Wednesday, June 15, 2011

Yhteenvetoa poispääsemiseksi hyvän ja pahan taistelussa globalistien pankkiirioligarkkisesta neofeodalismiuhasta neorenessanssiin

Facebookissa maailman menon varoituksiani kyseenalaistavan kommentoinnin takia päätinkin tehdä oman kunnon blogipostauksen vastaukseksi ko. kritiikkiin; kommentoinnissa kyseenalaistettiin havaintojani maailman globalisoitumisen pahuudellisista agendoista anonyymin diskreetisti lainattuna näin: "...näen vain paljon väkivaltaa aiheuttaneen kansallisaatteen murentamisen monitasoisemman hallinnon ja kasvavan poikkikansallisen kansalaisliikekiinnostuksen tieltä. Uhkana on tietysti tuo monesti kuvaamasi kapitalistinen dystopia, mutta ei esimerkiksi Euroopan poliittinen integraatio ole pelkkä mörkö. Oikeastaan se saattaa olla sinänsä vaillinaisten ihmisoikeuskäsitystemme ainoa toivo koko maailman mittapuussa. Arvokysymys.". Seuraavaksi pohdintaani vastaukseksi tältä pohjalta ja tämä tulee olemaan kaikille aikamme suurimmasta uhasta tietämättömille / välinpitämättömille hyvä tietopaketti ja ohjeistus pois ko. vihollisen vaikutuksilta kunnollisesti humaaniin neorenessanssiin -->

Näissä imperialismi vs. valtiot- ja globalistit vs. kansalaiset -asioissa on ensinnäkin hyvä nähdä se kultainen keskitie eli sellainen optimi, joka on vähiten hajottava ja eniten rakentava. Sitä varten on tunnistettava ja tunnustettava maailman menosta paljon pahaa ja paljon hyvää; on havaittava oikea ja pahin ihmiskunnan vastainen vihollinen! Katsotaanpa siis --> Ensinnäkin "vaillinaisten ihmisoikeuskäsitystemme" alkuperä on oivallettava juuri oikean vihollisemme pohjalta.

Nimittäin huonoja tapoja tulla toimeen keskenämme globaalisti on luonut jo yli 1000 vuoden ajan nimenomaan pankkiirioligarkkinen globaali parasiitti-imperiumi eri aikakausien inkarnaatioineen, joiden manipulaatiot kansalaisten ja valtioiden käsittelyissään ovat tarpeettomasti luoneet vastakkainasetteluja ja vihaa keskuuteemme. Ko. ihmisoikeuskäsityspuutos ei siis ole alkuperältään kansallisvaltiointressien vastakkainasetteluissa sinänsä, vaan niitä manipuloineen globaalin eliitin itsensä ja kätyriensä ennen kaikkea rahan valtaan perustuneilla menetelmillään --> Nykyisen globalistieliitin eräs tärkeimmistä esi-isistä Mayer Amschel Rothschild sanoi jo aikoinaan: "Give me control of a nation's money and I care not who makes it's laws". Tällä hetkellä tämä kristallisoituu aikaisempaa paljon traagisemmin kansallisvaltioiden alasajossa ja kaappauksessa kohti globalistien pankkiirioligarkkista uusfeodalismia!

Täten tuo historia tietäessämme nämä ihmisoikeus- ja kansallisvaltioiden väliset ongelmat ovat havaitusti syöpyneet kollektiiviseen muistiimme manipuloidun vajaina tietoisuuksina ja vain pisimmällä ymmärryksessä ja ns. heräämisessä olevat pystyvät näkemään tähän kokonaisuuteen osiensa dynamiikkana ja siinä havaitaan pankkiirioligarkian ja monarkkisen feodalismin olleen koko ajan se päämoottori lähes kaiken pahan alkuna ja juurena. Ko. eliitin narsististen ja imperialististen intressiensä oleminen siinä itsekkäinä manipuloijina uskonnollisin, poliittisin ja ekonomisin menetelmin on ollut keskeistä aina; uskonpuhdistus ja vastauskonpuhdistus sekä valistuksen ajan kehitykset ovat varsin paljon olleet jo historiassa silloisten "globalistien" manipuloimia --> Tarkkaa historioitsijan havainnointia tästä tekee LaRouche -liikkeen 1990 -luvun tutkimukset (Readings from The American Almanac).

Nykyaikamme ei eroa tässä mielessä mitenkään esim. pimeästä keskiajasta, vaan ainoastaan ko. pankkiirioligarkian muoto ja nimi on vain ollut eri ajan mittaan ja se tunnetaan nykyään kaikkine synonyymeineen, kuten "globalisaatio", "uusi maailmanjärjestys", "globaali kansalaisuus", "kestävän kehityksen globaali arkkitehtuuri", "maailman hallinto", "maailmanhallitus" jne. "Näin on aina ollut, eikä sitä tule muuttaa" -tekosyy ei myöskään ole ollenkaan validi tapa nähdä tätä maailman tilannetta, koska se on "vain" poliittinen valinta ja nimenomaan väärä sellainen!

On myös havaittava, että yhtäältä "monitasoisemman hallinnon ja kasvavan poikkikansallisen kansalaisliikekiinnostuksen" toteutumisen ei tarvitse olla lähtökohtaisesti niin kiinni siitä, miten valtioita organisoidaan. Valtioita ei tarvitse siis esim. hajottaa kokonaan / heikentää radikaalisti, jotta esim. poikkikansalliset ideat toteutuisivat. Meillähän on jo käytössä mm. tiedonvälityksen uusi globaali superväylä Internet, joka auttaa meitä näissäkin asioissa niin fyysisellä kuin metafyysisellä tasolla aikaansaada vähitellen juuri hyvänlaatuista "globalisaatiota". Globalisaatiossa ei siis sinänsä ole vikaa, vaan siinä ketkä sitä ajavat ja minkälaisilla intresseillä. Nykyinen globalisaatio on saastunut läpeensä pankkiirioligarkian pahimmilla muodoilla!

Toisekseen "monitasoisempi hallintotapa" ei tarkoita automaattisesti sitä, että hajotetaan kansallisvaltion idean hyvälaatuisetkin puolet sen hyväksi. On toki tunnistettava hyvälaatuiset ja huonot puolet kansallisvaltioiden hallintotavoissa toisistaan ja tehtävä sen perusteella tarvittavia johtopäätöksiä. Meidän on siksi hyvä huomata tässä kaksi toisistaan täysin poikkeavaa kansallisvaltiotyyppiä; englanniksi democracy ja republic. Suomeksi havainnollistan democracy -versiota edustukselliseksi demokratiaksi ja republic -versiota suoraksi kansanvallaksi, eli suoraksi demokratiaksi.

Edustuksellisen demokratian ongelma on juuri se, että se saastuu suoraa demokratiaa helpommin pankkiirioligarkkisella maailmankatsomuksella sekä sen piiriin kumartavalla kätyriydellä --> Siinä kansan ja kansanedustajien väliin tulee vakava ristiriita kansanedustajien saastuttua ko. globaalin pankkiirioligarkian edusmiehiksi. Perinteisesti tätä valtiollisen vallan ja yksityisen suurpääoman vallan liittoumaa on kutsuttu fasismiksi. Tästä on ollut nyt hyvin paljon kyse Suomenkin tämän hetken hallituskriisissä pankkiirioligarkkisen saastumisen edettyä tiettyyn vaiheeseen tietyllä tavalla kansalaisten ja valtion välissä, missä eriasteisesti tilanteen tiedostavat joutuvat vastakkainasetteluun. Suora demokratia jättää tämän globalistien fasistiselle saastumiselle alttiin välin minimiin ja siksi republic - muotoinen kansallisvaltio on tarkkaan suunniteltu sitä varten; sen muotoinen hallinto sisältää mm. globalistien monetarismin hylkäävän luotottavan ekonomian periaatteen, kuten USA:n perustuslain mukaan on!

Tuo hallituskriisi onkin käytännössä eniten sitä, että Suomen hallinnossa aikaisemmin ollut konsensus eli oikeammin illuusio hyvinvointivaltion johtamisesta on alkanut hajoamaan käsille maailman tilanteen eläessä ennen näkemättömästi globalistien radikaalien teesien aiheuttaessa yhtäältä hallaa kaikelle kansallisvaltiotoimelle alkaen reaalitalouden tuhossa alistettavista kansalaisista ja päätyen eri hallinnon tasojen käytännön toimiin rahaan ja velkaan liittyvissä pahentuvissa kierteissä, jotka globalisti-intresseistä lähtöisin olevat rahan väärä syntymekanismi ja johdannaismarkkinaspekulaatiot aiheuttavat. Toisaalta globalistiagendojen alettua hajoamaan omaan mahdottomuuteensa on seurauksena sosiaalistakin kaaosta moniin yhteiskunnallisiin olemisen muotoihin; vastakkainasettelut voimistuvat ja tyytymättömyyden nousu lisää vääränlaisten kapinoiden ja anarkian mahdollisuutta.

Kansallisvaltiot ovat mielestäni täten ensisijaisesti palomuuri juuri tuota imperialistista pankkiirioligarkiaa ja niiden haittavaikutuksia vastaan ja siitä pisimmälle viety esimerkki maailman koko historiassa on ollut Yhdysvaltain alkuperäistarkoitus, joka on kirjattu periaatteena sen perustuslakiin. Se juuri sisältää tuon republic -muotoisen kansallisvaltion! Se tarkoitti aikoinaan ja tarkoittaa edelleen tarkkaan juuri Brittiläisen imperiumin silloisen ja nykyisenkin inkarnaation kahleista vapautumista omaksi kansanvallaksi irti epähumaaneista ja moraalittomista eliittimaailmankatsomuksista ja -käytännöistä keskuksenaan kuvattu rahanvallan pahuudellinen käyttö!

Voimme siis käsittää aivan samanlaiseksi kahleeksi tämän nykyisenkin pankkiiri-monarkki-oligarkkieliitin maailmankuvakokonaisuuden ja agendat sen pohjalta. Se on pohjimmiltaan yhä samaa keskiaikaista feodalismia vain kuorruttettuna entistä edistyksellisemmällä teknologialla ja mielikuvitukseltaan entistä villimmillä dystopiaideoilla, joita on aikaisempaa suorempaa tyranniaa vastoin pyritty nyt kuorruttamaan harhauttavan tarkoituksella valveutumattomille ihmisille valtamedian ja koulutussysteemin kautta ihanina globalisaation hedelminä ja kansojen yhdentymispyrkimyksinä. Ne ovat kuitenkin liikaa vailla oikeasti hyviä tarkoitusperiä pankkiirioligarkkilähtöisinä saastevalleina vyörymässä meidän ylitsemme!

SIKSI --> Kun valtio on USA:n perustuslain kaltaisesti "republic" eikä "democracy", niin tällöin se ymmärtää parhaiten tehtävänsä suoran kansanvallan (Suora demokratia) hyväksi ehkäisten tuota haitallista pankkiirioligarkiaa ja uusfeodaalista eliittivaltaa. Lisäksi se ymmärtää tähdellisenä tehtävänään myös ihmiskulttuurin kasvualustana olemisen, josta sivilisaatio kasvaa antientrooppisesti universaalien periaatteiden mukaisesti.

Universaalit hyvät periaatteet ilmenevät aina luonnossa hierarkkisesti suurempien kokonaisuuksien osina, mutta ne toimivat dynamiikaltaan aina yhtenä eli lopulta osana Universumia --> Hyvä globalisaatio alkaa täten palapelin osina kansallisvaltioista (Republic -muotoinen juuri sitäkin tarkoitusta varten suunniteltuna) ja ne muodostavat sopivan itsenäisinä yksikköinä kansainvälisesti toimivan dynamiikan ja organismin. Aivan kuten puu muodostuu osista toimivaksi organismiksi tai kuten maisema muodostuu erilaisista toiminnallisista elementeistä yhdeksi kokonaisuudeksi; luonto ja Universumi todella antavat meille ohjeita toteuttaa kunnollisia olemisen periaatteita ihmiskulttuurina! Meidän on löydettävä ne lopulta aina myös aistimaailman ylittävästä ideamaailmasta mielikuvituksen ja luovuuden kautta.

Ihmiskulttuuri onkin tarkoitettu kehittymään näin osana Universumia ja ratkaisemaan siinä olemisensa ongelmia mm. välttämällä entrooppiset sudenkuopat, jotka ovat pankkiirioligarkkisen maailmankuvan tarkoitushakuisia manipulaatioita tavallaan irrallaan Universumin tahdosta. Eli kuten olen jo tuonut ilmi, niin termodynamiikan toinen pääsääntö on valetta ja poliittinen ase harhautuksena; Entropian ja antientropian eroista sekä niiden pohjille rakentuvista vastakkaisista maailmankuvista. Siksi se sekoittuu disinformaationa muka globalistien vastaisena profiloituneiden harhautusagenttien puheeseen; Alexander Cockburn dumps on nuke loving greens and man made global warming.

Mitään muuta parempaa en ole tutkimuksissani havainnut yhtäältä ko. eliittiuhkaa vastaan ja toisaalta ihmisten hyväksi tehtävään ekonomispoliittiseen luovuuteen. Suurin globaali vahinko tässä onkin nyt se, että USA ei enää noudata perustuslakiaan ja globaalisti juuri kukaan vallan kahvassa ei näytä ymmärtävän tästä kokonaisuudesta jopa yhtään mitään, vaan näyttää elelevän globalistien ylläpitämässä illuusiomaailmassa suuntanaan väistämätön tuho omassa mahdottomuudessaan. Entropia ei näet voi ylittää antientropiaa, vaan kohtaa omassa itsessään väistämättömän tuhon epäkelpona osana Universumin kaiken kattavaa antientropiaa; heh, se onkin ainoa entrooppinen totuus --> Siksi todennäköisesti Mayojen kulttuurikin tuhoutui...

Toisaalta valtioita ei pidä viedä äärinationalistiseen suuntaan, joka on tie ojasta allikkoon eikä se ratkaise ihmiskunnan perusongelmaa ja päätehtävää, joka on siis elinkelpoisen alustan luominen ihmisten tuottamalle kulttuurille ja sivilisaatiolle osana Maapallon kokonaisuutta. Voidaan sanoa, että äärinationalismi toimii kontrolli- ja totalitarismipakkomielteessään kulttuurin ja sivilisaation tukahduttajana - tuhoajana (valtion) sisältä päin. Pankkiirioligarkkinen imperialismi tekee saman ulkoapäin parasiittisesti, mutta tuo äärinationalistinen voi myös edesauttaa pankkiirioligarkkisia intressejä alasajamalla kansallisvaltion hyväksikäytettävään tyranniaan.

Siksi esim. perussuomalaisten teesit eivät ole kokonaan käyttökelpoisia, kun ne ovat joiltakin osin juuri äärinationalistisia. Vaikka on todettava, että Timo Soinin ekonomiahavainnot ovat valtapuolueiden sisällä ainoita edes vähän tätä pankkiirioligarkkista vaaraa tähdentäviä. Äärinationalismi ei silti kehitä eteen päin myöskään niitä poikkikansallisia kansalaisliikekiinnostuksia, joista on apua mm. globaalien ongelmien ratkaisuihin aina LaRouche -liikkeen ilmentämää NAWAPA -missiota myöten. Olen kyllä tähdentänyt, että ratkaisut äärimmäisiin ongelmiin eivät ole automaattisesti heilahtamisia toiseen äärimmäisyyteen!

Valtio republic -muodossa luo kuitenkin sellaiset raamit luotottavalle ekonomialle ja pankkitoiminnalle (Monetarismin sijaan ns. "Credit System"), josta käsin on helpointa ja menetelmiltään kohdennetuinta organisoida ihmisten olemisen habitaattia reaalitalouden ja infrastruktuurin osineen ja kokonaisuuksineen optimaalisen humaanisti ja hyvyyden periaatteita noudattaen. Eli ko. ekonomisen pääverisuoniston ollessa universaalin antientropian mukaan sopivan hierarkkisesti luotua ja ohjattua, silloin kansallisvaltion tehokkuus ja suojaavuus on optimaalista ja siinä kulttuuri ja sivilisaatio pääsee parhaiten kehittymään näin luodulla kasvualustalla.

Tällaisen systeemin hajottaminen / evääminen kokonaan jollekin epämääräiselle tai huonosti universaalin antientropian virtaan soveltuvalle globaalille agendalle on kohtalokas virhe, joka luo ihmisille vähintään heitteillejättöön verrattavat olosuhteet ja siinä on vaarallinen helppous sekä minkälaisen tahansa imperialistisen ideoinnin vallata elinolosuhteet tuhoisasti että jättää ihmiset vaille ratkaisuja nimenomaan paikallisten elinolosuhteiden erikoistilanteiden organisoinnissa.

Imperiaalisen hegemonian paikallista kulttuuria tuhoava vaikutus on myös ilmiselvää varsinkin kun siihen liittyy pankkiirioligarkkinen komponentti. Siinä ihmisten identiteetti henkisinä ja sosiaalisina olentoina järkkyy helposti liian liberaaliin, hajanaiseen ja juurettomaan suuntaan. Se aiheuttaa jos jonkinlaisia sosiaalisia ongelmia ja pahimmillaan mielisairautta, rikollisuutta ja nihilististä suhtautumista maailmaan sekä ihmissuhteiden yliseksualisoitumista erottelevaksi ja poisjuurittavaksi eugeniikaksi vailla luonnollisia syitä.

Eli ko. kulttuurillisessa rapautumisessa ihmisyyden tunne- ja tahtotoimintojenkin osaksi ovat keitostuneet utilitaristiset ja behavioristiset olemisen ja kokemisen epämallit eli globalistien saastuttamasta kollektiivisesta tasosta ne ovat uuttuneet meihin ja käyttäytymiseemme sairaana käytösesikuvanaan hyperitsekäs pankkiirioligarkkinen monetarismin ihmisyyttä alentava eläimellinen hedonismi ja pinnallinen pakkomenestysvyyhti; tuloksenaan eräänlainen noosfäärisairaus. Tämä kehitys on ollut kaikissa länsimaissa erittäin voimakkaasti syvenevää ja etenevää viimeisen 30 - 40 vuoden aikana ja se todistaa vedenpitävästi ihmisten vointia ilmentämällä ko. pankkiirioligarkkisten haittavaikutusten olemassaolosta!

Kansallisvaltiottomista ideoinneista ei siis ole mitään takuita ihmisystävällisiksi agendoiksi, koska maailma ilman valtioita / heikennettyinä valtioina vaatii vallan imperialistista organisointia ylipäätään aina käytännön asioiden hoitamiseksi kaikissa elinolosuhteissa ja se keskittää valtaa globaalilla tasolla hyvin todennäköisesti juuri vähintään epäpäteville ja liian kaukaisille tahoille, joilla ei ole kunnon näkemystä paikallisten tasojen olosuhteista ja elinolosuhteiden organisoinneista niiden pohjalta kaikkine reaalitalouden ja infrastruktuurin osineen tropiikista tundralle. Jo siksi lähtökohtaisesti hallinnon keskittäminen globaalisti keinotekoisiksi entiteeteiksi vastoin antientrooppisesti toimivaa hierarkiaa on suurta huuhaata ja vaaranpaikka pahoille pankkiirioligarkkisille imperialismiagendoille! Me emme voi kuvitella toimivaa puuta niin, että sen lehdet ovat juurissa ja juuret oksissa tai metsäistä maisemaa, jossa poistamme vesielementin kokonaan.

Nämä ihmiskulttuurin kannalta tärkeät reaalitalouden ja infrastruktuurin osat sisältävät myös kaiken terveydenhuoltoon, koulutukseen ja maatalouteen liittyvän, joissa jo lähtökohtaisesti valtiollinen omavaraisuus republic -muotoisena on paljon suurempi hyve kuin imperialistinen ylikansallisuus juuri paikallisolosuhteiden vaatimusten takia ja osansa siinä on myös niin ihmisten kuin Maapallon kannalta optimaalisen logistiikan toteuttamisessa; ei ole mieltä esim. raahata ylikansallista vehnää toiselta puolelta maapalloa, kun se voidaan viljellä republic- muotoisesti tarvittavin infrastruktuurimuutoksin kokonaankin "omalla paikalla", vaikka se olisi ollut muka liian vaikeaa entrooppisen maailmankuvan käsityksestä katsottuna.

Mm. juuri tätä on antientropia; jos olosuhteet eivät salli "luonnostaan" kunnollista elinmahdollisuutta, niin muutetaan niitä olosuhteita sopivasti sitä varten. Tämä on siis lopulta aina "vain" poliittinen valinta eikä olosuhteiden muodostama pakko. Tähän muka pakkoon globalistit monesti tukeutuvatkin harhauttaakseen meitä väestönkontrolliagendoihinsa. Afrikan nälänhätä on ollut tästä jo vuosikausia hyvä esimerkki. Afrikan nälänhätä on siis ollut "vain" poliittinen valinta, koska olosuhteita voidaan aina parantaa kekseliäällä infrastruktuurilla sekä tietenkin heittämällä globalistien haittaava monetarismi roskiin! Afrikassa ko. pankkiirioligarkki-imperialismi onkin tehnyt kenties eniten hallaa kaikista maanosista Brittiläisen imperiumin alkuperäisestä kolonialismista alkaen.

Ylikansallinen korporatismi on myös liian usein vaarallinen kohde pankkiirioligarkian keinotteluille ja manipulaatioille traagisin ja jopa kuolettavin seurauksin, mistä on tullut viime aikoina selkeät esimerkit esille juuri ruoantuotannossa; hintojen nousu spekulatiivisten pankkiirioligarkkisten finanssitoimien takia! Ruoka on itse asiassa niin välttämätön oikeus kaikille ihmisille, että kaikki siihen liittyvä nykyinen pankkiirioligarkkinen saasta pitäisi poistaa jopa kokonaan! Ruoalla ei pidä leikkiä ollenkaan haitallisia pankkiirileikkejä!

Ruoantuotannon toteuttamisessakin on globalistilähtöiset tahalliset ongelmat; mm. entrooppiset harhautukset maanviljelyn huonontuvien olosuhteiden muka pakkotilanteista, joille ei muka ole mitään ratkaisua liikakansoituksen muka uhatessa ja ihmislähtöisen ilmastonmuutoksen muka pahetessa; "Hui, älkää vain tehkö noin, koska se aiheuttaa hiilijalanjäljen kasvua ja ei ole kestävän kehityksen mukaista".

Paradoksaalista onkin se, että itse asiassa juurikin LaRouche -liikkeen promotoima globalistien "ideoihin" nähden tavallaan päinvastainen NAWAPA -missio on ratkaisu ihmisten elinolosuhteiden parantamisen lisäksi myös mahdollisiin ilmastonmuutosongelmiin; kaikkein kekseliäin ja antientrooppisin infran luominen tähtää myös viheralueiden luomiseen ja kokonaisten ekosysteemeiden ohjaamiseen hyvään suuntaan kaikki osapuolet huomioiden. Siinä voidaan esim. vihreyttää ja luoda elinkelpoiseksi jopa aikaisemmin asuttamattomassa kunnossa pidettyjä aavikoita ja arktisia alueita (Libyan Muammar Gaddafi oli itse asiassa tekemässä tätä teesiä todeksi ulkona globalistien rahanvallasta, kunnes se ei enää ole sopinut globalisteille ja heidän barbaarinen eli sisällöltään keskiaikaistyylinen väliintulo sen estämiseksi on tapahtunut). Itse asiassa NAWAPA -mission mukana ilmastoakin voidaan muuttaa aikaisempaa edullisemmaksi ihmisten elinpiiriin oivaltamalla luonnon olosuhteiden ja kehityksen suomat mahdollisuudet.

Pahojen globalistien teeseihin kuuluu tässäkin se, että suojellakseen narsistista valtaansa muut ihmiset täytyy pitää sopivan tyhminä / tietämättöminä, jotta he eivät huomaa mm. mielensä koko potentiaalia; kulttuurillisilla manipulaatioilla (Valtamedian ja koulutussysteemin sisällöt) he ovatkin onnistuneet siinä valitettavan hyvin. Siksi monet meistä ovat taipuneet pessimistisiin ajatusmalleihin, joissa kummittelee tarpeeton entropia tähdentämässä "Ei saa tehdä niin, koska se kuitenkin hajoaa mahdottoman utopistisena ennen pitkää", "Ei ole mahdollista tehdä niin, koska me emme kykene löytämään ratkaisuja tuollaiseen koskaan" ja "Tämän tekeminen johtaa lähinnä vain ympäristön tuhoutumiseen ja se ei tuota ylipäätään mitään merkittävää liian vaikeana projektina"...

Olen oppinut näitä asioita tutkiessani ja pohtiessani, että ihmismielen potentiaali on PALJON SUUREMPI kuin meille on annettu ymmärtää ja kuinka meidät on siitä tietoisuudesta alistettu eräänlaiseen mielentyranniaan, jossa narkoottiset ja medialliset itsensä viihdyttämisen keinot ja entrooppisissa illuusioissa eläminen ovat oikeaa olemisen tiedettä ja taidetta tärkeämpiä ja niin jopa tahallaan edesautettuina. Olemme siis jopa mustaan magiaan verrattavien harhautusten uhreja, jolle antiteesi on löydettävä runsaan itsetutkiskelun ja itsekehittämisen kautta osana heräämistä tähän maailman tilanteen kohtaan.

Potentiaalimme on tätä alistamis- ja rapauttamistyranniaa vastoin jopa niin suuri, että sopivia olosuhteita edellyttämällä ilman pankkiirioligarkian haittaavaa tuhoa me voisimme vähitellen luoda ainakin Maapallon kokoisen auttavan paratiisin, joka nimenomaan koostuu palapelin osista sovellettuna Universumin antientropiaan. Siinä liikaväestö ja antropologinen ilmastonmuutos ovat negatiivisina termeinä totaalisen tuntemattomia...

Ihmisten kollektiivisen tietoisuuden kerrostuma eli noosfääri elää parhaiten, kun se oivaltaa itsensä osana antientrooppista kehitystä; siksi osaksi Maapalloa, joka on uusin ja korkeimmalle kehittynyt tila-aika -kokonaisuus eli noosfääri. Ihminen on Luojan kuva ja siten osallinen Luojana --> Luojan kasvualusta Maapallolla on noosfääri siinä missä puun kasvualusta on biosfääri. Ihmisellä on mahdollisuus organisoida ja rakentaa sfäärejä biosfääristä litosfääriin ymmärtämällä osansa Luojan kuvana ja kokemuksena noosfäärissä.

Tätä koko kuvattua pankkiiri-monarkki-oligarkkista harhauttamista ja tyranniaa vastaan juuri republic -muotoinen kansallisvaltiollinen omavaraisuus ja itsenäisyys, ihmismielen koko potentiaalin kaivaminen esille noosfääristä ja pankkiirioligarkkisen monetarismidiktatuurin vastustaminen ovat täysin tehokkaita ja yksinkertaisia edellytyksiä ihmisten kunnolliselle elämässä pitämiselle ja suuntaa antava ohjeistus toteuttaa tuota universaalin antientropian palapeliä kohti oikeaa ihmisyyttä Luojan kuvana ja kokemuksena.

Kuten sanoin; kansallisvaltiollisen ylittävääkin toimintaa pitää olla, jotta esim. juuri tuollainen maanosan laajuinen infran luominen onnistuu hyödyttämään kaikkia, missä antientrooppinen luovuus toteuttaa olosuhteiden parantumista koko systeemissä paikallisesta globaaliin tasoon sujuvan dynaamisesti. Globalistit eivät siis halua meidän huomaavan tätäkään, koska se kaventaa heidän valtaansa ihmisten alkaessa voimaan paremmin ja lisääntymään enemmän. Juuri siksi väestönvähennystä ja -kontrollia tähdentävät väestön liikakasvu- ja ilmastonmuutosagendat toimivat globalistien käsissä virheellisesti poliittisina aseina heidän intressiensä hyväksi ja meitä vastaan.

Ne ovat entrooppista huuhaata, jonka antientrooppinen luovuus päihittää 100 - 0! Ei ole nimittäin mieltä pitää liikaväestönkasvua ja ilmastonmuutosta ollenkaan uhkina, koska ihmismielen luovuudella ne voidaan kääntää jopa päin vastoin hyödyiksi ja mahdollisuuksiksi edetä uudelle olemisen tasolle ja siinä uhka on aina mahdollisuus uuteen rakentavaan alkuun yhteiseksi hyväksi, kun oivallamme erot globalistien antihumaanien teesien ja antiglobalistien kunnollisesti humaanien teesien välillä kuvatuilla tavoilla.

Pankkiirioligarkkiset agendat eivät koskaan tähtää yhteiseen hyvään - teeseihin kaikkien hyödyksi varsinkin nykyisen rahan väärän syntymekanismin vaikutuksesta; ne tähtäävät lähinnä vain omaan voittoon ja sen voiton maksimointiin! Nykyään tämä on jo järkyttävän ylivaltaista, koska spekulatiivinen finanssikeinottelu monetarismin luomana on jo niin paljon enemmän tällaisen voitontavoittelun pohjaksi tahallaan luotua, että se peittoaa jo varsin tuhoisasti reaalitalouden ihmiskuntapalvelulliset intressit; raha on velkaa ja korkoaseen sekä johdannaispekulaatioiden kautta lopulta omaan mahdottomuuteensa kuristuva.

Kaikkein mielisairaimmin narsistisille globalisteille tämäkään ei silti vielä riitä, vaan jopa itsetuhoisasti heidän "New World Orderinsa" sisältäisi vielä paljon kammottavammin ylivaltaisen pankkiirioligarkkidiktatuurin. Se on ihmiskunnan kannalta äärimmäisen vaarallista sekä toteutuessaan että hajotessaan omaan mahdottomuuteensa!

Siksi ko. eliittientiteetin ohjailemat kuvatut vallan keskittymisen ja paikallistasoilta etääntymisen kehityslinjat (Kuten EU:ssa tahallisena poliittisena valintana pankkiirioligarkian superlobbaamisen tuloksena; mm. ajankohtaisesti vuosittaiset Bilderberg-ryhmän kokoontumiset) ovatkin nyt kiteytymässä juuri niiksi pankkiirioligarkian edesauttamiksi ja luomiksikin tuhoisiksi ongelmiksi, jotka unohtavat hyvin radikaalisti ihmisten elinolosuhteiden universaalit periaatteet ylläpitää elinkelpoista kulttuuria ja sivilisaatiota; se on tie juuri siihen sivilisaation rapautumiseen kohtalokkaasti, missä kuvattu äärikapitalismi on enemmän tuhoa edistävä moottori rakentavan kehityksen sijaan.

Globalistien suusta on siksi turha odottaa vilpittömyyttä, koska todellakin on olemassa heidän joukossaan niin paljon ihmisiä, jotka manipuloivat kaikki mahdolliset ihmiskuntaviholliset asiansa hyvän kaapuun puetuksi propagandaksi ja myyvät vaikka äitinsä saadakseen haluamansa oman supernarsistisesti sairaan mielensä tyydyttämiseksi. Hyvin vaarallista tämä on juuri siksi, koska ko. pankkiirioligarkian piirissä olevat ihmiset tosiaan ovat erittäin usein hyvin suoraviivaisen moraalittomia, säälimättömiä ja empatiakyvyttömiä sekä poikkeavan itsekeskeisiä ultranarsistisuuteen saakka ja siinä siksi jopa saatanallisiakin ihan sanan varsinaisessa merkityksessä ilmi tulleiden rituaalisten toimintatapojensakin valossa; kaikenlaiset Skull & Bones- ja Bohemian Grove -tyyppiset salakerhot!

Pinnalta katsoen valtamedia luo heistä totaalisen harhaanjohtavasti ihanteellisia mielikuvia, joista ehkä räikein esimerkki on George Soros; hän on muka olevinaan niin filantrooppinen "kansankynttilä" ja muka ideaalisten asioiden lobbaaja (mm. Barack Obaman vaalikamppanjan avustaminen), mutta esille kaivettujen tosiasioiden ja käytännön menetelmiensä valossa hän on oikeasti yksi suurimmista paholaisista koskaan osana globalistien imperialistista pankkiirioligarkiaa!

Pahimmille globalisteille suorastaan kaikki on selviytymissotaa keinoilla millä hyvänsä heidän ultra-narsististen mielihalujensa ja oikkujensa säilyttämiseksi ja edistämiseksi; he eivät ymmärrä Maapallon yhteishyvästä oikeastaan mitään. Valta korruptoi, mutta omassa systeemissään pahiten sairastuneita globalisti-ihmisiä se suorastaan muuttaa jo arvaamattomiksi demoneiksi ja se on alkanut näkymään yhä traagisemmin vallan eri kerroksissa ja ko. vallan muotojen ilmentämissä toimissa, kuten seinähulluina sotakampanjoina Pohjois-Afrikassa - Lähi-Idässä! Siksi paluu pimeään keskiaikaan ei ole enää niin kaukaa haettu varoitus; LaRouche -liikkeen nimittämä "Uusi pimeä aika", New Dark Age.

Paras siis vain luottaa siihen, että asioista jo vuosikausia selvää ottaneet ovat havainneet republic -tyyppisen "habitaattiolemisen" parhaaksi ihmiselle jo satojen vuosien takaa historiasta, kun siinä rinnalla on aina samalla ollut taisteltavana tämä pankkiirioligarkkinen eli luonteeltaan ihmiskuntavihamielinen eliittimaailmankatsomus, joka pohjaa tyystin liikaa ahneutta ja itsekeskeisyyttä korostaviin tapoihin olla olemassa muita tuhoavalla kustannuksellaan. Ko. taistelussa pahuutta vastaan on vuosisatojen saatossa kiteytynyt juuri näitä kuvattuja sopivia ratkaisuja toimia suojaksemme ja kehitykseksemme näiden pahuuden voimien piirissä. Joudumme silti joka tapauksessa vielä pitkään toimimaan se mielessämme, että kuvattu paha pankkiirioligarkia ei katoa kokonaan kenties koskaan...

Eli ainakin niin kauan kuin tällaista pankkiirioligarkiaa ja monarkkifeodalismia (Olen kuullut myös nimityksen uus- tai neoaristokratia) on vähänkin olemassa, ei nähdäkseni muuta ratkaisua ole olemassa ihmisten elinolosuhteiden kunnolliseen järjestämiseen kuin kansallisvaltioiden organisoiminen sekä palomuuriksi ko. pahuutta vastaan että luotottavan ekonomian kera sivilisaatioystävälliseksi elinalustaksi ihmisille; siinä mm. rahan syntymekanismikin on muutettava ja LaRouche -liikkeen promotoima Glass-Steagall -standardi on otettava pankkitoiminnan periaatteeksi!

Muu on harhaista sinisilmäisyyttä ja meneillään oleva pankkiirioligarkian saastuttama globalisaatio on siitä kristallisoitunut esimerkki. Ilmeisesti yliopistoissa sen muka hyvyys on traagisesti saatu luotua harhaoppisena aivopesuna monien ihmisten mieliin, josta on valitettavasti äärimmäisen vaikea vapautua (Aleksander Stubb ehkä räikein esimerkki); se onkin ollut pankkiirioligarkkisen globalistiporukan tarkka tarkoitus, jotta heidän agendansa läpivientiä ei tulisi haittaamaan ns. liikaa todellisuuteen heränneitä ihmisiä. Meille on yritetty tuputtaa kaunista kakkua, joka kuljettaa sisällään pommia.

Jos pankkiirioligarkia ja jopa raha katoaisi kokonaan maailmasta, ei kansallisvaltioilla ehkä silloin enää olisi niin paljon tehtävää olla olemassa näin republic -muodossakaan. Tästä rahattoman maailman mahdollisuudesta puhuukin sitten Zeitgeist -liike, joka onkin aivan oma tarinansa....

No comments: