Thursday, September 08, 2016

HAARP-järjestelmä ja säänmuokkaus - Ajatusvirheet ja väärät uskomukset salaliittoteorioiden vaarallisina kompastuskivinä aitoon tietoisuuden ja ymmärryksen kasvuun (Päivitetty!)

Yhteiskunnallisessa kirjoittelussani on jäänyt vuosien mittaan kunnolla käsittelemättä säänmuokkaukseen ja siinä mm. HAARP-järjestelmään liittyviä asioita, mutta nyt se tapahtuu erityisesti oman meteorologisen tietämykseni kautta, ja päähuomio on siis säänmuokkauksen kyseenalaistamisessa tuomalla esille siinä ilmeneviä ajatusvirheitä ja harhaanjohtavia uskomuksia. 

Sään- tai pikemminkin ilmastonmuokkausta toki on tehty, mutta se ei ilmene sillä tavalla, kuten aiheen salaliittoteoreetikot yrittävät väittää. He varoittavat siksi liioitellen ja väärin tiedoin, ja se on omiaan luomaan paniikkia ja pelkoa, mikä toimii haitallisesti ymmärrystä ja tietoisuuden evoluutiota vastaan.

Tämä väärän salaliittoteorian - säänmuokkaususkomusten - kyseenalaistaminen on NWO:n eli länsieliitin kaikenlaisten maailmanvalloitus- ja maailmanhallintamissioiden kritisoimisen ja antihumaaniksi osoittamisen piirissä tärkeää, koska on jatkuvasti vaarana ajautua ko. kritiikissäkin pseudotieteelliseen huuhaahan ja muihin ajatusvirheisiin, jotka puolestaan haittaavat merkittävästi juuri myös NWO:n vastaisen kritiikin uskottavuutta, ja nämä ansat ja vääristymät voivat pahimmillaan johtaa haitallisiin valeoppositiollisiin rakenteisiin ja kultteihin, jopa psykoottisiin maailmankuviin.

Salaliittoteoriat ovat kuitenkin velloneet näiden säänmuokkausasioiden parissa jo vuosikausia tietyissä piireissä, ja alkaneetkin jo muodostua em. vääriin suuntiin! - Siksi siis alla oleva analyysini on tärkeä sen yhteiskuntahaitan paljastaja! >>


Etelä-Norjassa äskettäin (perjantaina 26.8.2016) tapahtunut porojen massakuolema salamaniskussa on taas voimistanut noita harhaisia salaliittoteorioita HAARP-järjestelmän asekäytöstä ja säänmuokkauksesta. Tapaus on myös joka tapauksessa herättänyt ihmetystä >> Järkyttävä näky kansallispuistossa: yli 300 poroa kuoli salamaniskuun.

Tapauksen myötä olenkin parin viime viikon aikana kohdannut varsin villejä ja utopistisia väitteitä säänmuokkauksesta ja HAARP-järjestelmästä, kun tuon Norjan salamatapauksen on väitetty olleen mm. jonkinlainen "skalaariaseen / HAARP-aseen säde".

Itseäni siis ihmetyttää tuon normaalin luonnonilmiön kohtelu näin salaliittotapauksena, ja tämän myötä olenkin tunnistanut nyt entistä vakuuttavammin HAARP- ja säänmuokkaussalaliittoteoretisoinnin disinformaatioksi ja monilta osin jopa puhtaaksi tieteisfantasiaksi ilman mitään suhdetta todellisuuteen.

Tässä kirjoituksessa siis otan ko. disinformaation kyseenalaistamisen ja kritiikin kohteeksi, missä havainnollistan esimerkeillä ja monenlaisilla meteorologisilla tiedoilla, kuinka tuollaisessa disinformaatiossa ajattelun virheet ilmenevät käytännössä.

Yhtenä lähtökohtana on havaittava, kuinka sää ja ilmasto ovat helppoja kohteita vääristävälle tiedolle ja virhetulkinnoille, koska kyseessä on vielä nopeassa kehitysvaiheessa oleva suhteellisen uusi tieteenala, ja vaikeasti hahmotettava kokonaisuus erittäin monine prosessiosineen ja ilmenemismuotoineen > Jopa ihan perustiedot meteorologiasta ja ilmastosta ovat liian vaikeita ja / tai tuntemattomia suurimmalle osalle ihmisiä.

On syytä huomata, että tieteessäkin ja siten myös meteorologiassa / ilmastotieteessä on toki vääristyneitä tiedon muotoja ja niiden haitallista käyttämistä poliittisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten agendojen ajamiseksi.

Vääristyneistä ja haitallisista agendoista aiheellisesti varoittaminen menee kuitenkin herkästi pieleen, kun kritisoija ei tunne kohteena olevaa tieteenalaa juuri ollenkaan tai tuntee sitä vääristyneessä muodossa, ja pahimmillaan tällainen virheellistää kritiikin ylimaallisen valheellisiksi prosessikuvauksiksi sekä esittää irrationaalisia ja epäsopivia yksityiskohtia kokonaisuuksiin, jotka kaikki ovat tavalla tai toisella irti todellisuudesta ja luonnosta.

Niinpä esim. juuri meteorologinen tieto vääristyy yhtäältä länsieliitin intressejä palvelevan lobbauksen kautta mm. ilmastonmuutosalarmismiksi, ja toisaalta nämä säänmuokkausfantasiat kertovat siitä, kuinka väestön tulkintakyky tieteellisistä asioista on heikentynyt paljon ja myös mm. eri sosiologisista ja ajatushistoriallisista syistä (joita mm. Seppo Oikkosen analyysit havainnollistavat, mutta se on jo toinen asiakokonaisuus....).

--- Kari K. Arvola on esimerkki ihmisestä, joka on korkealaatuisin tiedoin onnistuneesti kyseenalaistanut virallisen narratiivin tiedettä juuri ilmastoon liittyen > Bloginsa tunniste kasvihuoneilmiö.


Seuraavaksi on listattava kahdenlaisia tietoja, jotka on hyvä tutkia ja opetella läpi ennen kuin luette kyseenalaistusosioni; muutoin ette saa riittävästi kiinni kyseenalaistukseni sisällöstä, ettekä pysty hyvin vertailemaan ko. disinformaation ja kyseenalaistukseni tietoja keskenään! 

> Ensimmäisenä listaan tuohon Norjan salamaniskuun liittyviä tai sen paljastamia salaliittoväitteitä, joita olen kohdannut. Toiseksi listaan Wikipediasta linkkeinä ja lainauksina kyseenalaistustani varten paljon tietoa ja käsitteistöä meteorologian alalta >>


Norjan poromassakuolemaan ja salamaniskuun liittyneitä salaliittoväitteitä:

-- "Koskaan aikaisemmin moista tapahtumaa ei ole sattunut." > Analyysini jälkeen havaitaan, että kyllä on sattunut.

-- "Salamassa ei ole tehoa riittävästi aiheuttamaan yli 300 poron kuoleman - yli 320 poroa ei kykene toimimaan kaikki kerralla ukkosenjohdattimena" > Analyysini jälkeen havaitaan, että tehoa on aivan tarpeeksi moiseen, ja että kyse ei ole "ukkosenjohdattimena olosta".

-- "Salama oli oikeasti HAARP-järjestelmässä luotu skalaariaseen säde" > Analyysini myötä ilmenee, kuinka tämä on vain houretta.

-- "Porot eivät voineet kuolla salamaniskuun, koska todisteena ei ole riittävästi tai ollenkaan palovammoja" > Analyysini osoittaa, kuinka salamanisku kylvää kuolemaa myös ilman selviä palovammoja.

-- "Norjan porokuoleman aikana taivaalla ja säätutkassa Skandinavian alueella näkyi HAARP-järjestelmän luomia pilvimuotoja - aaltomaista ja raidallista rakennetta" > Analyysini tekee selväksi sen, että nämä pilvimuodot ovat aivan luonnollisia ja varsin yleisiä erilaisissa sääilmiöissä ympäri Maapallon.

-- "Aaltomaiset pilvikuviot ovat todiste skalaariaseen käytöstä - HAARP:sta ajettu taajuus saa pilvet muokkaantumaan" > Analyysini osoittaa, kuinka tällainen ei ole mahdollista ilmakehässämme.


Sitten meteorologista asiaa Wikipediasta >>

-- Artikkelissa meteorologia keskeinen lainaus tätä analyysiä varten on tämä >>

"Meteorologian tarkastelemista fysikaalisista prosesseista voidaan mainita

virtausyhtälöt: lähteettömän ja nieluttoman kaasumassan liikkuminen pyörivässä pallokoordinaatistossa.

termodynamiikka: paineen, lämpötilan ja tilavuuden kolmiyhteys; alapinnalta lämmitetyn/jäähdytetyn kaasumassan käyttäytyminen johon liittyy lisäksi veden haihtumiseen/tiivistymiseen liittyvä energiansiirto

veden olomuodonmuutokset: haihtuminen, tiivistyminen, jäätyminen, härmistyminen, sublimoituminen ja epähomogeenisen aerosolijakauman aiheuttamat pisarakokoon liittyvät ilmiöt kuten alijäähtyminen".

-- Ilmakehän rakenne ja ominaisuudet

-- Ionosfäärin rakenne ja ominaisuudet

-- Erikseen huomautus troposfääristä ja tropopaussista juuri tätä kyseenalaistustani varten >> 

"Troposfäärissä on 90 prosenttia ilmakehän koko massasta ja likimain kaikki vesihöyry. Sääilmiöt tapahtuvat pääosin troposfäärissä; vain paksuimmat pilvet ja voimakkaimmat pystyliikkeet saattavat puhkoa sen ylärajaa.",

ja "Troposfäärin ylärajan muodostavaa inversiota kutsutaan tropopaussiksi. Tropopaussin ympärillä lämpötila alkaa nousta ilmakehässä olevan otsonin takia[2], ja ilma muuttuu lähes täysin kuivaksi. Tropopaussi estää suurinta osaa vesihöyryä nousemasta ylempään ilmakehään".

-- Suihkuvirtaus ja sen ominaisuudet; josta johdannaisena suursäätila.

-- Ukkonen ja salama.

-- Sähköön liittyen on hyvä tietää myös jännitteen ja sähkövirran ominaisuuksia, sekä muutenkin myös tietoja sähkömagneettisesta säteilystä.

-- Termodynamiikan pääsäännöt

-- Tuuliväänne

-- Aaltopilvi.

Syventävänä aineistona eräältä Sääfoorumilta laitan tähän yhteyteen kirjoituksen, joka käsittelee planetaarisen mittakaavan ilmiöiden vaikutusta sään ilmenemiseen hyvin >> Golfvirran reitti ja sen muutokset ja tämän vaikutus Euroopan&Suomen säähän&Suomen säätilastoihin.


Tieteellinen kyseenalaistusosioni >>

Jaan tämän osion kolmeen osaan, jossa aluksi keskityn vertailemaan yllä esitettyjä kahdenlaisia tietoja eli havainnollistamaan väitettyjen salaliittoharhojen ajatusvirheitä ja paikkansa pitämättömyyksiä.

Toisena otan erityiskäsittelyyn tuon Norjan salamaiskussa tapahtuneen massakuolematapauksen ja siihen liittyvät muut aineistot.

Kolmantena laajennan kyseenalaistustani muilla kokonaisaiheeseen liittyvillä aineistoilla, esimerkeillä ja havainnollistuksilla.

--- Aloitetaan HAARP-järjestelmästä > Julkisesti sen sanotaan tutkivan ionosfäärin manipulointia ja siinä radioaaltojen / sähkömagneettisen säteilyn käyttöä. Ionosfääri on se osa ilmakehää, josta maasta lähetetyt radioaallot heijastuvat takaisin maahan. HAARP-järjestelmä pystyy lähettämään vain mikroaaltoja pidempiaaltoista sähkömagneettista säteilyä eli radioaaltoja.

Tästä on syytä heti kärkeen huomata neljä asiaa: 

1. Ionosfääri on niin korkealla ilmakehässä, että siellä ilman massa on useita tuhansia kertoja pienempi kuin troposfäärissä eli alimmassa ilmakehämme osassa. 

2. Sääilmiöt tapahtuvat ilmakehässämme ainoastaan troposfäärissä, joka on kymmeniä kilometrejä alempana kuin ionosfääri, ja on hyvin ohut (korkeintaan n. 15 km paksu), mutta sisältää suurimman osan ilmakehän koko massasta.

3. Sähkömagneettinen manipulaatio HAARP:lla tapahtuu ainoastaan ionosfäärissä, mutta ko. toimenpiteissä sieltä ei heijastu takaisin lämpö- eli infrapunasäteitä mitenkään merkittävästi, vaikka kyseessä on ionosfäärin lämmittäminen.

4. Kaikkien troposfäärin sääilmiöiden energianlähde ja aikaansaaja on lämpö- eli etenkin infrapunasäteily, jota HAARP ei siis voi tuottaa troposfääriin.

Tässä tullaankin jo ilmiselvään pääkohtaan, missä kokonaan kyseenalaistuu HAARP:n avulla muka säänmuokkaaminen > HAARP:lla aikaan saadun sähkömagneettisen manipulaation ja sääilmiöiden välillä ei ole suoraa tai oikeastaan mitään vaikutusmekanismia, koska >>

A. Mesosfäärin alaosissa sijaitsevan ionosfäärin alueella ilman massan suhde troposfäärissä olevaan ilman massaan on niin totaalisesti pienempi, että troposfäärin ilmamassojen ja virtausten dynamiikka peittoaa PALJON suuremmalla energeettisyydellään mennen tullen kaiken ionosfäärin kautta suuntautuvan vaikuttamisen säähän jo lähtökohtaisesti. 

B. Ionosfääristä / mesosfääristä käsin tai siis kautta ei voida vaikuttaa troposfääriin, koska ensinnäkin jopa kaksi paussia (tropopaussi ja stratopaussi) estää ilman siirtymistä ja vaihtumista merkittävästi näiden ilmakehän osien välillä, ja siksikään HAARP:lla aikaansaatu lämpeneminen ionosfäärissä ei manifestoidu troposfääriin.

C. Troposfäärissä tapahtuvien sääilmiöiden rakenne ja dynamiikka on niin monimutkaisesti ja voimakkaasti organisoitunutta, ettei säähän voida vaikuttaa HAARP:n kaltaisella yksioikoisella, kömpelöllä ja suhteellisesti paljon heikommalla energialla suunnitellusti eikä muutenkaan.

--- Troposfäärin sääilmiöistä on lisäksi ymmärrettävä se, että myös troposfääri on kerroksellinen, missä eri kerrosten välillä on monenlaisia vuorovaikutuksia. Eri kerrosten rooleista siinä voidaan ottaa esille esim. troposfäärin yläosissa ilmenevä suihkuvirtaus, jonka roolina on ohjailla troposfäärin alemmassa osassa muodostuvien matalapaineiden reittejä ja voimakkuuksia monella tapaa. 

Maapallon tuulivyöhykkeet ovat myös oma lukunsa, joka vaikuttaa asiaan > suihkuvirtaus on länsituulivyöhykkeellä erityisesti keskileveysilmamassan ja polaari-ilmamassan välillä mutkitteleva raja troposfäärin yläosissa, mikä sen alaosissa ilmenee puolestaan matalapaineisiin liittyvinä rintamasysteemeinä. Lisäksi päiväntasaajan molemmin puolin olevat pasaatituulet ovat mm. trooppisten myrskyjen ohjaajina hyvin merkittäviä.

Ko. säänmuokkausfantasioissa nämä kaikki em. hyvin hienot ja monimutkaiset ilmasto- ja säämekanismit ominaisuuksineen ohitetaan hyvin tylsämielisesti ja irrationaalisesti luomalla kuvitelmia äärimmäisen yksinkertaisesti, suoraan ja mielettömän voimakkaasti vaikuttavista mekanismeista vastoin luonnon prosessien todellista luonnetta, kuten:

>> Matalapaineiden ja korkeapaineiden sijaintia / liikettä voidaan muka halutulla tavalla muuttaa - siirtää. Pistemäisesti vaikuttavia sääilmiöitä voidaan muka tuottaa haluttuun pisteeseen, kuten tornadoita tai salamoita, ja jopa peräti puhutaan siis myös skalaariaseista ja -säteistä, joita voidaan muka käyttää kuin tykistöä tai ohjuksia.

Otetaan ajatusleikki >> Jos esim. tuo kyseinen Norjan salamanisku olisi muka ollut oikeasti skalaariaseen käyttöä, niin vallitsevissa oikeissa luonnonolosuhteissa sellaisen saaminen tapahtumaan juuri kyseisen porolauman kohdalle olisi vaatinut tavallaan kuin pistoolin laukaisemisen napakymppiin siten, että pistoolin laukaisija olisi toiminut neljän - viiden erilaisen vuorovaikutusmekanismin kautta, jossa jokaisen mekanismin kohdalle satuttaminen laukaisua varten olisi kuin koripallon saaminen koriin neljän - viiden liikkuvan ja muotoaan koko ajan muuttavan seinän kautta heittämällä.

Näissä ajatusvirheissä kummittelevat myös monenlaiset mittakaavan tajuamisen harhat ja ylipäätään suhteellisuuden tajun virheet >> Meteorologiassa synoptisen mittakaavan asioita ovat mm. matalapaineet, suihkuvirtaukset ja jopa planetaariset tuulijärjestelmät. Mesomittakaavan sääilmiöitä ovat mm. kuuropilvet sekä maa- ja merituuli. 

Säänmuokkausfantasioissa esim. lentolevitykset (kemikaalivanat) ovat kuitenkin näitä mittakaavoja pienempiä eli synoptisen ja mesomittakaavan kokoisten ilmiöiden fyysinen ja energeettinen koko jo sinällään peittoaa moiset säänmuokkausutopiat, ja HAARP-järjestelmän vaikutukset kuuluvat samaan mitättömään kategoriaan, jossa ei siis voida vaikuttaa uskottavasti eikä hallitusti synoptisen ja mesomittakaavan sääilmiöihin.

Eli, miten muka HAARP:sta käsin voitaisiin muka vaikuttaa yksittäiseen salamaniskuun / tornadoon / matalapaineeseen ilmakehän sen osan kautta, joka ei edes osallistu sääilmiöihin, ja missä pitäisi esim. muuttaa suihkuvirtausta siten, ettei se haittaisi tietyn ukkosalueen ohjaamista haluttuun kohtaan, ja missä haluttu ukkosalue olisi juuri oikein hallittu tietynlaisen salaman / tornadon tuottamiseksi, ja missä..... Ei, hitto soikoon nyt!

On siis täyttä absurdiutta ajatella säänmuokkaamista tuollaisessa militaristisessa ja ylipäätään noin suunnitellussa ja hallitussa muodossa.


Kyseenalaistetaanpa sitten erityisesti tuota Norjan tapauksen väittämistä säänmuokkausaseeksi >> 

Aluksi tässä on tuon kyseisen kohtalokkaan päivän salamatutkatiedot, jossa tosiaan havaitaan jopa melkoisen voimakkaan ukkosalueen liike lounaasta koilliseen juuri Etelä-Norjassa ko. tapahtumapaikankin yli: Reaaliaikaiset salama ja ukkonen - Customized Archive Data.

>> Selvästi siis salamointi oli paikalla melko tiheääkin ja moiselle massakuolemalle oli vahva luonnollinen tilaisuus, ja niinpä ko. salamanisku myös tapahtuikin. Ehkä salama iski siinä jopa useaan kertaan paikallaan > ukkosta ikänsä tarkkailleethan tietävät, kuinka monet maasalamat voivat välkkyä pidempäänkin kuin näkyä ja toteutua vain yhtenä iskuna.

Sitten on löytämäni youtube-video (The 323 Dead Reindeer Code and the Missing Heads - Observation), jossa joku höyrypää väittää tätä salamaa myös salaisen aseen tekemäksi sekä perustelee ja oikeuttaa sillä liian vilkkaan mielikuvituksensa tuotteita harhaisesti; olen siis huomannut, että tätä tarinaa "salaisesta aseesta" on alettu käyttää mm. uskonlahkojen tunnustuksellisten sisältöjen hyödyksi väittämällä tiettyjä havaintoja ko. tapauksesta merkeiksi mm. numerologiaan yms. liittyen, eli lähinnä taikauskoisuus jyllää siinä, kuten tämän videon tekijä itsepetoksellisesti yrittää perustella - Ko. videossa näitä "merkkejä" ovat muka porojen puuttuvat päät ja sijoilleen jätetyt sarvet sekä niistä vedettävät taikauskoiset "päätelmät".

Sitten linkkaan jutun, jossa ko. puuttuvat päät ovat aivan hyvin ja uskottavasti perusteltuja. >> Video: Traaginen näky kohtasi porokuolemien tutkijat Norjassa.

Tässä ukkostutkija Terhi Laurila on puolestaan oikeassa >> Taksi-Keijo selvisi, 13 lehmää kuoli - nelijalkaisille salaman tuottama sähkövirta on kohtalokas.

Eli nelijalkaisilla eläimillä ns. askeljännite on esim. ihmistä paljon voimakkaampi ilmiö, koska salaman virta pystyy helposti siirtymään poroilla, lehmillä ja vastaavilla yhdestä raajasta vartaloon ja siitä takaisin maahan toista jalkaa pitkin - vartalossa virtaava sähkö on nimenomaan se joka aiheuttaa kuoleman sydänpysähdyksellä ja hengityselinten lamaantumisella.

Lisäksi on tyypillistä, että sähkövirta leviää salamaniskukohdasta varsin laajallekin maassa tyyliin 50-100 metriä, joka jo riittää aivan hyvin tappamaan satojenkin eläinten lauman, missä myös salaman virta varsinkin tiiviissä ryhmässä voi hypätä yksilöstä toiseen moninkertaisesti - Salaman ei siis tarvitse iskeä edes keskelle eläinlaumaa, vaan hieman sivuun tai läheiseen puuhun, josta sähkövirta pääsee hyppäämään eläimiin.

Tällaisessa askeljännitteen luomassa massakuolemassa on normaalia myös se, että näkyy hyvin vähän tai ei ollenkaan pinnallisia palovammoja. Niinpä on aivan normaalia tuollainen massakuolema, vaikkakin harvinaista.

Kuvitellaanpa sitten sitä, miltä näyttäisi tuollaisen spekuloidun "skalaariaseen" aiheuttama tuho > Aivan ensimmäisenä tulee mieleen se, että tuskin kyse on silloin luonnollisen salaman tapaisesta "siististä" massakuolemasta em. tapaan, vaan tuhokohdassa täytyisi olla räjähdystä tai suurtulipaloa muistuttavaa ISOA tuhoa.

Eipä tuossa poromassakuolemassa sellaista ollut, joten sekin jo sulkee pois tuollaiset asespekulaatiot kokonaan.

Olen myös pettynyt, kuinka tämän blogin kirjoittaja on mukana tällaisen taikauskoisuuden ja disinfon levittämisessä, koska esim. tässä jutussaan "HAARP-pilviksi" on väitetty aivan normaaleja tuuliväänteen aikaan saamia pilvimuotoja. Harmillista, koska hänellä on myös oikeaakin asiaa tällaisen disinfon ohella >> Norjan porojen joukkokuoleman aikana oli HAARP pilvimuodostelma skandinavian yllä.

Aaltomaisten / raidallisten pilvimuodostelmien syntytapaa voidaan ajatella seuraavalla tavalla, jossa ilmenee hyvin vastaava lopputulos kuin kahden eri ilmakerroksen erinopeuksisilla ja eri suuntaisilla ilmavirroilla, joiden ns. hankaustasalla ko. aaltokuvio syntyy >> Voidaan esim. ajatella ihan vain tuulen eli ilman ja veden kohtaamista kaikkein yksinkertaisimmillaan > Tuloksena on veden pintaan AALTOJA. Aivan saman fysikaalisen ilmiön synnyttämä tilanne kuin taivaalla näkyvät aaltopilvet. 

Troposfäärissä tuuliväänteet ovat hyvin tyypillinen tilanne, koska em. tapaan troposfääri itsessäänkin on kerroksellinen, missä eri kerroksissa olevien sääilmiöiden väleillä tapahtuu monenlaista vuorovaikutusta > vuorovaikutusten rajoilla on siis paljon tuuliväänteitä, mitkä manifestoituvat esille pilvien aalto- ja raitamuotoina.

Itse olen esim. pelkästään tänä vuonna pilvivalokuvaamisessani havainnut aaltopilviä monta kertaa juuri tyypillisissä tuuliväännetilanteissa; esim. eilen keskiviikkona 7.9.2016 Espoossa. Mutta varmasti myös esim. antiikin Kreikan aikaan sellaisia pilviä on voitu nähdä, koska tämä ilmakehämme on ollut toiminnoiltaan ja rakenteeltaan nykytilaa vastaava silloinkin.

Niinpä väitteet tähän tyyliin: "Pilvien muoto muokkaantuu sen takia, koska HAARP:sta ajettu taajuus on niin voimakas, että se saa pilvien muodostelman muokkaantumaan.", ovat tyystin vailla tajua ilmakehän fysikaalisista perusteista.

Ja tähän Norjan massakuolematapaukseen liittyen oli siis menossa ukkostilanne, ja ukkostilaiteissahan on juuri tyypillisiä voimakkaatkin tuuliväänteet eri ilmakerrosten väleillä, joten juuri aaltopilvien näkyminen tämän Norjan tapauksen yhteydessä kertoi nimen omaan ukkosherkästä säätilanteesta, eikä se ole mikään merkki mistään HAARP-käytöstä.

Lainaus tästä jutusta (Lightning kills giraffe, kills five elephants at once, kills flock of 52 geese in 1932) >> "Remember that it isn’t that the animals are necessarily struck by the lightning itself; more usual is that the animals are killed by the current running through the ground.".

Ja listaan muitakin juttuja myös selventämään lisää mainitsemiani asioita:
>> A Very Simple Explanation for How Lightning Killed 323 Reindeer at Once

>> Nearly 20 cows killed by single lightning strike in Texas.

Tuosta aineistosta voidaan päätellä, ettei tämä Norjan salamaniskumassakuolema ole siis mikään uusi ilmiö, vaan historiassa vastaavia salaman aiheuttamia massakuolemia on tapahtunut monta kertaa!

Ja on siis taas kertauksena todella ymmärrettävä myös se, että heti nähtäviä palovammoja esim. eläimiin tulee vain suorasta salamaniskusta (salaman purkautumiskanava koskettaa kohdetta), mutta salamoissa ampeerimäärä vain on niin suuri iskukohdan vieressäkin, että sähkövirta siirtyy helposti eläinten vartaloihin myös sivuun iskevästä salamasta aiheuttaen juuri lähes tai kokonaan palovammattoman kuoleman lamaannuttamalla hengityksen ja pysäyttämällä sydämen.


Tässäpä siis on hyvä muistutus myös siitä, kuinka ukkosella on vaarallista olla salamoiden iskuille herkissä paikoissa > kuten puiden alla, hyvin sähköä johtavien metallirakenteiden ääressä ja aukealla, missä näitä viereenkin iskeneen salaman tekemiä henkilö- ja eläinvahinkoja sattuu helposti.

Eikä siis mitään ihmeellistä ole siinä, kuinka karjaa ja muita nelijalkaisia eläimiä näissä paikoissa salamoiden iskiessä kuolee kerralla massoittain.


Otetaanpa sitten viimeiseksi laajempaa kyseenalaistusta tätä säänmuokkausharhaa vastaan >> 

Tuossa alla ensimmäisenä linkkinä on pilvimuodostelmista näitä vääriä johtopäätöksiä tekevä juttu, jossa jo lukijakommenteissa se debunkataan hyvin. Toisena ko. debunkkaamista tehostamaan laitan ko. pilvityypeistä ja muistakin hyvin havainnollisen tiedeartikkelin, missä juurikin mm. tuuliväänteen ja muiden erikoistenkin syiden tekemiä pilvimuotoja on havainnollistettu ja selitetty hyvin satelliittikuvilla. >>>

Kyse on siis siitä, kuinka säänmuokkausharhoissa satelliitti- ja tutkakuvien perusteella tehdään aivan villejä ja virheellisiä tulkintoja mm. pilvistä, eli kiinnitetään liikahuomiota yksityiskohtiin ja tulkitaan niitä irti konteksteista ja aivan väärällä tavalla ilman em. meteorologista tietopohjaa. >>


--- Weird Clouds Look Even Better From Space.

Tässä yhteydessä on väitetty myös sellaista, että pilvien luonteet ja muodot olisivat muuttuneet paljon viime vuosikymmeninä, koska on muka juurikin tehty niin paljon säänmuokkausta.

Ei minun mielestäni pilvissä ole tapahtunut mitään erikoisia muutoksia verrattuna esim. lapsuuteeni - Minä voin tämän sanoa, koska olen niitä harvoja, jotka ovat myös lapsuudesta saakka tarkkailleet taivasta ja pilviä. Melkein kaikki näistä säänmuokkausasioista huolestuneet ihmiset ovat alkaneet katsoa taivasta "sillä silmällä" vasta aikuisiällä eivätkä he voi oikeasti muistaa sitä edeltäneitä pilvien luonteita...

Seuraava video (Disney 1959 film about future use of geo-engineering) on mielestäni myös oikeastaan pelkkää tieteisfantasiaa, ja ilmeisesti tarkoitettu silloisiin propagandatarkoituksiin, eli uskotella Yhdysvaltain silloiselle väestölle, että "olemme parempia kuin neuvostoliittolaiset / kommunistit" kaikessa, kuten jopa säänmuokkaamisessa.

Tuossakin on ongelmana näissä säänmuokkausfantasioissa tyypilliset virheet, eli suuret mittakaavaharhat,  joissa em. planetaarisiin ja synoptisen mittakaavan tuulijärjestelmiin voitaisiin muka vaikuttaa todella paljon pienemmän mittakaavan manipulaatioilla (lentolevitykset). Lisäksi hurrikaanien pääasiallinen energianlähde on riittävän lämmin merivesi, jolloin videossa mainittu keinotekoisten pilvien avulla niihin myrskyihin vaikuttaminen on jo lähtökohtaisesti huuhaata, ja sekin on mittakaavan ja suhteellisuudentajun harha.

Listaan vielä youtube-videon ns. vesipatsaasta eli veden päällä liikkuvasta tornadosta, jota spekuloidaan siinä muka HAARP-järjestelmän skalaariaseen käytöksi >> HAARP action in Iran.

Siinä vesipatsas kylpee pilvenraosta paistavan auringon valaisemana. Videossa väitetään sen olevan kuitenkin muka jotain "polttavaa ja kirkasta aseen energiaa". Itse useita kymmeniä vuosia pilviä ja taivasta säännöllisesti tarkkailleena saatoin heti todeta sellaisen täydeksi huuhaaksi.

Kaikkein uskomattomimpia on kuitenkin tämä FB:n Uuden Maailmanjärjestyksen vastainen voima -sivustossa olevan postauksen lukijakommenteista löytämäni väite: "HAARP laitteen keskeinen tehtävä on puhaltaa ydinvoimaloitten Pu-239 ionikaasuja pois asutuskeskuksista syrjä alueille. Jonne ne sitten CHEMTRAIL lennoilla mätkitään alas. Näin on pakko toimia. Ettei typpikehämme pala jatkuvasti kasvavan reaktorien säteilyn takia!".

Kaikki em. sanottuna voidaankin havaita, kuinka tuollainen on vahvasti psykoottista ja harhaista sekamelskaa, jossa on kaikki aivan pielessä! >>

-- Ensinnäkin HAARP tai mikään muukaan säänmuokkaus ei pysty tuottamaan valikoivaa tuulta, joka puhaltaisi valikoivasti eri alueille eri tuloksia - Lähtökohtaisesti tuuli eli ilma ei ole luonteeltaan valikoivaa, koska se muodostuu kaasuista.

-- Typpi on palamaton ja kemiallisesti todella passiivinen kaasu, joten väite typpikehän palamisesta on hourailua. 

-- Chemtrail-lennot ovat enemmän myytti ja uskomus kuin faktaa, ja ainakaan ne eivät liity noihin "ionikaasuihin" väitteen tavalla, koska em. mukaan niin hyvin kohdennetut ja suunnitellut säänmuokkaamiset ovat utopiaa. 

-- Mitään ionikaasuja ei nimittäin ole olemassa sillä tavalla, että ne muka olisivat energiantuotannossamme olevista ydinvoimaloista peräisin niin mittavasti, että tuon väitteen kaltainen toimenpide olisi edes välttämätön. Ja ioneja on merkittävästi vain ionosfäärissä yli 50 km:n korkeudella. Sitä paitsi radioaktiivisuus on ionisoivaa säteilyä, eikä siis oikeastaan kaasua.


Miksi sitten on tärkeää havaita tällaiset huuhaat ja vääristymät ajattelussa, vaikka samalla harrastaa myös aiheellista eliitin, tieteen ja hegemonian kyseenalaistusta ja kritiikkiä? 

>> Tietenkin siksi, koska väärä salaliittoteoretisointi asettaa tieteen ja empirismin väärällä tavalla kyseenalaiseksi ja aiheuttaa haitallista tuhoa tietoisuuteen. Silloin voi myös käydä niin, että sellainen virheajattelu tekee tiedettä ja empirismiä aivan aiheellisestikin kritisoivan sisällön naurunalaiseksi valistustilanteissa, ja siis haittaa valistamisen uskottavuutta.

Tähän liittyy myös se, kuinka tällaisen vääränlaisen tieteen ja luonnonilmöiden vainoharhaistamisen - salaliittoistamisen seurauksena on ihmisten päiden sekoittaminen juuri niin, että tiede ylipäätään kyseenalaistuu eliitin neofeodaalistamistavoitteiden tarpeisiin tätäkin kautta > Yhteiskunnan sivistystaso laskee ja alkaa saavuttaa tribaaleja ja taikauskoisia muotoja huonolla ja vaarallisella tavalla.

Länsieliitin yksi tavoitehan on ollut väestön tyhmentäminen, jotta se yhä vähemmän pystyisi pistämään hanttiin itsensä alistamiselle ja aivopesulleen. Ja tällaisen valeoppositiollisen pseudotieteen ja luonnonilmiöiden vainoharhaistamisen avullakin se myös on yksi vaaran paikka monista tässä länsimaisen sivilisaation alasajoprosessissa.

Voidaankin todeta, että nykyisessä länsimaiden tilanteessa on oltava erityisen tarkka kahdesta seikasta > Ensinnäkin selvittääkseen mikä osa virallisesta narratiivista ja tieteestä on totta ja mikä eri tavoilla manipuloitua valehtelua. Toisekseen virallisen narratiivin ja tieteen kontolle suunnatussa kritiikissäkin on selvitettävä mikä osa siitä on totta ja mikä eri tavoilla harhaista.

Länsimaiden informaatio ja tietoisuus on siis parhaillaan ennen näkemättömässä muutoksen ja uudelleen arvioinnin prosessissa, jossa on neorenessanssin sijaan vaara joutua ojasta allikkoon!.... 

Yhteenvetona näistä kyseenalaistuksistani on siis todettava edelleen se, kuinka on oltava hyvin varuillaan harhaan johtavien taikauskoisuuksien kanssa, koska sellaisten pauloihin vajoaminen on vakava merkki keskiaikaisen mielentaantuman paluusta sivilisaatiomme tuhoksi!


Päivitys perjantaina 9.9.2016 klo. 23:20 >>

Sain tänään perjantaina 9.9.2016 tähän kirjoitukseeni yllättäen Seppo Raittilan kommentin, jossa yritettiin haastaa havainnollistamani näkemys ja kyseenalaistus näistä säänmuokkausasioista.

- Se ja muutama muukin vasta-argumentti innoitti tämän jatko-osan kirjoittamiseen, jonka julkaisen tässä päivityksenä sen lisäksi, että laitan sen myös erikseen uutena postauksena esille >>

Tässä lainaan tuon Sepon kommentin alustukseksi, josta sitten jatkan siihen vastaustani ja muiden aiheeseen kuuluvien seikkojen selittämistä - Seppo Raittila: "Bloggauksesi on kirjoitettu ikään kuin alunperin Teslan kehittämää Kuolemansäde-teknologiaa voisi tarkastella riittävästi miettimällä 320 poron tapausta.

Asia on monihaarainen ja Jesse Venturan Kuolemansäde-dokkarin myötä tuotu kuitenkin laajoihin piireihin Suomessakin, joten bloggauksesi on esim. HAARP:n suhteen merkityksetön.


Siis vaikka olisit oikeassa, että salamanisku tappoi ne porot.

Tyypillistä skeptikoiden toimintaa on ohittaa kaikki tärkeimmät todisteet...
". 


Sepon kommentissa on muutama ongelma > Ensinnäkin vaikuttaa siltä, että hän on se, joka on ohittanut tärkeimmät todisteet, joita olen tuossa kirjoituksessani havainnollistanut, ja nyt harrastaa mitätöintiä yrittävää projisointia minun suuntaani - Ei valitettavasti onnistu! :)

Aluksi: tuo Teslan "kuolemansäde" on mielestäni enemmän tieteisfantasiaa kuin todellisuutta > Uskottavasti todistettua sellaisen käyttöä ja / tai suunnittelua ei ole mistään suunnasta ilmaantunut tietooni, vaikka olen nettiäkin kahlannut läpi vuosikausia intensiivisesti; mainitsemansa kaltaiset lähteet eivät kelpaa.

Eli toisin sanoen katsoin tuon mainitsemansa Jesse Venturan ko. episodin (Conspiracy Theory with Jesse Ventura - Death Ray), ja kun muutenkin olen jonkin verran aikaisemminkin tutustunut näihin Venturan salaliitto-ohjelmiin, niin seuraavaa tuli nyt mieleeni:

Ko. dokumenttisarjahan on ollut varsin valtamedialevitteinen, joten jo se herättää epäilykset uskottavuudesta > Tuskin oikeaa tietoa esim. tuon "kuolemansäteen" kaltaisista aivan hurjista asioista haluttaisiin levittää laajoille massoille tässä valtamedioiden tiukassa tietoisuuskontrollissa, jos sellainen olisi muka totta. 

Lisäksi jos moinen olisi totta ja oikeasti kulisseissa salaa käytettynä / kehitettävänä, niin sellainenhan olisi visusti äärimmäinen valtio-sotasalaisuus, josta seuraisi heti maanpetossyytteet yms. paljastamisesta / vakoilusta / tonkimisesta - Sen sijaan saamme Venturan ko. ohjelman, josta hänelle ei ole seurannut mitään tuollaista.

Yleensäkin olen havainnut, kuinka Venturan dokkarit ovat enemmänkin puolivalveutuneille / väärin valveutuneille sekä ihan jo valmiiksi tyhmennetylle rahvaalle tarjottavaa disinformaatiopitoista harhautusta, jotta mm. pelolla ja taikauskolla tapahtuu väestönhallintaa toissijaiseen "ajatteluun" ja toimintaan pois tietoisuuden keskeisemmistä kehityksen raameista ja eliittiä vastaan olevasta oleellisemmasta kritiikistä.

Tuo kyseinen sarjan jakso on toki taitavasti näyteltyä ja dramatisoitua, mutta mm. tietyt yksityiskohdat ja tunteisiin kohdennetusti vetoavat sosiaalisten tilanteiden asetelmat paljastavat ohjelman disinfoa sisältäväksi yhdenlaiseksi eksoteeriseksi teatteriksi; mm. vedotaan haluttavan disinfon läpiviemiseksi uskottavuuteen liian ilmiselvästi ja osoittelevasti kuin vähän överisti hiotussa lavastuksessa.

Myös henkilöhamoissa on häikkää, kuten muka Teslan perintöä jatkava "itse oppinut tiedemies" on aivan epäuskottava habitukseltaan ja persoonaltaan ollakseen "maailman salaisinta ja edistyneintä teknologiaa kokeileva ja rakenteleva tyyppi"; suorastaan ylikoominen viritys oli ko. videossa esitelty hänen muka "skalaariaseensa" ajoneuvon katolla, ja eipä sen toimintaa edes demonstroitukaan.

Ja huoneensa oli täynnä irrationaalisesti kasattua laitetta ja sähköjohtosotkua, joka on aika paljastavaa siinä, ettei noin "tärkeää aseteknologiaa" kehittelevä ihminen voi olla niin epäorganisoitunut ja välinpitämättömän boheemi luonteeltaan jopa "intohimonsa" kohdetta kohtaan. Samalla yhtään kirjaa saati kirjahyllyä ei näkynyt, joka olisi tuon tason "maailman johtavalle tiedemiehelle" oleellinen tieteensä apuelementti > epäuskottavuuden huippu! Lisäksi ko. ohjelman demonstraatiot ko. "kuolemansäteen" toiminnasta ovat kömpelösti trikkikuvattua showta, kuten "taskukokoisen skalaariaseen näytös".

Venturan dokkareissa toki on aivan oleellisiakin aihepiirejä, joissa ilmeneviä asioita tuleekin tutkia virallista narratiivia vastaan olevaa aiheellista kritiikkiä varten, ja osoittaa sen perusteella asioita länsieliitin haitallisten agendojen ilmentymiksi.

Kuitenkin näissä ohjelmissa ja varsinkin tässä "kuolemansäde" -jaksossa sisältöjen ensisijaisempi tarkoitus oikeasti näyttää siis olevan yhtäältä juuri tuo ajatusten harhauttaminen väärille urille, ja toisaalta salaliittoteoretisoinnin mustamaalaaminen sen verran hulluksi, että monet puolivalveutuneet / skeptisesti suhtautuvat alkavat tuntea kaikkea - ja siis aiheellistakin - salaliittoteoretisointia vastaan mustavalkoisesti hylkimisreaktioita.

> Ja tällä on tietenkin väestön välinpitämättömänä ja virallisen narratiivin piiriin alistuvana pitämisen ominaisuutta katalasti kiertoteitse - Kyseessä onkin siis aika ovela ns. psyop (psykologinen operaatio - aivopesu) valveutumisen valekaapuun puettuna petoksena, jota onkin siksi alettu levittää varsin vapaasti ihan valtamediassa, koska kyseessä ei ole aidon valveutumisen promotointi eikä siten oleellinen uhka valtapiireille.

Tänään perjantaina 9.9.2016 minulle on tarjottu myös seuraavaa vasta-argumentointia tuohon kirjoitukseeni: Tämä olisi muka pitävä todiste ko. kirjoituksessani selittämääni vastaan > Undeniable! Weather Warfare & Weather Modification Taking Place!

Tuossa videossa esitetyt viralliset dokumentit toki osoittavat, että ilmastonmuokkaukseen on ollut vuosikymmeniä mielihaluja, kuten en ole kieltänytkään.

Silti: missä ovat uskottavat todisteet siitä, että kaikkea mainittua olisi kehitetty ja käytössä, jopa kaikkialla ja hurjasti "aseellistettuna säänä" isoimpien väitteiden mukaan? - En toki siis kiellä, etteikö jotain kokeiluja olisi jo tehty vuosikymmeniäkin sitten. Silti tuossakin videossa on se vika, että se jättää havainnollistamani meteorologiset premissit huomiotta aivan liikaa ja olettaa siksi virheellisiä johtopäätöksiä.

Eli mitään jo tuossa alustavassa kirjoituksessani esittämääni tuokaan ei kuitenkaan kumoa, koska videon sisältö on liian yksioikoisesti ja harhaisesti todistelun pauloissa "yhden asian" pakkomielteenä; katsotaanpa siksi tarkemmin, mikä siinä on vialla:

> Esim. nuo valokuvat lentokoneiden sisällä olevista tankeista / säiliöistä on selitetty seuraavissa artikkeleissa, ja ne kumoavat chemtreilaamisen väitetyn roolin ja mittakaavan: Debunked: Chemtrail Plane Interior (Ballast Barrels) ja Take a Peek Inside the 747-8 Test Plane.

Lisäksi chemtreilaamisen väitettyyn muka-todellisuuteen uskovat ovat huomautelleet mm. Facebookissa tänään perjantaina 9.9.2016 Etelä-Suomessa näkyneistä untuva-harsopilvistä, joiden seassa oli lentokoneiden tiivistysvanoja muka todisteena väitetyistä lentolevityksistä säänmuokkaukseen.

Nyt kyseenalaistan tämänkin! > Olen siis seurannut pilviä päivittäin ja säännöllisesti lapsuudestani alkaen (80-luvun alkupuolelta saakka ainakin) ja valokuvaaminen on ollut siinä tärkeä osa n. 10 viime vuotta. Meteorologian opettelu ja tutkiminen on samalla lapsuudestani saakka kuulunut asiaan.

Siksi hyvin harjaantuneen oman käsitykseni sekä laajan havainto- ja valokuva-aineistoni mukaan nämä muka "chemtrail-pilvet" eli siis oikeammin lentokoneiden tiivistysjuovat esiintyvät aina hyvin samankaltaisissa säätilanteissa ja muulloin eivät! >> eli ne ilmenevät, kun muutoinkin säätilanne tuottaa ko. vanojen ilmestymiskorkeudelle untuva- ja harsopilviä. Ko. juovatkin ilmestyvät samalla, koska sillä troposfäärin osalla (huom. kyseessä ovat ns. yläpilvet) ko. pilville on otolliset tiivistymisolosuhteet. 

Kyse on siis siitä, että säätilanne tekee normaalit lentokonejuovat sellaisiksi, eikä kyse ole siitä, että itse lentokonejuovat olisivat omituinen ja katala syy untuva-harsopilvilauttailulle.

>> Untuva- ja harsopilvien esiintymisestä ja luonteesta voitte opiskella asiaa vaikkapa tuosta > Säärintama; Lämmin rintama, Kylmä rintama ja Okluusiorintama.

Tämä on siis normaali luonnonilmiö yhdistettynä tahattomasti ihmistoimintaan, eikä sitä siksi kannata tarpeettomasti vainoharhaistaa ja salaliittoistaa! - Jossakin vaiheessa tulevaisuudessa pääsette katsomaan sääaiheista valokuvaussatoani eli etenkin siis pilvikuviani, joka sitten aikanaan selittää tätäkin asiaa lisää ja perinpohjaisemmin.... Kunhan ehdin.

-- Jotain lentolevityksiäkin säänmuokkaamiseksi on toki ainakin kokeiltu, mutta tuskin yleistä ja laajamittaista toimintaa siinä on, koska havainnollistamistani syistä johtuen on varmasti selvinnyt vuosikymmenienkin mittaisissa mielihaluissa ja satunnaisissakin kokeiluissa, ettei säänhallinta ja -muokkaus juurikaan kannata mitättömiä yksittäistapauksia lukuun ottamatta.

Sellainen on nimittäin liian vaikeaa, utopistisesti hallitsematonta, ja jos sitä tehtäisiin väitettyjen salaliittoteorioiden uskottelemissa älyttömän suuruisissa mittakaavoissa, niin se sisältäisi rajuja riskejä myös muokkaajille itselleen > Ihan aiheellisesti puhutaan "ihan vain" tuon julkistetun HAARP-käytönkin jo johtavan ionosfäärin vaurioitumiseen...

Niinpä jokaisen untuva-harsopilvitilanteen lentokonejuovineen ja aaltomaisia pilviä sisältävän taivaan katsominen läpi harhaisten säänmuokkausfantasioiden on merkki aivan muusta kuin valveutuneesta katsannosta asiaan - Pikemminkin kyseessä on silloin sellaisella havainnoitsijalla joko mielen sokea piste, tai pahempaa!...
 

7 comments:

Seppo Raittila said...

Bloggauksesi on kirjoitettu ikään kuin alunperin Teslan kehittämää Kuolemansäde-teknologiaa voisi tarkastella riittävästi miettimällä 320 poron tapausta.
Asia on monihaarainen ja Jesse Venturan Kuolemansäde-dokkarin myötä tuotu kuitenkin laajoihin piireihin Suomessakin, joten bloggauksesi on esim. HAARP:n suhteen merkityksetön.
Siis vaikka olisit oikeassa, että salamanisku tappoi ne porot.

Tyypillistä skeptikoiden toimintaa on ohittaa kaikki tärkeimmät todisteet...

Mika said...

Katsos, todella pitkästä aikaa joku kommentoi blogipostauksiani, joten taisinkin nyt osua todella oleelliseen hermoon - Kiitos kiitos! ;)

Kommentissasi on muutama ongelma > Ensinnäkin vaikuttaa siltä, että sinä olet se, joka on ohittanut tärkeimmät todisteet, joita olen tuossa kirjoituksessani havainnollistanut, ja nyt harrastat mitätöintiä yrittävää projisointia minun suuntaani - Ei valitettavasti onnistu! :)

Aluksi: tuo Teslan "kuolemansäde" on mielestäni enemmän tieteisfantasiaa kuin todellisuutta > Uskottavasti todistettua sellaisen käyttöä ja / tai suunnittelua ei ole mistään suunnasta ilmaantunut tietooni, vaikka olen nettiäkin kahlannut läpi vuosikausia intensiivisesti; mainitsemasi kaltaiset lähteet eivät kelpaa.

Eli toisin sanoen katsoin tuon mainitsemasi Jesse Venturan ko. episodin (Conspiracy Theory with Jesse Ventura - Death Ray), ja kun muutenkin olen jonkin verran aikaisemminkin tutustunut näihin Venturan salaliitto-ohjelmiin, niin seuraavaa tuli nyt mieleeni:

Ko. dokumenttisarjahan on ollut varsin valtamedialevitteinen, joten jo se herättää epäilykset uskottavuudesta > Tuskin oikeaa tietoa esim. tuon "kuolemansäteen" kaltaisista aivan hurjista asioista haluttaisiin levittää laajoille massoille tässä valtamedioiden tiukassa tietoisuuskontrollissa, jos sellainen olisi muka totta.

Lisäksi jos moinen olisi totta ja oikeasti kulisseissa salaa käytettynä / kehitettävänä, niin sellainenhan olisi visusti äärimmäinen valtio-sotasalaisuus, josta seuraisi heti maanpetossyytteet yms. paljastamisesta / vakoilusta / tonkimisesta - Sen sijaan saamme Venturan ko. ohjelman, josta hänelle ei ole seurannut mitään tuollaista.

Yleensäkin olen havainnut, kuinka Venturan dokkarit ovat enemmänkin puolivalveutuneille / väärin valveutuneille sekä ihan jo valmiiksi tyhmennetylle rahvaalle tarjottavaa disinformaatiopitoista harhautusta, jotta mm. pelolla ja taikauskolla tapahtuu väestönhallintaa toissijaiseen "ajatteluun" ja toimintaan pois tietoisuuden keskeisemmistä kehityksen raameista ja eliittiä vastaan olevasta oleellisemmasta kritiikistä.

Mika said...

Tuo kyseinen sarjan jakso on toki taitavasti näyteltyä ja dramatisoitua, mutta mm. tietyt yksityiskohdat ja tunteisiin kohdennetusti vetoavat sosiaalisten tilanteiden asetelmat paljastavat ohjelman disinfoa sisältäväksi yhdenlaiseksi eksoteeriseksi teatteriksi; mm. vedotaan haluttavan disinfon läpiviemiseksi uskottavuuteen liian ilmiselvästi ja osoittelevasti kuin vähän överisti hiotussa lavastuksessa.

Myös henkilöhamoissa on häikkää, kuten muka Teslan perintöä jatkava "itse oppinut tiedemies" on aivan epäuskottava habitukseltaan ja persoonaltaan ollakseen "maailman salaisinta ja edistyneintä teknologiaa kokeileva ja rakenteleva tyyppi"; suorastaan ylikoominen viritys oli ko. videossa esitelty hänen muka "skalaariaseensa" ajoneuvon katolla, ja eipä sen toimintaa edes demonstroitukaan.

Ja huoneensa oli täynnä irrationaalisesti kasattua laitetta ja sähköjohtosotkua, joka on aika paljastavaa siinä, ettei noin "tärkeää aseteknologiaa" kehittelevä ihminen voi olla niin epäorganisoitunut ja välinpitämättömän boheemi luonteeltaan jopa "intohimonsa" kohdetta kohtaan. Samalla yhtään kirjaa saati kirjahyllyä ei näkynyt, joka olisi tuon tason "maailman johtavalle tiedemiehelle" oleellinen tieteensä apuelementti > epäuskottavuuden huippu! Lisäksi ko. ohjelman demonstraatiot ko. "kuolemansäteen" toiminnasta ovat kömpelösti trikkikuvattua showta, kuten "taskukokoisen skalaariaseen näytös".

Venturan dokkareissa toki on aivan oleellisiakin aihepiirejä, joissa ilmeneviä asioita tuleekin tutkia virallista narratiivia vastaan olevaa aiheellista kritiikkiä varten, ja osoittaa sen perusteella asioita länsieliitin haitallisten agendojen ilmentymiksi.

Kuitenkin näissä ohjelmissa ja varsinkin tässä "kuolemansäde" -jaksossa sisältöjen ensisijaisempi tarkoitus oikeasti näyttää siis olevan yhtäältä juuri tuo ajatusten harhauttaminen väärille urille, ja toisaalta salaliittoteoretisoinnin mustamaalaaminen sen verran hulluksi, että monet puolivalveutuneet / skeptisesti suhtautuvat alkavat tuntea kaikkea - ja siis aiheellistakin - salaliittoteoretisointia vastaan mustavalkoisesti hylkimisreaktioita.

> Ja tällä on tietenkin väestön välinpitämättömänä ja virallisen narratiivin piiriin alistuvana pitämisen ominaisuutta katalasti kiertoteitse - Kyseessä onkin siis aika ovela ns. psyop (psykologinen operaatio - aivopesu) valveutumisen valekaapuun puettuna petoksena, jota onkin siksi alettu levittää varsin vapaasti ihan valtamediassa, koska kyseessä ei ole aidon valveutumisen promotointi eikä siten oleellinen uhka valtapiireille.

Niinpä vaikuttaa nyt siltä, että sinä olet mennyt harhauttavaan ansaan nieltyäsi tuon Venturan ohjelman(kin) sisällön noin kritiikittä.

Seppo Raittila said...

Tietysti Venturan dokkarit ovat oleellisesti viihdettä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niissä olisi paljon faktoja.
Mikä tahansa fakta, teoria jne. voidaan esittää hyvin viihteellisessä ja epäuskottavassakin muodossa, epäuskottavien henkilöiden toimesta.

En ole esim. väittänyt, että valtavirtatieteen ja USA:n patenttitoimiston lähinnä torjumia Tesla-kuvioita tulisi ensisijaisesti Venturan dokkarien perusteella arvioida, vaan että asia on Venturan myötä laajemmassa tietoisuudessa.
Teslan töitä ja väitteitä todentamaan pyrkineitä menestyksellisiä (ja usein murhattuja) tutkijoita on ollut vaikka kuinka paljon.
Ventura on yleensäkin vasta varsin myöhään kertonut monista oleellisista asioista dokkareissaan verrattuna siihen, milloin niistä ensi kertaa tuli tietoja.

Eräs syy, miksi en lähde nyt väitteideni yksityiskohtiin, on se, ettet osoita perehtyneesi tieteellisimpiin lähteisiin, joita "salaliittoteoreetikoilla" on esim. WTC-1, -2 ja varsinkin -7:n tapauksissa.
Käytät valtavasti sanoja aivan toissijaisiin kysymyksenasetteluihin, mitkä vievät muutenkin hyvin laajaa aihetta loputtomiin keskusteluihin. - Sellainen vaikuttaa minusta valitettavasti aivan liialliselta asenteellisuudelta ja tunteellisuudelta.

Mika said...

"Sellainen vaikuttaa minusta valitettavasti aivan liialliselta asenteellisuudelta ja tunteellisuudelta" > Jaa, että perehtyneisyyteni vaikuttaa asenteellisuudelta ja perehtyneisyyteni kyseenalaistamiseen reagoimiseni vaikuttaa tunteellisuudelta... - No, niinhän se menee sellaisen taholta, joka ei tunne sitä alaa, johon vastapuoli on perehtyneempi.

Hyvä kun otit myös aiheeksi tuon WTC-iskun; muutama sananen käsityksistäni siihen liittyen tässä samalla, kun kerran huomenna on taas sen iskun vuosipäiväkin > Eli pidän toki sitä länsieliitin ja tiettyjen Lähi-idän eliittien (saudit) junailemana false flaginä geopoliittisia tarkoituksia varten, jossa itse iskuissa tornit saatiin romahtamaan termiitillä, eli kyseessä oli kontrolloitu purku, josta torni 7 oli selkein esimerkki.

Mika said...

https://www.metabunk.org/debunked-chemtrail-plane-interior-ballast-barrels.t661/


Lukijakommenteista oleellinen poiminta >> "If a chemtrail believer or someone who know one comes here, they need to understand that the same sort of people who pass around faked or misattributed photos of ordinary things are a sign, a symptom of either gullibility, ignorance, or deliberate deception. These three things are all it has taken to advance a totally false hoax begun in 1997 by an obscure neo-nazi named Larry Wayne Harris to a worldwide movement based on absolutely nothing, wth no redeeming value and many many negative consequences."

Joten aloin hieman selvittämään tuota Larry Wayne Harrisin taustaa, ja infoa löytyikin, jonka laitan alle kommentteihin.

Joka tapauksessa chemtrail-huijauksen takaa löytyykin näemmä ihan aidosti hurahtanutta ääriliikeaineista ja muuta hyvin epäilyttävää, joten onkin syytä jatkaa tämän vyyhdin paljastamista!

Mika said...

http://www.waccobb.net/forums/content.php?162-The-Unsavory-Origins-of-Chemtrails

http://goodsky.homestead.com/files/evolution.html