Tuesday, October 20, 2009

Helvetti vai Renessanssi?! - Päätössarja; termejä ja käsitteitä J - N

On taas aika jatkaa tätä sanastosarjaa havainnollistamaan maailmamme tilaa ja siinä esiintyviä asioita ja kokonaisuuksia. Tässä ovat edelliset kaksi osaa: Helvetti vai Renessanssi?! - Päätössarja; termejä ja käsitteitä A - E ja Helvetti vai Renessanssi?! - Päätössarja; termejä ja käsitteitä F - I.


NWO -agendan termejä ja käsitteitä J - N


Johdannaiset, Johdannaismarkkinat (Derivatives): Globaalin monetaristisen talousjärjestelmän rakenteissa olevat finanssi- ja rahoitusintrumentit, joilla on voitu vivuttamalla edelleenmyydä mm. velkapapereita ym. epämääräisiä asiakirjoja ja -rahasitoumuksia saamalla aikaan moninkertaisia pseudovoittoja viime kädessä oligarkkieliitin käsiin. Nämä aikaisemmin laittomiksikin määritellyt finanssikeppihevoset laillisti ja otti suureelliseen käyttöön FEDin (Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve) pääjohtajana 1980- ja 90 -luvuilla toiminut Alan Greenspan ja silloinen USA:n valtiovarainministeri Larry Summers. Greenspan ja Summers toimivat NWO -eliitin hyväksi näin toimiessaan ja suunnitelmana siinä on nimenomaan ollut rakentaa osaltaan näillä mahdollisuuksilla globaali taloussysteemi, joka olisi ko. eliitin manipuloitavissa mahdollisimman hyvin. Nyt näyttää siltä, että on haukattu liian iso pala kakkua ja manipulointia ei voi tehdä täydellisesti.

Nämä instrumentit mahdollistivat siis kaikkien aikojen kuplatalouden, joka saastui kuolettavasti juuri siksi, kun moisessa pelailussa olivat osallisena pahimmalla tavalla luottokelvottomat varallisuudet ja velkasitoumukset. Tunnetuimpana esimerkkinä olivat Yhdysvaltain asuntovelkakirjat, joista koko systeemin kuoleminen alkoi vuonna 2007. Kysymysmerkkinä on viime aikoina ollut se etenkin Lyndon LaRouchen varoittamana, että onko tuo kuolettava saastuminen ollut kohtalokasta NWO -eliitinkin suunnitelmille vai pystyvätkö he luovimaan ahtaasta raosta pois? Mitkä muut agendat voisivat tulla kyseeseen? Voivatko ne auttaa NWO -pahuuden kaatamisessa?

Kansallisvaltio: Valtiomuoto, joka on imperialistista oligarkkirakennetta hylkivä. Periaatteena ko. valtiomuodossa ovat luotottava pankkijärjestelmä, joka ei ole oligarkkieliitin omistuksessa ja ohjailussa, vaan ko. toimet ovat valtion rakenteeseen kuuluvia ja osana sen humaanin intellektuellista yhteishyväasennetta. Periaatteena on rivikansalaisia hyödyttävä järjestelmä, joka mahdollistuu juuri ilman oligarkkieliitin olemassaolon itsekkäitä ja tuhoavia intressejä, jotka parasiittisesti imevät kansallisvaltiosta ja sen kansalaisten parista elämää ja hyvyyden toteutumismahdollisuuksia pois.

Lyndon LaRouche on tähdentänyt tätä seikkaa: Oligarkki-imperialistinen monetaristinen järjestelmä pitää lakkauttaa ja tilalle pitää kiireimmiten rakentaa tuollainen luotottava järjestelmä globaalisti; ns. "credit system". Maailman historiassa lähinnä vain Yhdysvalloissa tällaista luotottavaa kansallisvaltiojärjestelmää on onnistuttu luomaan kunnolla ja siten pääsemään ko. imperialistisesta ikeestä pois (Eli Brittiläisen imperiumin kuoleman syleilystä). Tämä oli mahdollista kolmena eri aikajaksona; Yhdysvaltojen itsenäistymisen aika, Abraham Lincolnin ja vähän sen jälkeinen aika sekä Franklin Delano Rooseveltin aika.

Nykyään kansallisvaltioidea on vakavasti uhattuna ja jo paljolti tuhottuna ko. Brittiläisen imperiumin suunnitelmien takia saattaa maailman hallitus voimaan, mikä tarkoittaisi kansallisvaltioiden loppua parasiittisen oligarkkisysteemin korvatessa globaalisti kaikki paikallistason merkittävät päätöksen ja hallinnoimisen välineet sekä entiteetit keskitettyyn ja imperialistiseen tyranniavaltaan. Tälle systeemille oligarkkieliitti on valtavirtamedian avulla antanut useita peitenimiä; globalisaatio ja nyttemmin yhä selvemmin myös New World Order, Uusi maailmanjärjestys. Sitä on yritetty markkinoida kansalaisille hyvänä juttuna nyt, kun tietoisuus siitä on levinnyt voimakkaasti nimenomaan negatiivisessa mielessä aivan oikeutetusti.

Kapitalismi: Länsimaiden monetaristisen talousjärjestelmän toinen nimi, joka kuvaa kattavammin koko länsimaisen hegemonian luonnetta yhä voimakkaampana osana Brittiläisen imperiumin kuvattuja globaaleja intressejä. Termi on täten saastunut imperialistisilla ja uusfeodaalisilla agendoilla ja saavuttanut ko. NWO -eliitin ja hännystelijöidensä piireissä jopa uskonnollisen aseman. Rivikansalaisiin ko. hegemonia on vaikuttanut yhtäältä jonkinasteista materialistista hyvinvointia luomalla, mutta saastumisen edettyä toisaalta paljon henkisperäistä sairautta ja pahoinvointia aiheuttaen. Laajassa mielessä voidaan puhua ns. noosfäärin sairastumisesta.

Oligarkkieliitin NWO -agenda on nyttemmin aiheuttamassa pahaa rapautumista myös fyysisen hyvinvoinnin edellytyksiin mm. tahallaan orkestroidun talousmanipulaation mentyä yli äyräiden lopulliseen kestämättömyyteensä asti. Kapitalistinen hegemonia on täten myös kuoleman hegemoniaa, joka on alkanut näkymään monella tasolla eri aikaisesti etenevinä tuhoprosesseina. Mikäli mitään kunnollista koko systeemin kattavaa korjausta ei tehdä tai paremmat agendat eivät onnistu syrjäyttämään NWO -intressejä, niin tuhoprosessi etenee ja kapitalismi on vaarassa tuhoutua omaan saastuneeseen itseensä kokonaan pahimmissa skenarioissa.

Keskuspankkijärjestelmä: Länsimaissa monetaristisessa talousjärjestelmässä noiden oligarkkiagendojen turvaksi ja edistämiseksi rakennettu pankkisysteemi, jossa se luo rahaa talousjärjestelmän käyttöön. Pankkijärjestelmä on käytännössä ko. oligarkki-intressien ja -porukoiden hallussa ja ohjailussa. Yhdysvaltojen keskuspankki Federal Reserve on jopa näiden suurimpien (mm. Rockefeller) oligarkkiporukoiden omistama. Keskuspankit ovat täten kansallisvaltioideaa vastaan toimivia rikollisia järjestöjä, koska oligarkkieliitti on vallannut ne ideoidensa ja agendojensa käyttöön niin perinpohjin viimeisen 100 vuoden aikana ja etenkin sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen kaappaus Brittiläisen imperiumin käsikassara-aseeksi käynnistyi Franklin Delano Rooseveltin kuoltua.

Yhdysvaltojen keskuspankki on täten Lontoon cityn ja Wall streetin ohella keskeisimpiin kuuluva toimintaympäristö, missä NWO -agendan talousjärjestelmään liittyviä salajuonia on punottu ja toteutettu. Pienempien maiden keskuspankit ovat sitten taipuneet näiden tahtoon vääjäämättä ja liikoja kyselemättä, kuten on tapahtunut myös Suomen ja sen keskuspankin eli Suomen pankin tapauksessa. Kansallisvaltioidean säilyttäminen ja turvaaminen merkitsee siis keskuspankkijärjestelmän lakkauttamista ja rahanluontivallan siirtämistä valtiolle luotottavaan käyttöön kansallisvaltioiden itsensä kehittämiseksi kaikenlaisin reaalitalouden projektein eikä globaalin oligarkki-intressin paisuttamiseksi pseudorahalla rivikansalaisten ja kansallisvaltioiden haitaksi, mitä on tapahtunut pahenevalla kierteellä jo monta vuosikymmentä.

Klassinen taide, musiikki ja runous: Lyndon LaRouchen tähdentämä kulttuurillinen sisältöseikka länsimaiden historiassa ja nykyhetkessä. Hänen ideanaan tässä on se, että länsimaat ovat tämän Brittiläisen imperiumin ja sen puitteissa vaikuttaneiden intressien ja porukoiden takia rapautunut kulttuurillisesti huomattavan paljon etenkin viimeisen 50 vuoden aikana, mikä on vaikuttanut myös kaikkeen talouspoliittiseen toimintaan (Suomessa esimerkkinä vaalirahasotku). Ko. rapautuminen on ollut osittain tarkoituksellista, kuten olen tuonut asian monesti ilmi. Osaltaan kyse on ollut myös välillisestä rapautumisesta, jossa tuo noosfäärin sairastuminen on saastuttanut ihmisten älyllistä toimintaa ja sen takia epäpäteviä ja tyhmentyneitä agendoja on päässyt vaikuttamaan liikaa asioiden ja yhteiskuntien kehitykseen.

Lyndonin mukaan tämä kulttuurin rapautuminen näkyy nykyään etenkin populaarikulttuurin ja viihteen ylitarjontana ja sen tyhmentävä sekä aivopesevä vaikutus on ollut suuri. Lyndonin mukaan ainoa kunnollinen vastalääke tähän on klassinen taide, musiikki ja runous ja niiden asettaminen yhteiskuntien keskeisiksi kulttuurillisiksi sisällöiksi. Myös muut aktivistit, kuten Alex Jones ovat huomanneet omalla tavallaan viihteen ja populaarikulttuurin olevan oligarkkieliitin pussiin pelaavaa addiktoivaa ja mieliä saastuttavaa aivopesukamaa. Sitä varten media on oligarkkieliitin ohjauksessa mahdollisimman paljon rakentanutkin ohjelmistoaan ja sisältöään, jotta ne toimisivat mielenkontrollin ja mielenvaikuttamisen aseina mahdollisimman hyvin.

Olen tästä havainnosta paljon samaa mieltä, mutta en ole täysin vakuuttunut Lyndonin klassisen kulttuurin ainoana oikeana pitämisestä. Olen myös nimittäin sitä mieltä, että ihmismielen kunnollinen toimintakyky vaatii myös annoksensa viihdettä ja populaarikulttuuria. Niiden yliannostus on tietenkin nykymaailmassa ollut selviö jo monta vuosikymmentä ja se on selvästi heikentänyt ihmismielen kehittymistä sellaisena luovana ihmeenä kuin millaiseksi se on tarkoitettu; liikaa ihmismieliä on addiktoitunut pois älyllisesti kehittävästä toiminnasta ja myös suorista sosiaalisista kontaktipinnoista, mikä on osa ihmismielen tervettä olemista. Se on osaltaan pahentanut noosfäärin ja siinä olevien ihmismielten sairautta ja pahoinvointia.

Kaikki tämä on siis ollut NWO -eliitin tarkoituksellistakin toimintaa kansalaisten alistamisessa ja rapauttamisessa tavoitteena ehdollistuminen ko. eliitin agendojen ja intressien valtaan. Parannuskeinona on tietenkin irrottautuminen liiasta viihteestä ja populaarikulttuurista luovien ja älyllisesti kehittävien toimien pariin ja käytännössä mm. televisio ja tietokone viihdekäytön suhteen täytyy pitää kiinni pidempään kuin aikaisemmin. Tämä koskee myös sitä, että itse kunkin täytyy suunnata nyt energiaa aikaisempaa enemmän maailman talouspoliitisen tilanteen ymmärtämiseen ja siinä olevien pahojen agendojen kritisoimiseen ja siinä on onneksi viime aikoina ollut varsin hyvänä esimerkkinä Yhdysvalloissa tapahtunut kansannousumentaliteetti.

Kolonialismi: Alunperin etenkin Brittiläisen imperiumin siirtomaavallasta käytetty termi, joka kuvaa heidän ns. vapaakauppajärjestelmänsä luonnetta olla ko. siirtomaita riistävä ja hyväksikäyttävä ko. imperiumin eliitin hyväksi. Parhain esitetty esimerkki tästä on ollut se, kuinka silloisella oligarkkieliitillä oli globaali kiertokulkusysteemi toteuttamassa ko. kolonialistista "vapaakauppa" -hegemoniaa 1800 -luvulla ennen Abraham Lincolnin aikaa: Yhdysvaltojen etelään saatiin manipuloitua orjajärjestelmä, joka tuotti puuvillaa etenkin Englantiin, missä köyhälistö teki siitä halvalla halpakankaita. Ne myytiin Intiaan Brittiläisen imperiumin suurimpaan siirtomaahan, jossa paikallinen väestö maksoi kankaan ooppiumsadolla ja joutui siten alistettuna olemaan osa Brittiläisen imperiumin systeemiä. Käytännön toteutuksesta vastasi British East India Company eli Englannin Itä-Intian kauppakomppania suomeksi. Ooppium myytiin Kiinaan teerahtilaivoissa salakuljetettuna ja samalla oligarkkieliitti kääri ko. huumeista erittäin suuret voitot. Kyseessä oli siis vapaakaupan ihanteen taakse piilotettu satanallinen orjuutus- ja rahannyhtämissysteemi oligarkkieliitin vallan ja mammonan kasvattamiseksi.

Toisen maailmansodan jälkeen Brittiläiselle imperiumille tuli selväksi se, että samanlaista systeemiä se ei enää kyennyt pitämään yllä, mutta se ei tietenkään halunnut luopua saavutetuista eduista ja vallasta: Se halusi edelleen valloittaa maailman. Niinpä se Franklin D. Rooseveltin sopivasti kuoltua manipuloi Yhdysvallat mukaan tähän maailmanvalloitusideaansa alkaen Harry S. Trumanin hallinnosta ja päätyen nykyiseen Barack Obaman hallintoon.

Toisen maailman sodan jälkeen näitä imperialistisia agendoja aiottiin laittaa käytäntöön etenkin pankkiiri- ja korporaatiomaailman avulla eikä niinkään siirtomaavallan avulla sinänsä. Lisäksi päätettiin edetä hitaasti, vähitellen ja näyttämällä rivikansalaisille sopivaa julkisivua kulissien takaisten varsinaisten agendojen peittämiseksi. Näin Brittiläinen imperiumi saattoi piiloutua ovelasti pankkien ja korporaatioiden taakse sekä laajemmin salaisten varjohallitusten / varjo-organisaatioiden taakse, joista käsin se on voinut toteuttaa mielihalujaan melko suvereenisti aina nykypäivään asti tavoitteena juuri tuo maailman hallitus NWO -projektin avulla. Nyt valveutuminen näistä satanistitoimista on kuitenkin alkanut leviämään kulovalkean tavoin rivikansalaisten keskuudessa.

Tätä nykyistä Brittiläisen imperiumin versiota voidaan siis myös nimittää kolonialismiksi. Se vain tapahtuu ikään kuin virtuaalisesti yli valtioiden rajojen globalisaation ja tietotekniikan ansiosta (Virtuaaliraha, johdannaiset jne.): Siirtomaina olemme me kaikki rivikansalaiset ja kohteena etenkin keskiluokka ja sitä köyhemmät. Siirtomaatavarana on konreettisten objektien lisäksi myös ja etenkin raha, koska nykyään tämä monetaristinen oligarkkisysteemi on luonut monien ihmisten mieliin sen valheellisen kuvitelman, että rahalla sinänsä on arvoa. Se ei ole enää vain pelkkä vaihdon väline, vaan itseisarvoisesti arvotavaraa itsekin. Siksi raha on toiminut myös ikään kuin kauppatavarana noiden johdannaisinstrumenttien avulla.

Yhtäläisyydet aikaisempaan Brittiläiseen imperiumiin ovat myös selviä siinä mielessä, kun myös tätä nykyistäkin talousjärjestelmää on kuvailtu "vapaakaupan" mahdollistavaksi. Yhtä saatanallinen tausta siinäkin on takana, jonka mukaan systeemi on oligarkkieliittiä hyödyttävä rivikansalaisten kustannuksella ja heidän haitaksi. Erityisen silmiinpistävästi tällä hetkellä juuri näin, kun eliitin NWO -suunnitelma on kriittisessä ja aktiivisessa pystytysvaiheessa. Kaikkein hulluimpien eliittiporukoiden mielessä on edelleen tavoitteena yksi yhtenäinen ja keskushallittu globaali "siirtomaa", jossa oligarkkieliitti ohjaa hierarkkisesti mahdollisimman paljon kaikkea luomansa pyramidirakenteen avulla. Tavoitetta on yritetty myydä salaa ja nyttemmin näin etenkin Barack Obaman avulla, mutta agenda rakoilee jo...

Kommunismi: Esim. taannoisen Neuvostoliiton poliittisena ideologisena pohjana toiminut "ismi", jota jotkut piirit ovat pitäneet fasismille vastakohtana. Siitä ei kuitenkaan ole kyse, koska kommunismi on ollut vain erimerkkistä totalitaristista tyranniaa eliitin ohjauksessa rivikansalaisten haitaksi. Itse asiassa tässä on syytä sisäistää huolellisesti tämä merkittävä seikka harhaanjohtavana myyttinä, jota koulukirjat eivät ole koskaan maininneet juuri siitä syystä, koska ne ovat itsekin oligarkkieliittiä tukevaa propagandaa peruskoulua ja yliopistoja myöten. Tiesi kirjojen - opinkappaleiden tekijät siitä tai eivät --> Hyödylliset / hyväuskoiset idiootit ja hyväksikäytettävän valveutumattomat hölmöt.

Onneksi monet NWO -agendaa vastustavat aktivistit ovat kyenneet viime aikoina hyvin osoittamaan, että tämä äärioikeisto vs. äärivasemmisto asetelma todellakin on vain myytti ja tarkoituksella sellaiseksi valheellisin ja katalin tarkoitusperin tehty. Kommunismin taustalla on näet vaikuttaneet samat Brittiläisen imperiumin oligarkkiporukat kuin fasisminkin taustalla. Tärkein oligarkkiperhe Rothschild on ollut jo 1700 -luvulta saakka tunnettu siitä, että se on onnistunut muiden samanmielisten avulla manipuloimaan sotiakin ja niiden kulkua (Joskaan ei täydellisesti, mutta riittävän merkittävästi) aina Ensimmäistä ja Toista maailman sotaa myöten. Pohjatyönä on ensin mm. manipuloitu ideologioita ja ismejä alkaen rivikansalaisten kansannousuista ja muista yhteiskunnallisista kuohunnoista.

Heidän manipulointinsa oli mm. 1900 -luvulla Rockefellerin ja Bushin sukujen avulla päätarkoitukseltaan juuri sitä, että Eurooppa pyrittiin tuhoamaan pois Yhdysvalloista Abraham Lincolnin hallinnolta kopioidun anti-imperialistisen kansallisvaltioidean "pauloista" pois, jotta eliitin Brittiläinen imperiumi säilyttäisi asemansa ja voisi edelleen kehittyä. Lincolnin ideat näet olivat ko. eliittiä vastaan. Aluksi orkestroitiin Otto Von Bismarckin Saksan (Joka eniten toteutti Lincolnin ideoita tuossa vaiheessa) tuho lopulta Ensimmäisen maailman sodan avulla. Sitten Saksaan manipuloitiin syntyneen kaaoksen keskeltä fasismi (Jossa osallisena mm. Prescott Bush), joka auttaisi eliittiä pääsemään imperiuminsa säilyttämisen ja kasvattamisen kiihdyttämisagendaan: NWO. Sama syntyi Italiassakin Mussolinin ansiosta. Viime aikoina on jopa paljastettu valtavirtamediassa, että Mussolini oli jo paljon ennen fasismin aikaa Britannian salaisen palvelun palveluksessa agenttina.

Tuo on vain jäävuoren huippua, sillä ko. Brittiläinen imperiumi manipuloi esille fasismin lisäksi myös kommunismin. Katkonaisen kehityksen prosessissa alkulähteenä oli ensin Karl Marxin opit, joista monet pohjautuivat Brittiläisen imperiumin pääideologin Adam Smithin ja sitä kautta myös Jeremy Benthamin teeseihin. Venäjä ennen Ensimmäistä maailman sotaa oli keisarikuntana Saksan ohella toinen Lincolnin hallinnon opeista eniten hyötyjä käyttöönsä ottanut. Brittiläisen imperiumin eliitti koki tämänkin uhkana, joten havaittuaan vastakaikua venäläisten bolshevikkien keskuudessa Karl Marxin opeille, se tuki tätä sikäläistä vallankumousmentaliteettia ja tavoitteena syntyi lopulta Neuvostoliitto, jota oligarkkieliitti tuki ja ylläpiti kulissien takana samaan tapaan kuin natsi-Saksaa. Syntyi siis tarkoituksella julkisivulle harha, että kommunismi ja fasismi olisivat olleet yhtäpitävästi toisiaan vastaan ja etenkin siinä vaiheessa, kun natsi-Saksa ja Neuvostoliitto ryhtyivät sotajalalle toisiaan vastaan.

Lähes kaikki 1900 -luvulla meille rivikansalaisille syötetty tieto politiikasta ja taloudesta on ollut näin vain katalaa ja saatanallista teatteria, jonka tarkoitus on ollut näihin päiviin asti pitää meitä rakenteellisessa horroksessa tietämättöminä todellisista agendoista kulissin takana. Ne seikat, jotka akselilla oikeisto vs. vasemmisto ovat oikeasti olleet todellisia, hyviä ja toisistaan eroteltavina tarpeellisia, ovat saastuneet epäoleelliseksi mössöksi tuon kaiken yläpuolella (kulisseissa) vaikuttaneen suuren saatanan takia.

Toisen maailman sodan jälkeen kommunismi toimi sitten muuttuneissa olosuhteissa kätevänä kauhun tasapainotyökaluna ja lännen oligarkkieliitin pussiin: Neuvostoliitto oli Kylmän sodan aikana yhtä keinotekoisesti markkinoitu uhka lännessä kuin nykyään terrorismi ja ääri-islam (Al-Gaeda ja Talebanit). Ko. keinotekoisuuden valmistajana on toiminut nytkin sama oligarkkieliitti juoksupoikineen ja osittain kyseessä ovat jopa edelleen samat henkilötkin, kuten Henry Kissinger ja Zbigniew Brzezinski.

Nyky-Venäjän naapurimaissa ja Euroopassa samaa kommunismin pelosta peräisin olevaa keinotekoisuutta pyritään edelleen pitämään yllä Venäjän ollessa lännen oligarkkieliitille yhä liian harmaata ja tavoittamatonta aluetta. Poissuljettua ei ole sekään, että Venäjän nykyjohtokin on yhä mukana lännen oligarkkieliitin peleissä tavalla tai toisella ja teeskentelee vastapeluria monissa asioissa lännen suhteen. Joka tapauksessa Suomessakin havaitaan edelleen kiinnittymistä tuohon keinotekoiseen rakenteeseen ilmentyen akselilla russofobia vs. russofanius.

Erittäin hyvänä esimerkkinä tästä on joidenkin rivikansalaisten ja Suomen valtion oikeistojohdon "yhteispeli" tai "teatterikappale" tapauksessa Anton Salonen, joka kytee edelleen vakavana poliittisena pelinappulana: Tässä ko. tapauksesta Johan Bäckmanin ylläpitämä blogi. Russofobius on siinä tuomittavaa NWO -eliitin pussiin suoraankin pelaamista ja russofanius liian kritiikitöntä kokonaiskuvan ymmärtämättömyyttä NWO -agendan osallisuudesta ja luonteesta. Jos kohta hyvääkin asiaa koituu molemmista suunnista: Russofobius paljastaa pelon ja ennakkoluuloisuuden varoittavia ja kohtalokkaita merkityksiä politiikassa ja russofanius paljastaa siltä näkökannalta nähtyjä ja koettuja oleellisia epäkohtia ja vääryyksiä, jotka joko liittyvät tai eivät liity NWO -prosessiin.

Liberalismi: Länsimaiden oligarkkieliitti pyrkii edelleen pitämään yllä kaksoistandardia ja julkisivu vs. kulissiasetelmaa agendavyyhdissään. Tämä termi kuvaa tätä kaikkea parhaiten ja se on syytä purkaa auki tässä. Länsimaiseen kapitalismiin ja politiikkaan on pyritty etenkin oikeiston suunnalta lisäämään liberalismia, joka on tarkoittanut käytännössä juuri tuota "vapaakauppaa"; tavaroiden, ihmisten ja ajatusten vapaata liikkumista valtiorajoista huolimatta. Tätä on pyritty tähdentämään globalisaation avulla välttämättömänä kehityssuuntana ja positiivisena asiana meille kaikille ja lopulta jopa niin, että meille oltaisiin voitu salaa syöttää maailman hallituksen systeemeitä hyvyyden valekaapuun puettuina.

Ensinäkemältä ajatus näyttääkin toimivan tässä mielessä, koska toimiessaan rikollisista ja pahoista agendoista vapaana ko. liberalismi olisi oikeasti tosi hyvä juttu. Mutta tässä piilee juuri se sudenkuoppa, mikä aina on liittynyt tämän Brittiläisen imperiumin toimintatapoihin ja ideologioihin --> Julkisivu näyttää rivikansalaisille optimaalista ideaalia, mutta kulissit kätkevät rikollisen ja sairaan mielen suunnittelemat juonet ja teot, joista koostuu varsinainen agenda. Eliitin monetaristinen järjestelmä on aina kätkenyt tämän kaksinaamaisuuden ja sen takia nykyinenkään järjestelmä ei voi olla olemassa vain ideaalia hyvää ilmentävänä. Ongelma nykytilanteessa on juuri se, että paha on ottamassa aivan liikaa niskalenkkiä hyvän ylitse kulissin takaa ja siksi on tärkeää havaita esim. juuri liberalismi -termin hyvyydestä vajaa nykymerkitys.

Mikä sitten auttaisi palauttamaan liberalismiin kuuluvat arvot uudestaan kunnolla hyväsisältöisiksi? Lyndon LaRouchen tapauksessa näemme, että ankara protektionismi olisi siinä oikea lääke. Mutta mikä olisi tässä tilanteessamme oikeasti sopiva suhde protektionismia ja liberaaliutta? Emmehän halua joutua pahuuden torjunnassa toisenlaiseen totalitarismiin liiallisen protektionismin takia. Se on selvä. Nykytilanne kuitenkin vaatii nähdäkseni riittävän voimakasta korjausliikettä protektionismin suuntaan siksi ajaksi, kunnes oligarkkieliittiä ja heidän agendojaan on saatu eliminoitua riittävästi pois talouspoliittiselta kentältä globaalisti. Siinä mielessä kannattaa kyllä kuunnella, ottaa opiksi ja ottaa käyttöön Lyndon LaRouchen teesejä.

Paska homma maailmassamme nyt vain on se, että oligarkkieliitti on tehnyt niin paljon tuhoja, että niiden siivoaminen tulee joka tapauksessa ottamaan oman veronsa ja vaatimaan kansalaisilta paljon. Kun mitään kunnollista parantavaa ja pahuuden pysäyttävää parannuskeinoa yhä jatkuvan tuhon edessä ei vieläkään ole otettu käyttöön, niin vaadittava parantamisprosessi vain vaikeutuu...

Monetarismi: Monien aikaisempien termien kohdalla (mm. kapitalismi) tämä on jo tavallaan selitetty. Kertauksena todettakoon, että monetarismi on kansallisvaltioiden ja rivikansalaisten "lailliseen" ryöstämiseen ja tyrannisoimiseen soveltuva kapitalismin muoto, jossa oligarkkieliitti kykenee rikastuttuaan ja valtaa saatuaan valjastamaan pankit ja korporaatiot totalitarismien pystytykseen oman etunsa maksimoimiseksi, mutta rivikansalaisten haitaksi heitä alistamalla, tyrannisoimalla ja hyväksikäyttämällä.

Tämä järjestelmä on kulkenut vuosituhansien ajan oligarkkieliitin mukana sukupolvesta toiseen aina Peloponnesoksen sodan aikakaudesta saakka ja aina heillä on ollut tavoitteena saastuttaa kulloinenkin sivilisaatio yhteiskuntineen oman agendansa toteuttamista varten. Näin toimivat aikoinaan Rooma, Bysantti, Venetsia ja nyttemmin viimeiset 300 - 400 vuotta Brittiläinen imperiumi. Koskaan he eivät ole kuitenkaan onnistuneet täydellisesti äärimmäisessä tavoitteessaan muiden agendojen tultua tielle haittaamaan, mutta aivan riittävästi tuhoa, kuolemaa ja kärsimystä heidän toimistaan on joka tapauksessa aina syntynyt ja ihmiskunta ei ole päässyt sen takia kunnolla kehittymään viimeiseen n. 3000 vuoteen kuin vain hyvin näennäisesti pienin askelin. Ainoastaan teknologia on kehittynyt voimakkaasti, koska se on palvellut osaltaan eliitin agendaa, mikä nähdään nykyään mm. tieteellisen tarkkaan ja ATK -vetoiseen kontrolliin ja valvontaan perustuvan poliisivaltioagendan pystyttämisessä.

Tiivistettynä: Monetarismi sallii parasiittisen eliitin, jonka intressit elävät kansallisvaltioita kuihduttamalla ja hyväksikäyttämällä pukeutumalla liberaalien arvojen ja hyvyyden valekaapuun. Antiteesi sille on mm. protektionismilla eliittiparasiitin eliminoiva toimiva kansallisvaltio, joka mahdollistaa reaalitalouden kehityksen ja ihmisten luovuuden käytön ko. valtion kansalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Monetarismi luo velkaa ja siten tukahduttaa toimintaa ja luovuutta, mutta sen antiteesi kansallisvaltio synnyttää luottoa ja aktivoi sekä vapauttaa siten ihmisiä toimintaan ja luovuuteen. Tässäkin mielessä Lyndon LaRouchea kannattaa kuunnella.

Neo-malthusian eli Uusmalthusilaisuus / Malthusilaisuus: Hyvin tärkeä Brittiläisen imperiumin toimiin ja ideologioihin liittyvä termi. Termin nimi tulee henkilöstä nimeltä Thomas Malthus, joka toimi Brittiläisen imperiumin hyväksi väestö- ja taloustieteilijänä 1700- ja 1800 -lukujen molemmin puolin. Hänen oppinsa alkujuuret tulevat mm. havainnoistaan ko. imperiumin siirtomaassa Intiassa ja siitä kehittyneet hänen väestönkasvun radikaaliakin hillitsemistä koskevat teesit toimivat suoraan imperiumin eliitin hyväksi: Köyhien määrää on rajoitettava ja vähennettävä, heitä on samalla pidettävä pääsemästä korkeammalle elintason asteelle jne.

Tämän eräinä hyvinä toteutustyökaluina otettiin käyttöön 1800 -luvun lopulta alkaen brittimonarkian toimesta eugeniikka ja eutanasia. Natsi-Saksassa niitä kokeiltiin sitten äärimmäisinä. Nykyään niiden käytön vaara on jälleen noussut Barack Obaman hallinnon takia ja siinä ovat pääpiruina kulisseissa Tony Blair ja edelleen brittimonarkia.

Oligarkkieliittiä on aina viehättänyt jo heidän oman turvallisuutensakin tähden se, että rivikansalaiset pidetään riittävän köyhinä ja riittävän tyhminä, jotta heistä ei olisi liikaa vastusta eliitille. Väestönkasvuhuolet ovat tässäkin siis vain tuota tyypillistä kaksinaamaisuutta; perustellaan näennäisesti hyvällä asialla oligarkkieliitin olemassaolon ja satanistijuoniensa toteuttamismahdollisuudet.

Sittemmin 1900 -luvulle tultaessa kehittyi köyhien yläpuolelle keskiluokka monien eri agendojen ja vaiheiden edesautettua sitä myös vastoin tuota oligarkkiperinnettä. Nykyinen eliitti on siksi huomannut keskiluokan liialliseksi riskiksi itselleen, joten siksi keskiluokan eliminoimistoimet ovat alkaneet voittaa alaa eliitin piirissä, josta on esimakuna tämä osittain sitä varten orkestroitu talousromahdus. Siksi myös Thomas Malthusin ideat on kaivettu naftaliinista ja niiden oikeutukseksi on tullut kuin tilauksesta ilmastonmuutos, joka tähdentää köyhyyttä, väestön vähentämistä ja jopa pakkotyranniaa juurikin ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta piilottaen juuri tuon eliitin itsensä turvaamisen ja pönkittämisen agendan.

Pirullisinta tässä näyttää olevan siis se, että ilmastonmuutos on tarkoituksella luotu tätä varten (Ei pelkästään huijauksena paperilla, vaan myös reaalisesti viimeisen 100 vuoden aikana sen verran kuin se kansalaisten huomion herättämiseksi on vaatinut), jolloin se voi toimia kaikkien aikojen vakuuttavimpana moraalisena pakotteena meille rivikansalaisille ja meidän niskaan voi sen takia kaataa "oikeutetusti" mm. nuo Malthusin teesit käytäntöön pantavina. Siksi onkin jo tullut ilmi mm. Barack Obaman hallinnon uusmalthusilaiset toimet esim. John P. Holdrenin avulla koordinoituina.

Eliitin piirissä ilmastonmuutoksen torjunta sinänsä ei siis ole tässä heitä kiinnostava juttu, vaan ainoastaan se, että sen avulla heidän agendaa ja valtaa voidaan turvata ja kehittää meidän rivikansalaisten kustannuksella. Juuri siksi meille rivikansalaisille vaaditut hiilijalanjälkiverot yms. on suunniteltu juuri siten, että eliitti rikastuu sillä yhä lisää ja saa keskitettyä sekä organisoitua valtaansa. Tärkeä merkkipaalu tässä mielessä on tulevan Joulukuun kansainvälinen ilmastonmuutoshuippukokous Kööpenhaminassa, jossa mm. Barack Obaman odotetaan allekirjoittavan NWO -agendaa tukevia päätöksiä ja sopimuksia näiden asioiden vaikuttaessa taustalla varsinaisina agendoina ilmastonmuutoksesta huolimatta.

New Dark Age (Uusi pimeä aika): Tämä on Lyndon LaRouchen kehittämä ja omaama termi, jolla hän kuvaa sitä kokonaisvaltaista yhteiskunnallista ja globaalin sivilisaation laajuista seuraamusta, joka voi koitua näistä Brittiläisen imperiumin eliittiagendoista, joita minäkin olen nyt tuonut monipuolisesti esille. Hän vertaa tätä nykyistä vaaraa 1300 -luvulla Eurooppaa kohdanneeseen vastaavaan pimeään aikaan, joka seurasi vastaavanlaisesta silloisen oligarkkieliitin (Keskuspaikkana silloin Venetsia) tuhoavasta finanssipelailusta ja poliittisesta kikkailusta.

Lyndonilla on tässä nähdäkseni kaksi skenariota, joita kautta tämä mahdollisesti useaksi sukupolveksikin koituva helvetti saattaa tulla. Yksi: Oligarkkieliitti onnistuu saattamaan maailman hallituksensa pystyyn. Kaksi: Oligarkkieliitti epäonnistuu maailman hallituksensa pystyttämisessä, mutta korvaavaa parantavaa agendaa / agendoja ei tule tilalle. Ykkösskenariossa syntyy totalitarismi, missä ihmismielen luovuus ja pyrkimys onnellisuuteen kahlitaan luonnottomasti. Se aiheuttaa monenlaisia vastareaktioita ja siten tuhoavaa ja kärsimystä aiheuttavaa kaaosta. Kakkosskenariossa eliitin agendan kaatuminen ilman kunnollista korvaavaa ja parantavaa agendaa aiheuttaa tyhjiön, jossa "villi länsi" pääsee valloilleen ja tuloksena on suurta kaaosta ja kärsimystä. Eliitti yrittäisi samalla epätoivoisia pelastautumisstrategioita, mikä voisi merkitä mitä vain sodista alkaen.

Lyndonin mukaan tämä kakkosvaihtoehto näyttää nyt todennäköisemmältä, koska globaalin talousjärjestelmän totaalisen romahduksen vaara on ilmeinen aivan näinä aikoina ja siitä alkaisi eliitin agendankin kaatuminen. Jos tämä musta maalailu tuntuu epäuskottavalta, niin kannattaa miettiä sitä, kuinka pitkän ajan monessakin asiassa maailmamme rapautumista on jo tapahtunut. Moni asia on tapahtunut pinnan alla, mutta vasta nyt parin viime vuoden aikana se on tullut kunnolla pinnan yllekin ja voimme helpommin havaita ongelman. Nämä oligarkkiagendat ovat nyt niin kriittisessä vaiheessa, että ei tarvitse olla kovin suuri Einstein ymmärtääkseen näihin samoihin suuntiin jatkamisen olevan kestämätöntä ja se aiheuttanee ennen pitkää vaarallisia repeämisiä tärkeisiin kohtiin.

Vielä on silti näkemättä se Lyndon LaRouchen varoittama tämän kuun totaaliromahdus globaalissa talousjärjestelmässä, mikä on tietenkin hyvä juttu niin kauan kuin sitä ei tapahdu ilman pelastavaa agendaa. Monet seikat kuitenkin viittaavat siihen edelleen, että sen mahdollisuus kasvaa päivä päivältä...

New Deal (Bretton Woods): Tätä minun ei tarvitsekaan selittää juurtajaksain itse, koska LaRouche PAC -sivustolle on tullut aiheeseen liittyvä erinomainen dokumentti: The True Story of The Bretton Woods. Tiivistetysti asia on niin, että Franklin Delano Roosevelt aikoi ensin New Deal ja sitten globaalisti Bretton Woods -järjestelmistä Brittiläistä imperiumia vastaan olevat ja lopulta sen eliminoivat agendat, mutta hänen kuoltuaan Brittiläisen imperiumin agentti Harry S. Truman aloitti päinvastaiset toimet ja nimenomaan tuon Bretton Woods -järjestelmän puitteissa; oligarkkiagendaa edesauttavia piirteitä lisättiin vaivihkaa ko. järjestelmään ja lopulta itse järjestelmä lakkautettiin käytännössä vuonna 1971 Richard Nixonin toimesta. Hän oli taas yksi Brittiläisen imperiumin kätyri Yhdysvalloissa.

Samalla aina 1930 -luvulta saakka New Dealia mustamaalattiin niin, että sitä on pidetty päinvastoin Yhdysvaltoja haitanneena, vaikka FDR:n aikeena oli sen avulla saattaa USA jaloilleen oikealla tavalla eliitin aiheuttamasta lamasta; nimittäin kitkeä sen avulla myös eliitin pahat toimet ja agendat pois Yhdysvalloista. Se valitettavasti epäonnistui, vaikkakin USA pystyi nousemaan sen avulla jaloilleen erinomaisestikin vähäksi aikaa. Jaloilleennousu tarkoitti tietenkin reaalitalouden kohentumista eikä se ymmärrettävästi koskenut Wall Streetin eliittiporukkaa ja siksipähän eliitin piirissä heidän hännystelijänsä mukaanluettuna sitä pidetään muka epäonnistumisena ja huonona juttuna ylipäätään. Viis eliitistä ---> Onnistuminen tulee arvioida rivikansalaisten kannalta katsottuna!

New World Order eli NWO (Uusi maailman järjestys): Tämä termi kuvaa sateenvarjomaisen kootusti kaikkia niitä agendoja, jotka sisältyvät Brittiläisen imperiumin piirissä vaikuttavien oligarkkieliittiporukoiden maailman hallituksen pystyttämiseen ja heidän asemansa turvaamiseen sekä kehittämiseen sen avulla. Tässä täytyy taas huomioida, että ko. agendat voivat olla eliitin sisälläkin erilaisia ja toisiaan poissulkevia. Esim. LaRouche PAC -sivuston anti on antanut ymmärtää, että osa eliitistä olisi perääntymässä NWO -agendasta, kun siinä on alkanut näkymään rakoilua ja iso kiitos siitä kuuluu osaltaan meidän rivikansalaisten parissa tapahtuneelle valveutumiselle näiden asioiden suhteen.

Tähän termiin on liitetty myös monia uskonnollisia mittasuhteita ja ominaisuuksia omaavia asioita. Perusteet sille löytyvät joidenkin mukaan siitä, että NWO:n yhtenä pohjana on uskonnollistyyppinen saatananpalvonta ainakin osan ko. eliitin piirissä. Villeimmillään NWO -agenda sisältäisi myös avaruudellisen ulottuvuuden UFOineen kaikkineen.

Edelleen olen itse sitä mieltä, että kaikkia NWO:n piirteitä pitää tuoda esille hyvin perusteltuina, mutta ihmiskuntaa koskeva tärkein pointti on tähdentää NWO:n olemusta osana ihmisen tasolla tapahtuvaa toimintaa ja ajattelua. On osattava kytkeä uskomattomatkin seikat osaksi kokonaisuutta luontevalla tavalla, josta mahdollisimman moni ymmärtäisi ilman liiallista hylkimisreaktiota keskeiset suoraan ihmiskuntaan vaikuttavat seikat NWO -agendan luonteessa. Tämä on ollut oman NWO -bloggaamiseni periaate ja tavoite hyvin pitkälle. Jos siinä ei onnistu, niin NWO -tietous saattaa muuttua liikaa yli hilseen meneväksi triviaksi.

Tosin on muistettava, että NWO sisältää joka tapauksessa paljon sellaista tietoa, joka tuntuu ensimmäisen kerran sellaisen kohdatessaan uskomattomalta. Parempi tarkastelu ajan kanssa antaa kuitenkin hyvin usein loogista ja ymmärrettävää kudosta sellaisillekin asioille ja kokonaisuuksille. Totuuden vähittäistä paljastumista oivallusten ja löytämisten seasta. Ehdollistetusta fasadimaailmasta pääseminen tai sen taakse katsominen on työlästä, pelottavaa ja tuskallistakin. Toisaalta erittäin opettavaista, itsetuntoa kohottavaa, maailman ymmärrystä laajentavaa ja älyllisiä toimintavälineitä antavaa! Nyt näen itse tuon takia tämän jo myös hienona matkana sekä omaan mieleeni että ympäröivään todellisuuteen :)

Noosfääri: Tämäkin termi on ollut Lyndon LaRouchen ahkerassa käytössä. Alunperin termin otti käyttöön V. I. Vernadsky, joka kehitti maapallon olemusta miettiessään kolmevaiheisen evoluutiosarjan, joka näkyi maapallon historiassa ensin geosfäärin muodostumisena ja sitten elämän synnyttyä kakkosvaiheessa biosfäärin syntymisenä. Viimeisenä vaiheena ihmisen kehityttyä on muodostunut kolmas vaihe, joka on luonteeltaan metafyysinen. Tätä Vernadsky nimitti noosfääriksi - kirjoitetaan usein myös: Noösfääri.

Lyhyesti sanottuna kyseessä on ihmismielen kehittymisen eli tavallaan sielun kehittymisen tuloksena syntynyt kollektiivisen tietoisuuden kerrostuma. Tämä voidaan aivan hyvin käsittää kehittyvänä ja elävänä konkretiana, kun ajattelemme sen sisältöä: Kulttuurievoluutio, tapojen ja traditioiden muodot ja ilmentymät. Sanalla sanoen ihmismielen luovuuden kautta syntyneet ajatusmallit, esineiden käyttömuodot, työmenetelmät ja vuorovaikutukset ihmisten ja ympäristön kesken, jotka jäävät elämään omalle tasolleen niin, että niitä voidaan poimia sieltä hyötykäyttöön silloinkin, kun ko. keksinnön / ajatuksen luonut ihminen on kuollut.

Tämä poimintataso on noosfääri ja sen täytyy olla elinvoimainen ja terve toimiakseen kunnolla. Toisin sanoen ihmisten täytyy voida hyvin kantaen siten sivilisaation jatkuvuutta ja kehittymistä. Noosfäärisisältöjen täytyy myös siirtyä hyvin ajassa tulevaisuuteen ja säilyä siten käyttökelpoisina ajassa ja ajan rapauttavan vaikutuksen alla. Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitin kannalta hyvin voiva noosfääri on näin ollen kauhistus, koska se kaventaa heidän valtaansa. Kyse on siis siitä vanhasta tutusta: Rivikansalaiset täytyy pitää sopivan tyhminä ja alistettuina eliitin mielestä. Kuten olen tuonut ilmi, niin mm. viihteen liikatuputtaminen on siinä eräs vaikuttamiskeino ja monia muitakin on, kuten olen tuonut ilmi: Eugeniikka, poliittiset ja taloudelliset manipulaatiot jne.

NWO -eliitin pahojen toimien seurauksena noosfääri on ikään kuin sairastunut ja sitä kautta se vaikuttaa ihmisiin mielenterveyttä ja henkistä luomisvoimaa rapauttavasti. Tässä kohtaa ymmärrämme sen, kuinka eliitin saatanallisista toimista on aiheutunut sellaista tuhoa, jonka korjaamista ei voida tehdä hetkessä, vaan se vaatii joissakin tapauksissa jopa muutaman sukupolven mittaisia "projekteja" ja vahvaa älyllistä visionäärisyyttä sen havaitsemiseen, ymmärtämiseen ja toteuttamiseen.

Olemme siis havainneet sen, että eliitinkin piirissä näitä heitä hyödyttäviä ja meitä rivikansalaisia tuhoavia projekteja on kehitelty sukupolvet ylittävinä kehityskaarina. Meitä rivikansalaisia on mm. monessa asiassa huijattu luulemaan jonkun maailmanpoliittisen tapahtuman sattuneen yllättäen, mutta oikeasti sen takana on ollut valtavasti suunnittelua ja manipulointia pitkän aikaa. Näin esimerkiksi silloin, kun Ensimmäistä maailman sotaa laitettiin alkuun ko. eliitin toimesta. Sen sodan suunnitteluhan alkoi Brittiläisen imperiumin pakeilla jo 1800 -luvun lopulla.

Nykyään noosfäärin tervehtymistä voi hyvinkin edesauttaa internetissä tapahtuva kulttuurievoluutio. Virtuaaliselle tasolle siirrettynä, ja rivikansalaisten päästessä näin ensimmäistä kertaa historiassa vaikuttamaan ko. tasoon voimakkaasti, on muodostunut huikeita mahdollisuuksia ensinnäkin vastustaa oligarkkieliitin agendoja ja levittää niistä oikeutettua kriittistä tietoa. Tämä on osaltaan hyvä juttu noosfäärin olemuksen parantamiselle.

NWO -agendaan liittymättömät internetin ilmentymät ja käyttömahdollisuudet ovat sitten se ulottuvuus, jonka parissa noosfäärin kehittämistä voidaan harjoittaa ennen näkemättömällä tavalla muutenkin. Siinä ovat osallisena kaikki sosiaaliset mediat, blogit, ylipäätään kaikki tieto, joka netissä on saatavilla. Haittapuolena siinä on tiedon suuri määrä, NWO -agendaa tukeva tieto ja epämääräinen / virheellinen tieto. Näyttää siltä, että noosfääri joutuu aina olemaan alttiina sairautta aiheuttaville "bakteereille".

Täytyy tosin muistaa, että noosfääri ei toteudu pelkästään virtuaalisella tasolla, vaan konkreettinen ihmiselämä suorassa kanssakäymisessä livenä on myös se taso, jolla noosfääri majailee. Sitä kautta se vaikuttaa suoraan ja välillisesti myös muihin sfääreihin muokkaamalla niitä ja käyttämällä niitä hyväkseen: Infrastruktuuri, insinööritiede, maisema-arkkitehtuuri, rakentaminen ylipäätään, liikenne jne. Onnistunut noosfäärin hoito edellyttää myös onnistunutta geos- ja biosfäärin hoitoa, koska ihminenkään ei voi esim. elää tuhoutuneessa biosfäärissä. Nämä kolme sfääriä elävät myös vuorovaikutteisesti orgaanisena keitoksena. Siksi on osaltaan otettava huomioon jopa ilmastonmuutos, vaikka siinä täytyy havaita tuo oligarkkieliitin hyväksikäyttöaspekti haittaavana tekijänä. Tasapainon löytäminen tässä dilemmassa on välttämätöntä ja valitettavan vaikeaa, ehkä mahdotonta... Tavoiteltavaa silti joka tapauksessa!

No comments: