Sunday, December 05, 2010

Lisähavaintoja keskuspankkikartellin monetarismin pahuudesta Big Brother -realityn kautta havainnollistettuna

Palaan vielä viime sunnuntaisiin BB -finaalitunnelmiin ja sen tuloksen kommentointiin, kuten lupasin tämän analyysini (Big Brother -reality ja NWO: BB -asukas Marika esimerkkinä kaunosielulääkkeestä NWO -pahuutta vastaan) lopuksi. Pettymyshän se oli, että Marika ei voittanutkaan ja etenkin, kun se oli niin pienestä kiinni. Nyt pettymyksen nieltyäni osaan jo nähdä tilanteessa hyviäkin puolia (Onneksi hyvä ihminen ei voittanut pahuuden palkintoa, kärjistetysti sanottuna) ja arvostaa Marikan kakkossijoitusta, mutta silti Niko N:n voitto haisee liian pahalta ja tästäkin voisin vielä muutaman sanasen laittaa kehiin. Tämä lisätarkastelu laajemminkin tämän kauden BB:n suhteen on oivallinen tuomaan ilmi sen, kuinka keskuspankkikartellin hallitsemasta monetarismista ja siihen liittyvästä rahanvaltamaailmankuvasta on tullut oman itsensäkin likaaja ja tuhoaja.

Ensinnäkin tällä kaudella oli selvästi epäreilua Marikan lisäksi myös kaikkia muita BB -asukkaita kohtaan (Jopa Ninoa kohtaan, joka oli myös ns. uusvanha BB -asukas) jo lähtökohtaisesti juuri se, kun Niko N omasi muihin verrattuna jonkin verran julkkistaustaa jo ennestään ja siksi Nikolla oli etulyöntiasema jopa koko kisan voittoon saakka. Groteskia olikin havaita se, kuinka Nikon tätä etulyöntiasemaa käytettiin hyväksi saada rahat virtaamaan BB -tuotannolle kaikkine julkisuustemppuineen ja samalla maksimoida tämä juonimalla ko. julkisuuden avulla Niko voittoon. BB -kaudesta jäikin siten maku rahastuskautena, jossa sisällölliset seikat jäivät liikaa kaupallisen ahneudentavoittelun varjoon! No, Marika oli ns. moraalinen voittaja ja voidaan myös sanoa, että Niko voitti julkkis- BB:n ja Marika normaalin BB:n :)

Tällainen kaupallinen ahneudentavoittelu jopa sisällön räikeälläkin kustannuksella on tullut enenevässä määrin länsimaiden toiminnan ongelmaksi yleisestikin ja pääasiallisena syynä siinä on juuri tämä monetaristinen kapitalismi, jossa rahan syntymekanismin ja eliitin NWO -projektin takia suorastaan kaikki kaupallinen toiminta on vajoamassa siihen toivottomaan velkaorjan työhön ja maailmankuva rapautumiskierteeseen. BB:n tamän kauden tuotanto joutui aikaisempaa enemmän juuri tällaisen kouriin, koska velkarahasta (Ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata korolla tietenkin, kuten Kaninkolo -blogista on käynyt tutuksi) on koko ajan vaikeampi ja vaikeampi riipiä voittoja ja näin joudutaan ihan pakotetustikin ahneuden kierteeseen, joka puolestaan rasittaa ihmisyyden sisällöllistä toteutumista yhä enemmän. Muistutukseksi tästä länsimaiden tilanteesta laitan linkit ko. taloustilannetta havainnollistavaan kirjoitukseeni; Damon Vrabelin vakuuttava opetusvideosarja keskuspankkikartellin ja monetarismin haittaluonteesta: Pitkä analyysi-yhteenveto.

Maailmankuvan rapautuminen länsimaissa rahanvaltadiktatuurin paineessa on siis totta ja se näkyy myös arvostusten vääristymisenä kohti suoranaista pahuuttakin ja kyvyttömättömyytenä tunnistaa ns. ihanteita ja optimaalisia olemisen tapoja hyvän ihmisyyden toteuttamiseksi ja näin etenkin pintaa syvemmältä tarkasteltuna. Kansallisvaltioidemme alasajo NWO -prosessissa on ollut voimistamassa tätäkin ilmiötä ja se on levinnyt yhä enemmän niin paljon, että nyt havaitsimme BB:n annissakin aikaisempaa enemmän tätä saastumista sekä tuotannon itsensä puolelta (Rahanahneus eli muka hyvä yritystoiminta) että asukkaiden puolelta (Sosiaalinen kyvyttömyys ja rajoittuneisuus sekä pinnallisuus).

BB -asukas Marikan (Fanien ylläpitämä Facebook -sivusto hänestä) tapauksessa saimme jo havaita tähän maailmankuvasaastumiseen liittynyttä suoranaista ongelmaa ja pahuutta ihmisten suhtautumisessa Marikaa kohtaan hänen ns. ärsyttävistä piirteistään huolimatta. Eräs tuttavani totesi eräässä Facebook -statuskeskustelussa, että tuossa BB:n finaalin Marika vastaan Niko kaksintaistelussa oli kyse jopa "hyvän ja pahan välisestä taistelusta, missä jälkimmäinen voitti". Tämä selvästi liittyy siihen, kuinka rahanvaltamaailmankuvan sokaisemat ihmiset eivät tunnista kunnolla BB Marikan kaltaisen ihmisen sisällöllistä antia ja kiinnittävät sen sijaan huomiota liikaa vain ulkoisiin ja siinäkin lähinnä ns. ärsyttäviin piirteisiin. Hyvän ja pahan taistelussa on selvästi vastakkain siis rahanvaltamaailmankuva ja siitä erilleen pyrkivä ihmisyys ja tämä seikka ym. huomioiden kärjistyi tavallaan BB -finaalissa, jossa siis rahanvaltamaailmankuva voitti.

Mitä lisää voimme havaita tästä vastakkainasettelusta tyyliin "moni muu BB -asukas" vs. Marika. Sekä BB:n aikana että nyt sen jälkeen puolesta ja vastaan asennetta katselijoiden keskuudessa Marikaa kohtaan on ollut kenties enemmän ja radikaalimmin kuin kenenkään muun BB -asukkaan kohdalla aikaisemmin eli tavallaan tuo "hyvän ja pahan" väinen taistelu on jatkunut keskustelupalstoilla ja ihmisten puheessa hyvin kiivaana koko viikon. Tuossa viime BB -aiheisessa kirjoituksessani jo vähän selvitinkin syytä tähän Marikan ristiriitaiseen vastaanottoon ja nyt voimmekin lopuksi tarkastella asiaa itse asiassa Lyndon LaRouchen (LaRouche PAC -sivusto) paljon selventämällä maailmankuvaongelmalla.

Tuo Lyndonin tähdentämä teesi on, että keskuspankkikartellin ja hännystelijöidensä maailmankuva on vääristynyt myös siten, että asioita ja olemista tarkastellaan ns. behavioristisesta näkökulmasta. Siinä oleminen ja toiminta on alennettu liikaa sellaiselle eläimelliselle tasolle, jossa nautinnon maksimoiminen ja toisaalta kivun vältteleminen on tullut aivan liian keskeiseksi tavaksi orientoitua maailmaan ja tällaisen maailmankuvan piirissä symboliseksi työkaluksi tehdä ja käsittää asioita on tullut raha ja laajemmin rahanvaltamaailmakuva. Sitä vasten nautintoa ja kipua verrataan kuin viimeistä päivää ja tämä syntynyt velkarahakierre pahentuvana ja kansallisvaltioiden alasajo siitä juontuen pakottaa monia ihmisiä yhä enemmän tukeutumaan ko. tapaan orientoitua maailmaan.

Niinpä ihmiset alkavat jättämään enenevässä määrin sisällöllisiä seikkoja huomiotta ja keskittyvät sen sijaan enenevässä määrin ulkoisiin tekijöihin tavoitteena juuri välttää kipua ja maksimoida nautintoa liian konkreettisin perustein. Tällaiset ihmiset arvioivat muita ihmisiä ja maailmaa helposti liikaa pinnallisin rahanvaltamaailmankuvaa tukevin perustein. Tämä on levinnyt valtavirtamedian välityksellä myös muille jo pitkään ja siksi nyt esim. BB Marikan tapauksessa hänen ulkoiset piirteet tulivat liiallisesti ja vääristyneesti arviointiperusteiksi ja tästä syystä voimme nähdä Marikan vastustajien syyt mollata häntä hänen upeasta persoonan sisällöstään huolimatta aivan liian ns. kevyin ulkoisin perustein; muka liikaa värikkyyttä, hössöttävyyttä, kiroilua, muka vääränlainen puhetapa jne.

Meidän täytyy muistaa, että tässä asettelussa ei ole pelkästään kyse vain BB Marikasta, vaan tämä pätee laajemminkin länsimaisissa yhteiskunnissamme, missä paljon löytyy juuri tuollaista rahanvaltamaailmankuvan behavioristista vääristymää suhtautua sekä maailmaan että muihin ihmisiin; muista ihmisistä ja maailmasta tulee siinä välineellistettyjä objekteja saavuttaa kivun välttäminen ja nautinnon maksimointi hyvin monen toiminnan ja olemisen saralla. Tässä rapautuvassa maailmankuvassamme tällainen saastuminen on ollut leviävää sorttia ja siksi niin tosi tärkeää havaita kirkkaan symbolisesti mm. tuossa BB -finaalin tapauksessa.

Tämä maailmakuvadilemma koskee vaarallisimmin juuri länsimaiden piirissä olevaa tapaa ajatella ekonomiaa vääristyneesti. Tämä dilemma pitää kuristusotteessaan juuri eliittiä ja hännystelijöitään ja siksi heidän NWO -projektissaan tällainen behaviorismi tuottaa lopputulokseltaan tuhoutuvaa ja saastuvaa kaaosta. Illuusiohuumassaan juuri siksi he (Eliitti) eivät kykene havaitsemaan lopulta jopa itsensä tuhoutumisen mahdollisuutta, koska nautinnon maksimointi ja kivun vältteleminen kuvastuu heillä niin paljon rahan ja rahanvaltamaailmankuvan symbolisen toteutumisen kautta. Juuri siksi esim. EU on ajatunut nyt niin katastrofaaliseen kriisiin. Sielullisista ja henkisistä luovuuden ja olemisen sisällöistä liikaa riisuttu tapa nähdä maailmaa on juuri sellainen, että se kaventaa kuvatuilla tavoilla traagisesti havaitsemiskykyä ja luo rajoittuneen materialistisen nautinto vs. kipu -maailmankuvan, joka johtaa ennen pitkää pahasti harhaan!

Aivan lopuksi tätä seikkaa tähdentämään laitan muutaman päivän takaa Lyndon LaRouchen artikkelin, jossa tulee ilmi tämä väärä tapa suhtautua maailmaan ja se, kuinka suurelta osaltaan juuri sen aiheuttamasta kriisistä selviämiseen tarvitaan täysin toisenlaista tapaa hahmottaa maailmaa; juuri sellaista joka ymmärtää pintaa ja kipu vs. nautinto -rajoittuneisuutta syvemmälle meidän ihmisten olemisen ja tekemisen mahdollisuuksia! Ekonomiaakaan ei siis pidä ajatella rajoittuneesta materialistisesta (Mm. tilastomatematiikka, raha itseisarvona kohti vaurautta jne.) näkökulmasta, vaan paljon laajemmin luovasta sisällöllisestä suunnasta käsin mielikuvituksen ja näkymättömän dynamiikan avulla ihmiskunnan hyväksi. Suurin totuus siis löytyy, kun ulottaa havainnointinsa ja olemisen orientoitumisensa välittömän aistimaailmansa eli kipu vs. nautinto - fiksaationsa ulkopuolelle.

Lyndon LaRouchen artikkeli; The Funeral March of our Marionettes ja siitä englanninkieliset lainaukset. Punainen korostus on omani (Huomautuksena taas, että Lyndonin kielessä keskuspankkikartelli eli Illuminati on Brittiläinen imperiumi / brittiläinen systeemi):

"While only silly people actually believe in statistical economic forecasting, and they are clearly in the majority currently, in reality, there is systemic difference between competent economic forecasting, of which most of the world’s economists are presently ignorant, and so-called “statistical forecasting.” Whereas, as I have demonstrated successfully, repeatedly, in my own case, that the causes, probable form of, and approximate timing of an oncoming threat of a crisis can be foreseen, the way in which a probable economic, or related crisis in a nation, or among nations will unfold, or might be averted, is understandable, but, “in principle,” is not “predictable” in a statistical-mechanical way. The very essence of the distinction of the human species from the beasts, is the voluntary factor uniquely specific to the Creator, or to mankind."

"The British system, with its perennially imperial influence on the leading combination among the money-systems of the planet, has been, since the accession of William of Orange and, then, since the death of Queen Anne, the consistent, either direct, or contingent cause of all of the major economic crises of the planet since the onset of the 1492-1648 launching of a virtually permanent state of successive waves of mass-murderous warfare within, and reaching beyond the European system. The most notable of the launching-pads for the reign of warfare centered upon the British East India Company and its outgrowths, has been what is called the Liberal system, the system which bans actual truth in favor of the degraded system based on “pleasure and pain”, the Liberal system rooted in the designs of Venice’s Paolo Sarpi.".

No comments: