsannossa ai
van liian mahdottomat ja riittämättömät ajattelu- ja vaikutuspotentiaalit tuottaa tarvittavaa yhteiskunnallispoliittista muutosta, sekä erityisesti tuottaa tarvittavan humaaneja, edistyksellisiä ja oikeamielisiä johtajia keskuudestamme riittävän kattavasti auttamaan esimerkeillään kokonaisia väestöjä uhkaavan sivilisaatioperikatovaaran poistamiseen saati neorenessanssillisen maailmanparantumisen luomiseen...

Vasta väestöjen yleinen valveutuminen käsittämään länsieliitin ko. toiminnan ja olemuksen rakennetta sekä eksoteerisen teatterin ja esoteerisen piilosisällön dialektiikkaa, auttaa se ajassamme havaitsemaan yhteiskunnallispoliittisia haitallisuuksia oikein ja sen mukaan kohdistamaan ongelmanratkaisuja sopivasti. Se vaatii tietoisuuskehitystä mm. juuri ilman kognitiivisen dissonanssin kuvattua haittaa. 


Näiden potentiaalien ansiosta uudistuva kollektiivinen tietoisuus voi sitten alkaa tuottamaan ajatteluun ja toimintaan sellaista valveutumisasteen nousua, missä edustuksellisen demokratian toimintakin palautuu hyväksi vaikuttamisen kanavaksi, ja uusiakin yhteiskuntakehityksen parantavia muotoja voi päästä valtaan.

Nythän tilanne on siis se, että edustuksellista demokratiaa ei itse asiassa enää edes ole oikeasti esim. täällä Suomessa, vaan poliittinen toiminta on täällä virallisella tasolla hyvin korostuneesti länsieliitin kulisseistaan käsin promotoimaa ja asiamiestensä toimesta pakottamaa taloususkonnollista, plutokraattista, imperiaalista ja neofeodaalistavaa "luovaa tuhoa".


Se ei edes ole ensinkään politiikkaa, vaan on yksinomaan "atonistista" valtamagiaa ja lapsen tasolle jääneen roolipelaamisen maailmanvaltiaspakkomiellettä naamioituna vielä jonkin aikaa eksoteerisen teatterin lavalla pinnallisen näennäisesti "demokratian" ja "länsimaisten arvojen" valekaapuihin.

Oikeasti demokratia ja länsimaiset arvot ovat jo vaarallisen pitkälle tuhottuja! >> Elämme siksi toistaiseksi sivilisaatioperikatoa aiheuttavia aikoja länsimaissa ja Suomessa - Kuinka pitkään se kausi ja uhka jatkuu?!...

No comments: